Jan Meeuws Willems (983)        vaart kwartier

Vader:       Meeus Willem Wijnen (985)

Moeder:    Barbara Gerrits (986)

     
Geboren: circa 1510 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

     

 

 

Huwelijk:                           Dingena Aert Jan Caeijten (973)

 

Zoon:            circa  1530 Aert Jan Meeusen (972)
   
Dochter:       circa 1535  Hilleken Jan Meeusen (1555)
   
   

       

 

Huwelijk:                               Aleijt Adriaen Gijsbert Aert Goessen (984)

 

   
Dochter:       circa 1550 Joostken Jan Meeusen (1556)
   
Dochter:       circa 1550   Maijken Jan Meeusen (2075)    
   
Dochter:       circa 1550    Lijntken Jan Meeusen (2476)    
   
Dochter:       circa 1550   Bastiaentken Jan Meessen (2096)    
   

 

 

kinderen van een onbekende relatie:

   
Zoon:            Adriaen Jan Meeusen (18499)
 
Zoon:         Franck Jan Meeusen (975)

 

 

   
4 mei 1535 Archief van de Schepenbank Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 22v d.d. 4-5-1535.
Wij Peter Gisbrechts ende Meeus Jansse, schepenen in Venloon doen condt eene iegelijcke hoe dat voor ons comende is Aleit, weduwe Claes Geritsse die Werdt ende met haer Ariaen haer swager ende Jan Loijensoon haer swager ende hebben bekent voor ons schepenen dat Aleit, Jan Petersse den ouden verkocht heeft die erffenisse alsoo groot ende cleijn als Jan Meeusse die erffenisse te besitten plach ende Jan nu in handen heeft ende bekende daer af te vol betaelt te zijn. Testes ut supra. Anno 1535 den 4e dach van meij.

   
11 jun 1539 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 31r d.d. 11-6-1539.
Peter Huijgensoon alle alsulcke tocht als hij hebbende is vanwege Lijsbette zijnre huijsvrouwe in haer gedeelte van haere erffenisse metten timmeringe daerop staende, dat haer van haere ouders aen verstorven was en haer toe gedeelt is tusschen wien ende waer dat in zijne naem bevinden mach, heeft Peter voorschr. opgedragen ende overgegeven Peter Aertsse, Jan Aertsse van Riel als momber Jenneke zijns wijfs, Ariaen Vranckenzn. als momber Lijsbette zijns wijfs, Jan Meeusse als momber Dingen zijns wijfs, ende Ariaene Aert Coijten dochter. Ende heeft voorts op vertegen als recht is. Gelovende Peter als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet van tochten wegen daer nimmermeer nae te taelen met enige recht, geestelijck noch wereltlijck. Toen dit aldus geschiet was soo sijn comende Peter Aertsse van Riel, Adriaen Vrancken ende Ariaene Aert Coijtendochter met haere momber ende hebben dit voorschr. gedeelte in eene rechte erfcoop opgedragen ende overgegeven Jan Meeusse ende daer voorts op vertegen als recht is. Ende gelovende sup se et bona te waren voor sheeren cijns ende voor eene erfpacht van drie lopen rogge ende eene los pacht van drie lopen rogge te betalen alle jaer tot lichtmis waeraf de eerste betaaldach wesen sal van nu lichtmis naestcomende over een jaer ende alle anderen voor commer af te doen.Testes, Adriaen Henricks ende Meeus Jansse. Anno 1539 den 11e dach van juni.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 31r d.d. 11-6-1539.
Jan Meeus gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet, Peter Huijgensoon te betalen nu Sint Jan dach naestcomende drie rijns gulden ende tot paesschen daer nae noch ses gulden ende den andere paesschen noch ses gulden. Testes, Ariaen ende Meeus den 11e dach in juni anno 1539.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 31r d.d. 11-6-1539.
Jan soon wilner Aertsse van Riel als man ende momber Jenneke zijns wijfs dochter wilner Aert Coijten, zijn gedeelte in allen die erffenisse metten timmeringen daerop staende, dat hem aencomen van haere ouders tusschen wien ende waer men zijn gedeelte bevinden mach, heeft Jan voorschr. als momber opgedragen ende overgegeven Petere Aertsse metten brieven daeraf mentie makende ende heeft er voorts op vertegen. Gelovende als een principael schuldenaer sup se et bona te waren voor des heeren cijns ende voor drie lopen rogge erfpachts ende drie lopen rogge lospachts, te betalen aller jaere tot lichtmis ende alle voor commer af te doen. Testes, Ariaen Henricks ende Meeus Jansse den 11e dach in juni anno 1539.
Item: Peter Aertsse heeft gelooft als een principael schuldenaer sup se et bona Jan Aertsse van Riel te betalen 10 gulden ende 5 st. die tot paesschen lestleden verschenen zijn, ende nu tot paesschen naestcomende 10 gld. ende 5 st. ende nog twee paesschens daer nae elcke paesschen noch 10 gld. ende 5 st. Testes, Ariaen ende Meeus. Anno 1539 den 11e dach in juni.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 31r d.d. 11-6-1539.
Jan Meeus Willem Wijnensoon gelooft sup se et bona Jan Aertsse van Riel, Peter Aertsse, Adriaen Vrancken ende Adriaene Aert Coijtendochter, elck van hen besonder van nu paesdach naestcomende over twee jaere elcke 2 ½ rijns gulden, ende den andere paeschdach noch elcke 2 ½ gld. tot 20 st. Testes, Ariaen Henricks ende Meeus Jansse. Anno 1539 den 11e dach van juni.

   
11 nov 1541 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 57v en f 58r d.d. 11-11-1541.
Wij Adriaen Henricxsse ende Bartolomeus Jansse, schepenen in Venloen, doen condt alle luijden dat voor ons comende sijn Peter Art Caeijten ende Ariaen Vrancken als momboir Lijsbetten sijns wijfs ende Jan Meeus Willemsse als momboir Dingen sijns wijf ende Ariaen hen suster. Ende hebben hen bekent gemaeckt te hebben een erfdelinge ende erfscheidinge van alsulcke erffenisse metter timmeringe daerop staende dat hen aencomen is ende verstorven is van Aerden hueren vader ende Claes huer moeder. Overmits welcke erfdelinge Jan Meeusse als momboir sijns wijfs te deel gevallen is een stuck landts metter timmeringe daerop staende gelegen op de Vaert metter eenre sijden neve den heer van Loen metter andere sijde neve erffenis Ariaen Vrancken dat suijden eijnde aen sheerenstraete, dat noorden eijnde aen erffenis Peter Art voorschr. Nog hiertoe eene acker lants oock aldaer gelegen metter eenre sijde neve erffenis Gerit Oerlmans metter andere sijde neve erffenis Peters voorschr. dat eene eijnde aen sheerenstraet dat andere eijnde aen erffenis Ariaen Arts Caijten dochter. Nog hiertoe eene ackerlants gelegen metter eenre sijde neve Jan Peter Huben metter andere sijden neve Peters voorschr. dat een eijnde aen sheerenstraet dat andere ejnde aen Jan Artsse van Riel. Uit welcker erffenis voorschr. Jan voorschr. jaerlijcks ende erffelijck gelden sal dat derdedeel van twee hoenderen ende dat derdedeel van eene Wilhelmus stuijver in sheeren chijns. Nog hiertoe zes loopen rogge erfpacht aen Adriaen Gerits Pruijsers huijsvrouwe. Nog zes loopen rogge los pachts. Ende hebben Peter en Ariaen als momboir sijns wijfs ende Ariaen hen suster met hueren gecoiren momboir Jannen voorschr. dese erffenisse opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende ende hebben daer gesamenderhant voorts op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaers op hen ende op allen hen goederen, Jannen voorschr. dese erffenisse voorschr. te vrijen ende te waeren voor den chijns ende den erfpachten voorschr. met sulcker voorwaerden toegedaen ofte Jan voorschr. van enige dese erffenisse met recht ontwaert worden ofte men enige andere commer daer meer op quamen dan in dese brieven begrepen is, dien commer alsoo comende, hebben sij gelooft ende geloven Jannen te helpen betalen elck sijn gedeelte in kenisse der waerheijt, soo hebben wij schepenen voorschr. onser segelen hieraen gehangen int jaer ons heeren 1541 den 11e dach in november.

   
23 mrt 1543 Archief van de  Schepenbank Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 111r d.d. 23-3-1543.
Roelof Andriessen heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Jan Meusse een stuck heijvelts alzoo groot en cleijn als dat daer gelegen is in die parochie van Venloon opte Vaert metten eenre sijde neffen erffenisse Jan Artsse van Riel metten andere sijde neffen Huijb die Preijser de eene eijnde aen Henrick Pauwelsse de andere eijnde aen Jan Peter Huijben. Welck heijvelt Roelof voors. gekocht heeft tegen Gerit die Preijser met meer erffenisse gelijck dat in eene schepenbrief van Venloon volcomentlijcker begrepen is, heeft Roelof voors. opgedragen ende overgegeven Jannen voors. en heeft daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende Roelof op hem ende op allen zijn goet dit voorschr. heijvelt Jannen voors. te vrijen ende waren vrij ende los en te wegen tot op sheerenstraete toe door Pieter Heijn Swerts hecken. Testes, Bartolomeus Jansse ende Bertrom Claessen. Actum anno 1543 den 23e maart voor paessen.
Idem: Jan Meeusse heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte vercrijgen mag Roelof Andriessen te betalen 18 karolus guldens van nu paessen over een jaer ende den andere paessen daerna volgende nog 18 karolus guldens. Testes ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 119r d.d. 23 maart 1543 voor paessen.
Roelof Driessen heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Jan Meesse een stuck heijvelts alzoo goet ende cleijn als dat daer gelegen is in die parochie van Venloon opte Vaert metten eenre zijde neffen erffenisse Jan Artsse van Riel metten ander zijde neffen Huijbert die Preijser de een eijnde aen Henrick Pauwels de andere sijde aen Jan Peter Huijbert. Welck heijvelt Roelof voorschr. gekocht heeft tegen Gerit die Preijser met meer erffenisse gelijck dat in eene schepenen brief van Venloon volcomentlijcker begrepen is, heeft Roelof voorschr. opgedragen ende overgegeven Jannen voorschr. ende heeft daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende op hem ende op allen zijn goet dit voorschr. heijvelt Jannen te vrijen ende te waren, los en vrij ende te wegen tot op sheerenstraete toe door Peter Heijn Swerts hecken. Testes, Bartolomeus Jansse ende Bertrom Claessen. Anno 1543 den 23e maart voor paessen.
Item: Jan Meeus Willemsse heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte vercrijgen mag Roelof Andriessen te betalen 18 karolus guldens van nu paessen over een jaer ende den andere paessen daerna volgende nog 18 gld. Testes ut supra.

   
20 jun 1543 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 96r d.d. 20-6-1543.
Dirck van Grevenbroeck Heer tot Venloon heeft uitgegeven ende vererfchijnst Jannen Meeus Willemsse zes lopensaet heijvelts, gelegen in de heerlijckheijt van Venloon op die Vaert metten eenre sijde westwaerts aen die Leij de andere sijde aen sheerenstraete, de eene eijnde aen de Heer van Loon de andere eijnde aen Jan Meeuse voorschr. van Jannen voorschr. dese zes lopensaet heijvelts voorschr. in een recht erfrecht te hebben ende te besitten voor een cappuijn ende een hoen jaerlijcks ende erffelijck uit te betalen op sinte Mertens dach in den winter. Ende heeft Dirick voorschr. Jannen voorschr. dese zes lopensaet heijvelts opgedragen ende overgegeven met afgaan ende vertijen als gewoonlijck ende recht is. Gelovende Dirck als een principael schuldenaar etc. te waren voor den cappuijn ende dat hoen voorschr. en allen commer af te doen. Behalve den Heer sijn stadtgelt, lastgelt, warande, visserije etc. Scabini, Adriaen Nouwen en Meeus Jansse. Actum anno 1543 den 20e dach van juni.

   
10 jul 1543 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 96v d.d. 10-7-1543.
 Jan Meeus Willemsse heeft gelooft op hem ende allen sijn goet dat hij heeft ofte verkijgen mag te betalen Joncker Dirick van Grevenbroeck Heer tot Venloon die somme van 12 gld. tot paessen toecomende. Testes, Adriaen Henricxsse en Peter Gijsbertsse. Actum anno 1554 den 10e dach in juli.

