Gerrit Gelden Matthijs (987)          kwartier

Vader:      Gelden Matthijs (15572)

 

     
Geboren:  ca 1450      
 

 

 

 

 

Huwelijk:                           Ida Melis die Laet (988)

 

Kinderen:

Zoon:    Geerit Gerrit Gelden (15193), Loon op Zand 
     
     
Dochter: circa 1485 Barbara Gerrits Gelden (986), Loon op Zand 
     
     

Zoon:    Jacob Gerrit Gelden Matthijs (19773), Loon op Zand 
     
     

Dochter:   Hillegonde Gerrit Gelden Matthijs (19774), Loon op Zand 
     
     

Dochter:   Marij Gerrit Gelden Matthijs (19776), Loon op Zand 
     
     

Zoon:    Matthijs Gerrit Gelden Matthijs (19778), Loon op Zand 
     
     

Zoon:    Gelden Gerrit Gelden Matthijs (19779), Loon op Zand 
     
     

Zoon:    Jan Gerrit Gelden Matthijs (19787), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Neelke Gerrit Gelden (15194), Loon op Zand 
     
     

 

 

(van een onbekende relatie)

Dochter:        Marije Gerrits Gelden (15185)  
       

 

 

 

 

Overleden:   voor  1508        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1482

 

   
25 jan 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 30r d.d. 25-1-1508.
Wij Jan Melissoon van Oird ende Claes Bartroms, schepenen in Venloen don cont ende iegelijcke dat voor ons comende sijn Jacop, Jan,  Bartolomeus Willemssoon als man ende momber Barbara sijns huijsvrouwe, Adriaen Jacops als man ende momber Hillegonde sijn huijsvrouwe, Mathijs hen broeder, Willem  Wouters  als  man  ende  momber  Marij  sijns  huijsvrouwe  ende  Gelden  hen  broeder,  ende hebben gemaeckt bij rade van hennen vrienden een erfscheidinge ende erfdelinge van allen alsulcke goederen  als  hen  aencomende  ende  verstorven  sijn  van  Gherit  Geldens  hennen  vader  ende  IJke Melis Laets dochter hen moeder. Ende van allen alsulcke goederen als daer overgebleven sijn. Van welcke  erfgoederen  Jan  ende  Bartolomeus  als  momboir  sijns  huijsvrouwe  hebben  ende  erffelijck besitten sal die schuer metten erffenisse daertoe behorende, met half de hof ende half de acker daer achter aen liggende  metten gehele neffen die oosten sijde, dies sal die neffen aen wateren door de hof gelijck dat dat gewoenlijck is. Dies ende sullen die ghene die op het huijs gedeelt sijn daer over stegen. Noch … dan alleen een ladder te mogen richten om te doen decken ende te mogen leenen die we… ende anders niet met osen dir… Noch eene halve halve acker lants achter Peter Leijten, den gehele  acker  7  lopensaet  ofte  daeromtrent.  Dies  sullen  Willem  ende  Bartolomeus  door  de  acker voorschr. eene graft graven half ende half tusschen dit ende meij ende dat ten minste schade eene jock wech. Noch eene acker lants ses lopensaet off daeromtrent achter Thonis Verweij lant. Dies sal Willem voorschr. daer achter een gat in stoten ende wegen hem ter minste schade . Noch een derden deel  uit  eender  heijhoeve  dies  sal  Bartolomeus,  Willem  ende  Jacope  wegen  uit  selver  heijhoeve wegen  eene  wech  ter  minste  schade,  uit  welcke  erffenisse  metten  timmeringe  daerop  staende Bartolomeus jaerlijcks ende erffelijck gelden sal des heeren grontchijns, Heijn Melis kijnderen een half mud rogge. Noch Daem van Gierl een half mud. Noch den rector van onser liever vrouwen altaer een half mud. Noch korst Jansse een derden deel van ½ mud rogge ende een cappuijn in sheerenchijns. Dies  sal  Bartolomeus  ende  Willem  sijnen  swager  voor  uit  hebben  een  lopen  rogge  van  vier  lopen rogge,  die  hen  die  costers  erfgenamen  geldende  sijn,  daer  is  bijgestaen  Jan  voorschr.  