Jan Laureijssen Diercxssen (966)          kwartier

Vader:           Laureijs Diercxssen van Weert  (15123)

Moeder:        Aleijten Willems (15139)

     
Geboren: circa 1550 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 

Huwelijk:    Kathalijn Robben  (19090)
   
Kinderen:  
Dochter:    ca. 1580  Walburch Jan Laureijssen (965)
   
Zoon:         ca. 1583  Robbrecht Jan Laureijssen (11980)
 
Zoon:    Ariaen Jan Laureijs(4607)
 
Dochter:             Anneken Jan Laureijssen (12286)
   
Zoon:    Corstiaen Jan Laureijssen (19087)
   

                           

 

 

Huwelijk:                               Erken Wouter Claessen de Bont (19108)

 

 

14 mrt 1597 getuige als schepen van akte op Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58a f 2v d.d. 14-3-1597.
Testes scabini, Arijaen Oerlmans ende Jan Lauwers Diricxzn. Actum den 14e mert 1597.
   
4 dec 1598 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58a f 10v en 11r d.d. 4-12-1598.
Wij Andries Gheritsse van Broechoven, Jan Wouter Claes Beertensse de Bont, Willem Martens van Gilse ende Jan Lauwrijs Dircxssen, schepenen der heerlijckheijt Venloon dat men noempt Loon opt Sandt in de meijerije van 's Hertogenbosch onder 't quartier van Oijsterwijck geleegen doen condt en maecken kennelijck eenen ijegelijcken, die deesen tegenwoordige letteren sullen sien ende hooren leesen, dat wij in onse handen hebben gehadt ende gesien ende hooren leesen eenen brief geheel gesont, ongecasseert ende ongecancelleert in franchijn geschreven met drije groote seegels in groenen wasschen uithangende, inhoudende van woorden tot woorden gelijck als hiernae volght: Johannes dei gratia duc Lotharingen et Brabantia etc.
RAT. Loon op Zand. R 58a f 11r d.d. 4-12-1598.

   
[3 nov 1550] Loon op Zand

 

 

 

 

 

3 mei 1599

RAT. Loon op Zand. R 57 f 97v d.d. 3-11-1550.
Cornelis Janssoon heeft gelooft te geven ende te vergelden Jan Peeter Faessen eene jaerlijkcke ende erffelijcke chijns van 3 carolus guldens tot 20 st. elcke gulden gereckent alle jaer tot Loon te betalen des paessens, waeraf den eerste dach van betalingen verschenen is te paessen lestleden uit ende van zijnder erffenisse metter timmeringe daerop staende, gelegen in de parochie van Venloon opte Vaert metter westen zijde neffen erffenisse van Lauwereijs Vranckenzn. metter westen zijde ende metten noorden eijnde aen Jan Arntsse ende meer anderen ende metten zuijden eijnde aen Geertruijt Vrancken huijsvrouwe alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Cornelis voors. op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, den voors. erfchijns te waren alzoo men erfchijns schuldig is te waren ende allen commer af te doen. Hier is bijgestaen geweest Lauwereijs Vranckenzn. en heeft den voors. Jan ten bijpanden gestelt zijn erffenisse metter timmeringe daerop staende gelegen opte vaert metter noorden zijde aen Jan Meeussen ende meer anderen ende voorts alomme aen mijn heer van Loon. Gelovende Cornelis ende Lauwereijs voors. Jannen zijn hooft penningen te geven teijnde den tijt van vier jaeren als Jan hen dat een half jaer te voren op zegt. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joist Peetersse. Actum den 3e dach november anno 1550.
Dese erfchijns zal Cornelis altijt mogen lossen opte paes avont met 50 carolus gulden eens ende metten verschenen renten ende dat malcanderen een half jaer te voren op te zeggen. Testes ut supra.
Onder bijgeschreven : dese rente is afgelost ende gequeten bij handen van Jan Lauwereijs Dircxzn. ende dat in handen van de kinderen van Jan Peeter Faessen, waeraf Faes Jansse selfs present zijnde 't zelfde attesteerden ende tuijgde ende daerom gecasseert. Actum den 3e meij anno 1599

