Petrus van Wessem (15856)        Wessem kwartier

Vader:      Frans Henricus van Wessem (15858)

Moeder:   Isabella van der Smitsen (15859)

   
Gedoopt: 29 feb 1604 Roermond     
akte
getuigen: Bernardus van Hooff en Catharina Nijsten

 

 

 

huwelijksgetuige van zijn broer Franciscus van Wessem (15951) en Catharina Cremers (15952) op 25 jul 1630 Roermond  

 

 

Huwelijk: 27 jan 1632 Maria Coenraets van Asselt (Schott) (15968),  Roermond 
  akte
  getuigen: Renerus van Assel en Christophorus van Stralen

Kinderen:

Zoon:  10 okt 1632 Johannes van Wessem (15969), Roermond  
    getuigen: zijn oom Johannes van Wessem (15949) en Catharina van der A
     
Dochter: 21 dec 1633 Isabella van Wessem (15979), Roermond  
    getuigen: Margaretha Thielen van Asselt (20440) en Adolphus van der Smitzen
     
Zoon:  20 feb 1636 Jacobus van Wessem (20437), Roermond  
    getuigen: Joannes Maessens en Agnes op den Berch
     

 

 

 

Huwelijk:  30 apr 1636 Catharina Thielen van Asselt (15857),  Roermond  
  akte
  getuigen: zijn broer Franciscus van Wessem (15951) en Joannes Puijtelinck

Kinderen:

Zoon:  5 apr 1637 Franciscus van Wessem (15960), Roermond  
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Joannes Janssen Truijtwijn (20441) en Elisabetha Pollarts
     
Dochter: 22 apr 1638 Petronella van Wessem (15961), Roermond  
    getuigen: Petrus Bosman en Maria Homers
     
Dochter: 25 mrt 1641 Elisabeth van Wessem (15962), Roermond  
    getuigen: licentiaat Creijaerts en Maria Stricken, genaamd Holdtmans
     
Dochter: 27 okt 1643 Helwig van Wessem (15963), Roermond  
    getuigen: Gerardus Spee (20450) en Windel van Lin (20527)
     
Zoon:  14 dec 1645 Franciscus van Wessem (15964), Roermond  
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Joannes Janssen Truijtwijn (20441), Joannes Bonebacker, loco en Catharina van Ahe
     
Zoon:  5 jun 1647 Tilmannus van Wessem (15965), Roermond  
    getuigen: Guilielmus Groens en Odilia Schotten
     
Dochter: 7 apr 1649 Agnes van Wessem (15966), Roermond  
    getuigen: haar oom Laurentius van Wessem (15953) en Anna Bres
     
Dochter: 26 apr 1651 Elisabeth van Wessem (180), Roermond  
    getuigen: Henricus van Neer en Agnes van Susteren
     
Zoon:  20 aug 1652 Franciscus van Wessem (20438), Roermond  
    getuigen: Hermannus van Heithausen en Elisabetha Camps
     
Dochter: 23 feb 1655 Anna Maria van Wessem (15967), Roermond  
    getuigen: haar aangetrouwd oom Joannes Janssen Truijtwijn (20441), Petrus Clerck, loco en Anna Maria Carpentier (20478)
     

 

 

doopgetuige van zijn nicht Maria Truijtwijn (20446) op 14 feb 1637 Roermond  

 

27 jun 1647 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen            
  BEESEL - Verpanding onroerend goed.
Ten overstaan van Petro Quijten in plaats van de scholtis, Jan op den Bongardt en Matthijs Engels, schepenen, verklaart Petrus a Wessum uit Roermond met toestemming van zijn vrouw, dat hij een bedrag van 500 gulden Roermonds, tegen een jaarlijkse rente te betalen op St.-Mattijs dag (24 februari) en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft ontvangen van Angenees Bertrums, met als onderpand al zijn goederen te Besell gelegen.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 107.
BEESEL - Obligatie.
Petrus van Wessum uit Roermond verklaart dat hij van Agnes Bertrams een bedrag van 500 gulden Roermonds heeft opgenomen, jaarlijks af te lossen op St.-Mathijsdag (24 februari).
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, losse bijlage (tussen fol. 161vs en 162).
De notitie staat op hetzelfde blaadje als die van 27-7-1677. Geen onderpand, looptijd of rentepercentage genoemd.
   
12 mrt 1648 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL - Rekening van de schatheffer.
Rekening door Jan op den Cruijtzberch over drie schattingen, uitgezet op 7-4-1647, 21-7-1747 en 27-8-
1647, totale inkomsten 4.682 gld. 9 st, waartegen uitgeven:
- 'aen den burgemeester Peeter van Wessum tot Ruremunde betalt van 100 daler capitaell anno 1647
vervallen'.
   
13 mrt 1651 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL EN BELFELD - Rekening.
Rekeningen door Jan op den Cruitsberch, schatheffer te Besel, over twee brabantse schatcedulen en één lichte, resp. d.d. 2-5-1649, 15-8-1649 (beide brabants) en 15-8-1649 (licht), waarvan ontvangen 2.077 gl 9 st 3 oort brabants en 1.558 gl 2 st licht.
Uitgaven aan o.a. kapitein Gelys, sergeant majoor Francois van Hafften, ritmeester Ivora, Lowijs van der Straeten, Jan Heijnen en Jan Leenen.
- 'Item aen borgemeester Peter van Wessum so hij voor ons verschoten heeft aen den coronell wegen den soldaet alhier doet gheslagen, ende vorts ten huyse van Margreit Bammelraij in het accordieren van de selven verteert is, ende voorts dat die van Belfent verschoten hebben, beloept in alles voor onsen quote 228 gl 8 st';,
   