ende  heeft vertegen op dese erffenisse tot behoef Bartolomeus sijnen swager. Dies sal hij Jannen sijnen swager gelden jaerlijcks ende erffelijck 7 ½ lopen tot lichtmis, elcke lopen te mogen quijten met twee gouden peters, 19 st. voor de peter ende gelt nae deser valuatie, te weten eene nieuwe stuijver, 1 st. den phs. gld. ende de karolus ende phs. 1 braspenning.
Item Willem Wouters als momber Marije sijns huijsvrouwe ende met hem Mathijs haer broeder sullen hebben ende erffelijck besitten die oude stede met half de hoef ende met half de acker die daer achter aen liggende is, daer Bartolomeus voorschr. de andere helft af heeft. Dies sal Willem voorschr. ende Mathijs  de  graft  aen  die  westen  sijde  alsoo  hooch  staen  als  het  erven  metten  hoil,  buijten  dies  sal Willem ende Mathijs hebben aen die westen sijde vier cant uit dat erffenisse tot Zeger Willemslant toe. Noch eene halve acker achter Peter Leijten, den gehele acker 7 lopensaet of daeromtrent. Dies sullen die  graven  gaen  half  ende  half  sonderlinge  aen  die  oosten  zijde.  Dies  sal  Jacop  hem  de  voorschr. acker  wegen  eene  jockwech  ten  minste  schade.  Noch  Willem  ende  Mathijs  eene  acker  lants  6 lopensaet of daeromtrent, die graft aen die westen zijde tusschen Jacop ende sijnen broer half ende half.  Noch  derden  deel  van  eene  heijvelt,  die  sal  Willem  ende  Mathijs  gelden  jaerlijcks  die  twee kijnderen Lijsbeth Heijn Melis een mud rogge ende de rector van onser liever vrouwe altaer een half mud  rogge  ende  Korst  Jansse  een  derden  deel  van  eene  halve  mudde.  Dies  sullen  Willem  ende Bartolomeus hebben eene lopen rogge uit eene pacht van vier lopen rogge aen (Huijbert Janssoon) costers erfgenamen. Dies sal Willem noch gelden sheerenchijns twee hoenderen. Willem een lopen uit 4 lopen. Item:  Jacop  ende  Ariaen  als  momber  Hillegonde  sijns  huijsvrouwe  sullen  hebben  ende  erffelijck besitten  Romme  Wouters  steede  metten  acker  daeraen  liggende,  6  lps.  of  daeromtrent,  die  sullen allen die grave tusschen beij wesen half ende half. Noch eene acker van 6 lps. dies sal Willem ende Mathijs, Jacoppe hennen broer wegen ter minste schade. Noch een derden deel van den heije aen die zuijden  zijde  van  Willems  sijns  swagers,  dies  sal  Jacop,  Willeme  voorschr.  wegen.  Uit  welcke erffenisse Jacop voorschr. gelden sal jaerlijcks Marij Geldens thien lopen, Jan Melissoon vier lopen, de heilige geest twee lopen ende Claes Geritssoon een half mud, Korst Jansse een derden deel van een  halve  mud  ende  sheerenchijns.  Noch  3  hoenderen,  dies  sal  Jacop  heffen  een  lopen  van  eene pacht  van vier lopen op Huijbert Janssoon erfgenamen. Actum anno 1508 op Sinte Pauwelsdach den 25e dach in januari.
   
24 feb 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 31v d.d. 24-2-1508.
Willem  soon  wilner  Wouter  Vannis  als  man  ende  momber  Marie  sijnder  huijsvrouwe  dochter  wilner Gerit Geldens, heeft verhuert Meeus Willem Wijnensoon allen alsulcke erffenisse metten timmeringe daerop staende in de prochie van Venloen gelegen, die hem aencomende sijn als momber sijns wijfs van  Gerit  Geldens  ende  Ike  sijnder  huijsvrouwe,  hondert  jaer  ende  daghen  teijnde  malcanderen durende  voor  ses  rijns  gulden  eens  te  geven,  ende  voor  de  oude  pacht  met  recht  daerop  staende. Welcke ses gld. Meeus betalen sal die twee nu tot meij, ende de andere vier gld. van nu meije over een  jaer,  ende  heeft  gelooft  Willem  voorschr.  Sup  se  etc.  dese  hueringe  van  waerden  te  houden. Testes, Zeger Willems ende Jan Bartroms. Actum anno 1508 op sinte Mathijsdach, apostel.
   
15 jul 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 26v d.d. 15-7-1508.
Jacop soon wilner Gerit Geldens, Jan, Bartolomeus als man ende momber Barbara sijns wijfs, Adriaen Jacopsoon als man ende momber Hillegonde sijns wijfs, Willem Woutersoon als man ende momber Marij  sijns  wijfs,  Mathijs  soon  Gerit  voorschr.  ende  Gelden  sijn  broer,  die  daer  niet  tegenwoordich waeren,  daer  Jacop  ende  Jan  met  hennen  swageren  voor  geloofde,  allen  kijnderen  wilner  Gerit Geldens, die Gerit voorschr. bij IJden dochter Melis die Laet vercregen hadden, drie lopensaet moers ende bodems gelegen in de prochie van Venloen. Item noch 4 ½  roijen ende 8 voet ter selver staet gelegen,  welcke  gronden  voorschr.  Gelden,  Mathijs  ende  Herman  Koijtensoon  tegen  Pauwels  van Haestrecht, heer tot Venloen gecregen hebben, gelijck dat in eeene brief met Pauwels van Haestrecht zegel  besegelt,  volcomentlijcker  begrepen  hebben.  Ende  hebben  Jacop,  Jan  ende  Bartolomeus  als momber,  Adriaen  Jacops  als  momber,  Willem  Wouters  als  desen  voorschr.  bodemen  opgedragen ende  overgegeven  Wijn  Willemsoon  ende  hebben  voorts  op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende  als principaele  schuldenaeren  etc.  dit  opdragen  ende  overgegeven,  vast  ende  van  waerden  te  houden ende  sullen  commer  van  hennen  wegen  af  doen,  uitgenomen  sheeren  gront  cijns.  Testes,  Jan Melissoon van Oird ende Claes Jan Gosens. Actum anno 1508 den 15e juli.
   
9 apr 1510 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 44r d.d. 9-4-1510.
Bartolomeus soon wilner Willem Wijnen heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Claes Petersoon van Beurden een huijs metten erffenisse daer op staenden ende met eene hof ende met eene acker lants daer aen liggende ende metten hoilen van den graften daertoe behorende, gelegen in der prochie van Venloen  aent  eijnde,  met  beijde  zijden  neve  erffenis  Zeger  Willemsoon  van  Haestrecht,  hodende metten eene eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen Zeger voorschr. Welck huijs metten hof ende metten ackerlant voorschr. Bartolomeus aencomende is ende verstorven ende sommighe delen gekocht heeft tegen den kijnderen Gerit Geldens  hens vaders, van Claes  voorschr. dit huijs metten erffenisse  overgegeven  in  een  recht  erfrecht  te  hebben  ende  te  besitten  voor  een  blanc  ende  half hoen ende eene cappuijn te betalen alle jaere in sheerenchijns ende voor een mud rogge te betalen alle  jaere  den  rector  van  onser  liever  vrouwe  autaer  in  der  kercken  van  Venloen  ende  voor  twee mudde rogge ende twee lopen  Bartolomeusse daer jaerlijcks uit te vergelden op onser liever vrouwe dach  lichtmis.  Dies  gelooft  Claes  voorschr.  nu  tot  lichtmis  naestcomende  een  half  mud  rogge  af  te leggen ende te quijten met 16 gouden peters, 19 stuijvers voor stuck gereckent ende Claes voorschr. sal alle dese voorgen. pachten betalen die nu tot lichtmis verschijnen sullen, uitgenomen dat half mud rogge daer hij die penningen af geven sal dat staat in die goeder man… ende Meeus voorschr. sal hem alle  die  verschenen pachten af doen ende betalen tot desen  daghe  toe. Voordaen soo gelooft Bartolomeus voorschr. op hem ende op al sijn goet Claes voorschr. dit huijs metten land te waren voor den chijns ende erfpacht voorschr. ende anderen commer af te doen. Ende Claes gelooft sup se etc. die pachten te betalen datter Bartolomeus of zijn naecomelingen ende Bartolomeus sal die schuer af brecken van nu meij naestcomende over een jaer  ende soo  lange mach Bartolomeus sijn gebruijck houden van den schueren ende onder die messen sonder iemant daer tegen te seggen. Testes, Peter Jan Henricks ende Lambert Aerts. Actum anno 1510 den 9e dach van april.
Item: desen voorgen. pacht mach Claes quijten elcke mud met 32 gouden peters, 19 stuijvers voor de peter ende metten verschenen pacht uitgenomen dat mud van onser liever vrouwe autaer. Testes ut supra.
   
6 jan 1514 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 69r d.d. 6-1-1514.
Meeus  Willemsoon  als  man  en  momber  Barbara  sijnder  huijsvrouwe,  dochter  Gerit  Geldens,  heeft wettelijck en erffelijck verkocht Willem Henrick Loijensoon eene bodem twee boender of daeromtrent metten eenre sijde neve Willem Loijensoon, de andere sijde Gerit Geritsoon van Beurden, dat eene eijnde  aen  die  gemeint  aen  die  Baen,  de  andere  eijnde  costers  erfgenamen.  Welcke  bodem  hem aencomende  is  van  Gerit  Geldens  sijnen  sweer,  en  heeft  het  hem  opgedragen  en  overgegeven Willem voorschr. Gelovende te waeren voor een ort stuijver in sheeren cijns en anderen commer af te doen. Testes, Jan Melissoon en Ariaen Henricks. Actum anno 1514 den 6e dach in januari.
   
11 apr 1543 Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 90r d.d. 11-4-1543.
Aert soon wilner Jan Melisse ende Jan sijn broeder, Katelijn hen suster met hueren momboir, Aert Claesse als momboir Lijsbeth sijns wijfs ende IJken, Aert (Aert) Sterts weduwe, cum tutore, allen kijnderen Jan Melisse eene jaerlijckse ende erffelijck pacht van vier lopen tot hen behorende, dat hen aenbestorven is van Jan Melisse hennen vader. Ende welcke pacht Gerit Gelden Mathijssoon heeft gelooft te betalen Jannen voorschr. alle jaer opte lichtmis dach uit sijnder erffenisse gelijck dat in eene schepenbrief van Venloen daerop gemaeckt, volcomentlijcker begrepen staet, hebben Aert, Jan, gebroeders, Katelijn hen suster, Aert Claesse als momboir Lijsbet sijns wijfs, dese vier lopen rogge erfpacht opgedragen ende overgegeven Peter Peter Faessensoon die oude ende Wouter Roelofssoon als kerckmeesters nu ter tijt der kercke van Venloen tot behoef der kercken voorschr. metten brieven daeraf mentie makende. Ende hebben daer gesamenderhant voorts op vertegen als recht is. Gelovende de vertijdenisse vast ende van waerden te houden. Dies sal die kerck ofte die kerckmeesters verbonden staen alle jaer te doen een memorie ofte jaergetijden voor Jan Melisse  ende Margriet sijn wijf, ende doen kerssen ontsteken ende betalen priester ende custer. Testes, Peter Gijsbertsse ende Bartolomeus Jansse. Anno 1543 den 11e dach april.
   
9 sep 1545 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 155r d.d. 9-9-1545.
Jan Janssoon Crillaert als man ende momboir Meeuske zijnder huijsvrouwe een dochter van Lambert Gijsbertssoon van Goircum, vier loopen rogge erfpachts, spruitende uit een erfpacht van acht loopen rogge erfpachts die Gerart Gelden Tijssoon gelooft hadden te vergelden Adam van Gierle, gelijck dat in een schepenbrief van sHertogenbosch daer op gemaeckt volcomentlijcker begrepen is. Welcke vier loopen  rogge  erfpachts  hij  jaerlijcks  ende  erffelijck  heffende  is  op  die  erffenisse  daer  Meeus Willemssoon  nu  ter  tijt  op  woont,  hebben  Jan  ende  Angneesken  (!)  voors.  opgedragen  ende overgegeven  Geritden  Janssoon metten  ouden  brieven  daeraf mentie  makende.  Ende  hebben  daer voort  op  vertegen als recht is. Gelovende Jan  ende  Meeuske voors. als principael schuldenaers op hen  ende  op  allen  hen  goet  dat  zij  hebben  ofte  vercrijgen  mogen,  dit  opdragen,  overgeven  ende vertijen altijt vast ende van waerden te houden ende allen commer af te doen. Testes, Peeter Gijben ende Bartolomeus Janssoon. Actum den 9e dach september 1545.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 155v d.d. 9-9-1545.
Gerit  wilner  Jan  Geldenssoon  als  man  ende  momboir  Aleijten  zijns  huijsvrouwe  een  dochter  van Lamberten  Gijsbertssoon  van  Goircum,  een  erfpacht  van  acht  loopen  rogge  erfpachts  tot  hem behorende,  spruitende  uit  een  erfpacht  van  thien  loopen  rogge  erfpachts,  die  Henrick  Reijniers Roedenzoon gelooft hadden te vergelden Henricken van den Pasch, gelijck dat in eene schepenbrief van Oisterwijck daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is. Ende Gerit voors. nu heffende is op die erfhuijse daer Jacop Henricksse van Goircum nu ter tijt op woont tot Tilborch bij persoons, heeft hij opgedragen ende overgegeven Jan Jan Crillaertsoon metten ouden brieven daeraf mentie makende ende  heeft  daer  voorts  op  vertegen  alzoo  recht  is.  Gelovende  Gerit  voors.  als  een  principael schuldenaer op hem ende op etc. dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende van waerden te houden ende allen commer van zijnen wegen af te doen. Testes, Peeter Gijben ende Bartolomeus Jansse. Actum den 9e september anno 1545.
   
22 feb 1533 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 199r d.d. 22-2-1533.
Condt  zij eene  iegelijcke hoe datter eene twist op gestaen  was tussen die  weduwe Marie Jans van Scouwen ter eendere van 20 lopen rogge die zij afgequeten had aen Henrick Melis ende die kijnderen Gerit  GeldensWillem  Geldens  ende  Marij  Geldens  schuldich  souden  zijn,  ende  die  kijnderen voorschr. wederom eijsende waren Marie voorschr. een mud rogge daer Hubert Jansoon haere vader die penningen af gebeurt souden hebben, comende van eene dootslag ter andere sijden. Welcke twist bij tussen spreken van goede mannen zij partijen gelooft hebben Zeger Willemsse, Claes Bartromsse  ende  Henrick  die  Loze  ende  voort  gelooft  dat  segge  te  onderhouden  voor  schepenen ende raetsheren, op eene peene van 20 carolus gulden tot haere behoef als hen dese arbitoers hen wel betaelt hebben, ende die schepenen brieven van beijde zijden gelesen hebben.  Soo hebben zij eendrachtelijck uitgesproken opte peene als boven hoe dat desen rog ter eender ende ter andere sijde doot ende te niet sal zijn met allen de brieven daer af mentie makende. Dies sullen die kijnderen Willem Geldens geven Bartolomeus Willemsse tot kermisse twee  philips gulden, Heijn Melis kijnderen twee philips gulden ende Marij Geldens twee philips gulden ende Marij van Scouwen anderhalve con… gulden …. 9 gulden. Ende Meeus heeft er van Marie 10 gulden te voren ontvangen maeckt  19  gulden.  Ende  hebben  gelooft  dese  voorschr.  personen  op  hen  ende  op  allen  hennen goederen dese uitspraeck vast ende van waerden te houden voor hen ende hennen naecomelingen ende soo wat brieven dat men vint van den 20 lopen rogge ende van den mud rogge dit sullen met desen brieven ende uitspraeck doot ende te niet zijn. Anno 1533 den 22e dach in februari.
   
20 dec 1549 Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 58r d.d. 20-12-1549.
Bartolomeus wilner Willem Wijnenzn. als man en momboir Barbara zijn wijfs een dochter van Geritden Geldensse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Bartolomeusse Joisten ende Geritden, gebrs. eene bodem in zijnder grote gelegen in de parochie van Venloon teijnden Craenven metter oisten zijde neffen erffenisse Marijkens van Scouwen metter westen zijde neffen den …. moer van den Bosch metten zuijden eijnde aen Weijtman Woutersse ende meer anderen ende metten noorden eijnde aen Bertrum Jansse ende meer anderen. Welcke bodem met meer erven Bartolomeus verkoper aenbestorven is van zijns wijfs ouders gelijck dat in schepenen brieven van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Bartolomeus verkoper als schuldenaer principaele op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Bartolomeussse ende Geritden kopers den voors. bodem te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren, vrij en los. Ende allen commer af te doen. Testes, Peeter Peetersse ende Jan Peetersse. Actum ut supra.
   
26 feb 1555 Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 268r d.d. 26-2-1555.
Lucas Henricx heeft wettelijck verkocht Peeter Geridt Oirlmans vier loopen en het vierendeel van eene loopen rogs erfpachts uit eene jaerlijckse pacht van een half mud rogge 's jaers dat Geeridt Gelden Mathijsse gelooft heeft te gelden Cornelis Jansse ende nog uit eene erfpacht van 5 loopen rogs die Bartolomeus Willem Wijnen gelooft heeft te gelden Corstiaen Jan Eelenzn. uit hen erffenisse aen de Rechte Heijrstraete gelegen gelijck dat in verscheijden schepenen brieven van Venloon daerop gemaeckt, volcomentlijcker begrepen is ende Peeter Arijaen Lambertsse nu ter tijt geldende is uit panden die hij nu gebruickt. Welcke 5 loopen rogs ende het vierendeel van eene loopen rogs den voorschr. Lucassen aenbestorven is als man ende momboir van Ermen Cornelisdr. van Christiaenen Jansse haeren heerken ofte oude vader alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren. Testes, Joost Peetersse ende Jacop Jansse de Bondt. Actum ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 268r d.d. 26-2-1555.
Peeter Geridt Oirlmans heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Lucassen Adriaensse Bezouwen acht loopen rogs lospacht uit eene jaerlijcke pacht van 8 loopen rogs 's jaers ende vijf loopen rogs 's jaers die Geridt Gelden Mathijsse ende Bartolomeus Willem Wijnen uit hun erffenisse aen de Rechte Heijrstraete gelegen, gelooft hebben te vergelden Cornelisse Jansse ende Christiaenen Jan Eelenzn. gelijck dat in verscheijdene schepenen brieven van Venloon daerop gemaeckt. Volcomentlijcker begrepen is. Ende nu Peeter Adriaen Lambertsse geldende is uit panden die hij nu gebruickt. Welcke acht loopen rogs 's jaers Peeter zeede eendeels bij koop verkregen te hebben van Lucassen Henricxzn. ende eendeels hem aenbestorven is als man ende momboir van Jenneke Cornelisdr. van Christiaenen Janszn. haere heerken ofte oude vader. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren. Testes et actum ut supra.
   
