Marijke Joosten Jansen (976)          kwartier

Vader:         Joost Jans Goijaerts (977)

 

     
Geboren: circa 1530 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

   
28 aug 1547 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 14r d.d. 28-8-1547.
Adriaen Henrick Nouwenzn. heeft gelooft als schuldenaer principaele op hem ende op allen zijnen goederen, hebbende ende verkrijgende te betalen Joisten Jan Goijaertszn. ende Marijken zijnder dochter 75 ca. gld. ofte 20 st. voor elcke gulden Sinte Jansmisse naestkomende de welcke den zelven nog resterende zijn van Adriaen voorst. ende dat ter causen van zeker hoijlandt dat Adriaen voorst. tegen den voorst. Joisten gekocht hadden, waeraf den hooftsomme was vier en half hondert ca. gld. ende deze voorst. 70 gld. guldens gegeven zijnder zoo zal de voorst. hooftsomme als geheele ende ten vollen en wel betaelt zijn ende indien Adriaen niet betaalde dat zal hem cortinge zijn. Testes, Peeter Gijsbertsse ende Bartolomeus Jansse. Actum anno 1547 opten 28e dach augustus.
   

 

 

Huwelijk:                               Aert Jan Meeuwsen (972)

 

Kinderen:

Zoon:             circa  1570     Bartholomeus Aert Jansen (415)

Dochter:        circa  1570      Marijke Aert Jansen (982)

Dochter:        circa  1580     Judith Aert Jansen (978)    

Dochter:        circa  1580     Digna Aert Jan Meeusen (980)    

Dochter:        circa  1580     Jenneken Aert Jansen (979)    

Dochter:       circa  1590      Hendrixken Aert Jansen (981)    

 

 
12 jun 1568 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 433r d.d. 12-6-1568.
Arnt Jan Meeuse heeft verkocht Henrick Joosten het vierendeel van een erffenisse metter timmeringen daerop staende aen de heijrstraet in zijnder groten met Henricken voorn. en zijnen broeders onbedeelt gelegen, oost en westwaerts aen erf. Jans Gijsbertsse, suijtwaerts aen Antoenis Gijsbertssen ende meer anderen, noortwaerts aen sheerenstraet. Nog het vierendeel in eene acker geheijten den heijacker oock aldaer gelegen, oostwaerts aen de Cromstraet, suijtwaerts aen Henrick Wouter Adriaenssen, west en noortwaerts aen Cornelis Jansse Bezauwen ende meer anderen. Nog het vierendeel van eene acker oock aldaer gelegen, oost en suijtwaerts aen Peeter Adriaensse, west en noortwaerts aen Jan Claessen ende meer anderen. Alsoo hij seede hem aenbestorven te zijn als man en momboir van Marijke Joistendochter, ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor het vierendeel van allen de chijnsen, renten ende pachten daerop staende etc. Testes, Jacop en Jan. Actum den 12e juni 1568.
   
  <
[23 okt 1598] Loon op Zand

 

 

 

26 juni 1610

RAT. Loon op Zand. R 58a f 8r d.d. 23-10-1598.
Aert Jan Meeusen heeft verkocht Claes Willem Bastaers een erffenisse metter timmeringen daerop staende opte Ketsheuvel gelegen, daer hij vercoper tegenwoordig op woont, oostwaerts aen de erfgenamen van Arijaen Jan Meeusen, suijtwaerts aen sheerenstraet, westwaerts aen Jan Zacharias en noortwaerts aen 'twelf geerden. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven etc. Lasten zes vaeten rogge aen de Hl. Geest tot Loon. Nog 2 gld. 15 st. 's jaers tot Cappel etc. Des behout de verkoop aen selver het nieuwe huijske met twee eijcken bomen. Testes scabini, Jan Wouter Claes Bertensse ende Jan Lauwrijs Dircx. Actum den 23e october 1598.
De kooper voorn. heeft gelooft te betaelen den verkoper voorn. 500 car. gld. nu opte vesten 50 car. gld. gereet ende paesschen anno 1599. Nog gelijcke 50 car. gld. ende paesschen daeraan volgende nog 50 car. gld. enz. van paesschen tot paesschen, tot dat de voorschr. 500 car. gld. betaelt sullen sijn tw.w. elcke paesschen 50 car. gld. ter causen van 't voorschr. erfgoet. Testes et actum ut supra.
In marge bijgeschreven : Jan Claesse Trip, Meeus Aertssen ende Marike weduwe Aert Jan Meeusen, hebben bekent opte 26e junij 1610 ten overstaan van Jan Wouters ende Dingeman Jansse, schepenen, als dat Claes Willem Basters deze 500 gld. ter vollen betaelt heeft, blijckende bij quitantie bij hen ende den voorschr. schepenen onderteckent alhier den 17e januari 1636 geblecken ende oversulcx met consent van de gelijcke erfgenamen Aert Jan Meeusen gecasseert.
   
29 jul 1613 Loon op Zand
  Folio 115v    Burchtken Jan Lauris, wed.v. Floris Kaerlen en daarna wed.v. Meeus Aertssen, geassisteerd met haar vader Jan Lauris, met haar schoonmoeder Marijken, wed.v. Aerdt Jan Meeussen, en met Aerdt Kaerlen en Ariaen Janssen Lauwen als voogden van Huijbert en Floerken, kinderen bij Floris Kaerle, sluiten een overeenkomst met Robbrecht Janssen Lauwen en Jan Claessen als voogden van Lijntken en Aertken, kinderen van voornoemde Burchtken bij Meeus Aertssen. 29-7-1613
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1548

1568

1581

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug