Ida (IJke) Melis die Laet (988)          kwartier

Vader:    Melis die Laet (19223)

 

 
Geboren: circa 1450      
 

 

 

Huwelijk:                           Gerrit Gelden Matthijs (987)

 

Kinderen:

Zoon:    Geerit Gerrit Gelden (15193), Loon op Zand 
     
     
Dochter: circa 1485 Barbara Gerrits Gelden (986), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Jacob Gerrit Gelden Matthijs (19773), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Hillegonde Gerrit Gelden Matthijs (19774), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Marij Gerrit Gelden Matthijs (19776), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Matthijs Gerrit Gelden Matthijs (19778), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Gelden Gerrit Gelden Matthijs (19779), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Jan Gerrit Gelden Matthijs (19787), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Neelke Gerrit Gelden (15194), Loon op Zand 
     
     

 

Overleden: voor 1508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1482

 

25 jan 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 30r d.d. 25-1-1508.
Wij Jan Melissoon van Oird ende Claes Bartroms, schepenen in Venloen don cont ende iegelijcke dat voor ons comende sijn Jacop, Jan,  Bartolomeus Willemssoon als man ende momber Barbara sijns huijsvrouwe, Adriaen Jacops als man ende momber Hillegonde sijn huijsvrouwe, Mathijs hen broeder, Willem  Wouters  als  man  ende  momber  Marij  sijns  huijsvrouwe  ende  Gelden  hen  broeder,  ende hebben gemaeckt bij rade van hennen vrienden een erfscheidinge ende erfdelinge van allen alsulcke goederen  als  hen  aencomende  ende  verstorven  sijn  van  Gherit  Geldens  hennen  vader  ende  IJke Melis Laets dochter hen moeder. Ende van allen alsulcke goederen als daer overgebleven sijn. Van welcke  erfgoederen  Jan  ende  Bartolomeus  als  momboir  sijns  huijsvrouwe  hebben  ende  erffelijck besitten sal die schuer metten erffenisse daertoe behorende, met half de hof ende half de acker daer achter aen liggende  metten gehele neffen die oosten sijde, dies sal die neffen aen wateren door de hof gelijck dat dat gewoenlijck is. Dies ende sullen die ghene die op het huijs gedeelt sijn daer over stegen. Noch … dan alleen een ladder te mogen richten om te doen decken ende te mogen leenen die we… ende anders niet met osen dir… Noch eene halve halve acker lants achter Peter Leijten, den gehele  acker  7  lopensaet  ofte  daeromtrent.  Dies  sullen  Willem  ende  Bartolomeus  door  de  acker voorschr. eene graft graven half ende half tusschen dit ende meij ende dat ten minste schade eene jock wech. Noch eene acker lants ses lopensaet off daeromtrent achter Thonis Verweij lant. Dies sal Willem voorschr. daer achter een gat in stoten ende wegen hem ter minste schade . Noch een derden deel  uit  eender  heijhoeve  dies  sal  Bartolomeus,  Willem  ende  Jacope  wegen  uit  selver  heijhoeve wegen  eene  wech  ter  minste  schade,  uit  welcke  erffenisse  metten  timmeringe  daerop  staende Bartolomeus jaerlijcks ende erffelijck gelden sal des heeren grontchijns, Heijn Melis kijnderen een half mud rogge. Noch Daem van Gierl een half mud. Noch den rector van onser liever vrouwen altaer een half mud. Noch korst Jansse een derden deel van ½ mud rogge ende een cappuijn in sheerenchijns. Dies  sal  Bartolomeus  ende  Willem  sijnen  swager  voor  uit  hebben  een  lopen  rogge  van  vier  lopen rogge,  die  hen  die  costers  erfgenamen  geldende  sijn,  daer  is  bijgestaen  Jan  voorschr.  ende  heeft vertegen op dese erffenisse tot behoef Bartolomeus sijnen swager. Dies sal hij Jannen sijnen swager gelden jaerlijcks ende erffelijck 7 ½ lopen tot lichtmis, elcke lopen te mogen quijten met twee gouden peters, 19 st. voor de peter ende gelt nae deser valuatie, te weten eene nieuwe stuijver, 1 st. den phs. gld. ende de karolus ende phs. 1 braspenning.
Item Willem Wouters als momber Marije sijns huijsvrouwe ende met hem Mathijs haer broeder sullen hebben ende erffelijck besitten die oude stede met half de hoef ende met half de acker die daer achter aen liggende is, daer Bartolomeus voorschr. de andere helft af heeft. Dies sal Willem voorschr. ende Mathijs  de  graft  aen  die  westen  sijde  alsoo  hooch  staen  als  het  erven  metten  hoil,  buijten  dies  sal Willem ende Mathijs hebben aen die westen sijde vier cant uit dat erffenisse tot Zeger Willemslant toe. Noch eene halve acker achter Peter Leijten, den gehele acker 7 lopensaet of daeromtrent. Dies sullen die  graven  gaen  half  ende  half  sonderlinge  aen  die  oosten  zijde.  Dies  sal  Jacop  hem  de  voorschr. acker  wegen  eene  jockwech  ten  minste  schade.  Noch  Willem  ende  Mathijs  eene  acker  lants  6 lopensaet of daeromtrent, die graft aen die westen zijde tusschen Jacop ende sijnen broer half ende half.  Noch  derden  deel  van  eene  heijvelt,  die  sal  Willem  ende  Mathijs  gelden  jaerlijcks  die  twee kijnderen Lijsbeth Heijn Melis een mud rogge ende de rector van onser liever vrouwe altaer een half mud  rogge  ende  Korst  Jansse  een  derden  deel  van  eene  halve  mudde.  Dies  sullen  Willem  ende Bartolomeus hebben eene lopen rogge uit eene pacht van vier lopen rogge aen (Huijbert Janssoon) costers erfgenamen. Dies sal Willem noch gelden sheerenchijns twee hoenderen. Willem een lopen uit 4 lopen. Item:  Jacop  ende  Ariaen  als  momber  Hillegonde  sijns  huijsvrouwe  sullen  hebben  ende  erffelijck besitten  Romme  Wouters  steede  metten  acker  daeraen  liggende,  6  lps.  of  daeromtrent,  die  sullen allen die grave tusschen beij wesen half ende half. Noch eene acker van 6 lps. dies sal Willem ende Mathijs, Jacoppe hennen broer wegen ter minste schade. Noch een derden deel van den heije aen die zuijden  zijde  van  Willems  sijns  swagers,  dies  sal  Jacop,  Willeme  voorschr.  wegen.  Uit  welcke erffenisse Jacop voorschr. gelden sal jaerlijcks Marij Geldens thien lopen, Jan Melissoon vier lopen, de heilige geest twee lopen ende Claes Geritssoon een half mud, Korst Jansse een derden deel van een  halve  mud  ende  sheerenchijns.  Noch  3  hoenderen,  dies  sal  Jacop  heffen  een  lopen  van  eene pacht  van vier lopen op Huijbert Janssoon erfgenamen. Actum anno 1508 op Sinte Pauwelsdach den 25e dach in januari.
   
24 feb 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 31v d.d. 24-2-1508.
Willem  soon  wilner  Wouter  Vannis  als  man  ende  momber  Marie  sijnder  huijsvrouwe  dochter  wilner Gerit Geldens, heeft verhuert Meeus Willem Wijnensoon allen alsulcke erffenisse metten timmeringe daerop staende in de prochie van Venloen gelegen, die hem aencomende sijn als momber sijns wijfs van  Gerit  Geldens  ende  Ike  sijnder  huijsvrouwe,  hondert  jaer  ende  daghen  teijnde  malcanderen durende  voor  ses  rijns  gulden  eens  te  geven,  ende  voor  de  oude  pacht  met  recht  daerop  staende. Welcke ses gld. Meeus betalen sal die twee nu tot meij, ende de andere vier gld. van nu meije over een  jaer,  ende  heeft  gelooft  Willem  voorschr.  Sup  se  etc.  dese  hueringe  van  waerden  te  houden. Testes, Zeger Willems ende Jan Bartroms. Actum anno 1508 op sinte Mathijsdach, apostel.
   
15 jul 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 26v d.d. 15-7-1508.
Jacop soon wilner Gerit Geldens, Jan, Bartolomeus als man ende momber Barbara sijns wijfs, Adriaen Jacopsoon als man ende momber Hillegonde sijns wijfs, Willem Woutersoon als man ende momber Marij  sijns  wijfs,  Mathijs  soon  Gerit  voorschr.  ende  Gelden  sijn  broer,  die  daer  niet  tegenwoordich waeren,  daer  Jacop  ende  Jan  met  hennen  swageren  voor  geloofde,  allen  kijnderen  wilner  Gerit Geldens, die Gerit voorschr. bij IJden dochter Melis die Laet vercregen hadden, drie lopensaet moers ende bodems gelegen in de prochie van Venloen. Item noch 4 ½  roijen ende 8 voet ter selver staet gelegen,  welcke  gronden  voorschr.  Gelden,  Mathijs  ende  Herman  Koijtensoon  tegen  Pauwels  van Haestrecht, heer tot Venloen gecregen hebben, gelijck dat in eeene brief met Pauwels van Haestrecht zegel  besegelt,  volcomentlijcker  begrepen  hebben.  Ende  hebben  Jacop,  Jan  ende  Bartolomeus  als momber,  Adriaen  Jacops  als  momber,  Willem  Wouters  als  desen  voorschr.  bodemen  opgedragen ende  overgegeven  Wijn  Willemsoon  ende  hebben  voorts  op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende  als principaele  schuldenaeren  etc.  dit  opdragen  ende  overgegeven,  vast  ende  van  waerden  te  houden ende  sullen  commer  van  hennen  wegen  af  doen,  uitgenomen  sheeren  gront  cijns.  Testes,  Jan Melissoon van Oird ende Claes Jan Gosens. Actum anno 1508 den 15e juli.
   

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug