Adriaen Gerrit Janssen Oirlemans  (5040)          kwartier

Vader:     Gerrit Janssen Oirlemans (5044)

Moeder:  Adriana Peter Dirx die Weert (5045)

     
Geboren: ca 1440      
 

 

 

Huwelijk:                            Adriana Henrick Sijmons (5041)

Kinderen:

   
Zoon:  circa 1475 Anthonis Adriaen Gerrits Oirlemans (5416), Loon op Zand 
     
     
Dochter: circa 1480 Belien Adriaen Gerrits Oirlemans (5418), Loon op Zand 
   
Zoon:  circa 1482 Gerrit Adriaens Oirlemans (5038), Loon op Zand 
     
   
Zoon:  circa 1483 Henrick Adriaen Gerrits Oirlemans (5420), Loon op Zand 
     
   
Zoon:  circa 1487 Aert Adriaen Gerrits Oirlemans (5421), Loon op Zand 
     
     

 

 

 

 

   
14 feb 1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 24r en f 24v d.d. 14-2-1507.
Condt sij en iegelijcke dat voor ons schepenen hier onder geschreven comende sijn Henrick, Gherit, Anthonis, Art ende Gherit Thomaes Rommensoon als man ende momber Belien sijn wijfs, kijnderen wilner  Adriaen  Oirlmans,  die  Adriaen  voorschr.  in  eene  wettige  bedde  gecregen  heeft  bij  Adriaene dochter  wilner  Henrick  Sijmons.  Ende  hebben  geordineert  ende  gemaeckt  bij  rade  van  sommige hennen  vrienden een  erfscheidinge  ende erfdelinge  van allen hennen  goederen ende erffenisse die hen  aencomende  sijn  ende  verstorven  van  Adriaen  hennen  vader  ende  moeder,  soo  waer  men  die bevinden  mach  etc.  van  welcke  erffenisse  ofte  erfgoederen,  Henrick  ende  Gherit,  gebroederen, houden ende erffelijck besitten sullen dat nieuwe huijs metten erffenisse daer toe behorende, liggende met beijde sijde neve Peter Huijben, streckende metten eenre eijnde neve die vaert, de andere eijnde aen die ghemeijnstraet. Item noch daer toe drie ackeren lants gelegen ter plaetse voorschr. mettten eendere sijde ende metten eenre eijnde aen Peter Huijben, de andere sijde neve die vaert, streckende metten andere eijnde totten ghemeijnestraete toe. Item noch hier toe eene acker lants gelegen over de vaert, metten eenre zijde neve Willem Ewouts Vlemincxsoon, dat oosten eijnde aen Gib Pauwels, streckende voort neve die vaert. Uit welcke erffrenisse metten timmeringen daerop staende voorschr. Henrick  ende  Gherit  gelden  ende  betalen  sullen  alle  jaere  erffelijck  op  onser  liever  vrouwe  dach lichtmis den heer van Loon een mud rogge ende Korstiaen Jan Eelensoon thien lopen rogge erffelijck ende der kercke van Venloen vier lopen rogge erffelijcke pacht ende ½ hoen in sheeren gront chijns.  Anthonis  ende  Art,  gebroederen  sullen  hebben  ende  erffelijck  besitten  dat  oude  geset  ende  stede metter timmeringe daerop  staende drie hont  lants off daerom trent liggende metten eenre  zijde aen Gherit  Sijmons metten  andere  zijde  aen  Jacop  Henricks  ende  Jan  Gerits,  streckende metten  eijnde aen die ghemeijn straet, de andere eijnde aen Peter Leu(w). Item noch een stuck lants aldaer gelegen metten  eenre  zijde  neve  Jacop  Henricks  ende  oock  metter  andere  zijde,  ende  Gelden  Claesoon hodende metten eenre eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen Jacop voorschr. Item noch hier toe een stuck hoijlants gelegen in Besoijen metten eendere zijde neve Meester Everaerts, de andere zijdr neve IJke Loer ende dat nu uitwijsen sijns briefs. Uit welcke erffenis Anthonis ende Art, gelden ende betalen sullen jaerlijcks den heer van Loon 7 lopen rogge ende Marij Sijmons hennen vrouwke vier lopen rogge lijftochten ende niet langer te vergelden 1 ½ vierdeel van eene cappuijn in sheeren gront chijns ende 6 den pan… Gherit  Thomaes  Rommen  als  man  ende  momber  sijns  wijfs  sal  hebben  ende  erffelijck  besitten  vier ackeren lants gelegen in der prochie van Venloen, metten eendere sijde neve Peter Leu, de andere zijde neve die  ghemeijn straet, metten  eene eijnde aen Gherit  Korstkens, de  andere  eijnde  aen die vaert. Item noch  hiertoe  dat oude geseet daer Gherit inwoonende  is gelegen onder  Sprang  in  allen sijnen groote, gelijck Adriaen voorschr. toe te behoren plach. Uit welcker erffenisse Gherit voorschr. jaerlijcks  ende  erffelijck  gelden  ende  betalen  sal  den  heer  van  Loon  in  sijnen  gront  chijns  eene cappuijn ende den priester ende coster eene lopen erf rogge ende uit sijnen huijse metten erffenisse onder Sprang gelegen 2½ mudde rogge erfpachts. Ende hebben dese voorschr. die een den andere dese voorschr. gedeelten in de voorschr. brieven ge…. malcanderen opgedragen ende overgegeven metten voorschr. brieven daeraf sijnde ende hebben daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaeren op hen ende op allen hen goederen die sij hebben of vercrijgen mogen die een den anderen dese voorschr. erfdeling vast ende van waerden te houden sonder ondermeer daer tegen te seggen of te doen seggen in enicher manieren off tot eniche tijden etc. Testes, scabini, in Venloen Jan Melisoon van Oerd ende Claes Jan Gosens. Actum 1507 den 14e dach in februari.
   
22 apr 1511 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 44v d.d. 22-4-1511.
Gherit  soon  Thomaes  Rommen  twee  acker  lants  tot  hem  behorende  als  hij  seede  die  welcke  hem aencomende  sijn  als  momber  sijns  wijfs  van  Adriaen  Oerlemans  ende  die  hij  gedeelt  heeft  tegen Adriaen  Oerlemans  kijnderen  en  sijnen  eigen  willen  ende  doen  mach,  gelegen  in  de  prochie  van Venloen metten noorden zijde streckende neve Peter Leu, die zuijden zijde neve Gherit Jansoon die Praijser,  dat  westen  eijnde  aen  Lijs,  Gerit  Korstkens,  de  andere  eijnde  aen  die  Vaert  cant  als  hij seede,  heeft  Gerit  voorschr.  dese  twee  ackeren  lants  in  eene  rechte  erfcoop  opgedragen  ende overgegeven Gerit Jans Praijsersoon ende daer mede op vertegen als recht is. Gelovende sup se etc. te waren  voor vier lopen rogge  Peter Huijben daer jaerlijcks uit te vergelden ende eene cappoen in sheeren cijns. Testes, Gerit Wouters ende Claes Jan Gosens. Acrum anno 1511 den  22e dach van april.
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

1056704
Wouter Oirlemans (5049)
circa 1300 -
1056706

1056708

1056710

1056712

1056714

1056716

1056718

x
1056705

1056707

1056709

1056711

1056713

1056715

1056717

1056719

               
528352
Jan Wouterssen Oirlemans (5048)
circa 1335 - na 7 feb 1429
528353
Heijlwijch (5377)
circa 1340 -
528354

528355

528356

528357

528358

528359

x voor 1364
264176
Jan Janssen Oirlemans (5047)
circa 1365 -
264177

264178
Peter Dirx die Weert (5046)
circa 1370 -
264179

x
x
132088
Gerrit Janssen Oirlemans (5044)
circa 1395 - na 1472
132089
Adriana Peter Dirx die Weert (5045)
circa 1395 -
x 20 jun 1430
66044
Adriaen Gerrit Janssen Oirlemans (5040)
circa 1440 - voor feb 1507