Gerrit Adriaens Oirlemans  (5038)        Oerle kwartier

Vader:     Adriaen Gerrit Janssen Oirlemans (5040)

Moeder:  Adriana Henrick Sijmons (5041)

     
Geboren: ca 1470      
 

 

 

 

Huwelijk:                            Eelke Willemssen (5039)

 

Kinderen:

Zoon:  circa 1504 Adriaen Gerrit Adriaen Oirlemans (5395), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Peeter Gerits Oirlemans (5036), Loon op Zand 
     
     
Dochter: circa 1510 onbekend Gerit Adriaens Oirlemans (19235), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Willem Gerrits Oirlemans (5397), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Ina Gerrits Oirlemans (12182), Loon op Zand 
     
     
Zoon:  circa 1510 Hendrick Gerrits Oirlemans (5385), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Marije Gerrits Oirlemans (5399), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Jenneke Gerrits Oirlemans (5396), Loon op Zand 
     
     
Zoon:  1509 Anthonis Gerrits Oirlemans (5398), Loon op Zand 
     
     
Zoon:  circa 1530 Jacob Gerrits Oirlemans (5400), Loon op Zand 
     
     

 

 

   
14 feb 1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 24r en f 24v d.d. 14-2-1507.
Condt sij en iegelijcke dat voor ons schepenen hier onder geschreven comende sijn Henrick, Gherit, Anthonis, Art ende Gherit Thomaes Rommensoon als man ende momber Belien sijn wijfs, kijnderen wilner  Adriaen  Oirlmans,  die  Adriaen  voorschr.  in  eene  wettige  bedde  gecregen  heeft  bij  Adriaene dochter  wilner  Henrick  Sijmons.  Ende  hebben  geordineert  ende  gemaeckt  bij  rade  van  sommige hennen  vrienden een  erfscheidinge  ende erfdelinge  van allen hennen  goederen ende erffenisse die hen  aencomende  sijn  ende  verstorven  van  Adriaen  hennen  vader  ende  moeder,  soo  waer  men  die bevinden  mach  etc.  van  welcke  erffenisse  ofte  erfgoederen,  Henrick  ende  Gherit,  gebroederen, houden ende erffelijck besitten sullen dat nieuwe huijs metten erffenisse daer toe behorende, liggende met beijde sijde neve Peter Huijben, streckende metten eenre eijnde neve die vaert, de andere eijnde aen die ghemeijnstraet. Item noch daer toe drie ackeren lants gelegen ter plaetse voorschr. mettten eendere sijde ende metten eenre eijnde aen Peter Huijben, de andere sijde neve die vaert, streckende metten andere eijnde totten ghemeijnestraete toe. Item noch hier toe eene acker lants gelegen over de vaert, metten eenre zijde neve Willem Ewouts Vlemincxsoon, dat oosten eijnde aen Gib Pauwels, streckende voort neve die vaert. Uit welcke erffrenisse metten timmeringen daerop staende voorschr. Henrick  ende  Gherit  gelden  ende  betalen  sullen  alle  jaere  erffelijck  op  onser  liever  vrouwe  dach lichtmis den heer van Loon een mud rogge ende Korstiaen Jan Eelensoon thien lopen rogge erffelijck ende der kercke van Venloen vier lopen rogge erffelijcke pacht ende ½ hoen in sheeren gront chijns.  Anthonis  ende  Art,  gebroederen  sullen  hebben  ende  erffelijck  besitten  dat  oude  geset  ende  stede metter timmeringe daerop  staende drie hont  lants off daerom trent liggende metten eenre  zijde aen Gherit  Sijmons metten  andere  zijde  aen  Jacop  Henricks  ende  Jan  Gerits,  streckende metten  eijnde aen die ghemeijn straet, de andere eijnde aen Peter Leu(w). Item noch een stuck lants aldaer gelegen metten  eenre  zijde  neve  Jacop  Henricks  ende  oock  metter  andere  zijde,  ende  Gelden  Claesoon hodende metten eenre eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen Jacop voorschr. Item noch hier toe een stuck hoijlants gelegen in Besoijen metten eendere zijde neve Meester Everaerts, de andere zijdr neve IJke Loer ende dat nu uitwijsen sijns briefs. Uit welcke erffenis Anthonis ende Art, gelden ende betalen sullen jaerlijcks den heer van Loon 7 lopen rogge ende Marij Sijmons hennen vrouwke vier lopen rogge lijftochten ende niet langer te vergelden 1 ½ vierdeel van eene cappuijn in sheeren gront chijns ende 6 den pan… Gherit  Thomaes  Rommen  als  man  ende  momber  sijns  wijfs  sal  hebben  ende  erffelijck  besitten  vier ackeren lants gelegen in der prochie van Venloen, metten eendere sijde neve Peter Leu, de andere zijde neve die  ghemeijn straet, metten  eene eijnde aen Gherit  Korstkens, de  andere  eijnde  aen die vaert. Item noch  hiertoe  dat oude geseet daer Gherit inwoonende  is gelegen onder  Sprang  in  allen sijnen groote, gelijck Adriaen voorschr. toe te behoren plach. Uit welcker erffenisse Gherit voorschr. jaerlijcks  ende  erffelijck  gelden  ende  betalen  sal  den  heer  van  Loon  in  sijnen  gront  chijns  eene cappuijn ende den priester ende coster eene lopen erf rogge ende uit sijnen huijse metten erffenisse onder Sprang gelegen 2½ mudde rogge erfpachts. Ende hebben dese voorschr. die een den andere dese voorschr. gedeelten in de voorschr. brieven ge…. malcanderen opgedragen ende overgegeven metten voorschr. brieven daeraf sijnde ende hebben daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaeren op hen ende op allen hen goederen die sij hebben of vercrijgen mogen die een den anderen dese voorschr. erfdeling vast ende van waerden te houden sonder ondermeer daer tegen te seggen of te doen seggen in enicher manieren off tot eniche tijden etc. Testes, scabini, in Venloen Jan Melisoon van Oerd ende Claes Jan Gosens. Actum 1507 den 14e dach in februari.
25 nov 1509 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 36r d.d. 25-11-1509.
Condt sij eene ijgelijcke hoe dat comende is Gherit Thomaes Rommenzn. als momber was Belie sijns wijfs  ende  Henrick,  Gerit,  Thonis  en  Art,  (Adriaen  Gerit  Oermans  kijnderen)  daer  dese  andere  drie voor geloven. En hebben gemaeckt een erfwisselinge en erfscheidinge van alsulcke vier ackeren lants als die Gherit tot andere tijden op gedeelt en gevallen was en dat na uitwijsen hun deelbrieven.  Van welcke vier ackeren lants Gherit voorschr. houden hebben en erffelijck besitten sal en oock daermede sijne  eijgen  wil  te  doen.  Twee  ackeren  lants  gelegen  streckende  neve  Peter..  en  Gerit  Corstkens weduwe  dander  einde  aen  de  westkant  uit  welcke  ackeren  voorschr.  Gerit  voorschr.  jaerlijcks  ende erffelijck gelden en betalen sal Peter Huijben 4 lopen en eene cappuijn in sheeren cijns. Die andere twee  ackeren  gelden  alsvoor  streckende  neve  malcanderen  de  een  eijnde  en  de  een  zijde  aen sheerenstraet de ander eijnde aen Gherit Corstkens weduwe, de andere eijnde aen de vaertcant. Uit welcke ackeren voorschr. Henrick, Gerit, Anthonis en Art jaerlijcks ende erffelijck gelden  en betalen sullen Peter Huijben 4 lopen rogge ende de coster 1 lopen, als sij seggen ende hebben gelooft dese voorschr.  personen  die  een  den  ander  dese  erfdelingen  en  erfscheidingen  vast  en  van  waerden  te houden.  Ende  hebben  sij  nog  met  gelofte  dat  elck  zijnen  commer  op  sijn  gedeelte  gevallen  alsoo gelden en betalen sal ten dagen ende ten plaetsen daertoe geset ende geordineert. Ende dat egheen tot op hen nimmermeer hinder nog schade af komen en sal in egheene toecomende tijden.
Item die moeren  en  die  torven  zijn  van  die  half  steken  van  den  Heeren  van  Loon,  is  oock  mede  gedeelt. Testes, Zeger Willemsse en Claes Jan Goessen. Actum anno 1509 op Sinte Katherina dach. 
Onder  bijgeschreven:  Henrick,  Gerit,  Anthonis,  en  Aert,  gebroeders,  twee  ackeren  lants  en  hen behorende die welcke zij afgedeelt hebben van Gheritszn. hennen swager, gelegen op die  Vaert, die noorden  zij  neve Gerit  Maes de  andere  zij  aen sheerenstraet streckende  van de vaertcant tot Gerit Corstkens  weduwe  en  hebben  gelooft  Henric,  Gerit,  Anthonisse  ende  Aert,  te  waren  voor    4  lopen Peter  Huijben  ende  dat  costerijen.  Lopende  ende  andere  commer  af  te  doen.  Testes,  Jan  Melis  en Peter Jan Henricks. Actum anno 1510 den 28e dach in october. Supportavit Geraerden soon Thonis Pruijsers.
15 apr 1514 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 71r d.d. 15-4-1514.
Gherit Ariaen Oerlmans heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem en op allen sijn goet, dat hij heeft ofte vercrijgen mnach, Claes Geritsoon te betalen nu sint Jansmisse naestcomende en die somme van 68 ½ r.gld. tot 20 st. stuck en den anderen sint Jansmisse noch 68 ½ r.gld. en den derden en den lesten sint Jansmisse nog 68 ½ r.gld. Testes, Jan Melis en Ariaen Henricks. Actum anno 1515 den 15e dach in april.
20 dec 1514 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 68v d.d. 20-12-1514.
Gherit soon wilner Adriaen Oerlmans heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven en te gelden  Meester  Aert  Bottelier  eene  jaerlijcks  en  erffelijcke  chijns  van  3  rijns  guldens  alle  jaere  te betalen  op  sint  Jan  Baptistdach  in  de  somer,  waeraf  de  eerste  betaeldach  wesen  sal  nu  sint  Jan naestcomende,  uit  en  van  drie  ackerlants  gelegen  in  de  prochie  van  Venloen  op  die  Vaert,  metter eenre sijde en metten eene eijnde aen Peter Huijben, de andere sijde neve de vaertcant, dat noorden eijnde neve sheerenstege, en Gherit voorschr. desen erfchijns voorschr. Meester Aert opgedragen en overgegeven met afgaen en vertijen als recht is. Gelovende  etc. te  waren  en die voorschr. ackeren altijt  goet  en  weldoegende  te  maken  voor  betalingen  des  erfchijns  en  allen  anderen  commer  af  te doen.  Dies  soo  sal  Gerit  voorschr.  Meester  Aert  voorschr.  desen  3  rijns  gulden  vrij  en  los  betalen.
Testes, Jan Melissoon en Claes Jansoon. Actum anno 1514 den 20e dach in december.
Item: desen erfchijns mach Gerit altijt afquijten op sint Jan Baptist avont met 36 philips guldens, elcke philips gld. tot 25 st. en metten verschenen renten. Testes ut supra.
1 feb 1516 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 80v d.d. 1-2-1516.
Gerit soon wilner Ariaen Oerlmans heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven en te gelden Willem Dielisoon van Ammeroij tot behoef Aert Ariaens eene jaerlijckse en erffelijcke cijns van 2 r.gld. alle jaeren te betalen op  onser liever  vrouwendach  lichtmis, uit en van  sijnre erfenis metten timmeringe daerop staende, gelegen op die Vaert tusschen erffenis Gerit die Pruijser, dat andere sijde Peter  Huijben,  streckende  van  der  vaert  tot  Willem  Janssoon  toe,  als  hij  seede.  En  heeft  het  hem opgedragen en overgegeven met afgaen en vertijen als recht is. Gelovende etc. te waren etc. Testes, Zeger Willemsoon en Wouter Ariaensoon. Anno 1516 den 1e februari.
Item: Willem Gielissoon in den naem van Aert Ariaenssoon heeft geconsenteert desen erfchijns altijt te mogen afquijten tot lichtmis met 32 r. gld. tot 20 st. en metten verschenen rente. Testes ut supra.