20 mrt 1555 Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 272r en f 272v d.d. 20-3-1555 voor paessen.
Jan wijlen Geeridt Geldensse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Willemen, Jannen, Adriaenen ende Geeritden zijnen broeders, Barbara en Neelke zijne zusters, alsulcke kijntsgedeelte in allen die erffenisse metter timmeringen daerop staende als hem aenbestorven is van Geeritden zijnen vader ende Margrieten zijnder moeder. Nog ter tijt onbedeelt liggende in de parochie van Venloon aen de Rechte Heijrstraete aen deijnde metter oosten zijde neffen erffenisse Cornelis Cornelis Leijten metter westen zijde neffen Cornelis Appels streckende van sheerenstraete aen Cornelis Appels voorschr. Nog eene acker geheijten het driesken oock aldaer gelegen metten westen eijnde aen hen zelve metter zuijden zijde neffen Peeter Adriaensse metter noorden zijde neffen Cornelis Leijten. Nog eene acker geheijten die Streepe metter oosten zijde neffen Cornelis Leijten metter westen zijde neffen Cornelis Leijten ende meer anderen metten zuijden eijnde aen Cornelis Appels ende noorden eijnde aen Cornelis Leijtensoon. Nog eene acker geheijten den Deenis metter oosten zijde neffen Peeter Adriaensse metter westen zijde neffen Cornelis Leijten metten zuijden eijnde aen Cornelis Appels ende metten noorden eijnde aen Cornelis Leijten. Nog eene acker geheijten 't heijken metten oosten eijnde aen Peeter Adriaensse metten westen eijnde aen Cornelis Appels metter noorden zijde neffen Cornelis Leijten ende metter zuijden zijde neffen Cornelis Appels, alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor het zevende gedeelte van den grontchijns, renten ende pachten met recht daer uitgaende ende allen commer van zijnent wegen af te doen. Testes, Joost Peetersse ende Jacop Janssoon.  Actum anno 1555 den 20e maart voor paessen.
   
8 jun 1557 Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 381v d.d. 8-6-1557.
Adam Cornelisse voor hem selven, Claes Willemsse voor hem selven, Arnt Henricx als wettige man en momboir van Heijlke Willemsse, Adriaen Peetersse als wettige man en momboir van Caterijne Willemsdochter, Goijaerdt Claesse als wettige momboir  van Jannen Meeusse en Marijke zijn suster die Meeus voorn. in eene wettige bedde verkregen heeft gehadt bij Dingen Peeter Eliasdochter, Gijsbert Goessenszn. als wettige momboir van Quijrijn Jacopszn. die de zelven Jacop in een wettige bedde verweckt heeft gehadt bij Marijen Cornelisdochter ende Steven Jan Hessels als wettige momboir van Jacoppe Gijb Cornelisse, Lijsken en Arijke sijn susteren die Gijsbert in een wettige bedde verweckt heeft gehad bij Marijke …. dochter. Alsulcke vier lopen erfrogs spruitende uit een erfpacht van eene mudde rogs als hen tesamen aenbestorven is van Lijsken Cornelis Meeusdochter, als zij jaerlijcks heffende was opte erffenisse van de erfgenamen van Bartolomeus Willemsse in de prochie van Venloon aen de Rechte Heijrstraete metter oosten zijde neffen die Cromstraet metter westen zijde neffen Jan Geldenszn. streckende van sheerenstraete aen Jan Besouwen kijnderen alzoo zij zeeden. Ende Gerit Gelden Tijssen verkocht hadden en schuldig was jaerlijcks te vergelden uit voorschr. erffenisse Adam van Gierle Henrickssoon, gelijck dat in eene schepenbrief van Den Bosschen daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is in data 1487 den 13e december, hebben die voorn. wettelijck opgedragen ende overgegeven Geeridt Willem Jan Geldenszn. Met de brieven ende gelooft te waren. Testes, Bartolomeus Jansse ende Jacop Jansser. Actum anno 1557 den 8e juni.
   
  Register van kerkelijke inkomsten, laatste kwart 16de eeuw Loon op Zand 
- de kinderen van Geridt Geldens betalen jaarlijks met Lichtmis 4 vaten, volgens de brief met de letter B.
   

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug