Helena Gertrudis Engelmans (1935)          kwartier

Vader:        Petrus Matthias Engelmans (15726)

Moeder:    Maria Anna Catharina Ditjens (15727)

     
Doop:     31 mrt 1739 Geldern    
akte       kaart geldern
getuigen: R.D. Joannes Conradus Voeten, vicarus St. Joris en haar grootmoeder Helena Bosmans (15759)

 

 

 

 

   
22 apr 1752 Getuige bij het huwelijk van Balthazar Wijhers en Catharina Elisabetha Jourding te Nieuwstadt
   
3 nov 1754 Getuige bij het huwelijk van Philippus Stelten en Maria Gertrudis Hochstenbach te Nieuwstadt
   
19 jan 1755 Getuige bij het huwelijk van Henricus Coenrardus Brandts en Catharina Elisabetha Janssen te Nieuwstadt
   

 

 

Huwelijk: 15 aug 1756 Johannes Bernardus Josephus Baenen (1934), Nieuwstadt
    akte
    getuigen: Theodorus Wilhelmus Jessen, Adrianus Wilhelmus Van Broeckhuijsen en Joanna Maria Brandts
     
Kinderen:    
   
Dochter: 31 jul 1757 Maria Anna Catharina Baenen (398), Roermond 
    getuigen: haar oom Leonardus Martinus Baenen (14636), beneficient van de kathedraal en haar grootmoeder Maria Anna Catharina Ditjens (15727), wed. Engelmans.
     
Zoon:  24 jun 1758 Joannes Baptista Baenen (399), Linne
    getuigen: Joanna Tilmans, Emilia Poell (12295), Theodorus Engelen en Joannes Assuerus Bosman (12600)
   
Dochter: 14 feb 1760 Maria Josepha Catharina Baenen (402), Roermond
    getuigen: loco haar grootmoeder Maria Anna Catharina Dijetjes (15727), Eerw. Josephus Henricus Baenen (14639) en haar overgrootmoeder Helena Bosman (15759)
   
Zoon:  23 jan 1761 Leonardus Edmundus Josephus Baenen (413), Roermond 
    getuigen: Emelia Petronella Baenen, geb. Poell; loco zijn grootmoeder Maria Anna Catharina Dietjens (15727), wed. Engelmans en zijn oom Eerw. Leonardus Martinus Baenen (14636)
     
Zoon:  23 jul 1762 Josephus Henricus Baenen (502), Roermond 
    getuigen: Maria Amelia Poell, wed.vd hr Baenen, in leven raadsheer van Venlo; loco Joanna Gertrudis Engelmans en Eerw. Josephus Henricus Baenen.
     
Zoon:  24 feb 1765 Leonardus Edmundus Mathias Baenen (545), Roermond 
    getuigen: Ida Maria Poel, geboren Scheltema de Deursema (545) en eerwaarde heer Leonardus Baenen, Beneficiant Kathedraal.
     
Zoon:  22 dec 1766 Edmundus Joannes Baenen (53), Roermond 
    getuigen: Petrus Jacobus Hyacyntus Poell (12999), jurium ad mosam civitatis Venlonensis receptor (ontvanger van de Maas), loco zijn oom Leonardus Martinus Baenen, beneficiant van de kathedraal; Petronilla Graven, geb. Cnop; loco Maria Josepha Maes, geh. met Graven
     
Dochter: 17 jul 1768 Clara Theresia Josepha Baenen (539), Roermond 
    getuigen: Clara Theresia Portmans; Edmundus Poel, Advocaat; door Leonardus Baenen, kapelaan van de kathedraal.
     
Dochter: 1 jan 1770 Joanna Maria Gertrudis (Jeanne) Baenen (541), Roermond 
    getuigen: loco Leonardus Baenen, Vicaris, Hilarius Gerardus Poll, Advocaat te Venlo (15637) en Joanna Gertrudis Englemans.
     
Zoon:  3 mrt 1771 Arnoldus Fredericus Godefridus Baenen (547), Roermond 
    getuigen: Joanna Gertruda Lindemans loco Maria Emerentiana Storck, Arnoldus Godefridus Van Graven, Cruchten, Schepen Van Rmd
     
Zoon:  3 sep 1772 Augustinus Josephus Ignatius Baenen (1279), Roermond 
    getuigen: Emerentiana Regina de Storck, loco Gregorius Van Dunghen en Rutgerus Josephus Van Dunghen.
     
Dochter: 21 apr 1774 Maria Elisabetha Baenen (540), Roermond 
    getuigen: Maria Elisabeth Dorothea Costerius, Joannes Godefridus Duijcker, Kanunnik Kathedraal en Geb. Van Dunghen.
     
Zoon:  30 mrt 1778 Gregorius Rutgerus Baenen (542), Roermond 
    getuigen: Isabella Van Graven en Gregorius Augustinus Ambrosius Van Dunghen.
     
Dochter:              1779 Elisabeth Baenen (15783), Roermond 
     
     
Zoon:  12 apr 1780 Godefridus Antonius Baenen (543), Roermond 
    getuigen: Godefridus Petrus Josephus Van Onehuwd, Van Dunghen, Joanna Clout, Echtg. Gregorius Augustinus.
     

 

   
2 jul 1762 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen Swalmen 
  SWALMEN - Verpanding obligatie.
Ten overstaan van Hermen Ramaeckers, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Cornelis van Keecken en Joes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent de medeschepen Thomas Ubbels, als gevolmachtigde aan toonder d.d. 30 juni 1762 van de advokaat Baenen en diens echtgenote, dat zij een bedrag van 200 gulden oude Roermondse koers en 50 gulden tegenwoordige koers tegen een jaarlijkse rente van 4%, eerstmaal te betalen op 2 juli 1763 en met een opzegtermijn van een half jaar, verschuldigd zijn aan de provisoren van de beurzen gesticht door wijlen Antonius Mennius, in leven pastoor aldaar, met als onderpand een obligatie d.d. 27 juli 1708 [zie aldaar] groot 200 pattacons gevestigd op de erven van de erfgenamen Geurt Pex, alles volgens voorwaarden daarin vermeld. P.J. Cox, pastoor aldaar en mede-provisor van de genoemde beurzen, wordt in de onderpanden geërfd.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 393-394
   
 
  uit: www.loegiesen.nl/toponiemen/SWALMEN-M.htm
   
22 dec 1775 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen Roermond 
  binnen Ruremonde
ROERMOND / ASSELT - De advokaat
J.B. Baenen en Helena Gertrudis Engelmans, echtelieden, geven de navolgende landerijen onder Asselt gelegen:
- 2 morgen 50 roede akkerland achter de zogenaamde Sijperhof gelegen tussen het zogenaamde Schenckenlant en Zijne Excellentie de markies van en tot Hoensbroeck;
- 2 morgen 73 roede akkerland aldaar, iets meer richting Asselt gelegen, tussen de weduwe Toskene en Reinier Ubbels;
- 2 morgen 80 roede akkerland naast het zogenaamde Kees en Broodtslant gelegen met beide zijden tussen de markies voornoemd;
- 2 morgen 135 roede akkerland aan de Asselsche Straete gelegen tussen de markies voornoemd en de erfgenamen van wijlen de douairiere van ook wijlen de raad Segers van Loon;
- 1 morgen 73 roede akkerland in het Aldenhover of Naenhovervelt 'achter de Asselsche huysen' gelegen tussen de voogd Heijster en de erfgenamen van mevrouw Thissen;
 - 1 morgen akkerland in de Ohe gelegen tussen Dirck Heijnen en Nelis Peters;
 - 1 morgen 143 roede akkerland aldaar met beide zijden tussen de erfgenamen van mevrouw Thissen;
 - 32 roede akkerland aldaar tussen Willem Alberts en het klooster de Weijde te Venlo;
 - en 2 morgen 34 roede houtgewas in de Vuijle Bempden gelegen tussen Gerardus Dircx en de Veheweijde, met ingang van St.-Andries 1775 voor een periode van negen jaren in belening of onberekend gebruik, maar tegen betaling van de jaarlijkse landschat, aan de cremermeester Henricus Janssens en Anna Margaretha Eijsing, ook echtelieden, wegens een lening van 1.000 pattacons à 8 schelling, terug te betalen in twee termijnen van elk 500 pattacons in munt zoals gangbaar in de Meelwaegh. Als de helft van dit bedrag, zijnde 500 pattacons, op deze wijze na 18 jaar niet is afgelost, zal deze helft tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op St.-Andries van dat jaar en met een opzegtermijn van een half jaar, blijven staan met onderpand de hierboven genoemde percelen. Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke bekrachtiging van dit akkoord.
 RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 107-109. Eenvoudig eigentijds afschrift op papier naar het origineel ondertekend door beide partijen. Voor bekrachtiging zie 24-1-1776.
   