   
20 dec 1543 Archief van de Schepenbank Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 118v d.d. 20-12-1543.
Dirick van Greevenbroock Heer tot Venloon heeft uitgegeven ende vererfchijnst Jannen Meeus Willemsse 6 lps. heijvelts gelegen in de Heerlijckheijt van Venloon op die Vaert metten eenre zijde westwaerts aen die Leije metter ander zijde oostwaerts aen sheerenstraete metten eenre eijnde aen den Heer van Loon ende metten andere eijnde aen Jannen Meeusse voorschr. ende dese 6 lps. heijvelts voorschr. in een recht erfrecht te hebben ende te besitten voor een cappuijn ende een hoen daer jaerlicjks ende erffelijck uit te gelden ende te betalen den heer van Loon alle jaere op Sinte Mertensdach in den winter ende heeft Dirick voorschr. Jannen voorschr. dese 6 lps. heijvelts voorschr. opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen als recht is. Gelovende Dirick voorschr. als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet Jannen voorschr. dese 6 lps. heijvelts te waren voor den cappuijn ende hoen voorschr. ende allen commer af te doen. Beheltelijck den heer sijn statsgelt, lastgelt, thienden, waranden ende visserije. Testes, Adriaen Henricxsse ende Bartolomeus Jansse. Actum den 20e december 1543.
   
circa 1550 Register van Kerkelijke Inkomsten, laatste kwart 16e eeuw Loon op Zand
  - Jan Meus Willemssen op de Vaart betaalt jaarlijks met Lichtmis 4 vaten rogge
   
2 jun 1550 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 77v d.d. 2-6-1550.
Jan Meeusse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Robberten Geritsse  (de Pruijser) een erffenisse gelegen in de parochie van Venloon opte vaert metter zuijden zijde neffen erffenisse Huijbrecht de Preijser metter noorden zijde neffen Jan Arntsse metten westen eijnde aen Cornelis Jansse ende metten oisten eijnde aen Jan Peter Huijbenzn. metten graft ende hoil, alzoo  hij zeede, welcke erffenisse Jan verkoper gekocht heeft tegen Roeloffen Andriessen gelijck dat in eene schepenen brief van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Jan voors. op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Robberten de voors. erffenisse te waren alzoo men erven schuldig is te waren ende voorts allen commer af te doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Goijart Jansse. Actum 1550 den 2e dach juni.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 77v d.d. 2-6-1550.
Robbert Geritsse voors. heeft die helft van der voors. erffenisse aen de zuijden zijde gelegen zijnde, opgedragen Cornelissen Jansse. Testes et actum ut supra.
   
23 nov 1551 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 135r d.d. 23-11-1551.
Adriaen Vranckenzn. heeft wettelijck ende erffelijck verkocht eene acker landts Jannen Meeussen ter tochten ende Arntden ende Hilleke zijnen kijnderen ten erven in de parochie van Venloon opte Vaert metter zuijden eijnde aen erffenisse Adriaens voors. ende voorts alomme aen Peeteren Arnt Caeijtenzn. alzoo hij zeede. Welcke acker landts Adriaen aengekomen is met meer erven in huwelijckse voorwaerden met Elijzabet Arnt Caeijten dochter alzoo hij zeede, ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen ende gelooft te waren, vrij ende los. Testes, Bartolomeus Jansse ende Geridt Peetersse. Actum anno 1551 den 23e november.
   
10 dec 1553 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 181v d.d. 10-12-1553.
Joncker Dirick van Greevenbroock heer van Loon, heeft wettelijck verkocht Jannen Meeusse een banck moers eens al uit van den gronde te stecken, groot zijnder 1 ½ lps. ende 3 roijen moers, in de parochie van Venloon gelegen metter oisten zijde neffen Peeter Gijben moer metter westen zijde neffen Adriaen Joosten metten noorden zijde neffen Wouter Claessen ende metter zuijden zijde neffen Gijsbert Jansse ende Lucassen Henricxzn. alzoo hij zeede ende heeft hem opgedragen ende overgegeven ende gelooft te waren etc. Testes, Bertrum Claessen ende Joost Peetersse. Actum den 10e december anno 1553.
   
24 dec 1553 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 191v d.d. 24-12-1553.
Willem wijlen Meeus Willemsse, alsulcke vijfden kijntsgedeelte in allen den erffelijcke ende haeffelijcken goederen als hem aenbestorven is van Bartolomeusse zijnen vader zoo waer men dat in de parochie van Venloon en daer buiten onbedeelt bevinden zal, hem toebehorende 't zij in huijs, hoeve, landt, moeren, bodems ende anderen goederen hoedanig dese bevonden zullen mogen worden, heeft de voorschr. Willem in eene wettelijcke ende erffelijcke koop opgedragen ende overgegeven Jan Meeusse zijnen broeder met allen de bescheijden, rechten ende brieven hem enigssins daer inne toebehorende ende heeft er voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Jannen zijnen broeder het voorschr. vijfde gedeelte te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren voor den grontchijns, renten ende pachten met recht daer uitgaende ende voorts allen commer afte doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joost Peetersse. Actum anno 1553 den 24e december.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 192r d.d. 24-12-1553.
Jan Meeussoon gelooft Willem Meeusse dat hij Barbara hun beijder moeder loffelijcken ende eerlijcken te onderhouden van alles des zij haeren leven lanck gedurende ende aen haer lijve behoeven zal. Nog gelooft de voorschr. Jan aen Willem zijnen broeder te betalen 20 carolus guldens tot 20 st. elcke gulden gereckent binnen 3 jaeren, zo zal Jan voorschr. die 20 gld. onder mogen houden om zijnder moeder daer mede te onderhouden. Testes et actum ut supra.       
Onder bijgeschreven : gecancelleert anno 1553 den 13e januari. Testes, Meeus Jansse ende Peeter Peetersse.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 191v en f 192r d.d. 24-12-1553.
Barbara weduwe wijlen Bartolomeus Willemssoon met haeren gecoiren momboir haer tochten ende recht van tochten wegen dat zij hebbende is in eender hooven landts metter timmeringen daerop staende in de parochie van Venloon aen de Rechte Straete metter oosten zijde neffen de Cromstraet metter westen zijde neffen erffenisse de erfgenaemen Peeter Leijten ende meer anderen streckende van sheerenstraete aen Gelden Willemsse ende meer anderen met oock allen den bodems daer toebehorende, heeft Barbara opgedragen ende overgegeven Willemen, Geritden, Jannen ende den drie kijnderen van Antoenissen ende oock den vier kijnderen Mertens haeren wettige kijnderen ende kijntskijnderen ende heeft er voorts op vertegen met allen den brieven ende recht haer enigssins daer inne toebehorende alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende op haer ende op allen haer goederen, hebbende ende vercrijgende, dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende in waerden te houden ende nimmermeer van tochten wegen daerna te taelen ofte doen taelen met enige rechten, geestelijck ofte wereltlijck. Dit zullen haer voorschr. kijnderen ende erfgenaemen jaerlijcks betalen den grontchijns, renten ende pachten met recht daer uitgaende. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joost Peetersse. Actum anno 1553 den 24e december.
   
5 jan 1555 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 265r d.d. 5-1-1555.
Jan Meeusse voor hem zelven ende voor Willem zijn broeder en voorts voor Merten zijn broeders kijnderen die niet tegenwoordig waren daer Jan voor instaat ende gelooft heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Geeritden Meeusse zijne broeder, een stuck landts ende heijen in zijnder grote in de parochie van Venloon aen de Heijrstraete gelegen metter westen zijde neffen Gelden Willemsse metter oosten zijde neffen die Cromstraete metten zuijden eijnde aen Henricken Woutersse ende metten noorden eijnde aen der weduwe ende kijnderen Jans Henricxzn. Welck stuck landts ende heijen Jan verkoper zeede dat Bartolomeus hen vader als hij leefden den voorn. Geeritden voorschr. verkocht te hebben gehadt ende hem nog ongevest zijnde. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor vijf loopen rogs aen Lijsken Jan Melis lospachts ende der kercken van Loon drie loopen rogs lospachts. Testes et actum ut supra.
Geeridt Meeuse heeft dit voorschr. stuck landts ende heijen verkocht Adriaen Joostenzn. vrij ende los en gelooft allen commer af te doen. Testes et actum ut supra.
   
28 mrt 1562 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 301r d.d. 28-3-1562.
Jan Toemas van Brakel gelooft te betalen Jannen Meeussoon 51 gld. en 15 st. op 3 termijnen waeraf den eerste zijn zal van Paessen naestcomende over een jaar 17 gld. en 5 st. en zoo voorts. Borg is Henrick Rutten die Jan Toemas schadeloos gelooft te houden. Testes, Meeus ende Willem. Actum ut supra.
   
