Johannes Bernardus Josephus (Joannes Baptist) Baenen (1934)     kwartier

Vader:        Joannes Joseph Baenen (12294)

Moeder:     Maria Anna Catharina Bosman (12296)

     
Doop:  24 mrt 1725   Venlo  

akte

    venlo
getuigen: Johannes Baptista Cloots, loco zijn oom Adamus Franciscus Baenen (19393) en Maria Elisabeth Vallen dicta Cnop, loco zijn grootmoeder Johanna Margaretha Cloots (16025)

   
   
   
   
   
25 apr 1743 Venlo
  1 Akte van belening door Philips baron van Bierens, leenheer van het huis en de borg Baerlo, van J.B. Baenen (namens mevrouw de weduwe Poell, geboren Durieux) met de gerechte helft van de Kesseleycker tiende te Kessel
  Gemeentearchief Venlo
Toegangsnummer: OV2
Archieftitel: Personalia
2 Beschrijving van de archiefstukken
100 Archief Durieux
Personalia
Datering       1743 april 25
Omvang       1 stuk
Beroep:     advocaat, schepen, J.W.L. advokaat

doopgetuige op  10 jul 1751 van Cornelius Josephus Poell (15639) te Venlo 

 

   
23 apr 1754 Swalmen   - In belening geving huis en hof te Asselt
  Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Hermen Raemaeckers en Hendrick Coenen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, geeft Hendrick Pex, ongehuwd, het huis, schuur, stallingen, hof, boomgaard, landerijen en bosschages met verdere toebehoren onder Asselt gelegen, afkomstig van zijn ouders en zoals op 4 februari 1754 (zie aldaar) met toestemming van het gerecht aldaar door de zwagers en broers aan Hendrick Pex voornoemd verkocht, belast met 200 pattacons à 4½% ten behoeve van de erfgenamen Baenen en met een jaarlijkse cijns van 6 kop haver aan de Gereserveerde Domeinen en 6 kop rogge aan de erfgenamen Curlis te Bruggen, voorts belast met 20 pattacons ten behoeve van de armen aldaar, voor een bedrag van 125 pattacons over in belening aan de echtelieden Cornelius van Keeken en Anna Catharina Dirckx om gedurende een periode van negen achtereenvolgende jaren, ingaande met de eerstvolgende oogst ('de daerop staende tegenwoordighe schaere') te worden bezeten in onberekend gebruik. De 'verpachter' mag deze belening aflossen binnen deze negen jaar, met een opzegtermijn van een half jaar, tegen betaling van de 125 pattacons alsmede de 200 pattacons van de erfgenamen Baenen, in het geval deze in de tussentijd door de aankopers zou zijn afgelost. Bij niet aflossen zal de belening worden voortgezet met een periode van telkens negen jaar.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 275-276.
Voor eerdere verpandingen van dit huis zie 1-12-1705 en 27-7-1708.
Voor aankoop van dit huis door het echtpaar Van Keecken zie 15-4-1755
   
  15 april 1755 SWALMEN - Overdracht huis en hof te Asselt
  Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Hendrick Coenen en Jan Verheggen, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt de vicarius Baenen een huis, schuur, stallingen, moesgaard en landerijen samen groot ongeveer 6½ morgen, zoals op 8 oktober 1754 bij executoriale verkoop ('subhastatie') ten laste van de erfgenamen van wijlen Geurt Pex te Asselt bij uitbranden van de kaars verbleven aan de verkoper als laatste bieder, belast met 200 pattacons ten behoeve van de advokaat Baenen, 125 pattacons ten behoeve van de aankoper en 20 pattacons ten behoeve van de huisarmen aldaar alsmede met 7 kop rogge ten behoeve van de erfgenamen Jan Ceurlis alias Albers te Bruggen en 1½ vat grevenhaver en 1 hoen aan de Gereserveerde Domeinen, voor een bedrag van 80 pattacons over aan de schepen Cornelius van Keecken en Anna Elisabeth Dircx, echtelieden, kosten van lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers, kosten van de overdracht ieder voor de helft.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 283-285.
Voor eerdere overdracht van dit huis zie 4-2-1754.
   

 

Huwelijk: 15 aug 1756 Helena Gertrudes Engelmans (1935); Nieuwstadt
    akte
    getuigen: Theodorus Wilhelmus Jessen, Adrianus Wilhelmus Van Broeckhuijsen en Joanna Maria Brandts
     
Kinderen:    
   
Dochter: 31 jul 1757 Maria Anna Catharina Baenen (398), Roermond 
    getuigen: haar oom Leonardus Martinus Baenen (14636), beneficient van de kathedraal en haar grootmoeder Maria Anna Catharina Ditjens (15727) (wed. Engelmans)
     
Zoon:  24 jun 1758 Joannes Baptista Baenen (399), Linne  
    getuigen: Joanna Tilmans, Emilia Poell (12295), Theodorus Engelen en Joannes Assuerus Bosman (12600)
   
Dochter: 14 feb 1760 Maria Josepha Catharina Baenen (402), Roermond 
    getuigen: loco haar grootmoeder Maria Anna Catharina Dijetjes (15727), Eerw. Josephus Henricus Baenen (14639) en haar overgrootmoeder Helena Bosman (15759)
   
Zoon:  23 jan 1761 Leonardus Edmundus Josephus Baenen (413), Roermond 
    getuigen: Emelia Petronella Baenen, geb. Poell; loco zijn grootmoeder Maria Anna Catharina Dietjens (15727), wed. Engelmans en zijn oom Eerw. Leonardus Martinus Baenen (14636)
     
Zoon:  23 jul 1762 Josephus Henricus Baenen (502), Roermond 
    getuigen: Maria Amelia Poell, wed.vd hr Baenen, in leven raadsheer van Venlo; loco Joanna Gertrudis Engelmans en Eerw. Josephus Henricus Baenen.
     
Zoon:  24 feb 1765 Leonardus Edmundus Mathias Baenen (545), Roermond 
    getuigen: Ida Maria Poel, geboren Scheltema de Deursema (545) en eerwaarde heer Leonardus Baenen, Beneficiant Kathedraal.
     
Zoon:  22 dec 1766 Edmundus Joannes Baenen (53), Roermond 
    getuigen: Petrus Jacobus Hyacyntus Poell (12999), jurium ad mosam civitatis Venlonensis receptor (ontvanger van de Maas), loco zijn oom Leonardus Martinus Baenen, beneficiant van de kathedraal; Petronilla Graven, geb. Cnop; loco Maria Josepha Maes, geh. met Graven
     
Dochter: 17 jul 1768 Clara Theresia Josepha Baenen (539), Roermond 
    getuigen: Clara Theresia Portmans; Edmundus Poel, Advocaat; door Leonardus Baenen, kapelaan van de kathedraal.
     
Dochter: 1 jan 1770 Joanna Maria Gertrudis (Jeanne) Baenen (541), Roermond 
    getuigen: loco Leonardus Baenen, Vicaris, Hilarius Gerardus Poll, Advocaat te Venlo (15637) en Joanna Gertrudis Englemans.
     
Zoon:  3 mrt 1771 Arnoldus Fredericus Godefridus Baenen (547), Roermond 
    getuigen: Joanna Gertruda Lindemans loco Maria Emerentiana Storck, Arnoldus Godefridus Van Graven, Cruchten, Schepen Van Rmd
     
Zoon:  3 sep 1772 Augustinus Josephus Ignatius Baenen (1279), Roermond 
    getuigen: Emerentiana Regina de Storck, loco Gregorius Van Dunghen en Rutgerus Josephus Van Dunghen.
     
Dochter: 21 apr 1774 Maria Elisabetha Baenen (540), Roermond 
    getuigen: Maria Elisabeth Dorothea Costerius, Joannes Godefridus Duijcker, Kanunnik Kathedraal en Geb. Van Dunghen.
     
Zoon:  30 mrt 1778 Gregorius Rutgerus Baenen (542), Roermond 
    getuigen: Isabella Van Graven en Gregorius Augustinus Ambrosius Van Dunghen.
     
Dochter:              1779 Elisabeth Baenen (15783), Roermond 
     
     
Zoon:  12 apr 1780 Godefridus Antonius Baenen (543), Roermond 
    getuigen: Godefridus Petrus Josephus Van Onehuwd, Van Dunghen, Joanna Clout, Echtg. Gregorius Augustinus.
     

 

 

2 jul 1762 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen Swalmen 
  SWALMEN - Verpanding obligatie.
Ten overstaan van Hermen Ramaeckers, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Cornelis van Keecken en Joes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent de medeschepen Thomas Ubbels, als gevolmachtigde aan toonder d.d. 30 juni 1762 van de advokaat Baenen en diens echtgenote, dat zij een bedrag van 200 gulden oude Roermondse koers en 50 gulden tegenwoordige koers tegen een jaarlijkse rente van 4%, eerstmaal te betalen op 2 juli 1763 en met een opzegtermijn van een half jaar, verschuldigd zijn aan de provisoren van de beurzen gesticht door wijlen Antonius Mennius, in leven pastoor aldaar, met als onderpand een obligatie d.d. 27 juli 1708 [zie aldaar] groot 200 pattacons gevestigd op de erven van de erfgenamen Geurt Pex, alles volgens voorwaarden daarin vermeld. P.J. Cox, pastoor aldaar en mede-provisor van de genoemde beurzen, wordt in de onderpanden geërfd.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 393-394
 