5 sep 1781 SWALMEN - Toestemming tot verpanding
  Het gerecht, gezien het rekest (van H.G. Engelmans, weduwe van de advokaat Baenen), stemt toe in  de verpanding van land en houtgewas nader vermeld in het rekest, wegens een bedrag van 80 franse  kronen, en beëdigt J.M. Lindemans tot de voogdij zoals in het rekest verzocht.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 57.
   
6 sep 1781 SWALMEN - Verpanding landerijen
  H.G. Engelmans, weduwe van de advokaat Baenen, bijgestaan door J.M. Lindemans als haar daartoe  gekozen en bij decreet van het gerecht van Swalmen en Asselt d.d. 5 september 1781 beëdigd voogd,  bekent dat zij een bedrag van 80 franse kronen tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaal te  betalen op 6 september 1782 en met een opzegtermijn van drie maanden, heeft opgenomen van de  weduwe Poell geboren Scheltema, met als onderpand ongeveer 21 morgen land genaamd het Houterevelt  onder Swalmen gelegen naast de St.-Joriscamp, met het daarbij behorende houtgewas, met een korte  zijde grenzend aan de Swalm, belast met 1 malder rogge aan de armen, 1 malder rogge aan de  kapelaan, 5 vat rogge aan de koster, 'alle kaele maete, wordende par malder dry schellingen  retourgeld gegeven', voorts 2 kannen olie aan de kerk en 1 kan wijn en 10 kop gerst aan de  Draekschutten. Tevens machtigt zij toonder tot de gerechtelijke verpanding. 
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 57-59. Voor gerechtelijke  verpanding zie 11-9-1781.
   
   
24 apr 1783 Getuige bij de doop van Alexandrina Helena, dochter van Joannes Jacobus de Hutschler en Maria Elisabeth Born te Roermond
   
   
21 jul 1783 ROERMOND / SWALMEN - Rekest
  Verzoekschrift (z.d.) door G.H. Engelmans, weduwe van de advokaat Baenen. Zij verklaart dat zij  gedurende het leven van wijlen har man schulden heeft gemaakt, nader vermeld in een bijgevoegde  staat van goederen en lasten (niet afgeschreven). De weduwe is nu belast met de opvoeding van  zeven minderjarige kinderen. De jaarlijkse inkomsten van de 'wijnige goederen' die zij bezit zijn  nauwelijks of niet voldoende voor het onderhoud van suppliante en haar kinderen, zeker niet 'om  deese bij 't succesievelijck aenkoomen der selver jaeren tot den eenen of anderen staet te konnen  besteeden'. Omdat zij tegenwoordig wordt gemaand door haar schuldeisers en ter voorkoming van  meerdere schade verzoekt zij toestemming tot de verkoop of verpanding van landerijen voor een  bedrag van 1.000 pattacons, welke landerijen eigendom zijn van haar minderjarige kinderen.  (w.g.) A.L. Janssens. 
  -       Met apostille van het Hof te Ruremonde d.d. 21 juli 1783, waarbij het Hof toestemming  geeft om twee naaste vrienden van zowel vaderszijde als moederszijde te benoemen ten behoeve van  de minderjarige kinderen, die zich zo spoedig mogelijk moeten uitspreken over dit verzoek. De  bijgevoegde staat moet in handen worden gesteld van de raad Beaumont.  (w.g.) F.B. van der Renne. 
-        Met apostille van het Hof te Ruremonde d.d. 2 oktober 1783, waarbij het Hof toestemming  geeft tot de verkoop of verpanding van enkele landerijen voor een bedrag van 1.000 pattacons,  mits en verklaring wordt afgelegd dat zulks beter gedaan is dan gelaten, en onder voorwaarde dat  de koopsom in handen wordt gesteld van de advokaat Janssens, om door de suppliante gezamenlijk  met de raad Poel te Venlo te worden besteed zoals afgesproken, hiervan behoorlijk bewijs te doen  en het Hof hiervan in kennis te stellen. 
-       Met apostille van het Hof te Ruremonde d.d. 13 oktober 1783, dat de weduwe van de  advokaat Baenen de hierboven opgelegde eed in handen heeft gesteld van de kanselier Guilliaum  Joseph Luytgens.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 157-158.
   
1 jun 1784  op den raedthuyse tot Swalmen  - Openbare verkoop van landerijen
  Openbare verkoop (met 14 voorwaarden, waaronder een beraad van drie dagen) door G.H. Engelmans,  weduwe Baenen, als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen (zie 21 juli 1783), met  toestemming van het Hof van Oostenrijks Gelderland d.d. 2-10-1783 en octrooi van de markies van  en tot Hoensbroeck als heer van de laatbank van Asselt, van enkele percelen akkerland en bemden  onder Swalmen gelegen, ter concurrentie van een schuld van 1.000 pattacons. 
  -   Een perceel in het Wijlervelt gelegen, belast met 55 pattacons voor een periode van 9 jaar  waarvan de laatste verschijndag op 10 januari 1789, verbleven aan Coenrard Geraets (toegevoegd:  Christoffel Ramaekers) als laatste bieder voor 65 pattacons inclusief genoemde last. 
-        Met ongedateerde aantekening (5 juni 1784) dat dit perceel akkerland opnieuw is ingezet  en verbleven aan Peter Schreurs voor 95 pattacons inclusief de last. 
-        Met aantekening d.d. 5 juni 1784: Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine,  rechtsgeleerde, schepen en eerste secretaris van het Hoofdgerecht te Roermond, scholtis van de  heerlijkheid Swalmen en Asselt, C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, verklaart J.L.  Corens, bode, dat de eerdergenoemde percelen zijn overgedragen aan Peter Schreurs en diens  erfgenamen. Met opgedrukte en gecacheteerde zegels van Roermond resp. Swalmen en Asselt.  RAL Maastricht, FA Michiels van Kessenich (16.0674), inv.nr. 1344 (1 omslag).
   
1 jun 1784  op den raedthuyse tot Swalmen  SWALMEN - Openbare verkoop landerijen
  Voorwaarden waaronder zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van enkele percelen akkerland  en beemden onder Swalmen gelegen, ten profijte van G.H. Engelmans, weduwe Baenen, als moeder en  voogdes over haar minderjarige kinderen, met toestemming van het Hof van Oostenrijks Gelderland  d.d. 2 oktober 1783 en octrooi van de markies van en tot Hoensbroeck als heer van de laatbank van  Asselt, ter concurrentie van een schuld van 1.000 pattacons: 
  1.     bij ieder perceel zal de eventuele last worden vermeld als het tijdstip waarop dit perceel  kan worden aanvaard; 
2.     ieder perceel zal afzonderlijk worden ingezet en verkocht; 
3.     verkoopster behoudt zich na de verkoop een beraad voor van drie dagen, te eindigen op 5  juni 1784, gedurende welk beraad alsnog door eenieder meer kan worden geboden, waartoe gegadigden  zich kunnen melden bij verkoopster of bij de secretari van deze heerlijkheid, en waarna de  aankopers zullen horen of de door hen aangekochte percelen daadwerkelijk aan hen worden gegund of  dat deze opnieuw zullen worden ingezet; 
4.     de aankopers moeten binnen veertien dagen nadat de percelen aan hen zijn verbleven, de  helft van de koopsom voldoen in handen van de secretaris; 
5.     de andere helft van de koopsom moet worden voldaan binnen veertien dagen na de eerste  termijn; 
6.     op de dag van vergunning van de percelen moeten de aankopers voldoende borgen stellen; 
7.     bij verzuim hiervan zullen de percelen op kosten van de verzuimende aankoper opnieuw te  koop worden gesteld; 
8.     hetgeen de percelen dan minder opbrengen, zal worden verhaald op de 'lichtvaerdiger'  aankoper; 
9.     hetgeen de percelen dan meer opbrengen, zal zijn in het voordeel van verkoopster; 
10.   de huidige oogst of pachtopbrengst van dit lopend jaar zullen in het voordeel zijn van  verkoopster, die ook de lasten over dit jaar voor haar kosten neemt; 
11.   armengeld, lijcop en overdracht alsmede de 'insath' van ieder perceel komen ten laste van de  aankopers, de kosten van dez verkoop komen ten laste van de verkoopster; 
12.   verkoopster machtigt de gerechtsbode J.L. Corens tot de gerechtelijke overdracht en het  afleggen van de eed dat deze overdracht niet gebeurt ten voordele van enige dode hand; 
13.   de verkoop gebeurt in goede gouden en zilveren munt zoals gangbaar in de stad Ruremonde,  waarbij ieder opbod bij zwaar en middel land 8 schelling zal bedragen en voor licht land 4  schelling; 
14.   in al hetgeen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal worden gehandeld naar stad  en  landrecht. 
  De navolgend percelen worden verkocht als volgt: 
  1.     96 roede 27 voet akkerland in het Swaer Velt nabij de Linden van Hillenraedt gelegen tussen  land van Hillenraedt en de erfgenamen Cornelis Wijnen, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de  pastorie van Swalmen, te aanvaarden stoppelbloot 1785, verbleven aan Stoffel Ramaekers voor 12  pattacons - op 5 juni 1785 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Stoffel Ramaekers voor  12 pattacons. 
2.     116 roede 64 voet akkerland op de Weerth gelegen tussen Gerrit Heijnen en voogd Heijster,  met de korte zijden grenzend aan het Weijclooster enerzijds en Willem Albers en Areth Smeets  anderzijds, te aanvaarden stoppelbloot 1784, verbleven aan Frans Coenen voor 20 pattacons - op 5  juni 1785 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Frans Coenen voor 20 pattacons. 
3.     1 morgen 50 roede akkerland, middel, op de Weerth gelegen tussen de advokaat Van Dael en  Jan Albers, te aanvaarden stoppelbloot 1784, verbleven aan Maes Coenen voor 32 pattacons - op 5  juni 1785 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Maes Coenen voor 32 pattacons. 
4.     95 roede 31 voet akkerland, middel, op de Weerth gelegen tussen Simon Corsten en de weg  langs de Bempden, kanselier Tackoen en Crijn Schreurs, te aanvaarden stoppelbloot 1784, verbleven  aan de weduwe Willem Ramaekers voor 11 pattacons - op 5 juni 1785 (zie aldaar) opnieuw ingezet en  verbleven aan de weduwe Willem Ramaekers voor 11 pattacons. 
5.     1 morgen 44 roede 26 voet akkerland, middel, tussen Helena Heijnen en Joannes Geraets  gelegen, met de korte zijden grenzend aan Wijlerhof en de weg langs de Bempden, te aanvaarden  stoppelbloot 1784, verbleven aan Christiaen Cuijpers voor 26 pattacons - op 5 juni 1785 (zie  aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Christiaen Cuijpers voor 26 pattacons. 
6.     1 morgen 68 roede 35 voet bemd, zwaar, op de Mont gelegen tussen de scholtis Chanoine en  mevrouw Lintiens, met de korte zijden grenzend aan de Swalm en de weg langs de Bempden, met  ingang van 10 januari 1780 beleend met 225 pattacons Roermonds aan Christoffel Ramaekers voor een  periode van negen jaren, verbleven aan Willem Zanders voor 251 pattacons - op 5 juni 1785 (zie  aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Hendrick Janssen voor 300 pattacons. 
7.     niet vermeld. 
8.     1 morgen 27 roede 92 voet akkerland, zwaar, in het Hoofacker gelegen tussen het  St.-Agnesaltaar te Herkenbosch enerzijds en Joannes Albers en Willem Bongers anderzijds, met een  korte zijde grenzend aan Noenhofs Latbroeck, te aanvaarden pasen 1785, verbleven aan Joannes  Albers voor 56 pattacons - op 5 juni 1785 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Joannes  Albers voor 56 pattacons. 
9.     2 morgen 19 roede 82 voet akkerland, zwaar, in het Hoofacker gelegen tussen het  St.-Agnesaltaar en Francus Schoonhoven, met de korte zijden grenzend aan kanselier Tackoen en  Hendrick Haewinckel en anderen, te aanvaarden stoppelbloot 1784, verbleven aan Wijn Wijnen voor  167 pattacons - op 5 juni 1785 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Wijn Wijnen voor 175  pattacons. 
10.   niet vermeld. 
11.   1 morgen 47 roede 12 voet akkerland, zwaar, in het Haester gelegen met een korte zijde  grenzend aan de deken Ruijs, oostwaarts Wijlerhof en J. van Heeswijck, noordwaarts Wijlerhof, te  aanvaarden stoppelbloot 1784, verbleven aan Caspar Verheggen voor 73 pattacons - op 5 juni 1785  (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Caspar Verheggen voor 90 pattacons. 
12.   1 morgen 5 roede 57 voet akkerland, zwaar, in het Wijlervelt gelegen tussen Willem Ramaekers  en de heer Pollart, met de korte zijden grenzend aan Wijlerhof (N) en Willem Sanders en de  erfgenamen Cornelis Wijnen, te aanvaarden met pasen 1785, verbleven aan Johan Eckenraedt voor 68  pattacons - op 5 juni 1785 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Catharina Verheggen voor  75 pattacons. 
13.   1 morgen 50 roede akkerland in het Wijlervelt gelegen, zwaar, tussen de erfgenamen Keurlis  te Bruggen (N) en het Wijclooster (Z), met de korte zijden grenzend aan Wijlerhof (O) en de  Wijlerwegh (W), inclusief de helft van de mestweg, te aanvaarden pasen 1785, verbleven aan Caspar  Verheggen voor 70 pattacons - op 5 juni 1785 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Caspar  Verheggen voor 70 pattacons. 
14.   niet vermeld. 
15.   92 roede 84 voet akkerland in het Wijlervelt gelegen tussen Gerrit Heijnen en Joseph van  Heeswijck, met de korte zijden grenzend aan Peter Geenen te Neer en het Weijclooster, (in de  marge: alsmede 125 roede 92 voet in het Wijlervelt gelegen nabij de Horigswegh tussen Cornelis  van Keeken en de advokaat Thomassen, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Cornelis  Cuven en Jan Schrijnewerkers), beleend met 55 pattacons voor een periode van 9 jaar waarvan de  laatste verschijndag op 10 januari 1789, verbleven aan Coenraet Geraets voor 65 pattacons - op 5  juni 1784 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Peter Schreurs voor 95 pattacons. 
16.   139 roede 95 voet akkerland in het Wijlervelt gelegen, zwaar, tussen Joannes Albers en het  Weijclooster, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Frans Geraets en de Hollestraet,  belast met jaarlijks 10 kop rogge aan de kapelanie te Asselt, te aanvaarden pasen 1785, verbleven  aan Johan Eckenraedt voor 40 pattacons - op 5 juni 1784 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven  aan Johan Eckenraedt voor 40 pattacons. 
17.   1 morgen 134 roede 28 voet akkerland, zwaar, aan de Haewinckel gelegen tussen Joannes Houben  en Catharina Mevissen, met de korte zijden grenzend aan Arent Smeets en Berent Verheggen  enerzijds en de Haewinckel anderzijds, te aanvaarden stoppelbloot 1784, verbleven aan de weduwe  Willem Ramaekers voor 71 pattacons - op 5 juni 1784 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan  de weduwe Willem Ramaekers voor 75 pattacons. 
18.   75 roede 23 voet akkerland, zwaar, op de Mortel gelegen tussen de erfgenamen Frans Geraets  en Johannes Coenen, met de korte zijden grenzend aan het Weijclooster en de Holstraet, te  aanvaarden stoppelbloot 1786 (sic) en waarvan de aankoper de pacht zal genieten over de jaren  1785 en 1786, verbleven aan Caspar Verheggen voor 35 pattacons - op 5 juni 1784 (zie aldaar)  opnieuw ingezet en verbleven aan Caspar Verheggen voor 35 pattacons. 
19.   2 morgen 71 roede 74 voet akkerland, zwaar, op de Breeden Aers gelegen tussen de pastorie en  de advokaat Cloudt, met de korte zijden grenzend aan de Breeden Aers mestweg en de Hollestraet,  inclusief de helft van de mestweg, te aanvaarden stoppelbloot 1784, verbleven aan de weduwe  Lambert Ramaekers voor 94 pattacons - op 5 juni 1784 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven  aan Johan Eckenraedt voor 114 pattacons. 
20.   niet vermeld. 
21.   niet vermeld. 
22.   niet vermeld. 
23.   niet vermeld. 
24.   niet vermeld. 
25.   1 morgen 89 voet akkerland, middel, in de Ohe gelegen met de korte zijden grenzend aan de  Wijlerhof en de Visserspaet, te aanvaarden stoppelbloot 1784, verbleven aan Jan Heijnen voor 46  pattacons - op 5 juni 1784 (zie aldaar) opnieuw ingezet en verbleven aan Jan Heijnen voor 56  pattacons.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 116-157. Voor overdracht van de  percelen zie 5-6-1784.
 
