Barbara Gerrits Gelden (986)          kwartier

Vader:     Gerrit Gelden Matthijs (987)

Moeder:  Ida Melis die Laet (988)

     
Geboren: circa 1485 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 

 

Huwelijk:                               Meeus Willem Wijnen (985)

 

Zoon:             circa  1510      Jan Meeuws Willems (983)

Zoon:                                      Willem Meeus Willems (11965)

Zoon:                                      Gerrit Meeus Willems (11966)

Zoon:                                      Merten Meeus Willems (11968)

Zoon:                                     Thonis Meeus Willems (11996)

 

 

   
25 jan 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 30r d.d. 25-1-1508.
Wij Jan Melissoon van Oird ende Claes Bartroms, schepenen in Venloen don cont ende iegelijcke dat voor ons comende sijn Jacop, Jan,  Bartolomeus Willemssoon als man ende momber Barbara sijns huijsvrouwe, Adriaen Jacops als man ende momber Hillegonde sijn huijsvrouwe, Mathijs hen broeder, Willem  Wouters  als  man  ende  momber  Marij  sijns  huijsvrouwe  ende  Gelden  hen  broeder,  ende hebben gemaeckt bij rade van hennen vrienden een erfscheidinge ende erfdelinge van allen alsulcke goederen  als  hen  aencomende  ende  verstorven  sijn  van  Gherit  Geldens  hennen  vader  ende  IJke Melis Laets dochter hen moeder. Ende van allen alsulcke goederen als daer overgebleven sijn. Van welcke  erfgoederen  Jan  ende  Bartolomeus  als  momboir  sijns  huijsvrouwe  hebben  ende  erffelijck besitten sal die schuer metten erffenisse daertoe behorende, met half de hof ende half de acker daer achter aen liggende  metten gehele neffen die oosten sijde, dies sal die neffen aen wateren door de hof gelijck dat dat gewoenlijck is. Dies ende sullen die ghene die op het huijs gedeelt sijn daer over stegen. Noch … dan alleen een ladder te mogen richten om te doen decken ende te mogen leenen die we… ende anders niet met osen dir… Noch eene halve halve acker lants achter Peter Leijten, den gehele  acker  7  lopensaet  ofte  daeromtrent.  Dies  sullen  Willem  ende  Bartolomeus  door  de  acker voorschr. eene graft graven half ende half tusschen dit ende meij ende dat ten minste schade eene jock wech. Noch eene acker lants ses lopensaet off daeromtrent achter Thonis Verweij lant. Dies sal Willem voorschr. daer achter een gat in stoten ende wegen hem ter minste schade . Noch een derden deel  uit  eender  heijhoeve  dies  sal  Bartolomeus,  Willem  ende  Jacope  wegen  uit  selver  heijhoeve wegen  eene  wech  ter  minste  schade,  uit  welcke  erffenisse  metten  timmeringe  daerop  staende Bartolomeus jaerlijcks ende erffelijck gelden sal des heeren grontchijns, Heijn Melis kijnderen een half mud rogge. Noch Daem van Gierl een half mud. Noch den rector van onser liever vrouwen altaer een half mud. Noch korst Jansse een derden deel van ½ mud rogge ende een cappuijn in sheerenchijns. Dies  sal  Bartolomeus  ende  Willem  sijnen  swager  voor  uit  hebben  een  lopen  rogge  van  vier  lopen rogge,  die  hen  die  costers  erfgenamen  geldende  sijn,  daer  is  bijgestaen  Jan  voorschr.  ende  heeft vertegen op dese erffenisse tot behoef Bartolomeus sijnen swager. Dies sal hij Jannen sijnen swager gelden jaerlijcks ende erffelijck 7 ½ lopen tot lichtmis, elcke lopen te mogen quijten met twee gouden peters, 19 st. voor de peter ende gelt nae deser valuatie, te weten eene nieuwe stuijver, 1 st. den phs. gld. ende de karolus ende phs. 1 braspenning.
Item Willem Wouters als momber Marije sijns huijsvrouwe ende met hem Mathijs haer broeder sullen hebben ende erffelijck besitten die oude stede met half de hoef ende met half de acker die daer achter aen liggende is, daer Bartolomeus voorschr. de andere helft af heeft. Dies sal Willem voorschr. ende Mathijs  de  graft  aen  die  westen  sijde  alsoo  hooch  staen  als  het  erven  metten  hoil,  buijten  dies  sal Willem ende Mathijs hebben aen die westen sijde vier cant uit dat erffenisse tot Zeger Willemslant toe. Noch eene halve acker achter Peter Leijten, den gehele acker 7 lopensaet of daeromtrent. Dies sullen die  graven  gaen  half  ende  half  sonderlinge  aen  die  oosten  zijde.  Dies  sal  Jacop  hem  de  voorschr. acker  wegen  eene  jockwech  ten  minste  schade.  Noch  Willem  ende  Mathijs  eene  acker  lants  6 lopensaet of daeromtrent, die graft aen die westen zijde tusschen Jacop ende sijnen broer half ende half.  Noch  derden  deel  van  eene  heijvelt,  die  sal  Willem  ende  Mathijs  gelden  jaerlijcks  die  twee kijnderen Lijsbeth Heijn Melis een mud rogge ende de rector van onser liever vrouwe altaer een half mud  rogge  ende  Korst  Jansse  een  derden  deel  van  eene  halve  mudde.  Dies  sullen  Willem  ende Bartolomeus hebben eene lopen rogge uit eene pacht van vier lopen rogge aen (Huijbert Janssoon) costers erfgenamen. Dies sal Willem noch gelden sheerenchijns twee hoenderen. Willem een lopen uit 4 lopen. Item:  Jacop  ende  Ariaen  als  momber  Hillegonde  sijns  huijsvrouwe  sullen  hebben  ende  erffelijck besitten  Romme  Wouters  steede  metten  acker  daeraen  liggende,  6  lps.  of  daeromtrent,  die  sullen allen die grave tusschen beij wesen half ende half. Noch eene acker van 6 lps. dies sal Willem ende Mathijs, Jacoppe hennen broer wegen ter minste schade. Noch een derden deel van den heije aen die zuijden  zijde  van  Willems  sijns  swagers,  dies  sal  Jacop,  Willeme  voorschr.  wegen.  Uit  welcke erffenisse Jacop voorschr. gelden sal jaerlijcks Marij Geldens thien lopen, Jan Melissoon vier lopen, de heilige geest twee lopen ende Claes Geritssoon een half mud, Korst Jansse een derden deel van een  halve  mud  ende  sheerenchijns.  Noch  3  hoenderen,  dies  sal  Jacop  heffen  een  lopen  van  eene pacht  van vier lopen op Huijbert Janssoon erfgenamen. Actum anno 1508 op Sinte Pauwelsdach den 25e dach in januari.
   