   
16 mrt 1605 Loon op Zand
  Folio 9   Schepenen bekijken een kwitantie van Jan Laureijssen, waaruit blijkt dat genoemde Jan op 28-2-1592 alle kooppenningen betaald heeft aan Adriaen Laureijssen.16-3-1605
   
5 apr 1605 Loon op Zand
  Folio 9v Schepenen bekijken op verzoek van Jan Laureijs Diercxssen een kwitantie van 5-3-1599 waaruit blijkt dat Robbrecht van Grevenbroeck volledig betaald is door genoemde Jan van de koop van goederen in 1593. 5-4-1605
   
okt 1609 Loon op Zand
  Folio 50   Beslechting van een geschil tussen enerzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt Joostn, Aerdt Geritssen en Robbrecht Gerittsen, voor zichzelf als voor de kinderen van wijlen Lijnken, vrouw van Jan Lauwen, als erfgenamen van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Mari Meeussen, vierde vrouw en wed.v. genoemde Jasper Robben, geassisteerd met schout Dirck Claessen Buenen. 6-10-1609
Folio 51  Beslechting van een geschil tussen enerzijds Thonis Thonissen, als erfgenaam van zijn grootmoeder Goelken, derde vrouw van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt en Robbrecht Geritssen, Aerdt Joosten en de kinderen van wijlen Lijnken, in leven vrouw van Jan Lauwen, allen erfgenamen van Jasper Robben. Thonis Thonissen wordt geassisteerd door zijn schoonvader Corst Thonissen en zijn voormalige voogden Jan Thijssen en Ariaen Jan Ariaens. 16-10-1609
Folio 51v   Aerdt Geritssen (3/4) en Robbrecht Geritssen (1/4) bekennen schuldig te zijn aan hun tantes Ariaenken en Anneken Robben een bedrag van 101 gld. 1 st. 2 ot. terzake van een transport van goederen, voorheen eigendom van Jasper Robben.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat twee van de zes termijnen van deze schuld op 24-5-1611 betaald zijn. 17-10-1609
Folio 66v   Arijaen Jan Laureijssen, Robbert Jan Laureijssen, Korstiaen Jan Laureijssen, Meeus Aertssen, geh.m. Walburch Jan Laureijssen, en Arijaen Lammert Meeussen, geh.m. Anneken Jan Laureijssen, allen kinderen van Jan Laureijssen en wijlen Kathalijn Robberts, transporteren hun deel in goederen aan Robbert Geraertssen. De goederen zijn aangekomen bij erfenis van hun oom Jasper Robben. 4-10-1609

   
11 jun 1612 Loon op Zand
  Folio 85  [Erken] Wouter Claes Bertroms de Bont (ca. 64 jaar), geh.m. Jan Laureis Dricxen, legt op verzoek van Cornelis Wouter Arijaen Goossens een verklaring af over hoe haar tweede man, Willem Robbertssen, goederen verkocht heeft aan Hendrick Hendrickssen Back, geh.m. Ariaentken zuster van genoemde Cornelis. 11-6-1612
   
29 jul 1613 Loon op Zand
  Folio 115v    Burchtken Jan Lauris, wed.v. Floris Kaerlen en daarna wed.v. Meeus Aertssen, geassisteerd met haar vader Jan Lauris, met haar schoonmoeder Marijken, wed.v. Aerdt Jan Meeussen, en met Aerdt Kaerlen en Ariaen Janssen Lauwen als voogden van Huijbert en Floerken, kinderen bij Floris Kaerle, sluiten een overeenkomst met Robbrecht Janssen Lauwen en Jan Claessen als voogden van Lijntken en Aertken, kinderen van voornoemde Burchtken bij Meeus Aertssen. 29-7-1613
   
3 sep 1613 Loon op Zand
  Folio 118    Zoenovereenkomst voor de doodslag van Hans van Dueren, korporaal onder de compagnie van de heer Van Grobbendonck, op Robbrecht Geritssen de Pruijser. Voor het slachtoffer komen: zijn weduwe Fransken Jans, moeder Maeijken Gerartssen, broeder Aerdt Geritssen, oom Ariaen Robben, vrienden en bloedverwanten Ariaen Jan Lauris, Robbrecht Jan Lauris, Jan Lauris, Dirck Corst Zegers, Ariaen Lamberts, Willem Jacops, Dielis Janssen en Peter de Keijser. Voor de dader komen: de heer Carel van den Berch, kornet onder de compagnie, en de heer Pedro Picquaert, korporaal onder dezelfde compagnie.  De doodslag vond plaats in november 1612.  3-9-1613
   
[3 feb 1548] Loon op Zand

 

 

 

27 mei 1615

RAT. Loon op Zand. R 57 f 36v d.d. 3-2-1548.
Lauwerijs Vrancken zoen heeft wettelijcken ende erffelijcken verkocht Cornelissen Jansse dije Zegere, die helft van eender erffenisse metten huijs opstaende gelegen in de parochie van Venloon opte vaerte metter oisten zijde ende metten noorden eijnde aen erffenisse Jan Artsse ende meer anderen, metter westen zijde aen Lauwereijs voorst. ende metten zuijden eijnde aen Vranck Henricx kijnderen, alzoo hij zeede. Welcke erffenisse Lauwerijs voors. gekocht heeft gehadt tegen die weduwe ende kijnder Henrick Pauwelsse, gelijck dat in eene schepenenbrief van Venloon daerop gemaeckt volcommentlijck begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende als schulder principaele op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende verkrijgende, Cornelisse die voorst. helft metten huijse te waren voor een half oirt grondt chijns den heer van Loon. Nog drie carolus guldens Berthen Jan Corten dochter, ende nog drie gld. Jannen Peter Faessen losrenten ende voorts allen anderen commer af te doen, waeraf den eerste dach van betalingen zijn zal van meije naestcomende over een jaer drie gulden aen Jan Peetersse voors. ende de andere drie gld. aen Berthen te lichtmisse daerna volgende. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joost Peetersse. Actum anno 1548 opten 3e dach februarij.
In marge: dese renthe is bij Jan Lauwreijs Dircxen aen handen van Geerit Jansse ende consenten erfgenaemen van Jannen Peter Faessen gelost ende gequeten volgens den accoirden van 27 meij 1615.

27 mei 1615 Loon op Zand
  Folio 175    Beslechting van een geschil tussen enerzijds Gerit Janssen c.s. als erfgenamen van Jan Peter Faessen, en anderzijds Jan Laureis Drickssen.  27-5-1615
   
14 dec 1615 Loon op Zand
  Folio 188v   Jan Wouter Claessen de Bondt, Jan Lauris Dircxen, Marten Peterssen, Peter Peter Jacopssen en Ariaen Janssen van Oisterhout bekennen schuldig te zijn aan Joost Handricx Laureijssen, wonende te Breda, een bedrag van 2139 gld. 10 st. terzake van een transport.  14-12-1615
   
   
   

 

 

Overleden:           voor nov 1626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1568

 1581

 

   
1 nov 1626 Loon op Zand
  Folio 83v   Adriaen en Corstiaen, zonen van Jan Laureijs Diercxssen, Burchtken Janssen, Willem Floren, geh.m. Anneken Jan Laureijs, en Lambert Robbert Jan Laureijs, ook voor zijn broer Hendrick en zuster Lijntken, sluiten een overeenkomst met Erken Wouter Claessen de Bondt, laatst wed.v. Jan Laureijs Diercxssen, en Jan Willem Robben en zijn zuster Maijken. 1-11-1626

   
   

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

32800

32802

32804

32806

32808

32810

32812

32814

32801

32803

32805

32807

32809

32811

32813

32815

               
16400

16401

16402

16403

16404

16405

16406

16407

8200
Dirck Joosten van Weert (15124)
circa 1480 - voor apr 1538
8201

8202
Willem (15140)
circa 1500 -
8203

4100
Laureijs Diercxssen van Weert (15123)
circa 1510 -
4101
Aleijten Willems (15139)
circa 1530 -
x
2050
Jan Laureijssen Diercxssen (966)
circa 1550 - voor nov 1626