20 jan 1517 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 85v d.d. 20-1-1517.
Jan  Gisbrecht  Geerwijns  heeft  gelooft  als  een  principael  schuldenaer  op  hem  en  op  allen  sijn  goet Gerit Adriaen Oerlmans te betalen nu tot korstmisse naestcomende, die somme van 7 ½ r.gld.  3 st. en het derdendeel van een stuijver, en den andere korstmisse daerna volgende nog 7 ½ r.gld. 3 st. en het derdendeel van 1 st. Testes, Claes Jan Gosens en Wouter Adriaens. Actum anno 1517 den 20e dach in januari.
Item: Jan Gisbrecht Geerwijns heeft gelooft etc. Gerit Adriaen Oerlmans te betalen nu tot paesschen naestcomende  die  somme  van  ses  rijns  gulden  en  den  andere  paesschen  daerna  volgende  nog  6 r.gld. tot 20 st. stuck. Testes ut supra.
7 mrt 1520 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 110r d.d. 7-3-1520.
Robbert  van Grevenbroeck, heer tot  Venloon  en Joffrou  Marij  zijn  wettige huijsvrouw als met haere man  en  momber,  hebben  gesamenderhant  verkocht  Goijaert  Aert  Geldens  en  Gelden  zijn  broeder, een banck moers af te steken van den gronden, en is gelegen in die heerlijckheijt van Venloen, die helft  van  7  ½  lopensaet,  5  roijen  en  4  voet  opt  oosten  waeraf  die  eene  deel  is  gelegen  aen  die middelste hoeckvaert totten lanthooft toe, dat noordeneijnde aen Henrick Lamberts, dat zuijdeneijnde aen Gerit Oerlmans en Aert zijn broeder, die oostensijde aen mijns jonckeren dellen. En dat andere deel is gelegen metten westensijde aen achterste hoeckvaert totten lanthooft toe, dat noordeneijnde aen Willem Willems, dat zuijden eijnde aen Gerit Oerlmans en Aert zijn broeder, die oostensijde aen mijns heer dellen. Dit sullen die voorste die achterste wateren ofte die heer sal doen op dubbele kost van  Robbert  en  Joffrou  Marie  voors.  den  moer  voorschr.  Goijaert  en  Gelden  opgedragen  en overgegeven   met   afgaen   en   vertijen   als   recht   is.   Gelovende   als   principael   schuldenaeren onverscheijden op hen en op allen hennen goederen die sij hebben ofte vercrijgen mogen Goijaerden en Gelden voorschr. den moer voorschr. te waren en allen commer af te doen. Testes, Zeger Willems en Adriaen Henricks, Claes Jan Gosens. Anno 1520 den 7e dach van maart.
Item: het half steken van deser banck moers hebben Gerit Oerlmans, Aert en Henrick zijn broeders, overgegeven  Goijaert  Aertsoon  en  Gelden  sijn  broeder  metten  cedullen  daeraf  mentie  makende  en hebben het gelooft op hen en op allen hennen goederen, eeuwelijk vast en van waerden te houden. Testes, Wouter Adriaens en Jan Geldens. Anno 1520 den 7e dach van maart.
In marge: Griet weduwe Gelden voorschr. heeft die helft overgegeven Aert Geldens. Testes, Adriaen Henricks en Wouter Adriaens, anno 1521 den 24e dach van april.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 110r d.d. 7-3-1520.
Aert  Oerlmans  en  Gerit  sijn  broeder,  die  helft  van  7  ½  lopensaet,  5  roijen  en  4  voet,  metten oostensijde  aen  die  middelste  heervaert  totten  lanthooft  toe,  dat  noordeneijnde  aen  Goijaert  Aert (Geldens)  en  Gelden  zijn  broeder,  het  zuijdeneijnde  aen  Aert  Oerlmans,  die  westensijde  aen  mijns jonckerendellen.  Dat  andere  deel  gelegen  aen  die  achterste  hoeckvaert  totten  lanthooft,  dat noordeneijnde  aen  Goijaert  Aerts  en  Gelden  sijn  broeder,  dat  zuijdeneijnde  gelegen  aan  die  rechte vaert, die oostensijde aen mijn jonckerendellen.
Item:Gelden  Aerts  en  Goijaert  zijn  broeder  hebben  gelooft  den  heer  van  Loon  te  betalen  nu  tot paesschen naestcomende 154 rijnsgulden, 7 stuijvers en 4 oirt, den andere paesschen nog 154 gld. 7 st. en 4 ort. Hier is Gerit Oerlemans en Aert zijn broeder hun borch geworden.
29 jan 1533 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 197v d.d. 29-1-1533.
Willem soon wilner Willem Leijten zijn tocht ende recht van tochten die hij hebbende is in een stuck erffenisse  metten  timmeringe  daerop  staende,  gelegen  in  die  prochie  van  Venloen  op  die  Vaert, metten eendere  zijde neve Aert Oirlmans, streckende van sheerenstraet aen Aert Oerlmans metten andere  zijde  neve  Jan  Willemsse,  heeft  Willem  voorschr.  zijn  tocht  opgedragen  ende  overgegeven Jannen zijnen zoon ende Jannen zijn broeder ende Ariaen Henrick Vossen als momber Petere zijns huijsvrouwe. Ende heeft gelooft Willem voorschr. op hem ende op allen zijn goet, van tochten wegen daer  nimmermeer  op  te  spreken  noch  te  talen  met  enige  recht,  geestelijck  noch  wereltlijck. Testes, Ariaen Henricks ende Matheus Geritsse. Actum anno 1533 den 30e dach in januari.
In  marge  bijgeschreven:  Dies  sal  Willem  zijn  leefdagen  woont  int  voorschr.  huijs  ofte  een  huijs  te timmeren.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 197v d.d. 29-1-1533.
Toen dit aldus geschiet is soo zijn gestaen voor ons schepenen hier onder geschreven Jan Willemsse die oude ende Ariaen Henrick Vossen als momber Petere zijns huijsvrouwe dochter Willems voorschr. ende  hebben  dese  erffenisse  metten  timmeringe  in  eene  gerechte  erfcope  opgedragen  ende overgegeven Jannen Willemsse die jonge, ende hebben daer gesamenderhant op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaeren op hem ende op allen hennen goederen Jannen voorschr. dit opdragen ende vertijen vast te houden. Dies sal Jan voorschr. jaerlijcks uit gelden een half ort in sheeren cijns ende eene philips gulden Lijsbet, Jan Goijaerts huijsvrouwe daer jaerlijcks tot meij daer uit  te  vergelden  ende  Claes  Bartroms  een  lopen  rogge  jaerlijckse  pacht  dat  te  los  staet  met  38
