Aert Jan Meeusen (972)        vaart kwartier

Vader:         Jan Meeus Willems (983)

Moeder:      Dingena Aert Jan Caeijten (973)

     
Geboren: circa 1530 Loon op Zand    
   loon op zand

vernoemd naar Arnoldus Jan Caeijten (974)   

      

 

   
  Register vande renthen, chijnsen ende pachten toecomende de kercke van Venloon, genoempt Loon opt Sandt
  De Vaerte
Jan Meeussen erffgenamen tsiaers tot Lichtmis vier loopen roggen Aert Jan Meeussen ende Hilleken de suster
   
23 nov 1551 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 135r d.d. 23-11-1551.
Adriaen Vranckenzn. heeft wettelijck ende erffelijck verkocht eene acker landts Jannen Meeussen ter tochten ende Arntden ende Hilleke zijnen kijnderen ten erven in de parochie van Venloon opte Vaert metter zuijden eijnde aen erffenisse Adriaens voors. ende voorts alomme aen Peeteren Arnt Caeijtenzn. alzoo hij zeede. Welcke acker landts Adriaen aengekomen is met meer erven in huwelijckse voorwaerden met Elijzabet Arnt Caeijten dochter alzoo hij zeede, ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen ende gelooft te waren, vrij ende los. Testes, Bartolomeus Jansse ende Geridt Peetersse. Actum anno 1551 den 23e november.
   
[31 mrt 1562] Loon op Zand

 

 

 

 

 

 

 

3 feb 1565

RAT. Loon op Zand. R 57 f 360r en f 360v d.d. 31-3-1562.
Hilleke weduwe Gijsbert Arnts cum tutore heeft haer tochten overgegeven Gijsberten haer onmondig kijndt, van een erffenisse metter timmeringe daerop staende opte Ketshoevel gelegen metter oosten zijde voor met half den graft neffen erffenisse Dirick Francken ende meer anderen metter westen zijde neffen Adriaen Gijben streckende van sheerenstraete totten 12 geerden toe, alzoo zij zeede. Toen zij gekomen Arnt Gijsbertsse ende Jan Meeusse als oude vader en overmomboirs van voorn. kijndt en hebben die voorschr. erffenisse opgedragen Antoenisse Jansse ende gelooft te waren voor een cappuijn grontchijns, 6 loopen rogs den heijlige geest. Nog 3 gld. 's jaers loschijns. Nog 8 loopen losrogs. Nog 12 ½ st. loschijns. Nog 15 st. loschijns degene recht daertoe hebbende. Testes, Meeus en Joost. Actum den 31e maart anno 1562.
Item: Antoenis Jansse gelooft te betalen Arntden Gijsbertsse en Jan Meeuwsse tot behoef van Gijsberten huere onmondige kijndt 37 ½ gld. op vier termijnen, daer de eerste zijn zal te Kerstmis naestcomende 9 gld. en 5 st. Testes, Meeus en Joost. Actum den 31e maart anno 1562.
Onder bijgeschreven: Adriaen Gijben heeft die voorschr. erffenisse metter timmeringe genaerdert. Testes, Meeus en Jacop. Actum, 19 juli anno 1562
RAT. Loon op Zand. R 57 f 360v d.d. 31-3-1562.
Arnt Gijsberts heeft gelooft te onderhouden Gijsberten Gijsberts onmondig kijndt en hem kost en klederen gevende totter tijt toe dat hij zijn broot en kost zal kunnen winnen, daervoor heeft Hilleke Gijsberts weduwe zijn geswije Arntden opgedragen allen het huwelijckse goet dat hij met Gijsberten zijnen zoon haer gegeven heeft gehadt. Testes ut supra.
Onder bijgeschreven: Adriaen Gijsbert Goessen heeft die voorschr. erffenisse metter timmeringe daerop opgedragen Arntden Jan Meeusse. Testes, Meeus en Jacop. Actum den 3e februari anno 1565.
   
3 feb 1565 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 311v d.d. 3-2-1565.
Art Jan Meeussen heeft gelooft te betalen Adriaen Gijsbert Goessen 35 ½ gld. op vier termijnen, den eerste gereedt ende voorts op drie Paessens waeraf den eerste zijn zal van paessen over een jaer ter causen van een erffenisse metter timmeringen daerop staende. Testes, Meeus ende Jacop. Actum den 3e februari anno 1565.
   
1 mei 1565 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 332v d.d. 1-5-1565.
Art Jan Meeusse gelooft te betalen Joosten Peetersse 13 car. gld. negen jaeren lang waeraf den eerste zijn zal te paessen eerstcomende daervoor ten borge stellende allen zijn moeren. Actum anno 1565 den 1e meij. Testes, Meeus ende Jan.
   
7 jul 1566 (Vermelding) Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 402v d.d. 7-7-1566.
Joist Peeterssoon heeft vercocht aan Adriaen Cornelissoon den ouden vijf cleijn hontden ende twintig roijen moers, gelegen in mijns heeren moer van Tilburgh, oostwaerts aen de moeren van Arnt Jan Meeuse, suijtwaerts aen Bertrum Claessen, westwaerts aen de Egmont ende noortwaerts aen Joisten voorgen. Alsoo hij seede bij coope vercregen te hebben van mijnen heeren van Tilburgh met meer moers. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waeren. Testes, Jacop en Jan. Actum ut supra.
Adriaen Cornelissoon den ouden heeft gelooft te betalen Joisten Peeterssen 160 gld. en 16 st. op 8 termijnen, waeraf den iersten zal zijn te paesschen anno 1608, 20 gld. en 2 st. ende zoo voirts, ter causen van voorschr. moers. Testes et actum ut supra.
Ondergeschreven : is betaelt gelijck Joist voorn. aan Jacop Janse de Bont, schepen, bekent heeft. Is gecasseert. Actum den 25e februari … nae den nieuwe stijl.

 

 

Huwelijk:                               Marijke Joosten Jansen (976)

 

Kinderen:

Zoon:             circa  1570     Bartholomeus Aert Jansen (415)

Dochter:        circa  1570      Marijke Aert Jansen (982)

Dochter:        circa  1580     Judith Aert Jansen (978)    

Dochter:        circa  1580     Digna Aert Jan Meeusen (980)    

Dochter:        circa  1580     Jenneken Aert Jansen (979)    

Dochter:       circa  1590      Hendrixken Aert Jansen (981)    

 
12 jun 1568 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 433r d.d. 12-6-1568.
Arnt Jan Meeuse heeft verkocht Henrick Joosten het vierendeel van een erffenisse metter timmeringen daerop staende aen de heijrstraet in zijnder groten met Henricken voorn. en zijnen broeders onbedeelt gelegen, oost en westwaerts aen erf. Jans Gijsbertsse, suijtwaerts aen Antoenis Gijsbertssen ende meer anderen, noortwaerts aen sheerenstraet. Nog het vierendeel in eene acker geheijten den heijacker oock aldaer gelegen, oostwaerts aen de Cromstraet, suijtwaerts aen Henrick Wouter Adriaenssen, west en noortwaerts aen Cornelis Jansse Bezauwen ende meer anderen. Nog het vierendeel van eene acker oock aldaer gelegen, oost en suijtwaerts aen Peeter Adriaensse, west en noortwaerts aen Jan Claessen ende meer anderen. Alsoo hij seede hem aenbestorven te zijn als man en momboir van Marijke Joistendochter, ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor het vierendeel van allen de chijnsen, renten ende pachten daerop staende etc. Testes, Jacop en Jan. Actum den 12e juni 1568.
   
circa 1570 Kohier van huizen en landen waarover de 16e penning betaald moet worden Loon op Zand
  Arnt Jans
- zijn huisje met een moestuin, groot 1 lps.

