Margaretha (Margriet) Andriessen Dolmans  (49179)    kwartier

Vader:     Andries Henricks Dolmans [47273]

Moeder:  Catharina Reijnders Becx [47274]

 
     
Geboren: circa 1590 Oisterwijk  
 

 

 

23 jul 1616 doopgetuige van haar neef Andreas Tempelaer [49617] Helmond
   
5 sep 1618 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
  3825-396 DERICK TEMPELAER als m/m van CATALIJN ANDRIES DOLMANS heeft overgegeven aan MARGRIETA DOLMANS, absent, zijn schoonzuster, de helft v.e. rente van 24 gl./10 st. die HEYLKE dv JAN van ASTEN, wed. van GERARDT van den HUEVEL met consent van haar man PETER van HEMSELROY aan CATALIJN REYNDER BECX, wed. van ANDRIES DOLMANS, moet betalen, uit een huis te Helmond in de Veestraet neven den Huysschendijck ter eenre en erf. Anthoenis Campers ter andere zijde (Helm. schepenbrief 24 okt. 1616). Get.: WF/CS 5 sept. 1618, 1617/1619

 

Huwelijk:     Goswinus (Goossen) Eijmberts van der Borcht [48277]
     
Kinderen:    
   
Zoon:  20 okt 1619 Embert Goossen van der Borcht [49182]    Oisterwijk
     
   
Zoon:  6 okt 1621 Franciscus Goossen van der Borcht [48213]    's‑Hertogenbosch
    getuigen: zijn grootmoeder Catharina Reijnders Becx [47274] en Petrus Bresserus decanus in Boxtel
   
Dochter: 11 jul 1623 Catharina Goossen van der Borcht [49148]    Oisterwijk
     
     
Dochter: 30 sep 1625 Elisabeth Goossen van der Borcht [47272]    Oisterwijk
     
   
Dochter: 16 jan 1628 Maria Goossen van der Borcht [48280]    Oisterwijk
     
   
Dochter: 21 jul 1630 Heijlwigis (Helena) Goossen van der Borcht [48278]    Oisterwijk
     
     
Dochter: 2 mei 1632 Margarita Goossen van der Borcht [14710]    Oisterwijk
     
     

 

29 aug 1628 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
  3834-148 GOSUIEN EYMBERTS van den BORCHT als m/m van MARGARETA DOLMANS. heeft overgegeven aan MAYKE TEMPELAERS ter tochte en aan DIERCK TEMPELAERS, zijn zwager, ter erfrecht, een jaarl. rente van 24 gl./10 st. die HEYLKE dv JAN van ASTEN, wed. van GEERART van den HEUVEL met consent van PEETER van HEMSELROIJ geloeft heeft te betalen aan CATHALIJN REYNDER BECX, wed. van ANDRIES DOLMANS (zie Helm. schepenbrief 24 okt. 1616.). Get.: FH/AM 29 aug. 1628, 1628/1629
   
21 mrt 1644 doopgetuige van haar achternicht Catharina Matheus Roeffs [49633] Helmond (Margareta van der Burcht)
   
27 jun 1647 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
  92. 1647 juni 27 sH,R.1568,539 Heylken d. Eymberts vander Borcht meesteres vanden Grooten Begijnhoff deser stadt disponerende van haere goederen bij codicille waarin aan Goossen Eymbert van der Borcht haar broeder en bij zijn vooraflijvigheid aan Margareta Dolmans zijn hvr 1000 gld tlv de erfrecht der goederen die hen ter tocht en haere krn t.e. bij test. voors. Heylken van der Borcht gemaeckt waeren en hen gegeven macht om zoveel renten te mogen verkopen tot zij voors. 1000 gld hebben in akte voor not. Nicolaes van Nijehoff 4-5-1646 zo gestaan Goossen Eymberts van der Borcht jeec 18½ gld uit - akker in Schijndel etc [meerdere cijnzen]
   
27 jun 1647 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  892. 1647 juni 27 sH,R.1568,539 Heylken d. Eymberts vander Borcht meesteres vanden Grooten Begijnhoff deser stadt disponerende van haere goederen bij codicille waarin aan Goossen Eymbert van der Borcht haar broeder en bij zijn vooraflijvigheid aan Margareta Dolmans zijn hvr 1000 gld tlv de erfrecht der goederen die hen ter tocht en haere krn t.e. bij test. voors. Heylken van der Borcht gemaeckt waeren en hen gegeven macht om zoveel renten te mogen verkopen tot zij voors. 1000 gld hebben in akte voor not. Nicolaes van Nijehoff 4-5-1646 zo gestaan Goossen Eymberts van der Borcht jeec 18½ gld uit - akker in Schijndel etc [meerdere cijnzen]
   