 
  uit: www.loegiesen.nl/toponiemen/SWALMEN-M.htm
   
22 dec 1775 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen Roermond 
  binnen Ruremonde
ROERMOND / ASSELT - De advokaat
J.B. Baenen en Helena Gertrudis Engelmans, echtelieden, geven de navolgende landerijen onder Asselt gelegen:
- 2 morgen 50 roede akkerland achter de zogenaamde Sijperhof gelegen tussen het zogenaamde Schenckenlant en Zijne Excellentie de markies van en tot Hoensbroeck;
- 2 morgen 73 roede akkerland aldaar, iets meer richting Asselt gelegen, tussen de weduwe Toskene en Reinier Ubbels;
- 2 morgen 80 roede akkerland naast het zogenaamde Kees en Broodtslant gelegen met beide zijden tussen de markies voornoemd;
- 2 morgen 135 roede akkerland aan de Asselsche Straete gelegen tussen de markies voornoemd en de erfgenamen van wijlen de douairiere van ook wijlen de raad Segers van Loon;
- 1 morgen 73 roede akkerland in het Aldenhover of Naenhovervelt 'achter de Asselsche huysen' gelegen tussen de voogd Heijster en de erfgenamen van mevrouw Thissen;
 - 1 morgen akkerland in de Ohe gelegen tussen Dirck Heijnen en Nelis Peters;
 - 1 morgen 143 roede akkerland aldaar met beide zijden tussen de erfgenamen van mevrouw Thissen;
 - 32 roede akkerland aldaar tussen Willem Alberts en het klooster de Weijde te Venlo;
 - en 2 morgen 34 roede houtgewas in de Vuijle Bempden gelegen tussen Gerardus Dircx en de Veheweijde, met ingang van St.-Andries 1775 voor een periode van negen jaren in belening of onberekend gebruik, maar tegen betaling van de jaarlijkse landschat, aan de cremermeester Henricus Janssens en Anna Margaretha Eijsing, ook echtelieden, wegens een lening van 1.000 pattacons à 8 schelling, terug te betalen in twee termijnen van elk 500 pattacons in munt zoals gangbaar in de Meelwaegh. Als de helft van dit bedrag, zijnde 500 pattacons, op deze wijze na 18 jaar niet is afgelost, zal deze helft tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op St.-Andries van dat jaar en met een opzegtermijn van een half jaar, blijven staan met onderpand de hierboven genoemde percelen. Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke bekrachtiging van dit akkoord.
 RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 107-109. Eenvoudig eigentijds afschrift op papier naar het origineel ondertekend door beide partijen. Voor bekrachtiging zie 24-1-1776.
   
   
   
  Johannes Bernardus Josephus Baenen verzocht de beurs voor zijn zoon Edmundus, die in 1786 zijne lagere studie aan het college te  Roermond voltooide.

                                    

 

 

 

Overleden:  (56 jaar oud)   7 jul 1781 Roermond    akte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

1088

1090
onbekend van Gangelt [20499]
circa 1600 -
1092
Frans Henricus van Wessem [15858]
circa 1574 -
1094
Tilmanus van Asselt [20439]
circa 1575 - voor aug 1623
1096

1098

1100

1102

x 1593
x
1089

1091

1093
Isabella (Beelken) van der Smitsen [15859]
circa 1574 -
1095
Merie Rongen [20606]
circa 1575 -
1097

1099

1101

1103

               
544
Adam Franciscus Baenen [12300]
circa 1615 - voor nov 1667
545
Anna van Gangelt [12302]
circa 1620 - voor 1655
546
Petrus van Wessem [15856]
29 feb 1604 - 5 dec 1686
547
Catharina Thielen van Asselt [15857]
circa 1615 -
548
onbekend Bosman [12599]
circa 1650 -
549

550

551

x
x 30 apr 1636
272
Leonardus (Linders) Baenen [161]
3 nov 1641 - 25 apr 1724
273
Elisabeth van Wessem [180]
26 apr 1651 -
274
Joannes Martinus Bosman [16024]
circa 1670 - voor dec 1733
275
Joanna Margaretha Cloots [16025]
circa 1670 - 1 dec 1733
x 1670
x 28 nov 1691
136
Joannes Joseph Baenen [12294]
circa 1685 - 11 jan 1749
137
Maria Anna Catharina Bosman [12296]
circa 1695 - voor jul 1734
x 27 mei 1719
68
Johannes Bernardus Josephus (Jean) Baenen [1934]
24 mrt 1725 - 7 jul 1781