Dingena Aert Jan Caeijten (973)          kwartier

Vader:       Aert Jan Caeijten (974)

Moeder:    Claesken (15574)

     
Geboren: circa 1510 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 

 

Huwelijk:                               Jan Meeuws Willems (983)

 

Zoon:             circa  1530     Aert Jan Meeuwsen (972)

Dochter:        circa  1530     Francken Jan Meeuwsen (975)

 

 

 

   
11 jun 1539 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 31r d.d. 11-6-1539.
Peter Huijgensoon alle alsulcke tocht als hij hebbende is vanwege Lijsbette zijnre huijsvrouwe in haer gedeelte van haere erffenisse metten timmeringe daerop staende, dat haer van haere ouders aen verstorven was en haer toe gedeelt is tusschen wien ende waer dat in zijne naem bevinden mach, heeft Peter voorschr. opgedragen ende overgegeven Peter Aertsse, Jan Aertsse van Riel als momber Jenneke zijns wijfs, Ariaen Vranckenzn. als momber Lijsbette zijns wijfs, Jan Meeusse als momber Dingen zijns wijfs, ende Ariaene Aert Coijten dochter. Ende heeft voorts op vertegen als recht is. Gelovende Peter als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet van tochten wegen daer nimmermeer nae te taelen met enige recht, geestelijck noch wereltlijck. Toen dit aldus geschiet was soo sijn comende Peter Aertsse van Riel, Adriaen Vrancken ende Ariaene Aert Coijtendochter met haere momber ende hebben dit voorschr. gedeelte in eene rechte erfcoop opgedragen ende overgegeven Jan Meeusse ende daer voorts op vertegen als recht is. Ende gelovende sup se et bona te waren voor sheeren cijns ende voor eene erfpacht van drie lopen rogge ende eene los pacht van drie lopen rogge te betalen alle jaer tot lichtmis waeraf de eerste betaaldach wesen sal van nu lichtmis naestcomende over een jaer ende alle anderen voor commer af te doen.Testes, Adriaen Henricks ende Meeus Jansse. Anno 1539 den 11e dach van juni.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 31r d.d. 11-6-1539.
Jan Meeus gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet, Peter Huijgensoon te betalen nu Sint Jan dach naestcomende drie rijns gulden ende tot paesschen daer nae noch ses gulden ende den andere paesschen noch ses gulden. Testes, Ariaen ende Meeus den 11e dach in juni anno 1539.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 31r d.d. 11-6-1539.
Jan soon wilner Aertsse van Riel als man ende momber Jenneke zijns wijfs dochter wilner Aert Coijten, zijn gedeelte in allen die erffenisse metten timmeringen daerop staende, dat hem aencomen van haere ouders tusschen wien ende waer men zijn gedeelte bevinden mach, heeft Jan voorschr. als momber opgedragen ende overgegeven Petere Aertsse metten brieven daeraf mentie makende ende heeft er voorts op vertegen. Gelovende als een principael schuldenaer sup se et bona te waren voor des heeren cijns ende voor drie lopen rogge erfpachts ende drie lopen rogge lospachts, te betalen aller jaere tot lichtmis ende alle voor commer af te doen. Testes, Ariaen Henricks ende Meeus Jansse den 11e dach in juni anno 1539.
Item: Peter Aertsse heeft gelooft als een principael schuldenaer sup se et bona Jan Aertsse van Riel te betalen 10 gulden ende 5 st. die tot paesschen lestleden verschenen zijn, ende nu tot paesschen naestcomende 10 gld. ende 5 st. ende nog twee paesschens daer nae elcke paesschen noch 10 gld. ende 5 st. Testes, Ariaen ende Meeus. Anno 1539 den 11e dach in juni.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 31r d.d. 11-6-1539.
Jan Meeus Willem Wijnensoon gelooft sup se et bona Jan Aertsse van Riel, Peter Aertsse, Adriaen Vrancken ende Adriaene Aert Coijtendochter, elck van hen besonder van nu paesdach naestcomende over twee jaere elcke 2 ½ rijns gulden, ende den andere paeschdach noch elcke 2 ½ gld. tot 20 st. Testes, Ariaen Henricks ende Meeus Jansse. Anno 1539 den 11e dach van juni.

   
11 nov 1541 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 57v en f 58r d.d. 11-11-1541.
Wij Adriaen Henricxsse ende Bartolomeus Jansse, schepenen in Venloen, doen condt alle luijden dat voor ons comende sijn Peter Art Caeijten ende Ariaen Vrancken als momboir Lijsbetten sijns wijfs ende Jan Meeus Willemsse als momboir Dingen sijns wijf ende Ariaen hen suster. Ende hebben hen bekent gemaeckt te hebben een erfdelinge ende erfscheidinge van alsulcke erffenisse metter timmeringe daerop staende dat hen aencomen is ende verstorven is van Aerden hueren vader ende Claes huer moeder. Overmits welcke erfdelinge Jan Meeusse als momboir sijns wijfs te deel gevallen is een stuck landts metter timmeringe daerop staende gelegen op de Vaert metter eenre sijden neve den heer van Loen metter andere sijde neve erffenis Ariaen Vrancken dat suijden eijnde aen sheerenstraete, dat noorden eijnde aen erffenis Peter Art voorschr. Nog hiertoe eene acker lants oock aldaer gelegen metter eenre sijde neve erffenis Gerit Oerlmans metter andere sijde neve erffenis Peters voorschr. dat eene eijnde aen sheerenstraet dat andere eijnde aen erffenis Ariaen Arts Caijten dochter. Nog hiertoe eene ackerlants gelegen metter eenre sijde neve Jan Peter Huben metter andere sijden neve Peters voorschr. dat een eijnde aen sheerenstraet dat andere ejnde aen Jan Artsse van Riel. Uit welcker erffenis voorschr. Jan voorschr. jaerlijcks ende erffelijck gelden sal dat derdedeel van twee hoenderen ende dat derdedeel van eene Wilhelmus stuijver in sheeren chijns. Nog hiertoe zes loopen rogge erfpacht aen Adriaen Gerits Pruijsers huijsvrouwe. Nog zes loopen rogge los pachts. Ende hebben Peter en Ariaen als momboir sijns wijfs ende Ariaen hen suster met hueren gecoiren momboir Jannen voorschr. dese erffenisse opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende ende hebben daer gesamenderhant voorts op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaers op hen ende op allen hen goederen, Jannen voorschr. dese erffenisse voorschr. te vrijen ende te waeren voor den chijns ende den erfpachten voorschr. met sulcker voorwaerden toegedaen ofte Jan voorschr. van enige dese erffenisse met recht ontwaert worden ofte men enige andere commer daer meer op quamen dan in dese brieven begrepen is, dien commer alsoo comende, hebben sij gelooft ende geloven Jannen te helpen betalen elck sijn gedeelte in kenisse der waerheijt, soo hebben wij schepenen voorschr. onser segelen hieraen gehangen int jaer ons heeren 1541 den 11e dach in november.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug