Bartholomeus (Meeus) Willem Wijnen (985)        vaart kwartier

Vader:     Willem Wijnen (2463)

 

     
Geboren:  1474 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 

Huwelijk:   circa  1505      Barbara Gerrits Gelden (986)

 

Zoon:          circa  1510      Jan Meeuws Willems (983)

Zoon:                                   Willem Meeus Willems (11965)

Zoon:                                   Gerrit Meeus Willems (11966)

Zoon:                                   Merten Meeus Willems (11968)

Zoon:                                   Thonis Meeus Willems (11996)

 

 

25 jan 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 30r d.d. 25-1-1508.
Wij Jan Melissoon van Oird ende Claes Bartroms, schepenen in Venloen don cont ende iegelijcke dat voor ons comende sijn Jacop, JanBartolomeus Willemssoon als man ende momber Barbara sijns huijsvrouwe, Adriaen Jacops als man ende momber Hillegonde sijn huijsvrouwe, Mathijs hen broeder, Willem  Wouters  als  man  ende  momber  Marij  sijns  huijsvrouwe  ende  Gelden  hen  broeder,  ende hebben gemaeckt bij rade van hennen vrienden een erfscheidinge ende erfdelinge van allen alsulcke goederen  als  hen  aencomende  ende  verstorven  sijn  van  Gherit  Geldens  hennen  vader  ende  IJke Melis Laets dochter hen moeder. Ende van allen alsulcke goederen als daer overgebleven sijn. Van welcke  erfgoederen  Jan  ende  Bartolomeus  als  momboir  sijns  huijsvrouwe  hebben  ende  erffelijck besitten sal die schuer metten erffenisse daertoe behorende, met half de hof ende half de acker daer achter aen liggende  metten gehele neffen die oosten sijde, dies sal die neffen aen wateren door de hof gelijck dat dat gewoenlijck is. Dies ende sullen die ghene die op het huijs gedeelt sijn daer over stegen. Noch … dan alleen een ladder te mogen richten om te doen decken ende te mogen leenen die we… ende anders niet met osen dir… Noch eene halve halve acker lants achter Peter Leijten, den gehele  acker  7  lopensaet  ofte  daeromtrent.  Dies  sullen  Willem  ende  Bartolomeus  door  de  acker voorschr. eene graft graven half ende half tusschen dit ende meij ende dat ten minste schade eene jock wech. Noch eene acker lants ses lopensaet off daeromtrent achter Thonis Verweij lant. Dies sal Willem voorschr. daer achter een gat in stoten ende wegen hem ter minste schade . Noch een derden deel  uit  eender  heijhoeve  dies  sal  Bartolomeus,  Willem  ende  Jacope  wegen  uit  selver  heijhoeve wegen  eene  wech  ter  minste  schade,  uit  welcke  erffenisse  metten  timmeringe  daerop  staende Bartolomeus jaerlijcks ende erffelijck gelden sal des heeren grontchijns, Heijn Melis kijnderen een half mud rogge. Noch Daem van Gierl een half mud. Noch den rector van onser liever vrouwen altaer een half mud. Noch korst Jansse een derden deel van ½ mud rogge ende een cappuijn in sheerenchijns. Dies  sal  Bartolomeus  ende  Willem  sijnen  swager  voor  uit  hebben  een  lopen  rogge  van  vier  lopen rogge,  die  hen  die  costers  erfgenamen  geldende  sijn,  daer  is  bijgestaen  Jan  voorschr.  ende  heeft vertegen op dese erffenisse tot behoef Bartolomeus sijnen swager. Dies sal hij Jannen sijnen swager gelden jaerlijcks ende erffelijck 7 ½ lopen tot lichtmis, elcke lopen te mogen quijten met twee gouden peters, 19 st. voor de peter ende gelt nae deser valuatie, te weten eene nieuwe stuijver, 1 st. den phs. gld. ende de karolus ende phs. 1 braspenning.
Item Willem Wouters als momber Marije sijns huijsvrouwe ende met hem Mathijs haer broeder sullen hebben ende erffelijck besitten die oude stede met half de hoef ende met half de acker die daer achter aen liggende is, daer Bartolomeus voorschr. de andere helft af heeft. Dies sal Willem voorschr. ende Mathijs  de  graft  aen  die  westen  sijde  alsoo  hooch  staen  als  het  erven  metten  hoil,  buijten  dies  sal Willem ende Mathijs hebben aen die westen sijde vier cant uit dat erffenisse tot Zeger Willemslant toe. Noch eene halve acker achter Peter Leijten, den gehele acker 7 lopensaet of daeromtrent. Dies sullen die  graven  gaen  half  ende  half  sonderlinge  aen  die  oosten  zijde.  Dies  sal  Jacop  hem  de  voorschr. acker  wegen  eene  jockwech  ten  minste  schade.  Noch  Willem  ende  Mathijs  eene  acker  lants  6 lopensaet of daeromtrent, die graft aen die westen zijde tusschen Jacop ende sijnen broer half ende half.  Noch  derden  deel  van  eene  heijvelt,  die  sal  Willem  ende  Mathijs  gelden  jaerlijcks  die  twee kijnderen Lijsbeth Heijn Melis een mud rogge ende de rector van onser liever vrouwe altaer een half mud  rogge  ende  Korst  Jansse  een  derden  deel  van  eene  halve  mudde.  Dies  sullen  Willem  ende Bartolomeus hebben eene lopen rogge uit eene pacht van vier lopen rogge aen (Huijbert Janssoon) costers erfgenamen. Dies sal Willem noch gelden sheerenchijns twee hoenderen. Willem een lopen uit 4 lopen. Item:  Jacop  ende  Ariaen  als  momber  Hillegonde  sijns  huijsvrouwe  sullen  hebben  ende  erffelijck besitten  Romme  Wouters  steede  metten  acker  daeraen  liggende,  6  lps.  of  daeromtrent,  die  sullen allen die grave tusschen beij wesen half ende half. Noch eene acker van 6 lps. dies sal Willem ende Mathijs, Jacoppe hennen broer wegen ter minste schade. Noch een derden deel van den heije aen die zuijden  zijde  van  Willems  sijns  swagers,  dies  sal  Jacop,  Willeme  voorschr.  wegen.  Uit  welcke erffenisse Jacop voorschr. gelden sal jaerlijcks Marij Geldens thien lopen, Jan Melissoon vier lopen, de heilige geest twee lopen ende Claes Geritssoon een half mud, Korst Jansse een derden deel van een  halve  mud  ende  sheerenchijns.  Noch  3  hoenderen,  dies  sal  Jacop  heffen  een  lopen  van  eene pacht  van vier lopen op Huijbert Janssoon erfgenamen. Actum anno 1508 op Sinte Pauwelsdach den 25e dach in januari.
   
24 feb 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 31v d.d. 24-2-1508.
Willem  soon  wilner  Wouter  Vannis  als  man  ende  momber  Marie  sijnder  huijsvrouwe  dochter  wilner Gerit Geldens, heeft verhuert Meeus Willem Wijnensoon allen alsulcke erffenisse metten timmeringe daerop staende in de prochie van Venloen gelegen, die hem aencomende sijn als momber sijns wijfs van  Gerit  Geldens  ende  Ike  sijnder  huijsvrouwe,  hondert  jaer  ende  daghen  teijnde  malcanderen durende  voor  ses  rijns  gulden  eens  te  geven,  ende  voor  de  oude  pacht  met  recht  daerop  staende. Welcke ses gld. Meeus betalen sal die twee nu tot meij, ende de andere vier gld. van nu meije over een  jaer,  ende  heeft  gelooft  Willem  voorschr.  Sup  se  etc.  dese  hueringe  van  waerden  te  houden. Testes, Zeger Willems ende Jan Bartroms. Actum anno 1508 op sinte Mathijsdach, apostel.
   
15 jul 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 26v d.d. 15-7-1508.
Jacop soon wilner Gerit Geldens, Jan, Bartolomeus als man ende momber Barbara sijns wijfs, Adriaen Jacopsoon als man ende momber Hillegonde sijns wijfs, Willem Woutersoon als man ende momber Marij  sijns  wijfs,  Mathijs  soon  Gerit  voorschr.  ende  Gelden  sijn  broer,  die  daer  niet  tegenwoordich waeren,  daer  Jacop  ende  Jan  met  hennen  swageren  voor  geloofde,  allen  kijnderen  wilner  Gerit Geldens, die Gerit voorschr. bij IJden dochter Melis die Laet vercregen hadden, drie lopensaet moers ende bodems gelegen in de prochie van Venloen. Item noch 4 ½  roijen ende 8 voet ter selver staet gelegen,  welcke  gronden  voorschr.  Gelden,  Mathijs  ende  Herman  Koijtensoon  tegen  Pauwels  van Haestrecht, heer tot Venloen gecregen hebben, gelijck dat in eeene brief met Pauwels van Haestrecht zegel  besegelt,  volcomentlijcker  begrepen  hebben.  Ende  hebben  Jacop,  Jan  ende  Bartolomeus  als momber,  Adriaen  Jacops  als  momber,  Willem  Wouters  als  desen  voorschr.  bodemen  opgedragen ende  overgegeven  Wijn  Willemsoon  ende  hebben  voorts  op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende  als principaele  schuldenaeren  etc.  dit  opdragen  ende  overgegeven,  vast  ende  van  waerden  te  houden ende  sullen  commer  van  hennen  wegen  af  doen,  uitgenomen  sheeren  gront  cijns.  Testes,  Jan Melissoon van Oird ende Claes Jan Gosens. Actum anno 1508 den 15e juli.
   
9 apr 1510 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 44r d.d. 9-4-1510.
Bartolomeus soon wilner Willem Wijnen heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Claes Petersoon van Beurden een huijs metten erffenisse daer op staenden ende met eene hof ende met eene acker lants daer aen liggende ende metten hoilen van den graften daertoe behorende, gelegen in der prochie van Venloen  aent  eijnde,  met  beijde  zijden  neve  erffenis  Zeger  Willemsoon  van  Haestrecht,  hodende metten eene eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen Zeger voorschr. Welck huijs metten hof ende metten ackerlant voorschr. Bartolomeus aencomende is ende verstorven ende sommighe delen gekocht heeft tegen den kijnderen Gerit Geldens  hens vaders, van Claes  voorschr. dit huijs metten erffenisse  overgegeven  in  een  recht  erfrecht  te  hebben  ende  te  besitten  voor  een  blanc  ende  half hoen ende eene cappuijn te betalen alle jaere in sheerenchijns ende voor een mud rogge te betalen alle  jaere  den  rector  van  onser  liever  vrouwe  autaer  in  der  kercken  van  Venloen  ende  voor  twee mudde rogge ende twee lopen  Bartolomeusse daer jaerlijcks uit te vergelden op onser liever vrouwe dach  lichtmis.  Dies  gelooft  Claes  voorschr.  nu  tot  lichtmis  naestcomende  een  half  mud  rogge  af  te leggen ende te quijten met 16 gouden peters, 19 stuijvers voor stuck gereckent ende Claes voorschr. sal alle dese voorgen. pachten betalen die nu tot lichtmis verschijnen sullen, uitgenomen dat half mud rogge daer hij die penningen af geven sal dat staat in die goeder man… ende Meeus voorschr. sal hem alle  die  verschenen pachten af doen ende betalen tot desen  daghe  toe. Voordaen soo gelooft Bartolomeus voorschr. op hem ende op al sijn goet Claes voorschr. dit huijs metten land te waren voor den chijns ende erfpacht voorschr. ende anderen commer af te doen. Ende Claes gelooft sup se etc. die pachten te betalen datter Bartolomeus of zijn naecomelingen ende Bartolomeus sal die schuer af brecken van nu meij naestcomende over een jaer  ende soo  lange mach Bartolomeus sijn gebruijck houden van den schueren ende onder die messen sonder iemant daer tegen te seggen. Testes, Peter Jan Henricks ende Lambert Aerts. Actum anno 1510 den 9e dach van april.
Item: desen voorgen. pacht mach Claes quijten elcke mud met 32 gouden peters, 19 stuijvers voor de peter ende metten verschenen pacht uitgenomen dat mud van onser liever vrouwe autaer. Testes ut supra.
   
6 jan 1514 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 69r d.d. 6-1-1514.
Meeus  Willemsoon  als  man  en  momber  Barbara  sijnder  huijsvrouwe,  dochter  Gerit  Geldens,  heeft wettelijck en erffelijck verkocht Willem Henrick Loijensoon eene bodem twee boender of daeromtrent metten eenre sijde neve Willem Loijensoon, de andere sijde Gerit Geritsoon van Beurden, dat eene eijnde  aen  die  gemeint  aen  die  Baen,  de  andere  eijnde  costers  erfgenamen.  Welcke  bodem  hem aencomende  is  van  Gerit  Geldens  sijnen  sweer,  en  heeft  het  hem  opgedragen  en  overgegeven Willem voorschr. Gelovende te waeren voor een ort stuijver in sheeren cijns en anderen commer af te doen. Testes, Jan Melissoon en Ariaen Henricks. Actum anno 1514 den 6e dach in januari.
   
22 feb 1533 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 199r d.d. 22-2-1533.
Condt  zij eene  iegelijcke hoe datter eene twist op gestaen  was tussen die  weduwe Marie Jans van Scouwen ter eendere van 20 lopen rogge die zij afgequeten had aen Henrick Melis ende die kijnderen Gerit  GeldensWillem  Geldens  ende  Marij  Geldens  schuldich  souden  zijn,  ende  die  kijnderen voorschr. wederom eijsende waren Marie voorschr. een mud rogge daer Hubert Jansoon haere vader die penningen af gebeurt souden hebben, comende van eene dootslag ter andere sijden. Welcke twist bij tussen spreken van goede mannen zij partijen gelooft hebben Zeger Willemsse, Claes Bartromsse  ende  Henrick  die  Loze  ende  voort  gelooft  dat  segge  te  onderhouden  voor  schepenen ende raetsheren, op eene peene van 20 carolus gulden tot haere behoef als hen dese arbitoers hen wel betaelt hebben, ende die schepenen brieven van beijde zijden gelesen hebben.  Soo hebben zij eendrachtelijck uitgesproken opte peene als boven hoe dat desen rog ter eender ende ter andere sijde doot ende te niet sal zijn met allen de brieven daer af mentie makende. Dies sullen die kijnderen Willem Geldens geven Bartolomeus Willemsse tot kermisse twee  philips gulden, Heijn Melis kijnderen twee philips gulden ende Marij Geldens twee philips gulden ende Marij van Scouwen anderhalve con… gulden …. 9 gulden. Ende Meeus heeft er van Marie 10 gulden te voren ontvangen maeckt  19  gulden.  Ende  hebben  gelooft  dese  voorschr.  personen  op  hen  ende  op  allen  hennen goederen dese uitspraeck vast ende van waerden te houden voor hen ende hennen naecomelingen ende soo wat brieven dat men vint van den 20 lopen rogge ende van den mud rogge dit sullen met desen brieven ende uitspraeck doot ende te niet zijn. Anno 1533 den 22e dach in februari.
   
9 sep 1545 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 155r d.d. 9-9-1545.
Jan Janssoon Crillaert als man ende momboir Meeuske zijnder huijsvrouwe een dochter van Lambert Gijsbertssoon van Goircum, vier loopen rogge erfpachts, spruitende uit een erfpacht van acht loopen rogge erfpachts die Gerart Gelden Tijssoon gelooft hadden te vergelden Adam van Gierle, gelijck dat in een schepenbrief van sHertogenbosch daer op gemaeckt volcomentlijcker begrepen is. Welcke vier loopen  rogge  erfpachts  hij  jaerlijcks  ende  erffelijck  heffende  is  op  die  erffenisse  daer 
Meeus Willemssoon  nu  ter  tijt  op  woont,  hebben  Jan  ende  Angneesken  (!)  voors.  opgedragen  ende overgegeven  Geritden  Janssoon metten  ouden  brieven  daeraf mentie  makende.  Ende  hebben  daer voort  op  vertegen als recht is. Gelovende Jan  ende  Meeuske voors. als principael schuldenaers op hen  ende  op  allen  hen  goet  dat  zij  hebben  ofte  vercrijgen  mogen,  dit  opdragen,  overgeven  ende vertijen altijt vast ende van waerden te houden ende allen commer af te doen. Testes, Peeter Gijben ende Bartolomeus Janssoon. Actum den 9e dach september 1545.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 155v d.d. 9-9-1545.
Gerit  wilner  Jan  Geldenssoon  als  man  ende  momboir  Aleijten  zijns  huijsvrouwe  een  dochter  van Lamberten  Gijsbertssoon  van  Goircum,  een  erfpacht  van  acht  loopen  rogge  erfpachts  tot  hem behorende,  spruitende  uit  een  erfpacht  van  thien  loopen  rogge  erfpachts,  die  Henrick  Reijniers Roedenzoon gelooft hadden te vergelden Henricken van den Pasch, gelijck dat in eene schepenbrief van Oisterwijck daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is. Ende Gerit voors. nu heffende is op die erfhuijse daer Jacop Henricksse van Goircum nu ter tijt op woont tot Tilborch bij persoons, heeft hij opgedragen ende overgegeven Jan Jan Crillaertsoon metten ouden brieven daeraf mentie makende ende  heeft  daer  voorts  op  vertegen  alzoo  recht  is.  Gelovende  Gerit  voors.  als  een  principael schuldenaer op hem ende op etc. dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende van waerden te houden ende allen commer van zijnen wegen af te doen. Testes, Peeter Gijben ende Bartolomeus Jansse. Actum den 9e september anno 1545.
   
5 feb 1547 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank (Vermelding)
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 18v en 19r d.d. 5-2-1547.
Geerit Bartolomeuszn. heeft gelooft hem te geven ende te vergelden Joisten Peetersse eene jaerlijken ende erffelijken chijns van drie ca. gld. ende zes st. ende een oirt ofte 20 st. voor elcke gld. ende alle jaeren tot Loon te betalen opten meije dach waeraf den eerste dach van betalinge zijn zal te meije dach naestkomende uit ende van zijnder erffenisse metter timmeringe daerop staende gelegen in de parochie van Venloon aen deijnde metter oostenzijde neffen erffenisse Bartolomeus Willemssen metter westen zijde neffen Jan Geldenszn. streckende van sheerenstraet aen Bartolomeus voorst. ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaan ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Geerit voorst. als schuldenaer principaele op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende verkrijgende, Joisten voorst. den voorst. erfchijns te waren alzoo men erfchijns schuldig is te waren ende allen commer van zijnent wegen af te doen ende 't voorst. onderpandt altijt goet ende weldoegende te maken voor de betalingen des erfchijns voorst. Noch heeft Geerit voorst. gelooft Joisten de helft van den voorst. chijns af te leggen als Heijl Claes Gerits overleden zal zijn ende heele ofte Geeritden believe ende de macht heeft. Testes, Peeter Gijsbertszn. ende Bartolomeus Jansse. Actum anno 1547 opten 5e dach februari. Deze erfchijns mag Geerit altijt lossen ende afguiten opten meije dach met 55 ca. gld. eens ofte 20 st. voor elcke gld. ende malcanderen altijt een vierdeel jaers te voeren op te zeggen. Testes et actum ut supra.
   
10 mrt 1547 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 21v d.d. 10-3-1547.
Condt sij eenen ijegelijcken dat voor een gebaenen vierschaer gekomen zijn in persone Bartolomeus Willem Wijnandszn. oudt wesende omtrent 73 jaeren, Gelden Willemsse oudt wesende omtrent 60 jaeren ende Gerit Willemsse oudt wesende omtrent 50 jaeren ende hebben getuijght op haeren eedt die hen de scouwt van Venloon staefden ten ernstigen ende rechtelijcken versoecke van Adam Baczoon, dat Marije Geldensdochter voor ende Adam voorst. daerna jaerlijks rustelijcken ende vredelijcken gegeven ende ontvangen hebben gehadt een mudde roggen wel 40 jaeren lanck hen indachtich ende kennelijck wesende op ende uit erffenisse metter timmeringe daerop staende, die Peeteren Leuwenzn. zaeliger toe te behoren plach. Welcke erffenisse gelegen is in de parochie van Venloon opte Vaerte die de voorst. Peeter plach te bewonen ende te gebruijcken. Nog tot desen tuijght Gerit voorst. dat Peeter zaeliger hem zelfs tot verscheijden tijden ende plaetsen gesegt heeft gehadt dat hij Adam voorst. een mudde roggen uit zijnen goederen vesten ende gelden was. Van welcke jaerlijkse mudde roggen Adam den brief in den lesten oirloge in tijden van Merten van Rossem, alzoo hij zeede verloren heeft. Met voorwaarden hier toegedaen ofte Adam voorst. zijnen principaele brief wederom kreeg zoo heeft de voorst. Adam gelooft op hem ende op allen zijnen goederen, voor hun ende zijnen nakomelingen deze tegenwoordige condt brief te doden ende te niet doen zulcx datter nu ofte toekomende tijde niemandt hinder ofte schade af komen en zal. Testes, Bartolomeus Jansse ende Peeter Peetersse. Actum anno 1547 opten 10e dach maart.
   
20 dec 1549 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 58r d.d. 20-12-1549.
Bartolomeus wilner Willem Wijnenzn. als man en momboir Barbara zijn wijfs een dochter van Geritden Geldensse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Bartolomeusse Joisten ende Geritden, gebrs. eene bodem in zijnder grote gelegen in de parochie van Venloon teijnden Craenven metter oisten zijde neffen erffenisse Marijkens van Scouwen metter westen zijde neffen den …. moer van den Bosch metten zuijden eijnde aen Weijtman Woutersse ende meer anderen ende metten noorden eijnde aen Bertrum Jansse ende meer anderen. Welcke bodem met meer erven Bartolomeus verkoper aenbestorven is van zijns wijfs ouders gelijck dat in schepenen brieven van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Bartolomeus verkoper als schuldenaer principaele op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Bartolomeussse ende Geritden kopers den voors. bodem te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren, vrij en los. Ende allen commer af te doen. Testes, Peeter Peetersse ende Jan Peetersse. Actum ut supra.
   
18 mei 1551 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 112r d.d. 18-5-1551.
Bartolomeus Willemsse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Jan Jan Meliszn. en graft metten hoijle twee voeten en tien roijen lanck zijnde, gelegen in de parochie van Venloon aen de straete metten oosten zijde neffen erffenisse Bartolomeus voors. metter westen zijde neffen Jannen voors. metten zuijden eijnde aen Margrieten, Jan Geldens huijsvrouwe, ende metten noorden eijnde Gelden Willemssen, alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven ende gelooft te waren alzoo men erven schuldig is te waren, vrij ende los ende allen commer van zijnent wegen af te doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Goijart Jansse. Actum den 18-5-1551.
   
8 mei 1552 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 144v d.d. 8-5-1552.
Bartolomeus Willemsse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Gijsberten Jansse ende Jacoppen Eelensse eene erfwech om daer over te mogen wegen, stauwen ende varen op ende opt eene acker landts in de parochie van Venloon gelegen aen de Rechte Straete metter zuijden zijde neffen erffenisse Joist Henricxzn. metter noorden zijde ende metten oisten eijnde aen Bartolomeus Willemsse ende metten westen eijnde aen Jan Geldens alzoo hij zeede gelijck men van oudts den zelven wech plach te gebruijcken nae uijtwijsen der brieven die zij zeeden daeraf te zijn plegen ende nu verloren zijn. Testes, Bartolomeus Jansse ende Goijaert Jansse. Actum anno 1552 den 8e meije.
   

 

Overleden voor dec 1553

 
naar hem vernoemd:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1482

1548

 

   
24 dec 1553 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 191v d.d. 24-12-1553.
Willem wijlen Meeus Willemsse, alsulcke vijfden kijntsgedeelte in allen den erffelijcke ende haeffelijcken goederen als hem aenbestorven is van Bartolomeusse zijnen vader zoo waer men dat in de parochie van Venloon en daer buiten onbedeelt bevinden zal, hem toebehorende 't zij in huijs, hoeve, landt, moeren, bodems ende anderen goederen hoedanig dese bevonden zullen mogen worden, heeft de voorschr. Willem in eene wettelijcke ende erffelijcke koop opgedragen ende overgegeven Jan Meeusse zijnen broeder met allen de bescheijden, rechten ende brieven hem enigssins daer inne toebehorende ende heeft er voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Jannen zijnen broeder het voorschr. vijfde gedeelte te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren voor den grontchijns, renten ende pachten met recht daer uitgaende ende voorts allen commer afte doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joost Peetersse. Actum anno 1553 den 24e december.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 192r d.d. 24-12-1553.
Jan Meeussoon gelooft Willem Meeusse dat hij Barbara hun beijder moeder loffelijcken ende eerlijcken te onderhouden van alles des zij haeren leven lanck gedurende ende aen haer lijve behoeven zal. Nog gelooft de voorschr. Jan aen Willem zijnen broeder te betalen 20 carolus guldens tot 20 st. elcke gulden gereckent binnen 3 jaeren, zo zal Jan voorschr. die 20 gld. onder mogen houden om zijnder moeder daer mede te onderhouden. Testes et actum ut supra.       
Onder bijgeschreven : gecancelleert anno 1553 den 13e januari. Testes, Meeus Jansse ende Peeter Peetersse.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 191v en f 192r d.d. 24-12-1553.
Barbara weduwe wijlen Bartolomeus Willemssoon met haeren gecoiren momboir haer tochten ende recht van tochten wegen dat zij hebbende is in eender hooven landts metter timmeringen daerop staende in de parochie van Venloon aen de Rechte Straete metter oosten zijde neffen de Cromstraet metter westen zijde neffen erffenisse de erfgenaemen Peeter Leijten ende meer anderen streckende van sheerenstraete aen Gelden Willemsse ende meer anderen met oock allen den bodems daer toebehorende, heeft Barbara opgedragen ende overgegeven Willemen, Geritden, Jannen ende den drie kijnderen van Antoenissen ende oock den vier kijnderen Mertens haeren wettige kijnderen ende kijntskijnderen ende heeft er voorts op vertegen met allen den brieven ende recht haer enigssins daer inne toebehorende alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende op haer ende op allen haer goederen, hebbende ende vercrijgende, dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende in waerden te houden ende nimmermeer van tochten wegen daerna te taelen ofte doen taelen met enige rechten, geestelijck ofte wereltlijck. Dit zullen haer voorschr. kijnderen ende erfgenaemen jaerlijcks betalen den grontchijns, renten ende pachten met recht daer uitgaende. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joost Peetersse. Actum anno 1553 den 24e december.
   
5 jan 1555 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 265r d.d. 5-1-1555.
Jan Meeusse voor hem zelven ende voor Willem zijn broeder en voorts voor Merten zijn broeders kijnderen die niet tegenwoordig waren daer Jan voor instaat ende gelooft heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Geeritden Meeusse zijne broeder, een stuck landts ende heijen in zijnder grote in de parochie van Venloon aen de Heijrstraete gelegen metter westen zijde neffen Gelden Willemsse metter oosten zijde neffen die Cromstraete metten zuijden eijnde aen Henricken Woutersse ende metten noorden eijnde aen der weduwe ende kijnderen Jans Henricxzn. Welck stuck landts ende heijen Jan verkoper zeede dat Bartolomeus hen vader als hij leefden den voorn. Geeritden voorschr. verkocht te hebben gehadt ende hem nog ongevest zijnde. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor vijf loopen rogs aen Lijsken Jan Melis lospachts ende der kercken van Loon drie loopen rogs lospachts. Testes et actum ut supra.
Geeridt Meeuse heeft dit voorschr. stuck landts ende heijen verkocht Adriaen Joostenzn. vrij ende los en gelooft allen commer af te doen. Testes et actum ut supra.
   
26 feb 1555 Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 268r d.d. 26-2-1555.
Lucas Henricx heeft wettelijck verkocht Peeter Geridt Oirlmans vier loopen en het vierendeel van eene loopen rogs erfpachts uit eene jaerlijckse pacht van een half mud rogge 's jaers dat Geeridt Gelden Mathijsse gelooft heeft te gelden Cornelis Jansse ende nog uit eene erfpacht van 5 loopen rogs die Bartolomeus Willem Wijnen gelooft heeft te gelden Corstiaen Jan Eelenzn. uit hen erffenisse aen de Rechte Heijrstraete gelegen gelijck dat in verscheijden schepenen brieven van Venloon daerop gemaeckt, volcomentlijcker begrepen is ende Peeter Arijaen Lambertsse nu ter tijt geldende is uit panden die hij nu gebruickt. Welcke 5 loopen rogs ende het vierendeel van eene loopen rogs den voorschr. Lucassen aenbestorven is als man ende momboir van Ermen Cornelisdr. van Christiaenen Jansse haeren heerken ofte oude vader alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren. Testes, Joost Peetersse ende Jacop Jansse de Bondt. Actum ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 268r d.d. 26-2-1555.
Peeter Geridt Oirlmans heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Lucassen Adriaensse Bezouwen acht loopen rogs lospacht uit eene jaerlijcke pacht van 8 loopen rogs 's jaers ende vijf loopen rogs 's jaers die Geridt Gelden Mathijsse ende Bartolomeus Willem Wijnen uit hun erffenisse aen de Rechte Heijrstraete gelegen, gelooft hebben te vergelden Cornelisse Jansse ende Christiaenen Jan Eelenzn. gelijck dat in verscheijdene schepenen brieven van Venloon daerop gemaeckt. Volcomentlijcker begrepen is. Ende nu Peeter Adriaen Lambertsse geldende is uit panden die hij nu gebruickt. Welcke acht loopen rogs 's jaers Peeter zeede eendeels bij koop verkregen te hebben van Lucassen Henricxzn. ende eendeels hem aenbestorven is als man ende momboir van Jenneke Cornelisdr. van Christiaenen Janszn. haere heerken ofte oude vader. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren. Testes et actum ut supra.
   
14 mrt 1556 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 369r d.d. 14-3-1556.
Gelden Willemsse heeft wettelijck en erffelijck verkocht Joosten Jansse en Cornelisse zijnen broeder, acht loopenzaedt en twee roijen landts in de parochie van Venloon aen deijnde gelegen metter oosten zijde neffen erffenisse Joost en Cornelis voorn. metter westen zijde metten graft en hoil neffen Jan Melis metten zuijden eijnde aen Henrick Wouter Adriaenszn. en metten noorden eijnde met half den graft aen de voorn. kopers, en welck landt die voorn. Gelden gekocht zeede te hebben van Bartolomeus Willem Wijnen, alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen en gelooft te waren, vrij en los. Testes, Bartolomeus Jansse en Jacop Jansse. Actum ut supra.
   
8 jun 1557 Loon op Zand  (Vermelding)
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 381v d.d. 8-6-1557.
Adam Cornelisse voor hem selven, Claes Willemsse voor hem selven, Arnt Henricx als wettige man en momboir van Heijlke Willemsse, Adriaen Peetersse als wettige man en momboir van Caterijne Willemsdochter, Goijaerdt Claesse als wettige momboir  van Jannen Meeusse en Marijke zijn suster die Meeus voorn. in eene wettige bedde verkregen heeft gehadt bij Dingen Peeter Eliasdochter, Gijsbert Goessenszn. als wettige momboir van Quijrijn Jacopszn. die de zelven Jacop in een wettige bedde verweckt heeft gehadt bij Marijen Cornelisdochter ende Steven Jan Hessels als wettige momboir van Jacoppe Gijb Cornelisse, Lijsken en Arijke sijn susteren die Gijsbert in een wettige bedde verweckt heeft gehad bij Marijke …. dochter. Alsulcke vier lopen erfrogs spruitende uit een erfpacht van eene mudde rogs als hen tesamen aenbestorven is van Lijsken Cornelis Meeusdochter, als zij jaerlijcks heffende was opte erffenisse van de erfgenamen van Bartolomeus Willemsse in de prochie van Venloon aen de Rechte Heijrstraete metter oosten zijde neffen die Cromstraet metter westen zijde neffen Jan Geldenszn. streckende van sheerenstraete aen Jan Besouwen kijnderen alzoo zij zeeden. Ende Gerit Gelden Tijssen verkocht hadden en schuldig was jaerlijcks te vergelden uit voorschr. erffenisse Adam van Gierle Henrickssoon, gelijck dat in eene schepenbrief van Den Bosschen daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is in data 1487 den 13e december, hebben die voorn. wettelijck opgedragen ende overgegeven Geeridt Willem Jan Geldenszn. Met de brieven ende gelooft te waren. Testes, Bartolomeus Jansse ende Jacop Jansser. Actum anno 1557 den 8e juni.
   
17 jul 1607 Loon op Zand
  Folio 95v  Dierck Thonissen (ca. 60 jaar), wonende te Loon op Zand, legt op verzoek van schepen Dingenman Janssen een verklaring af, waaruit blijkt dat bepaalde goederen al sinds mensenheugenis gebruikt worden door voornoemde Dingenman en diens voorouders.
De goederen zijn aangekomen bij Arijaen Claessen door koop van Bartholomeus Willem Wijnen, grootvader van voornoemde Dierck. De dochter van voornoemde Arijaen was gehuwd met Jan Joosten en zij waren de ouders van voornoemde Dingenman. 17-7-1607
   

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

 

 

 

 

vernoemd naar Bartholomeus Willem Wijnen (985) :

 

 

zijn achter kleinzoon Bartholomeus Aert Jansen (415)

zijn achter-achter-achter kleinzoon Bartholomeus Arnoldus van der Vaert (721)

zijn achter-achter-achter-achter-achter kleinzoon Bartholomeus van der Vaart (765)
zijn achter-achter-achter-achter-achter kleinzoon Bartholomeus Josephus van der Vaart (782)
zijn achter-achter-achter-achter-achter kleinzoon Bartholomeus van der Vaart (788)

   

 

 

zijn achter kleinzoon Bartholomeus Aert Jansen (415)

 

 

zijn achter-achter-achter kleinzoon Bartholomeus Arnoldus van der Vaert (721)

 

 

zijn achter-achter-achter-achter-achter kleinzoon Bartholomeus van der Vaart (765)
zijn achter-achter-achter-achter-achter kleinzoon Bartholomeus Josephus van der Vaart (782)
zijn achter-achter-achter-achter-achter kleinzoon Bartholomeus van der Vaart (788)