stuijvers. Testes ut supra.
Item: Jan Willemsse die jonge heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet  dat  hij  nu  heeft  ofte  vercrijgen  mach,  Willeme  zijnen  vader  te  betalen  37  gulden  ende  die  te betalen  Willeme  voorschr.  tot  allen  tijden  als  het  hem  van  noode  zijn  sal  egeene  tijt  hier  uit gescheijden. Testes, Ariaen Henricks ende Matheus Geritsse. Anno 1533 den 29e dach in januari.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 198r d.d. 29-1-1533.
Jan soon Willem Leijten als momber Dingen zijnre huijsvrouwe een dochter Gisbrecht Aert Goesens, die Gisbrecht voorschr. in eene wettige bedde vercregen hadden bij Dingen zijn wettige huijsvrouwe ende Joost soon wilner Gisbrecht Aert Gosens, hebben wettelijck ende erffelijck verkocht Geride soon wilner Ariaen Oerlmans elck sijn gedeelte in een hoeff lants metten timmeringe daer op staende, die gehele hoeve gelegen metten eendere zijde ende metten eene eijnde aen sheerenstraet, de andere zijde neve Juet, weduwe Rut Geldens, de andere eijnde aen Gelden Claessen. Van Geride voorschr. dese twee gedeelte in een recht erfrecht te hebben ende te besitten voor sheerencijns met recht uit de gedeelte gaende ende voor den pacht ende erffcijns met recht daer nu uitgaende. Ende hebben dese verkopers  Geride  voorschr.  opgedragen  ende  overgegeven  metten  brieven  daeraf  mentie  makende ende hebben daer voort op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaer op hen ende op allen hennen goederen dit opdragen ende overgeven ende vertijen eeuwelijck vast te houden ende allen  commer  van  hennen  wegen  allemael  af  te  doen  den  selven.  Testes,  Ariaen  Henricks  ende Matheus Geritsse. Anno 1533 den 29e dach in januari.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 198r d.d. 29-1-1533.
Gherit  soon  wilner  Ariaen  Oerlmans  alsulcke  drie  gedeelte  als  hij  ontvangen  heeft  van  Ariaen Gisbrechts,  Joosten  zijnen  broeder  ende  Jan  Wilem  Leijten  die  jonge  als  momber  Dingen  zijn huijsvrouwe,  in  eene  stede  datter  Gisbrecht  Aertsse  in  bestorven  is  ende  desen  verkopers aencomende  is  ende  verstorven  is  van  Gisbrecht  voorschr.  heeft  Gerit  voorschr.  opgedragen  ende overgegeven Gisbrecht Jan Giben metten brieven daer af mentie makende ende heeft er voort daer op vertegen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hen ende op allen zijn goet, dit opdragen ende vertijen vast ende van waerden te houden ende allen commer van zijnen wegen af te doen. Dies sal Gisbrecht voorschr. daer jaerlijcks uit gelden den cijns ende den pacht nu met recht daer uitgaende. Testes, Ariaen Henricks ende Matheus Geritsse. Anno 1533 den 29e dach in januari.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 198r d.d. 29-1-1533.
Gerit  Ariaen  Oerlmans  gelooft  Jan  Willem  Leijten  te  betalen  nu  tot  paesschen  naestcomende  10 carolus  gulden  ende  den  andere  paesschen  noch  10  carolus  gulden  ende  den  derden  paesschen noch 10 carolus gulden. Testes, Ariaen Henricks ende Matheus Geritsse. Anno 1533 den 29e dach in januari. Gerit Ariaen Oerlmans gelooft Joost Gisbrecht Aertsse te betalen nu tot paesschen naestcomende 12 carolus  gulden  ende  den  anderen  paesschen  noch  12  carolus  gulden,  elcke  gulden  tot  20  stuijvers ofte payment datter goet voor is. Testes ut supra.
18 apr 1535 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 209r d.d. 18-4-1535.
Aert  soon  wilner  Gisbrecht  Aert  Gosens  heeft  gelooft  als  een  principael  schuldenaer  etc.  Gerit Oerlmans te betalen nu opte paesdach naestcomende 18 carolus gulden ende noch twee paesdagen daernae volgende elcke paesdach 8 gulden min 5 stuijvers van een pleit die hij gekocht heeft ofte voor elcke gulden 20 stuijvers in andere gouden gelden. Testes, Peter Gisbrechts ende Meeus Jansse, den 18e dach van april nae paesschen anno 1535.
13 aug 1536 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 4v d.d. 13-8-1536.
Lucas  soon  wilner  Adriaens  van  Wijnsouwen  heeft  gelooft  als  een  principael  schuldenaer  hem  te geven ende te gelden Joosten Peters tot behoef zijns ende zijnen mede erfgenamen eene jaerlijckse ende erffelijck chijns van 2 ½ carolus gulden of 20 st. daer voor te betalen alle jaer op onser liever vrouwe  dach  te  Loon  te  betalen  uit  ende  van  zijn  erffenisse  metten  timmeringe  daerop  staende gelegen  opt  Wijterloo  metten  eenre  zijde  neve  Ariaen  Lambertsse  metten  andere  sijde  neve  Aleit weduwe Joost Quaps, dat eene eijnde die heer van Loon, de andere eijnde aen den berch. Ende heeft hem  opgedragen  ende  overgegeven  ende  voorts  gelooft  te  waren.  Daer  is  bijgestaen  Gerit  Ariaen Oirlmans ende is waerborch geworden ende heeft mede gelooft sup se et bona dese cijns mede te waren.  Ende  die  een,  den  andere  een  half  jaer  te  voren  op  te  seggen  om  te quijten.  Testes,  Peter Gisbrechts ende Matheus Geritsse. Anno 1536 den 13e dach in augustus.
Item:  te  lossen  met  40  carolus  guldens  ofte  voor  elcke  gulden  20  st.  in  gevalueerde  gelden  ende metten verschenen rente ende met allerlei gevalueerde gelden, ende op te seggen als voor. Testes ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 4v d.d. 13-8-1536.
Lucas  soon  wilner  Adriaen  Wijnsouwen  heeft  gelooft  als  een  principael  schuldenaer  hem  te  geven ende te gelden Adriaen Henrick Nouwen eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns van 35 st. te betalen alle  jaer  op  onser  liever  vrouwe  dach  te  Venloen  te  betalen  uit  ende  van  zijn  erffenis  metten timmeringe  daerop  staende,  gelegen  opt  Wijsterloo,  metten  eenre  zijde  neve  Adriaen  Lambertsse, metten  andere  sijde  neve  Aleit  weduwe  Joost  Quaps,  dat  eene  eijnde  aen  sheerenstraet,  de  ander eijnde aen 't hoffelbosch. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijden als  recht  is.  Gelovende  Lucas  als  een  principael  schuldenaer  op  hem  ende  op  allen  zijn  goet, hebbende ende vercrijgende, Adriaen voorschr. den cijns voorschr. te waren ende allen commer af te doen.  Daer  is  bijgestaen  Gerit  Adriaen  Oirlmans  ende  heeft  Adriaen  Henricksoon  sijn  huijs  metten erffenisse daeraen liggende tot een waerborg gestelt van den voorschr. cijns ende voorts gelooft op hem  ende  op  allen  sijn  goet  te  waren.  Testes,  Peter  Gisbrecht  ende  Matheus  Geritsse.  Anno  1536 den 13e dach in augustus.
Item:  te  lossen  met  28  ca.  gld.  ofte  voor  elcke  gld.  20  st.  in  gevalueerde  gelden  ende  de  een  den anderen een half jaer te voren op te seggen metten verschenen rente. Testes ut supra.  In  marge  bijgeschreven :  Henrick  Nouwen  supportavit  Gosen  Heijn  Jan  Gosensse.  Testes,  Adriaen Henricks ende Peter Faessen. Anno 1538 op Sinte Ambrosiusdach.
25 nov 1536 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 6v d.d. 25-11-1536.
Adriaen  Gerit  Oirlmans  heeft  gelooft  als  een  principael  schuldenaer  hem  te  geven  ende  te  gelden Jannen soon wilner Adriaen Wijnsouwen, eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns van twee car. gld. tot 20 st. stuck te betalen alle jaer op Sint Gielisdach, beede vrij. Ende uit ende van zijn erffenisse metten timmeringe  daerop  staende  gelegen  te  Venloen  opte  Ketshovel  metten  eenre  sijde  neve  sheeren steege  metten  andere  sijde  neve  Gisbrecht  Jan  Gibensoon,  streckende  van  sheerenstraete  totten erffenisse  Gelden  Claessen.  Ende  heeft  hem  opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaen  ende vertijden als recht is. Gelovende sup se et bona te waren. Daarbij is gestaen Gerit Adriaen Oirlmans zijn vader ende is zijns soon borch geworden ende heeft gelooft etc. te waren dat Jan daer niets te cort aen Adriaens goet komt, soo geloofde Gerit te betalen. Testes, Claes Jan Gosens ende Meeus Jansse. Anno 1536 den 25e dach in december.
Item: te lossen met 32 car. gld. ofte voor elcke gld. 20 st. ende metten verschenen rente ende een vierendeel jaers te voren op te seggen op Sint Gielis dach. Testes ut supra.
18 apr 1537 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 12r d.d. 18-4-1537.
Gerit Adriaen Oirlmans een huijs metten erffenisse daeraen liggende tot hem behorende als hij seede, gelegen in die prochie van Venloen op die Vaert metten eenre sijde neve Henrick die Pruijser, metten andere sijde neve erffenis Eelen Jansse, streckende van sheerenstraet totten erffenis Aerts van Riel. Welck  huijs metten  landen  Gerit  voorschr.  gekocht  heeft  tegen  Adriaen  soon  wilner  Jans  die Weert ende  sijnen  swager.  Gelijck  dit  in  eene  schepenbrief  van  Venloen  daerop  gemaeckt  volcomentlijck begrepen  is,  heeft  Gerit  voorschr.  dit  huijs  metten  erffenis  opgedragen  Eelen  soon  wilner  Jan Storimans metten brieven daeraf mentie makende. Gelovende commer van sijnen wegen af te doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Goijaert Jansse. Anno 1537 den 18e dach van april.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 12r d.d. 18-4-1537.
Eelen soon wilner Jan Storimans heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Herman Gijsbrechtsse eene halve acker in zijnen grote gelegen in die prochie van Venloen op die Vaert, metten eenre sijde neve erffenis de erfgenamen Aert Coijten, metten andere sijde ende metten eene eijnde aen Herman voorschr. de andere eijnde aen die stege van Herman voorschr. dese halve acker in een recht erfrecht te hebben ende te besitten. Ende heeft Eelen voorschr. Herman overgegeven ende gelooft te waren, vrij en los. Testes, Meeus Jansse ende Goijaert Jansse. Anno 1537 den 18e dach van april.
Item: Herman Gisbrechtsoon heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Gerit Adriaen Oirlmansse eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns van 22 ½ st. te betalen alle jaere tot lichtmis, waer af den eerste betaeldach wesen sal nu lichtmis naestcomende uit ende van sijn erffenis metten timmeringe daerop staende, gelegen op die Vaert metten eenre sijde neve Jacoppe Hubensoon ende deen eijnde, de andere sijde neve Gerit Oirlmans, de ander eijnde aen colen heijen ende gelooft te waren. Ende gelooft af te quijten binnen ses jaeren met 18 carolus guldens.  Testes, Meeus Jansse ende Goijaert Jansse. Anno 1537 den 18e dach van april.

27 mei 1539 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 31r d.d. 27-5-1539.
Lijsbet weduwe ende wijf wilner Herman Giskens ende met haer Jan soon wilner Willem van Weert ende Pauwels Gijsberts als gerechte momboiren van Gijsbrecht ende Joesten, Hermans kijnderen, die hij in eene wettige bedde vercregen heeft bij Lijsbetten sijne vrouwe dochter Willems van Weert, daer sij voor instaen ende geloven hebben wettelijck ende erffelijck verkocht Geriden soon Adriaen Oirlmans eene hoeve lants ofte daer omtrent met eene graft ende metten slooten aen beijden sijde, gelegen in die prochie van Venloon op die vaert metten eenre sijde neve Jan Peter Huijben metten andere sijde neve Gerit voorschr. dat eene eijnde aen die vaertcant, de andere eijnde aen Lijsbet voorschr. Ende hebben Gerit opgedragen ende overgegeven ende voorts gelooft op allen hennen goederen te waren ende allen commer af te doen. Dies geloven Jan ende Pauwels als momboiren dat sij dese twee voorschr. kijnderen sullen doen vertijen op dese erffenisse tot hennen mondige daegen. Dies gondt Herman voorschr. Geriden voorschr. een jaerlijckse rente van 23 st. dat hier mede doot ende te niet sijn ende hier toe soo gaf Gerit, Lijsbette voorschr. nog 12 ca. gld. ende 2 stuijvers. Testes, Matheus Geritsse ende Goijaert Jansse van der Diessen. Actum anno 1539 den 27e dach van meije.
23 okt 1541 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 55r d.d. 23-10-1541.
Art  soen  wilner  Henrick  Loers  als  momber  Marike  zijn  huijsvrouw,  heeft  wettelijck  ende  erffelijck verkocht Gerit Ariaen Oerlmans een stuck landts ende heijen gelegen in de prochie van Venloen ter steden geheijten den Ketshoevel gelegen metter eene zijde neven erffenis Jan Willem Leijten metter andere  sijde  neven  erffenis  Art  Peters  ende  Jan  Peters  met  beijden  eijnden  aen  sheerenstraet. Welcke erffenis Arden als momber sijns wijfs aenkomen sijn van Gelden Claessen, gelijck dat in sijne deelbrief  begrepen  is,  heeft  Art  voorschr.  dit  stuck  landts  opgedragen  ende  overgegeven  Gerit voorschr.  en  heeft  er  voorts  op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende  Art  voorschr.  als  een  principael schuldenaer  op  hem  ende  op  allen  sijn  goet,  Gerit  voorschr.  dit  stuck  erffenis  te  waren  voor  des heeren chijns ende voor eene erfpacht van een loopen roggen den heijlige geest tot Venloen. Noch eene los chijns van 15 st. 's jaers. Dit gelooft Art voorschr. Gerit voorschr. den voorschr. chijns ende rogge te betalen tot Pinksteren toe naestcomende ende den rogge te betalen nae die doot van Gelden Claessen. Testes scabini, Adriaen Henricksse ende Bartolomeus Jansse. Anno 1541 den 23e dag in october.
Onder bijgeschreven: Hier is bijgestaan Art Petersse van Os als momber Lijsbet sijnre huijsvrouwe en Jan Peters en Claes Peters ende hebben vertegen.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 55r d.d. 23-10-1541.
Gerit Ariaen Oerlemans heeft gelooft als principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet dat hij nu heeft ende verkrijgen mag Art Henrick Loerssoon te betalen nu tot Pinksteren naestkomende die somme van negentig karolus guldens ofte voor elcke gulden 20 stuijvers in gevalueerden gelden ofte onder te mogen houden den penninck 16. Testes ut supra.
3 feb 1543 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 108r d.d. 3-2-1543.
Henrick  wijlen  Adriaen  Oerlmans  zijn  tochten  ende  recht  van  tochten  die  hij  hebbende  is  in  een erffenisse  metten  timmeringe  daerop  staende  gelegen  in  die  parochie  van  Venloon  over  die  Vaert metten eene zijde neffen erffenisse Gerit Peter Huijben metten andere zijde neffen Jan Peter Huijben streckende van den vaertcant totter gemeijnder steegen toe, heeft Henrick voorschr. dese voorschr. tochten   opgedragen   ende   overgegeven   zijn   kijnderen   Adriaen,   Andries,   Dirck   en   Zijmon Henricxsoonen  ende  Anna  Henricxdochter  en  heeft  hier  voorts  op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende Henrick  als  een  principaele  schuldenaer  op  hem  ende  op  allen  zijn  goet  van  tochtenwegen  daer nimmermeer  nae  te  taelen  met  enige  rechten,  geestelijck  ofte  wereltlijck.  Testes,  Peter  Gijben  en Bartolomeus Jansse. Actum den derde dag in februari.
Toen dit aldus geschiet is zo zijn komende Adriaen, Andries, Dirck, Zijmon Henrickszonen ende Anna Henricksdochter  met  haere  gecoiren  momboir  haer  van  den  rechter  gegeven  als  recht  is.  Ende hebben dese erffenisse metter timmeringen ende metten landen daeraen liggende opgedragen ende overgegeven  Gerit  wijlen  Adriaen  Oerlmansse  ende  hebben  daer  gesamenderhant  op  vertegen  als gewoonlijck  ende  recht  is.  Gelovende  als  principaele  schuldenaers  onverscheijden  op  hen  ende  op allen hennen goederen Geritde voorschr. dese erffenisse voorschr. te waren alsmen erven schuldig is te waren. Hieruit zal Gerit jaerlijcks uit gelden een half hoen in sheerenchijns ende 4 loopen roggen. Nog 3 karolus guldens der kercken van  Loon losrenten. Nog Artde Claes  Bertroms 3 gld.  losrenten ende Jacop Gerits 3 gld. losrenten. Aan Joost Peeter Gijben 10 loopen roggen ende een halve gld. lospacht, ende renten ende allen andere commer af te doen waeraf den eerste betaaldag zal wesen te lichtmisse toecomende. Testes, Peeter Gijben en Bartolomeus Jansse. Actum den 3e dag in februari anno 1543.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 108r d.d. 3-2-1543.
Gerit wijlen Adriaen Oirlmans gelooft op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte verkrijgen mag Henrick Oirlmans zijn broeder te betalen 400 gld. En Gerit zal betalen allen Henricks schulden ende pachten in afkortingen van den 400 gld. voors. Nog zal Gerit voors. Henrick betalen van nu meije toekomende over 5 jaeren 25 gld. ende voorts van meije tot meije daerna volgende allen jaeren nog 25 gld.  tot  der tijt toe dat  Henrick voorschr. betaelt  zijn van  de 400  gld. Nog belooft Gerit  voorschr. Henricken te laten wonen in die camer ende te laten gebruijcken een ackerken vier jaeren lang waeraf den dag in zal gaen nu te meije naestcomende. Ende nog zal Gerit door Henricken laten gebruijcken die  weije  te  baemissen  toe.  Nog  zal  Gerit  aan  Henrick  betalen  8  loopen  roggen  met  de  oogst naestcomende ende nog 8 loopen turf daerna volgende. Testes ut supra.
28 dec 1551 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 126r en f 126v d.d.28-12-1551.
Geridt  Adriaen  Oirlmans  heeft  wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  Antoenissen  zijnen  zoon  een erffenisse metter timmeringen daerop staende in de parochie van Venloon gelegen opte Vaert metter oisten zijde neffen erffenisse Jan Peeter Huijben metter westen zijde met half den sloot ende half den graft aen Geritden voors. streckende van den vaertcant noortwaerts op aen sheerenstraete alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven metten ouden brieven daer Gerit die voorschr. erffenisse  van  Henricken  zijnen  broeder  mede  gekocht  heeft  ende  heeft  hem  gelooft  te  waren voor een halve smael hoen in sheeren chijns van Loon. Nog der kercken van Loon vier loopen rogs erfpachts.  Nog  drie  gulden  's  jaers  aen  die  weduwe  Arnts  Claessen  losrente.  Nog  drie  guldens losrente der kercken van Loon. Nog hier toe 25 st. den erfgenaemen Cornelis Claessen ende gelooft voorts  allen commer af te doen. Testes, Peeter  Peetersse ende Joist  Peetersse. Actum anno 1551 den 28e december.

 

 

Overleden: voor feb 1561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1548

   
3 feb 1561 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 358v en f 359r d.d. 3-2-1561.
Wij Bartolomeus Jan Geldensse ende Jacop Jansse de Bont, schepenen in Venloon doen condt eene ijegelijcken dat voor ons gekomen zijn geweest, Adriaen Geeridt Oirlmans, Peeter zijn broeder, Jacob Jan Jansse als man van Ina Gerits, Adriaen Adriaensse met Hendrikske sijn suster cum tutore, Adriaen Lucaszn (de oudste), Adriaen Lucaszn. (de jongste) sijn broeder, Jan ende Cornelis broers, en Anneke Lucasdr. Jenneke en Marike Geerit Oirlmans hen susters met hun momboiren, Anthonis Henricxse Oirlemans, onmondig kind, cum tutore, Jan Willems Oirlmans, onmondig kind, cum tutore, allen kijnder ende gerechte erfgenamen van Geerit Oirlmans ende Eelken sijn huisvrouw, hebben een erfdeling en scheiding gemaeckt. 1. Overmits welcker deling Adriaen Geerit Oirlmansse ten deele gevallen is drie ackeren lants geheijten onser vrouwen dellen op ten Ketshoevel gelegen metten oosteneijnde ende noordenzijde neffen Adriaen Adriaen Oirlmanszn. westwaerts aen sheerenstraet ende zuijtwaerts neffen Henricx erffgoet in den brant. Nog eene acker oock aldaer gelegen metter oostenzijden Peeter Geeridt Oirlmanszn. westwaerts Jan Dircx ende meer anderen, zuijtwaerts sheerenstraet ende noortwaerts aen Adriaenen voorgen. Nog allen de achtergelaten goederen van Thoenisken Jansdochter zijn moije. Nog hiertoe het vierde deel van 2 gld. sjaers die Jan Gijsbertsse gelooft hadden Geeritden Oirlmansse volgens brieven de Sprange. Nog het vierde deel van 2 gld. die Jan Peeters gelooft hadden Geeridtden voorn. uit brieven van Loon. Nog het vierde deel van 2 gld. die Art Spijker gelooft heeft met eene Spranghse brief, alzoo zij zeeden. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor 15 st. 'sjaers ten bosschen te leveren. Nog een loopen rogs den heijlige geest van Loon. Actum anno 1561 den 3e februari.
2. Overmits welcker delinge Peeter Oirlmansse te deele gevallen is die helft van een erffenisse oock aldaer opte Vaert gelegen, oostwaerts neffen Lucas Adriaensse kijnder, westwaerts neffen Adriaen Oirlmansse streckende van de vaertcant aen sheerenstraet. Nog eene acker in onser vrouwen dellen gelegen, oostwaerts Lucas Adriaensse kijnder, westwaerts Adriaen Geerit Oirlmansse, zuijtwaerts aen sheerenstraet ende noortwaerts Adriaen Geerits voorn. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren deen helft van vier loopen rogs. Nog de helft van zestien st. sjaers ende ¼ deel hoens en ½ pen. Testes et actum ut supra.
3. Overmits Adriaen Lucaszn. cum suis te deele gevallen is deen helft van een erffenisse oostwaerts aen Jan Peeter Huijben erfgenamen, westwaerts aen Peeter Oirlmansse streckende van de vaertcant aen sheerenstraet. Nog een acker in onser vrouwen dellen gelegen, oostwaerts Adriaen Arnt Oirlmansse, westwaerts Peeter Oirlemansse streckende van sheerenstraet aen Adriaen Geerits. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor de helft van 16 st. ende van vier loopen rogs. Nog ¼ deels hoens ende ½ pen. Testes et actum ut supra.
4. Overmits Adriaenen Adriaensse ende Hendrikske zijnder zuster te deele gevallen eene ackerlants in zijnder grote oock aldaer gelegen opte Vaert, oostwaerts neffen erffenisse Peeter Oerlmanse, westwaerts Geerit Peeter Huijben streckende van de vaertcant aen sheerenstraet. Ende hebben hen opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. sjaers den kercken alhier. Testes et actum ut supra.
5. Overmits Jannen Willem Oirlmansse, onmondig kind ten deele is gevallen eene ackerlants met half de schuere oock aldaer gelegen opte Vaert, oostwaerts neffen Jan Peeter Huijben erfgenamen, west en noortwaerts aen de vaertcant, zuijtwaerts aen Marije Geeritsdochter. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. der voorschr. kercken van Loon. Testes et actum ut supra.
6. Overmits Jacoppe te deele gevallen is drie acker lants oock aldaer gelegen, oostwaerts aen de vaertcant, westwaerts aen Geerit Peeter Huijben, zuijtwaerts Henrickske Zijmons ende noortwaerts sheerenstraet. Nog eene acker geheijten den geeracker, noortwaerts aen Geerit Peeter Huijben, zuijtwaerts aen Lijsken Henricx, noortwaerts aen Arijaen Arnt Oirlemansse, zuijtoostwaerts den vaertcant, alzoo zij zeeden. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. sjaers ten bosschen te leveren. Testes et actum ut supra.
7. Overmits Antoenissen Henrick Oirlmansse, onmondig kijnt te deele gevallen is de helft van der oude hoffstadt metter halven huijze ende een vierendeel van der schuer daerop staende, oock aldaer gelegen onbedeelt, noortoostwaerts aen Jannen Willemsse, zuijtwaerts aen Robbert Geerits erfgenamen, zuijtoostwaerts aen Herman Gijskens kijnder ende noortwestwaerts aen de vaertcant, alzoo zij zeede. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. sjaers Jan Melis erfgenamen. Testes et actum ut supra.
8. Overmits Marijen Geerit Oirlmanssedochter te deele gevallen is de helft van der oude hoffstadt metter halve huijzen ende een vierde deel van der schueren daerop staende, oock aldaer gelegen onbedeelt, noortoostwaerts aen Jannen Willemsse, zuijtwaerts aen Rob Geerits erfgenamen, zuijtoostwaerts aen Herman Gijskens kijnder ende noortwaerts aen de vaert. Nog 32 gld. eens daer zij alleene jaerlijcx voor gelden zal Beerten Scorten 2 gld. 's jaers alzoo zij zeede. Ende hebben haer opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. sjaers Jan Melis erfgenamen. Testes et actum ut supra.
   