13 mei 1652 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL EN BELFELD - Rekening.
Rekening door Jan op den Cruitsberch, schatheffer te Besel, over tweeeneenhalve brabantse schatting en 2 lichte, waarvan de zware schattingen d.d. 27-3-1650, 24-7-1650 en 19-12-1651 (half) en de lichte schattingen d.d. 24-7-1650 à 18 st per morgen en d.d. 3-9-1651 à 12 st per morgen, waarvan ontvangen 3.895 gl 6 st brabants en 2.596 gl 17 st 1 oort licht.
Uitgaven aan o.a. kapitein Van de Brugge te Rurmondt, aan sergeant majoor Francois van Haften, 'op die quitantie van 1.200 gl haldende op den heere licentiaet De Violette ghedadiert den 22 april 1651', en aan de luitenant De Halle te Steffenswerdt.
 -  'Item aen burgemeester Peter van Wessum van 100 daler capitael';,
   
6 jul 1654 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL Voogdgeding te Beesel.
De naburen van alle hondschappen klagen dat sommige onderdanen hun vee in het broek laten gaan zonder herder, waardoor grote schade ontstaat; zij verzoeken om dit strafbaar te stellen. Er wordt bepaald dat niemand zijn vee in het Rijckelsche Broeck zal mogen laten gaan zonder herder, op straffe van 1 goudgulden.
De gezworenen verzoeken de gezamenlijke naburen om tijdens de stoppeltijd geen schapen te laten grazen langs de veldwegen. Dit verzoek zal in de kerk worden afgekondigd, op straffe dat de (veld)schut de schapen zal schutten.
De gezworenen namens de gezamenlijke naburen klagen en verzoeken dat de schepenen alle contributies, gewin en gewerf en schatten zullen afdragen, alsook de bode en koster.
Naburen en gezworenen klagen dat de bode de dienst niet regelmatig verricht; als er brieven zijn te dragen geeft hij anderen daartoe opdracht. Er wordt bepaald dat de bode de diensten regelmatig zal verrichten naar oud gebruik; als er brieven moeten worden gedragen zal hij - Biesel en Bussereijndt krijgen die deze naar Belffelt zal dragen; die van Belffelt daarentegen zullen --- (onleesbaar).
De gezamenlijk naburen klagen dat de beer nu vanaf ongeveer half maart los heeft gelopen door velden en hoeven en daarbij grote schade heeft aangericht en nog aanricht. Er wordt bepaald dat de bode de beer zal invangen en houden op kosten en ten laste van degenen die deze moeten onderhouden. Klachten over geleden schade kunnen worden ingediend bij de gerechtslieden.
De naburen van Rijckel klagen
 - dat de Schelsgraeff (?) over de volle lengte niet is afgemaakt, waardoor belendende percelen worden bedorven.
 - dat de schapen de diep in het Rijckelsche Broeck gaan. Er wordt bepaald dat de oude limieten zullen worden opgeworpen; niemand mag deze grenzen overschrijden, op straffe als vanouds.
De naburen aan de Plaets klagen
 - dat de jonker zijn geiten en varkens overal los laat lopen, waardoor schade aan kampen en hoeven ontstaat; dit is ook reeds verleden jaar gebeurd. De bode zal de jonker mededelen dat hij de varkens en geiten moet binnenhouden; doet hij dit niet, dan worden deze geschut en zullen ze op de derde dag naar landsgebruik vervallen.
Borgemeester Peeter van Wissem klaagt dat de weg naar Rijckel op de Maas is omgeploegd, zodat hij met zijn vee niet aan het water kan komen.
De gezamenlijke naburen van Leuwen klagen
 - dat zij niet met de beer gediend zijn, maar dat deze wel losloopt door het veld en het koren beschadigt.
 - dat de diensten en 'billetteringen' niet regelmatig worden verricht.
 - dat op de hof aen gen Sandt een valder moet hangen dat door de eigenaar van de hof moet worden onderhouden. De rentmeester zal hiervan in kennis worden gesteld.
 - dat de Wilde Haeff rondom open ligt, waardoor schade ontstaat. Hierop zal worden toegezien bij het eerstvolgende beleid.
De gezamenlijke naburen van Offenbeeck klagen
 - dat het vee van Bracht te ver in het broek gaat. Die van Bracht zullen zich conform de Waltrol moeten gedragen, op straffe van panding van vee.
 - dat zij niet met de beer gediend zijn.
Lens Mantels klaagt dat de naburen de weg komend van de Ronkenstensche Muelen tot op de Heyerwegh, die slechts een voetpad is, met karren bevaren.
   
   

doopgetuige van zijn kleinzoon Antonius Bernardus Baenen (379) op 12 jan 1676 Roermond (consul)

 

 

Overleden: 5 dec 1686 Roermond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1648

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

8736
Henricus Gobbels van Wessem [15874]
circa 1485 - voor feb 1550
8738
Joannes Vogels [15864]
1457 - na 1506
8740

8742

8744

8746

8748

8750

x
8737
Agnes van der Heijden [15875]
circa 1485 - voor aug 1566
8739

8741

8743

8745

8747

8749

8751

               
4368
Godfried (Gadert) van Wessem [15862]
circa 1510 - 3 dec 1557
4369
onbekend Vogels [15863]
circa 1484 -
4370

4371

4372

4373

4374

4375

x
2184
Henricus van Wessem [15860]
29 jun 1539 - 3 feb 1602
2185
Maria Hoeck [15861]
circa 1542 - 5 dec 1601
2186
van der Smitsen [20516]
circa 1557 -
2187

x 1562
1092
Frans Henricus van Wessem [15858]
circa 1574 -
1093
Isabella (Beelken) van der Smitsen [15859]
circa 1574 -
x 1593
546
Petrus van Wessem [15856]
29 feb 1604 - 5 dec 1686