 
   
 
21 jan 1651 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.5,f.6v Margriet Dolmans wede Goossen Emberts van der Borcht wnd bvvo machtigt Embert haar zoon bij Goossen om accoord te maken met krn hr Aernt van Vladeracken in leven schout quartier Maeslandt wegens maaksel van voorn. w. van der Borcht en w. Beliken zijn 1ste hvr - met handtekening van Margryet Dollmans
   
28 mrt 1652 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  142. 1633 april 4 sH,R.1510,247 Jan z. Henricx Janss Vervloet wnd Haaren man van Grietken d. Jan Willem Adriaens verkocht Adriaen z. Cornelis Huybrechts tbv Marijcken d. Cornelis Huybrechts zijn zuster jeec 20 ka gld op 4 april uit - akker land gent dOssenweyde 7½ L par. Haaren bij Otw in de Gevel t erf Jan Anthonis Priems t gem. waterlaet v gem. ackersteghde t erf Wouter Jan Willems - stuck weylants 3½ L gent de Achterste Leghen Gevel tpl. voors. t erf Heylken wede Aert de Meyer t gem. strate v Aelken d. Jan Arndt Claess t Grietken wede Henrick Thonis van Zoemeren belast met 1 zester rogge altaristen Otw uit de Ossenweyde 5 st Hertog van Brabant uit het weiland losbaar met 400 gld
margo: Margriet Doolmans wede Goossen Eymberts van der Borcht top bekent lossing door Peeter Anchems van Tuijl tegenw. proprietaris 28-3-1652
   
12 sep 1653 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  614. 1639 december 17 sH,R.1550,331v Jan z. Claes Lombarts wnd Otw de tocht in - huys hof 1 L par. Otw tegenover de capelle t huys en erf Jan Adriaen Lathouwers t huys en erf Jan Hendrik Franss Glaessmaecker v gem. strate t Jacomijn Ekerschot - weyveldeken 4 L onder Otw op de Cleyn Heyde t wede Gommer Jans van Esch t wede Aert Wouters v t gem. strate aan Claes en Jan gebr. zijn zonen waarna die aan Engelken Lamberts tbv Heylken d. Eymberts van der Burcht meesteresse van den grooten begijnhof jeec 6 ka gld op Kerstdag uit deze erven belast met de grondcijns 9 duyten jeec 10 gld aan Jenneken Diercx cijns van 5 gld Marijken Huyben losbaar met 100 gld margo: Margriet Dolmans wede Goossen Eymberts van der Borcht erfgen. Heylken Eymberts van der Borcht bekent lossing door Nicolaes Jans Lombaerts 12-9-1653
   
14 mrt 1654 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.5,f.86r(408) Prothocolle notairael Jan Peynenborch voir de jaere 1654 [en lichtere inkt] 1655 Margriet Dolmans wede w. Goossen Embertss vander Borcht wnd bvvo gesondt maakt testament reeds test. met w. Goossen vander Borcht haeren overl. man voor sch. Otw op 17-9-1650 alnoch van enige erffhaerffelijcke goederen mede van enige grontgoederen daerinne zij macht is hebbende om nader daarover te disponeren - zeker octrooy om de langstlevende de vrije wil te laten doen - haere vier dochteren bij name Cathalijn Maria Helena en Margriet na haar dood in vier porties al haar meubelen en erfhafelijke goederen als legaat omdat haar twee zonen te weten Embrecht en heer Frans tot staet gecomen wesende henne portie en contingent van meubelen en erfgoederen van haar en haar man wel ten volle gehadt hebben - de vier dochteren alnoch ongetrouwt - heer Frans haar zoon tot gedenkenisse 30 gld eens en Elisabet haar dochter 20 gld eens want Embert haeren voos. sone onlancx geleden deser wereld is overleden achtergelaten hebbende twee kinderen die hij uit Margriet Jans van Oss zijn hvr heeft verweckt noch een van die twee onmondig overlijden of zonder tot staat gekomen te zijn dan dat erfdeel aan het andere van de twee en als beiden overlijden dan keren de goederen terug naar de andere erfgenamen van codicilante met exclusie van Margriet van Oss der 2 krn moeder en Elisabeth haere geestelijke dochtere - haar man en zij hadden aan hun zoon Embert tot den houwelijke staat gecomen gegeven een stuck lants gelegen in de prochie van Otw tpl. inde Coppelstrate en zij en haar man in hun test. dat deze akker waard is 300 gld is die Embert na hun beider dood zou moeten inbrengen tot profijt vanden gemeynen sterfhuyse of zolang stilstaan tot de anderen ook zoveel gehad hebben doch Embert heeft dit stuk land verkocht na zijns vaders dood voor 498 gld dus de andere krn ook zoveel - tekent Margrijt Dolmans wede vander Borcht
   
20 mrt 1655 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  686. 1638 maart 26 sH,R.1556,197 Goossen van der Borcht z.w. Embert van der Borcht aan secretaris tbv Ida van Boekentop wede Jan van der Stegen jeec 11 ka gld op Pasen uit - stuk lants deels eckerlant deels weylant met sijne houtwassen 17 L par. Otw opte Cleyn Heyde t gem. steeghde O t secretaris Peynenborch W v t gem. steeghde belast met 5 st grondcijns heer van den lande; 5 gld 10? st gerechtigde gelost door Margriet Dollemans wede Goossen van der Borcht bij Johan van Niel tp hebbend 20-3-1655
   
15 apr 1655 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  222. 1626 februari 11 sH,R.1526,221v Gosen Eymberts van der Borcht wnd Otw verkocht Herman Aerts van Eerssel jeec 10 gld op Lichtmis uit - huys schuere gronden hoff boomgaert ackerlant weylant 2 mudzaad met eenen wech onderscheyden par. Otw tpl. de Cleyn Heyde t erf mr Geeraert van Zoemeren lic. in de rechten en tegenw. schepen sBosch O t andere erven verkoper W v N gem. steeg t Z erf tafel H.Geest aldaar belast met grondcijns hertog en de naegebuercijns tsamen 14 st losbaar met 200 ka gld margo: Maria van Engelen wede Jacob Gijssels bekent lossing door Margriet Dolmans wede Goossen Eymberts van der Borcht 15-4-1655
   
4 jun 1655 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.3,f.14v
Margriet wede Goossen van der Borcht heeft verpacht aan Jan Peter Roeters haar tegenwoordige pachter in cele 4-6-1655 gecontinueerd 4 jaar 17-6-1661
margo: item Joris van Gulich voor zijn hvr moeder Margriet van der Borcht aan deselve 17?-12-1664 tekent Margrit Dolmans wede vander Borch en handmerk van Jan Roeters
851.Not.Otw.3,f.15(241) Margriet wede Goossen Emberts van der Borcht wederom verhuurd aan Jan Peter Roeters haar oude pachter haar backhuys ende schuur metten hoff teynde de schuur noordwaarts mette weye aan de noordenzijde van de Rackloop en den acker in de Hupperinge en akker gekomen van de heer van Deurne tegenover de acker gekomen van de heer van Deurne voor 2 jaar item zal de pachter den dijck opten Baerdijck tegen de weye moeten onderhouden
   
22 jan 1658 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.6,f.9r(12) Margriet Dolmans wede w. Goossen Emberts vander Borcht wnd bvvo gesondt maakt codicille in de marge: op huyden den 6 juni 1662 heeft Margriet Dolmans wede w. Goossen vander Borcht gerevoceert en teniet gedaan oft die niet en waren gepasseert opten 14 meert 1654 voor mij notaris verklarende voor yerst dat Embert haere sone tot Gorchom gestorven wesende bij ... de penn. bij hem genoten tot sijn houwelijk wtsetsel en vercochten acker in de Coppelstrate alnoch gehad heeft een somme van 300 gld volgens sijne quitantie 13-3-1655? gecomen is gehaelt wesende .... wt handen mijnheer Mutsart advocaat tot sBosch in afkorting van zekere somme .... MUtsart voors. terzeke erfkoop [niet duidelijk]tekent Margrit Dolmans wede vander Borcht
   
22 apr 1661 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.3,f.los(230)
Margriet Dolmans wede Goossen Emberts van der Borcht (test. sch. vvo)
stuk beemd 4 L 14 R en 1 L 43 R gemeten erff neffen de beemd aan de suydensijde op Anthonis Gijsbertss neve naebeschreven copere uit zijn gerecht meerder stuck heyvelt van haar Margriet Dolmans ingecocht bvvo omtrent de Diese overgelaten so tselve bij hen is affgetekent t die Diestroom N t erff of heyvelt Anthonis en erf H.geest .. Z v O erf Abraham Verster secretaris vvo t dijck of wecht waarvan dergheene? .. vrijheyt in gebruyck ingecocht en vercregen ingevolge accoord verkocht aan hr Wernaert Ceppelfox stadhouder hr landdrost over de meyerye van sBosch belast met de grondcijns
deselve stuck heyvelts 14 L 25     R gemeten erffs bvvo over de Diese t heer Keppelfox eensdeels hieraf gespleten wesende t steeghde v erff H.Geest Otw t den dijck of steeghde aldaer aan Anthonis z. Gijsbert Cornelis belast met hertogelijke grondcijns
Margriet Dolmansd als voor gelooft dheer Franco de Bever 10 ka gld op 12 januari a.s. nog 10 ka gld over een jaaren 200 ka gld met 10 ka gld intrest over 2 jaar
   
14 aug 1662 doopgetuige van haar kleindochter Maria Henrica van Gulick [14713] 's‑Hertogenbosch
   
14 sep 1662 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.6,f.97v Margriet Dolmans wede Goosse Emberts vander Borcht casseert codicille en test. als zij na dood van haar man en blijven alleen bij de inhoud van het testament als zij met w. haar man heeft gemaakt voor sch. Otw - tekent Maergrijt Dolmans wede vande Borcht
   
[7 aug 1640] Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  732. 1640 augustus 7 sH,R.1558,518v Goossen Eymberts van der Borcht wnd bvvo aan mr Geraerd van Zoemeren lic. in de rechten en oud raad sBosch jeec 10 ka gld op 12 juli uit - beemd of weyvelt 3 L bvvo t Jan Peynenborch secretaris van Otw O t gem back? W v N oude stroom t Z gem. steeghde gelost namens Margaretha
31 jul 1663 wede Goossen Emberts van der Burcht 31-7-1663
   
28 apr 1665 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851,Not.Otw.7,f.6r(187) in de marge: herroepen 29-4-1665 Margreta wede w, Goossen Emberts vander Borcht en d.w. Andries Dolmans (test. van haar man 6-1-1652 voor sch. Otw)dit voorn. test. teniet en alle codicilen herroepen - aan heer FRans haeren sone pastor tot [Meersel] Nerweert 150 gld eens - aan Elisabeth haar dochter 25 gld eens en [heer] Henrick haere neve eenige sone Emberts vander Borcht haar comparante xsone geweest die noch jonck ende debiel is ende vele in sijn studie is costende 200 gld eens - tekent Margrijt Dolmans
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

17200

17202

17204

17206
Derick van Nassouw [49628]
circa 1480 -
17208

17210
Derick Lemmens van den Bijstervelt [53267]
circa 1445 -
17212

17214

x
x
17201

17203

17205

17207
Margareta van Moriame [49629]
circa 1480 -
17209

17211
IJsabeel (Isabel) Jansen van der Heijden [53268]
circa 1445 -
17213

17215

               
8600

8601

8602
Dirck van Leraet [49626]
circa 1500 -
8603
Anna Dericks van Moriame [49627]
circa 1500 -
8604
Jan Jansen Beck [53241]
circa 1450 - voor aug 1517
8605
Elizabeth (Lijsbeth) Dericks Lemmens van den Bijstervelt [53253]
circa 1475 - voor 1545
8606
Jan van Bruhuijs [53208]
circa 1500 -
8607
Catharina van Bruheze [53209]
circa 1500 -
x
x
x
4300
Henrick Dolmans [49624]
circa 1525 -
4301
Margareta Dircks van Moriame [49625]
circa 1525 -
4302
Reijnder Jansen Becx [49613]
circa 1510 - voor sep 1563
4303
Mechteld Jansen van Bruheze [53207]
circa 1510 -
x
x
2150
Andries Henricks Dolmans [47273]
circa 1550 - voor 1616
2151
Catharina Reijnders Becx [47274]
circa 1550 -
x
1075
Margaretha (Margriet) Andriessen Dolmans [49179]
circa 1590 -