24 feb 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 31v d.d. 24-2-1508.
Willem  soon  wilner  Wouter  Vannis  als  man  ende  momber  Marie  sijnder  huijsvrouwe  dochter  wilner Gerit Geldens, heeft verhuert Meeus Willem Wijnensoon allen alsulcke erffenisse metten timmeringe daerop staende in de prochie van Venloen gelegen, die hem aencomende sijn als momber sijns wijfs van  Gerit  Geldens  ende  Ike  sijnder  huijsvrouwe,  hondert  jaer  ende  daghen  teijnde  malcanderen durende  voor  ses  rijns  gulden  eens  te  geven,  ende  voor  de  oude  pacht  met  recht  daerop  staende. Welcke ses gld. Meeus betalen sal die twee nu tot meij, ende de andere vier gld. van nu meije over een  jaer,  ende  heeft  gelooft  Willem  voorschr.  Sup  se  etc.  dese  hueringe  van  waerden  te  houden. Testes, Zeger Willems ende Jan Bartroms. Actum anno 1508 op sinte Mathijsdach, apostel.
   
15 jul 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 26v d.d. 15-7-1508.
Jacop soon wilner Gerit Geldens, Jan, Bartolomeus als man ende momber Barbara sijns wijfs, Adriaen Jacopsoon als man ende momber Hillegonde sijns wijfs, Willem Woutersoon als man ende momber Marij  sijns  wijfs,  Mathijs  soon  Gerit  voorschr.  ende  Gelden  sijn  broer,  die  daer  niet  tegenwoordich waeren,  daer  Jacop  ende  Jan  met  hennen  swageren  voor  geloofde,  allen  kijnderen  wilner  Gerit Geldens, die Gerit voorschr. bij IJden dochter Melis die Laet vercregen hadden, drie lopensaet moers ende bodems gelegen in de prochie van Venloen. Item noch 4 ½  roijen ende 8 voet ter selver staet gelegen,  welcke  gronden  voorschr.  Gelden,  Mathijs  ende  Herman  Koijtensoon  tegen  Pauwels  van Haestrecht, heer tot Venloen gecregen hebben, gelijck dat in eeene brief met Pauwels van Haestrecht zegel  besegelt,  volcomentlijcker  begrepen  hebben.  Ende  hebben  Jacop,  Jan  ende  Bartolomeus  als momber,  Adriaen  Jacops  als  momber,  Willem  Wouters  als  desen  voorschr.  bodemen  opgedragen ende  overgegeven  Wijn  Willemsoon  ende  hebben  voorts  op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende  als principaele  schuldenaeren  etc.  dit  opdragen  ende  overgegeven,  vast  ende  van  waerden  te  houden ende  sullen  commer  van  hennen  wegen  af  doen,  uitgenomen  sheeren  gront  cijns.  Testes,  Jan Melissoon van Oird ende Claes Jan Gosens. Actum anno 1508 den 15e juli.
   
6 jan 1514 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 69r d.d. 6-1-1514.
Meeus  Willemsoon  als  man  en  momber  Barbara  sijnder  huijsvrouwe,  dochter  Gerit  Geldens,  heeft wettelijck en erffelijck verkocht Willem Henrick Loijensoon eene bodem twee boender of daeromtrent metten eenre sijde neve Willem Loijensoon, de andere sijde Gerit Geritsoon van Beurden, dat eene eijnde  aen  die  gemeint  aen  die  Baen,  de  andere  eijnde  costers  erfgenamen.  Welcke  bodem  hem aencomende  is  van  Gerit  Geldens  sijnen  sweer,  en  heeft  het  hem  opgedragen  en  overgegeven Willem voorschr. Gelovende te waeren voor een ort stuijver in sheeren cijns en anderen commer af te doen. Testes, Jan Melissoon en Ariaen Henricks. Actum anno 1514 den 6e dach in januari.
   
20 dec 1549 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 58r d.d. 20-12-1549.
Bartolomeus wilner Willem Wijnenzn. als man en momboir Barbara zijn wijfs een dochter van Geritden Geldensse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Bartolomeusse Joisten ende Geritden, gebrs. eene bodem in zijnder grote gelegen in de parochie van Venloon teijnden Craenven metter oisten zijde neffen erffenisse Marijkens van Scouwen metter westen zijde neffen den …. moer van den Bosch metten zuijden eijnde aen Weijtman Woutersse ende meer anderen ende metten noorden eijnde aen Bertrum Jansse ende meer anderen. Welcke bodem met meer erven Bartolomeus verkoper aenbestorven is van zijns wijfs ouders gelijck dat in schepenen brieven van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Bartolomeus verkoper als schuldenaer principaele op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Bartolomeussse ende Geritden kopers den voors. bodem te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren, vrij en los. Ende allen commer af te doen. Testes, Peeter Peetersse ende Jan Peetersse. Actum ut supra.
   
24 dec 1553 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 191v d.d. 24-12-1553.
Willem wijlen Meeus Willemsse, alsulcke vijfden kijntsgedeelte in allen den erffelijcke ende haeffelijcken goederen als hem aenbestorven is van Bartolomeusse zijnen vader zoo waer men dat in de parochie van Venloon en daer buiten onbedeelt bevinden zal, hem toebehorende 't zij in huijs, hoeve, landt, moeren, bodems ende anderen goederen hoedanig dese bevonden zullen mogen worden, heeft de voorschr. Willem in eene wettelijcke ende erffelijcke koop opgedragen ende overgegeven Jan Meeusse zijnen broeder met allen de bescheijden, rechten ende brieven hem enigssins daer inne toebehorende ende heeft er voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Jannen zijnen broeder het voorschr. vijfde gedeelte te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren voor den grontchijns, renten ende pachten met recht daer uitgaende ende voorts allen commer afte doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joost Peetersse. Actum anno 1553 den 24e december.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 192r d.d. 24-12-1553.
Jan Meeussoon gelooft Willem Meeusse dat hij Barbara hun beijder moeder loffelijcken ende eerlijcken te onderhouden van alles des zij haeren leven lanck gedurende ende aen haer lijve behoeven zal. Nog gelooft de voorschr. Jan aen Willem zijnen broeder te betalen 20 carolus guldens tot 20 st. elcke gulden gereckent binnen 3 jaeren, zo zal Jan voorschr. die 20 gld. onder mogen houden om zijnder moeder daer mede te onderhouden. Testes et actum ut supra.       
Onder bijgeschreven : gecancelleert anno 1553 den 13e januari. Testes, Meeus Jansse ende Peeter Peetersse.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 191v en f 192r d.d. 24-12-1553.
Barbara weduwe wijlen Bartolomeus Willemssoon met haeren gecoiren momboir haer tochten ende recht van tochten wegen dat zij hebbende is in eender hooven landts metter timmeringen daerop staende in de parochie van Venloon aen de Rechte Straete metter oosten zijde neffen de Cromstraet metter westen zijde neffen erffenisse de erfgenaemen Peeter Leijten ende meer anderen streckende van sheerenstraete aen Gelden Willemsse ende meer anderen met oock allen den bodems daer toebehorende, heeft Barbara opgedragen ende overgegeven Willemen, Geritden, Jannen ende den drie kijnderen van Antoenissen ende oock den vier kijnderen Mertens haeren wettige kijnderen ende kijntskijnderen ende heeft er voorts op vertegen met allen den brieven ende recht haer enigssins daer inne toebehorende alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende op haer ende op allen haer goederen, hebbende ende vercrijgende, dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende in waerden te houden ende nimmermeer van tochten wegen daerna te taelen ofte doen taelen met enige rechten, geestelijck ofte wereltlijck. Dit zullen haer voorschr. kijnderen ende erfgenaemen jaerlijcks betalen den grontchijns, renten ende pachten met recht daer uitgaende. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joost Peetersse. Actum anno 1553 den 24e december.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

131088

131090

131092

131094

131096

131098

131100

131102

131089

131091

131093

131095

131097

131099

131101

131103

               
65544

65545

65546

65547

65548

65549

65550

65551

32772
Gelden Matthijs (15572)
circa 1430 - voor apr 1504
32773

32774
Melis die Laet (19223)
circa 1425 -
32775

16386
Gerrit Gelden Matthijs (987)
circa 1450 - voor 1508
16387
Ida (IJke) Melis die Laet (988)
circa 1450 - voor 1508
x
8193
Barbara Gerrit Gelden (986)
circa 1485 -