5 jun 1784  SWALMEN - Overdracht akkerland
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 96 roede 27 voet akkerland in het Swaer Velt  nabij de Linden van Hillenraedt gelegen tussen land van Hillenraedt en de erfgenamen Cornelis  Wijnen, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de pastorie van Swalmen, te aanvaarden stoppelbloot  1785, voor een bedrag van 12 pattacons over aan Christoffel Ramaekers.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 121-123. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 116 roede 64 voet akkerland op de Weerth gelegen  tussen Gerrit Heijnen en voogd Heijster, met de korte zijden grenzend aan het Weijclooster  enerzijds en Willem Albers en Areth Smeets anderzijds, te aanvaarden stoppelbloot 1784, voor een  bedrag van 20 pattacons over aan Frans Coenen.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 124-125. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 1 morgen 50 roede akkerland, middel, op de  Weerth gelegen tussen de advokaat Van Dael en Jan Albers, te aanvaarden stoppelbloot 1784, voor  een bedrag van 32 pattacons over aan Maes Coenen.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 125-127. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 95 roede 31 voet akkerland, middel, op de Weerth  gelegen tussen Simon Corsten en de weg langs de Bempden, kanselier Tackoen en Crijn Schreurs, te  aanvaarden stoppelbloot 1784, voor een bedrag van 11 pattacons over aan de weduwe Willem Ramaekers.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 129-130. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 1 morgen 44 roede 26 voet akkerland, middel,  tussen Helena Heijnen en Joannes Geraets gelegen, met de korte zijden grenzend aan Wijlerhof en  de weg langs de Bempden, te aanvaarden stoppelbloot 1784, voor een bedrag van 26 pattacons over  aan Christiaen Cuijpers voor 26 pattacons.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 131-132. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 1 morgen 68 roede 35 voet bemd, zwaar, op de  Mont gelegen tussen de scholtis Chanoine en mevrouw Lintiens, met de korte zijden grenzend aan de  Swalm en de weg langs de Bempden, met ingang van 10 januari 1780 beleend met 225 pattacons  Roermonds aan Christoffel Ramaekers voor een periode van negen jaren, voor een bedrag van 300  pattacons over aan Hendrick Janssen.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 133-134. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 1 morgen 27 roede 92 voet akkerland, zwaar, in  het Hoofacker gelegen tussen het St.-Agnesaltaar te Herkenbosch enerzijds en Joannes Albers en  Willem Bongers anderzijds, met een korte zijde grenzend aan Noenhofs Latbroeck, te aanvaarden  pasen 1785, voor een bedrag van 56 pattacons over aan Joannes Albers.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 135-137.
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 2 morgen 19 roede 82 voet akkerland, zwaar, in  het Hoofacker gelegen tussen het St.-Agnesaltaar en Francus Schoonhoven, met de korte zijden  grenzend aan kanselier Tackoen en Hendrick Haewinckel en anderen, te aanvaarden stoppelbloot  1784, voor een bedrag van 175 pattacons over aan Wijn Wijnen.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 138-139. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 1 morgen 47 roede 12 voet akkerland, zwaar, in  het Haester gelegen met een korte zijde grenzend aan de deken Ruijs, oostwaarts Wijlerhof en J.  van Heeswijck, noordwaarts Wijlerhof, te aanvaarden stoppelbloot 1784, voor een bedrag van 90  pattacons over aan Caspar Verheggen.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 140-141. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 1 morgen 5 roede 57 voet akkerland, zwaar, in  het Wijlervelt gelegen tussen Willem Ramaekers en de heer Pollart, met de korte zijden grenzend  aan Wijlerhof (N) en Willem Sanders en de erfgenamen Cornelis Wijnen, te aanvaarden met pasen  1785, voor een bedrag van 75 pattacons over aan Catharina Verheggen.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 142-143. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 1 morgen 50 roede akkerland in het Wijlervelt  gelegen, zwaar, tussen de erfgenamen Keurlis te Bruggen (N) en het Wijclooster (Z), met de korte  zijden grenzend aan Wijlerhof (O) en de Wijlerwegh (W), inclusief de helft van de mestweg, te  aanvaarden pasen 1785, voor een bedrag van 70 pattacons over aan Caspar Verheggen.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 144-145. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen  -   92 roede 84 voet akkerland in het Wijlervelt gelegen tussen Gerrit Heijnen en Joseph van  Heeswijck, met de korte zijden grenzend aan Peter Geenen te Neer en het Weijclooster;  -   en 125 roede 92 voet in het Wijlervelt gelegen nabij de Horigswegh tussen Cornelis van Keeken  en de advokaat Thomassen, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Cornelis Cuven en Jan  Schrijnewerkers,  beleend met 55 pattacons voor een periode van 9 jaar waarvan de laatste verschijndag op 10 januari  1789, voor een bedrag van 95 pattacons over aan Peter Schreurs.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 146-147. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 139 roede 95 voet akkerland in het Wijlervelt  gelegen, zwaar, tussen Joannes Albers en het Weijclooster, met de korte zijden grenzend aan de  erfgenamen Frans Geraets en de Hollestraet, belast met jaarlijks 10 kop rogge aan de kapelanie te  Asselt, te aanvaarden pasen 1785, voor een bedrag van 40 pattacons over aan Johan Eckenraedt.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 148-149. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 1 morgen 134 roede 28 voet akkerland, zwaar, aan  de Haewinckel gelegen tussen Joannes Houben en Catharina Mevissen, met de korte zijden grenzend  aan Arent Smeets en Berent Verheggen enerzijds en de Haewinckel anderzijds, te aanvaarden  stoppelbloot 1784, voor een bedrag van 75 pattacons over aan de weduwe Willem Ramaekers.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 150-151. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 75 roede 23 voet akkerland, zwaar, op de Mortel  gelegen tussen de erfgenamen Frans Geraets en Johannes Coenen, met de korte zijden grenzend aan  het Weijclooster en de Holstraet, te aanvaarden stoppelbloot 1786 (sic) en waarvan de aankoper de  pacht zal genieten over de jaren 1785 en 1786, voor een bedrag van 35 pattacons over aan Caspar  Verheggen.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 152-153. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 2 morgen 71 roede 74 voet akkerland, zwaar, op  de Breeden Aers gelegen tussen de pastorie en de advokaat Cloudt, met de korte zijden grenzend  aan de Breeden Aers mestweg en de Hollestraet, inclusief de helft van de mestweg, te aanvaarden  stoppelbloot 1784, voor een bedrag van 114 pattacons over aan Johan Eckenraedt.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 154-155. 
  Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste  secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en  Asselt, en C. van Keeken en D. Jansen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als  gevolmachtigde van G.H. Engelmans weduwe Baenen, 1 morgen 89 voet akkerland, middel, in de Ohe  gelegen met de korte zijden grenzend aan de Wijlerhof en de Visserspaet, te aanvaarden  stoppelbloot 1784, voor een bedrag van 56 pattacons over aan Jan Heijnen.  RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 156-157.
   

 

Getuige bij de doop van Josephus, zoon van Wilhelmus Rulkens en Maria Mestrum op 22 mrt 1796 te Linne

doopgetuige van haar kleinzoon Johannes Josephus Hubertus Baenen [14627] op 8 jul 1797 Geldern

doopgetuige van haar kleinzoon Johannes Bernardus (Jean Bernard) Baenen
[166] op 6 sep 1800 Slenaken

doopgetuige van haar kleindochter Maria Elisabetha Baenen
[14628] op 30 sep 1803 Geldern

 


 

Overleden: (71 jaar oud)   29 mrt 1811  Geldern  akte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1795

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

1104

1106

1108

1110

1112

1114

1116

1118

1105

1107

1109

1111

1113

1115

1117

1119

               
552

553

554

555

556
Ditgens [15824]
circa 1650 -
557
Richarda Meijsen [15850]
circa 1650 - 11 jun 1704
558
onbekend Bosman [12599]
circa 1650 -
559

x
276
Matthias Engelmans [15734]
circa 1670 - 19 jul 1711
277
Gertrudis Osewalt [15738]
circa 1674 - 7 mei 1740
278
Jacobus Ditgens [15758]
circa 1670 -
279
Helena Bosmans [15759]
circa 1680 -
x 15 sep 1694
x 11 aug 1704
138
Petrus Matthias Engelmans [15726]
circa 1700 - 21 nov 1739
139
Maria Anna Catharina Ditjens [15727]
11 sep 1710 -
x 27 jan 1737
69
Helena Gertrudis Engelmans [1935]
31 mrt 1739 - 29 mrt 1811