2 feb 1567 Regionaal Archief
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 425v d.d. 2-2-1567.
Jan Matheeussoon als man en momboir van Anna Lucasdr. Bezauwen heeft verkocht Adriaen de jonge en Cornelis Lucas zonen Bezauwen zijn gedeelte in allen den chijnsen, renten ende pachten metter moeren die haer enigszins bij doode van haeren vader ende moeder ende oock bij doode Geerit Oerlmans ende Eelen zijnder huijsvrouwe, haer heercken en vrouwe aenbestorven mogen sijn binnen Loon ende daer buiten 't zij in Hollant ofte elders gelegen zijnde ende bevonden zullen mogen worden, geen daaraf uitgescheijden. Ende heeft hem opgedragen met de brieven etc. Testes, Rob en Jan. Actum 2 februari 1567. Joost Toenissen als man en momboir van Jenneke Lucasdr. heeft oock verkocht Cornelis Lucassen alleene als boven uitgenomen die moeren. Testes, Meeus en Jan. Actum den 29e mert 1567.
   

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

528352
Jan Wouterssen Oirlemans (5048)
circa 1335 - na 7 feb 1429
528354

528356

528358

528360

528362

528364

528366

x voor 1364
528353
Heijlwijch (5377)
circa 1340 -
528355

528357

528359

528361

528363

528365

528367

               
264176
Jan Janssen Oirlemans (5047)
circa 1365 -
264177

264178
Peter Dirx die Weert (5046)
circa 1370 -
264179

264180

264181

264182

264183

x
x
132088
Gerrit Janssen Oirlemans (5044)
circa 1395 - na 1472
132089
Adriana Peter Dirx die Weert (5045)
circa 1395 -
132090
Henrick Sijmons (5042)
circa 1420 - voor feb 1507
132091
Maria (5043)
circa 1420 -
x 20 jun 1430
x
66044
Adriaen Gerrit Janssen Oirlemans (5040)
circa 1440 - voor feb 1507
66045
Adriana Henrick Sijmons (5041)
circa 1440 - voor 1513
x circa 1465
33022
Gerrit Adriaens Oirlemans (5038)
circa 1482 - voor feb 1561