31 mrt 1562 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 360r en f 360v d.d. 31-3-1562.
Hilleke weduwe Gijsbert Arnts cum tutore heeft haer tochten overgegeven Gijsberten haer onmondig kijndt, van een erffenisse metter timmeringe daerop staende opte Ketshoevel gelegen metter oosten zijde voor met half den graft neffen erffenisse Dirick Francken ende meer anderen metter westen zijde neffen Adriaen Gijben streckende van sheerenstraete totten 12 geerden toe, alzoo zij zeede. Toen zij gekomen Arnt Gijsbertsse ende Jan Meeusse als oude vader en overmomboirs van voorn. kijndt en hebben die voorschr. erffenisse opgedragen Antoenisse Jansse ende gelooft te waren voor een cappuijn grontchijns, 6 loopen rogs den heijlige geest. Nog 3 gld. 's jaers loschijns. Nog 8 loopen losrogs. Nog 12 ½ st. loschijns. Nog 15 st. loschijns degene recht daertoe hebbende. Testes, Meeus en Joost. Actum den 31e maart anno 1562.
Item: Antoenis Jansse gelooft te betalen Arntden Gijsbertsse en Jan Meeuwsse tot behoef van Gijsberten huere onmondige kijndt 37 ½ gld. op vier termijnen, daer de eerste zijn zal te Kerstmis naestcomende 9 gld. en 5 st. Testes, Meeus en Joost. Actum den 31e maart anno 1562.
Onder bijgeschreven: Adriaen Gijben heeft die voorschr. erffenisse metter timmeringe genaerdert. Testes, Meeus en Jacop. Actum, 19 juli anno 1562
RAT. Loon op Zand. R 57 f 360v d.d. 31-3-1562.
Arnt Gijsberts heeft gelooft te onderhouden Gijsberten Gijsberts onmondig kijndt en hem kost en klederen gevende totter tijt toe dat hij zijn broot en kost zal kunnen winnen, daervoor heeft Hilleke Gijsberts weduwe zijn geswije Arntden opgedragen allen het huwelijckse goet dat hij met Gijsberten zijnen zoon haer gegeven heeft gehadt. Testes ut supra.
Onder bijgeschreven: Adriaen Gijsbert Goessen heeft die voorschr. erffenisse metter timmeringe daerop opgedragen Arntden Jan Meeusse. Testes, Meeus en Jacop. Actum den 3e februari anno 1565.
   
1 dec 1566 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank Loon op Zand
  RAT.  Loon op Zand. R 58 f 408r d.d. 1-12-1566.
Geeride Arntssoon van Broechoven alsulcke pacht van een half mud rogs 's jaers als Art soon wijlen Jan  Caijten  gelooft  heeft  te  geven  ende  te  gelden  Geeritden  Jan  sPruijsers  te  betalen  op  sinte Gilisdach  uit  ende  van  sijnen  erffenisse  metter  timmeringhe  daer  op  staende  in  de  parochie  van Venloon opte Vaert gelegen aen die voorn. Geerit Arntssen verkregen heeft van Francken Adriaensse de  Pruijser  volgens  brieven  van  Venloon.  Welcke  erffenisse  nu  ter  tijt  is  toebehorende  ende gebruickende Jan Meeussoon ende meer anderen, heeft die voorgen. Geeride Arntssen opgedragen ende  overgegeven  Adriaen  Huijbert  sPruijsers  ende  Joisten  Artssen  als  heijlige  geestmeesters  der taefelen van Loon alhier tesamen met allen den rechten ende brieven daeraf sijnde ende heeft gelooft te waren. Waermede die voorn. heijlige geestmeesters bekende gequeten ende affgelost te sijn van alsulcke half mud rogs 's jaers als die voorn. Geeride met sijnen susters ende broeders de voorschr. taefelen jaerlijcx schuldig waren te vergelden uit de achter gelaten erfgoederen van hunnen ouders. Gelovende  de  voorn.  heijlige  geestmeesters  die  lossingen  altijt  vast  ende  van  waerden  te  houden. Testes, Meeus en Jacop. Actum ut supra. 

   
 
26 mrt 1570 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 463v d.d. 26-3-1570.
Adriaen Gijbenzn. heeft zijn tochten overgegeven Adriaen Bastiaensse ende Jan Meeussoon als wettige vader ende t.b.v. onmondige kijnder die hij in wettige bedde verwekt heeft bij Yken Adriaensdochter, ende Francken Jansse zijn neef ende Arijke Robbendochter zijnder onmondige nicht, die hij hebbende is in een ackerlant op ten Ketsheuvel gelegen, oostwaerts aen erffenisse Arnt Jans Meeussoon, suijtwaerts aen sheerenstraet, westwaerts aen Adriaen Gijbenzn. voorn. ende noortwaerts aen de 12 geerden. Alsoo hij seede om den zelven acker te mogen vesten Arntden Jan Meeussoon voorn. ende niet meer. Toen dit geschiet was soo sijn comende Adriaen Bastiaensen soo voor hem selven als oock als wettige oom en momboir van Arijke Robbendochter voorn. ende met hem Jan Meeussoon als wettige vader van de vijf onmondige kijnder voorst. ende Franck Jansse voor hem selven. Ende hebben den selven ackerlants verkocht Arntden Jan Meeussoon voorn. Ende gelooft te waren voor een cappuijn chijns ende de appelen van twee bomen zijnen leven lang. Testes, Oirlmans ende Jan. Actum den 26e mert 1570.
Arnt Jan Meeussoon heeft gelooft te betaelen Adriaen Gijben 114 1/2 gld. en 5 st. op paessens, daeraf den iersten gereet sal sijn ende soo voorts vervolgende ter causen van de voorschr. ackerlants.
   
3 mrt 1573 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 524r d.d. 3-3-1573.
Adriaen Gijb Art Goessen zijn tochten ende recht van tochten wegen, dat hij hebbende is in een erffenisse metter timmeringen daerop staende opte Ketshoevel in zijnder grote gelegen, oostwaerts aen erffenisse Arnts Jan Meeusse, zuijtwaerts aen sheerenstraete, westwaerts aen Jan Wouters van Hees ende noortwaerts aen de 12 geerden, alzoo hij zeede, heeft hij opgedragen Adriaenen Bastiaensse (de Bont) als man en momboir van Jenneke Adriaensdochter voorgen. Adriaenken Robbendochter onmondig zijnde daer Adriaen Bastiaensse voor instaat, Franck Jansse ende allen den kijnder van Jan Meeussen daer wettige moeder af was Aleijt des Adriaens dochter voorn allen onmondig, ende heeft voorts daerop vertegen, gelovende etc. Toen dit aldus geschiet was zo hebben zij die erffenisse metter timmeringe voorts verkocht Robberten Adriaensse van Greevenbroock ende hem gelooft te waren, vrij en los. Testes, Meeus ende Jacop. Actum den 5e mert anno 1573.
Robbert Adriaensse voorn. heeft gelooft te betalen den verkopers voorn. 170 ca. gld. in 4 termijnen, waeraf den eerste zijn zal te baemis naestcomende 12 gld. en des paessens daerna volgende 30 ½ gld. ende dan nog 3 paessens 42 ½ ca. gld. ter causen van hen erfgoet voorst. dat zij zeeden verkocht te hebben om Adriaen Gijben haeren vader ende oude vader daer mede te mogen onderhouden. Testes et actum ut supra.
   
vanaf 1575 Register van kerkelijke inkomsten, laatste kwart 16de eeuw Loon op Zand
  Register van alle inkomsten, zowel van de kapellen als van de altaren, van de vrome legaten en voor het opdragen van missen en jaargetijden, maar niet de inkomsten van de tafel van de Hl. Geest, die Johannes Riems als pastoor van de kerk van Venloon en van de appendix van Sprang heeft ontvangen met de namen van diegenen die de inkomsten jaarlijks betalen.
De inkomsten en jaarlijke cijnsen van de voornoemde kerk die de rectoren van de kerk van Venloon jaarlijks ontvangen.
- Jan Meus Willemssen op de Vaart betaalt jaarlijks met Lichtmis 4 vaten rogge.
   
15 jul 1576 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 544v d.d. 15-7-1576.
Jenneke Joost Jan Ariaens weduwe cum tutore ende Ariaen Joosten haere soone, met Peeter Jansse als man en momboir zijnder huijsvrouwe, ende Wouter Ariaen Goessen met Joost Jan Besauwen als voogden ende momboirs van de onmondige nagelaten weeskinderen van Joost Jan Ariaens verwekt in echte bedde bij Jenneke voorn. hebben verkocht Raessen van Grevenbroock, twee lps. min 5 ½ roijen moers aen de westenzijde van 't riool gelegen, oostwaerts aen sheeren lanthooft, zuijtwaerts Floris Hendricxzn. westwaerts Frans Adriaenszn. ende noortwaerts Huijbert Jan Loijen. Alsoo sij seeden den selven moer bij koop verkregen te hebben van heer Jan van Riemen, priester. Ende hebben hem opgedragen ende overgegeven ende gelooft te waren, vrij ende los. Testes, Jacop ende Jan. Actum den 15e juli anno 1576.
Bijgeschreven: Raes voorst. heeft de moer behalve datter nu uijtgestecken is, opgedragen Jan Meeus de Decker, Jan de Canter ende Frans Janszn. met de brieven etc. Testes, Jacop en Joost Artszn. Actum den 27e meij anno 1577.
   
9 okt 1576 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 545r en 545v d.d. 9-10-1576.
Peeter Janszn. voor zijn selven ende Aertke zijn broeder alsnog onmondig, den welcke Jan Meeuszn. ende Cornelis Aertsse vervangende daer voor hen als momboirs ende toesienders sterk makende, hebben verkocht Vranck Adriaen Vrancken een erffenisse metter timmeringe daerop staende opte Vaert gelegen, oostwaerts aen Frans Cornelis, zuijtwaerts aen Ariaen Vrancken, westwaerts Jan Ariaens ende meer anderen ende noortwaerts aen sheeren straet. Alsoo zij zeeden hen aenbestorven te zijn van haere saeliger ouders, ende hebben hem opgedragen etc. Gelovende de voorst. erffenisse te waeren ende de onmondige toter mondige dagen daerop te doen vertijen, voor 3 ca. gld. 's jaers los aen Gheerit Jan Geldense,aen de weduwe Goessen Henricx 25 st. 's jaers. Testes, Meeus Janszn. ende Willem Hessels. Actum 9e october 1576.
Vranck Ariaen Vrancken gelooft den verkopers te betalen te paesschen toekomende 16 gld. Nog baemisse daer aen volgende 50 ca. gld. 10 st. Ende nog baemisse daerna volgende nog gelijck 50 ca. gld. 10 st. ter causen van 't voorschr. erfgoet. Testes et actum ut supra.
Onder bijgeschreven : 1. deze penningen van deese gelofte zijn half betaelt. Testes, Meeus ende Jan. Actum den 22 februari 1578. 2. Deze schulbrief is geheel betaelt en daeromme gecasseert. Testes, Ariaen Joosten ende Gelden Aertsse. Actum den 5e april 15.
   
27 mei 1577 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 564v d.d. 27-5-1577.
Jan Meeuszn. de Decker, Jan de Canter ende Frans Jansse, hebben gelooft te betalen Raessen Bonaventuerszn. van Grevenbroock acht jaeren lanck teijnde malcanderen gedurende, alle jaer 19 gld. min een stooter, waeraf den eerste betaeldach zijn sal te paesschen naestkomende, ter causen van zeckere moer. Stellende den zelven metter torven daeraf komende tot waerborge. Testes, Jacop ende Joost Artszn. Actum den 27e meij 1577.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1548

1568

 

   
  Register vande renthen, chijnsen ende pachten toecomende de kercke van Venloon, genoempt Loon opt Sandt
  De Vaerte
Jan Meeussen erffgenamen tsiaers tot Lichtmis vier loopen roggen Aert Jan Meeussen ende Hilleken de suster
   

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

65536

65538

65540

65542

65544

65546

65548

65550

65537

65539

65541

65543

65545

65547

65549

65551

               
32768

32769

32770

32771

32772
Gelden Matthijs (15572)
circa 1430 - voor apr 1504
32773

32774
Melis die Laet (19223)
circa 1425 -
32775

16384
Willem Wijnen (2463)
circa 1450 - voor apr 1510
16385

16386
Gerrit Gelden Matthijs (987)
circa 1450 - voor 1508
16387
Ida (IJke) Melis die Laet (988)
circa 1450 - voor 1508
x
8192
Bartholomeus (Meeus) Willem Wijnen (985)
1474 - voor dec 1553
8193
Barbara Gerrit Gelden (986)
circa 1485 -
x
4096
Jan Meeus Willems (983)
circa 1510 -