   
26 mrt 1570 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 463v d.d. 26-3-1570.
Adriaen Gijbenzn. heeft zijn tochten overgegeven Adriaen Bastiaensse ende Jan Meeussoon als wettige vader ende t.b.v. onmondige kijnder die hij in wettige bedde verwekt heeft bij Yken Adriaensdochter, ende Francken Jansse zijn neef ende Arijke Robbendochter zijnder onmondige nicht, die hij hebbende is in een ackerlant op ten Ketsheuvel gelegen, oostwaerts aen erffenisse Arnt Jans Meeussoon, suijtwaerts aen sheerenstraet, westwaerts aen Adriaen Gijbenzn. voorn. ende noortwaerts aen de 12 geerden. Alsoo hij seede om den zelven acker te mogen vesten Arntden Jan Meeussoon voorn. ende niet meer. Toen dit geschiet was soo sijn comende Adriaen Bastiaensen soo voor hem selven als oock als wettige oom en momboir van Arijke Robbendochter voorn. ende met hem Jan Meeussoon als wettige vader van de vijf onmondige kijnder voorst. ende Franck Jansse voor hem selven. Ende hebben den selven ackerlants verkocht Arntden Jan Meeussoon voorn. Ende gelooft te waren voor een cappuijn chijns ende de appelen van twee bomen zijnen leven lang. Testes, Oirlmans ende Jan. Actum den 26e mert 1570.
Arnt Jan Meeussoon heeft gelooft te betaelen Adriaen Gijben 114 1/2 gld. en 5 st. op paessens, daeraf den iersten gereet sal sijn ende soo voorts vervolgende ter causen van de voorschr. ackerlants.
   
3 mrt 1573 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 524r d.d. 3-3-1573.
Adriaen Gijb Art Goessen zijn tochten ende recht van tochten wegen, dat hij hebbende is in een erffenisse metter timmeringen daerop staende opte Ketshoevel in zijnder grote gelegen, oostwaerts aen erffenisse Arnts Jan Meeusse, zuijtwaerts aen sheerenstraete, westwaerts aen Jan Wouters van Hees ende noortwaerts aen de 12 geerden, alzoo hij zeede, heeft hij opgedragen Adriaenen Bastiaensse (de Bont) als man en momboir van Jenneke Adriaensdochter voorgen. Adriaenken Robbendochter onmondig zijnde daer Adriaen Bastiaensse voor instaat, Franck Jansse ende allen den kijnder van Jan Meeussen daer wettige moeder af was Aleijt des Adriaens dochter voorn allen onmondig, ende heeft voorts daerop vertegen, gelovende etc. Toen dit aldus geschiet was zo hebben zij die erffenisse metter timmeringe voorts verkocht Robberten Adriaensse van Greevenbroock ende hem gelooft te waren, vrij en los. Testes, Meeus ende Jacop. Actum den 5e mert anno 1573.
Robbert Adriaensse voorn. heeft gelooft te betalen den verkopers voorn. 170 ca. gld. in 4 termijnen, waeraf den eerste zijn zal te baemis naestcomende 12 gld. en des paessens daerna volgende 30 ½ gld. ende dan nog 3 paessens 42 ½ ca. gld. ter causen van hen erfgoet voorst. dat zij zeeden verkocht te hebben om Adriaen Gijben haeren vader ende oude vader daer mede te mogen onderhouden. Testes et actum ut supra.
   
vanaf 1575 Register van kerkelijke inkomsten, laatste kwart 16de eeuw Loon op Zand
  Register van alle inkomsten, zowel van de kapellen als van de altaren, van de vrome legaten en voor het opdragen van missen en jaargetijden, maar niet de inkomsten van de tafel van de Hl. Geest, die Johannes Riems als pastoor van de kerk van Venloon en van de appendix van Sprang heeft ontvangen met de namen van diegenen die de inkomsten jaarlijks betalen.   De inkomsten en jaarlijke cijnsen van de voornoemde kerk die de rectoren van de kerk van Venloon jaarlijks ontvangen.
- Aert Jan Meussen betaalt 6 vaten, volgens een brief van 5 maart 1515, met de letter O.
   
   
   
 
23 okt 1598 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58a f 8r d.d. 23-10-1598.
Aert Jan Meeusen heeft verkocht Claes Willem Bastaers een erffenisse metter timmeringen daerop staende opte Ketsheuvel gelegen, daer hij vercoper tegenwoordig op woont, oostwaerts aen de erfgenamen van Arijaen Jan Meeusen, suijtwaerts aen sheerenstraet, westwaerts aen Jan Zacharias en noortwaerts aen 'twelf geerden. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven etc. Lasten zes vaeten rogge aen de Hl. Geest tot Loon. Nog 2 gld. 15 st. 's jaers tot Cappel etc. Des behout de verkoop aen selver het nieuwe huijske met twee eijcken bomen. Testes scabini, Jan Wouter Claes Bertensse ende Jan Lauwrijs Dircx. Actum den 23e october 1598.
De kooper voorn. heeft gelooft te betaelen den verkoper voorn. 500 car. gld. nu opte vesten 50 car. gld. gereet ende paesschen anno 1599. Nog gelijcke 50 car. gld. ende paesschen daeraan volgende nog 50 car. gld. enz. van paesschen tot paesschen, tot dat de voorschr. 500 car. gld. betaelt sullen sijn tw.w. elcke paesschen 50 car. gld. ter causen van 't voorschr. erfgoet. Testes et actum ut supra.
In marge bijgeschreven : Jan Claesse Trip, Meeus Aertssen ende Marike weduwe Aert Jan Meeusen, hebben bekent opte 26e junij 1610 ten overstaan van Jan Wouters ende Dingeman Jansse, schepenen, als dat Claes Willem Basters deze 500 gld. ter vollen betaelt heeft, blijckende bij quitantie bij hen ende den voorschr. schepenen onderteckent alhier den 17e januari 1636 geblecken ende oversulcx met consent van de gelijcke erfgenamen Aert Jan Meeusen gecasseert.
   

 

Overleden:   voor jul 1613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1548

 1556

1568

1581

 

 

   
29 jul 1613 Loon op Zand
  Folio 115v    Burchtken Jan Lauris, wed.v. Floris Kaerlen en daarna wed.v. Meeus Aertssen, geassisteerd met haar vader Jan Lauris, met haar schoonmoeder Marijken, wed.v. Aerdt Jan Meeussen, en met Aerdt Kaerlen en Ariaen Janssen Lauwen als voogden van Huijbert en Floerken, kinderen bij Floris Kaerle, sluiten een overeenkomst met Robbrecht Janssen Lauwen en Jan Claessen als voogden van Lijntken en Aertken, kinderen van voornoemde Burchtken bij Meeus Aertssen. 29-7-1613
   
1 feb 1616 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 4   Vijvert Anthonissen bekent dat Jan Claessen Trip hem voldaan heeft van het aandeel van zijn vrouw in de nalatenschap van Aerdt Jan Meussen. 1-2-1616
Folio 37v   Jan Claessen Trip transporteert goederen aan Cornelis Cornelissen Oerlmans. 1-2-1616
   

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

32768

32770

32772
Gelden Matthijs (15572)
circa 1430 - voor apr 1504
32774
Melis die Laet (19223)
circa 1425 -
32776

32778

32780

32782

32769

32771

32773

32775

32777

32779

32781

32783

               
16384
Willem Wijnen (2463)
circa 1450 - voor apr 1510
16385

16386
Gerrit Gelden Matthijs (987)
circa 1450 - voor 1508
16387
Ida (IJke) Melis die Laet (988)
circa 1450 - voor 1508
16388

16389

16390

16391

x
8192
Bartholomeus (Meeus) Willem Wijnen (985)
1474 - voor dec 1553
8193
Barbara Gerrit Gelden (986)
circa 1485 -
8194
Arnoldus (Aert) Jan Caeijten (974)
circa 1480 - voor apr 1537
8195
Claesken (15574)
circa 1490 - voor nov 1541
x
x
4096
Jan Meeus Willems (983)
circa 1510 -
4097
Dingena Aert Jan Caeijten (973)
circa 1510 -
x
2048
Arnoldus (Aert) Jan Meeusen (972)
circa 1530 - voor mrt 1610