Robbrecht Geeridt Janssen de Pruijser  (4592)         kwartier

Vader:     Gerrit Janssen de Pruijser (19144)

Moeder:  Adriana (19145)

     
Geboren:  1504 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 

Huwelijk:                            Dirckske Zeegers Willemsen van Haestrecht (19091)

 

Kinderen:

Zoon:  circa 1540 Geeridt Robbrecht Gerrits de Pruijser (19157)
     
     
Dochter: circa 1550 Kathalijn Robben (19090)
     
     
Zoon:    Ariaen Robben (19092)
     
     
Dochter:   Adriaenken Robben (19093)
     
     
Dochter:   Anneken Robben (19094)
     
   
Zoon:    Jasper Robben (19095)
     
     

 

   
22 mei 1537 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 13r d.d. 22-5-1537.
Robbert soon wilner Gerit die Pruijser heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Aerden Jan Melisse tot behoef sijnre moeder eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns van eene carolus  guldens  ofte  20  st.  daer  voor  te  betalen  alle  jaere  opte  pinksterdach,  uit  ende  van  sijn erffenisse metten timmeringe daerop staende gelegen in die prochie van Venloen ter stede geheijten aen het eijnde, metten eenre sijde neve Peter Jan Lemmens metten andere sijde neve Joosten Heijn Embrechts,  streckende  van  sheerenstraet  tot  sheeren  gemeijnte  toe.  Ende  heeft  hem  opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijden als recht is. Gelovende te waren. Testes, Peter Faessen ende Goijaert Jansse. Actum anno 1537 den 22e dach van meij.
Item: te lossen met 16 carolus guldens ofte voor elcke gld. 20 st. in gevalueerden gelden ende metten verschenen  renten  ende  een  half  jaer  te  voren  op  te  seggen,  ende  te  lossen  binnen  die  pinkster heilige dagen. Testes ut supra.
   
21 nov 1539 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 34v d.d. 21-11-1539.
Joost  soon  wilner  Henrick  Jan  Embrechtssen  vier  lopen  rogge,  jaerlijckse  ende  erffelijcke  pacht  tot hem behorende, dewelcke Bartolomeus Jan Sceenkens schuldig is ende gelooft heeft alle jaere opte eerste meijdach Joosten voorschr. uit allen zijn erffenisse metten timmeringe daerop staende, gelegen opt Westerloo, metten eenre sijde aen erffenisse Hilleke Wouter Sceenkens huijsvrouwe, ende voorts al  om  aen  de  heer  van  Loon  gelijck  dat  in  eene  schepenbrief  van  Venloon  daerop  gemaeckt volcomentlijcker  begrepen  is.  Ende  heeft  Joost  voorschr.  dese  voorschr.  met  twee  achterstellen opgedragen ende overgegeven Robberten Gerit Pruijsersson metten brieven daeraf mentie makende ende Robbert voorschr. heeft dese vier lopen rogge met achterstellen ter stont overgegeven Gisbrecht Merten Daneelssoon ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende Joost ende Robbert als principael  schuldenaeren  op  hen  ende  op  allen  hennen  goederen  dit  opdragen  ende  overgegeven ende  vertijen  vast  te  houden  ende  allen  commer  van  hennen  wegen  af  te  doen.  Testes,  Peter Faessen ende Hubert Jansse. Anno 1539 den 21e dach in november. 
Boven in marge: Adriaen Jan Woutersse bekent ontvangen te hebben van Jan Peter Huijbensoon 45 carolus gulden anno 1539 den 7e dach in december. Den 8e dach  …. 35 gld. ende nog soo vele dat tesamen maeckt 109 gulden tesamen.
   
6 mrt 1540 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 48r d.d. 6-3-1540.
Robbert Gerit Pruijsers heeft gevest Thonis Barthouts tot Baerdwijck, drie karolus guldens te betalen alle jaere opte sesten dach van mert uit zijnder stede aen het eijnd, de eene zijde neve Ariaen van Grevenbroeck, de andere zij neve erffenis Joost Henricks ende gelooft sup se etc. te waren. Testes, Peter Faessen ende Peter Gisbrechts. Anno 1540 den 6e dach van mert.
   
17 okt 1543 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 104r d.d. 17-10-1543
Robbert soon wijlen Gerits de Pruijser heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende allen sijn goet, hebbende ende vercrijgende, te betalen Jannen Geritsse de Pruijser de somme van 102 gld. en 15 st. in gevalueerde gelden waeraf de eerste betaeldach wesen sal nu tot paessen naestcomende de eene helft van de somme voorschr. ende die andere helft tot kerstmis daerna volgende. Testes ut supra. 
RAT. Loon op Zand. R 56 f 104r d.d. 17-10-1543.
Robbert soon wijlen Gerit die Pruijser heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem en allen sijn goet, hebbende ende vercrijgende, te betalen Frans Adriaense int bij wesen van sijnen momboirs die somme  van  30  ½  gld.  waeraf  die  dach  van  betalen  wesen  sal  nu  allerheijlige  dach  naestcomende. Testes ut  supra.
   
7 nov 1543 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 103v d.d. 7-11-1543.
Robbert  soon  wijlen  Gerits  die  Preiser  heeft  wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  Jannen  Peter  Jan Lemmenssoon die jonge, eene ackerlants in sijnder grote gelegen in die parochie van Venloen aen de eendt  metter  ooster  zijde  neve  erffenisse  Ariaen  van  Grevenbrock  metter  westen  sijde  neve  die Cromstraet dat in den eijnde aen de heerenstraet dat noorden eijnde aen Jannen voorschr. ende heeft Robbert voorschr. Jannen voorgenoemt opgedragen ende overgegeven met afgaan ende vertijen als recht is. Gelovende Robbert als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet dat hij nu heeft  ofte  vercrijgen  mag,  Jannen  voorschr.  dese  acker  lants  te  waren,  vrij  ende  los  ende  allen commer  af  te  doen.  Testes  scabini,  Peter  Gijsbertsse  ende  Meeus  Jansse.  Anno  1543  opte  7e november.
   
15 nov 1543 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 97v  en f 98r d.d. d.d. 15-11-1543.
Wij Peter Gijsbert Dircksse ende Bartolomeus Jan Geritsse, schepenen in Venloen doen condt allen ieder dat voor ons gekomen sijn Jan Geritsse de Pruijser; Robbert Geritsse; Frans Adriaensse cum tutore; Lijsbeth, Henrick Geritsse huijsvrouwe cum tutore; Roelof Andriessen als momboir wijlen sijnwijfs; Claes Geritsse dochter cum tutore ende hebben gemaeckt een erfdeling ende erfscheiding van alle alsulcke goederen als hen aenkomen en bestorven sijn van Gerit die Pruijser ende Adriana sijn huijsvrouwe.  Overmits  welcke  erfdeling  Jan  Geritsse,  Robbert  sijn  broeder  en  Frans  Adriaensse metten lot gevallen sijn in die nieuwe schuere en int brouhuijs metten brougeton ende in eene koijke metten gront daer 't op staet ende vier vat erven rontomme. Nog in eene weije daer die schuere op staet,  die  oosten  zijde  neve  erffenis  Robbert  Geritsse,  die  westen  sijde  neve  erffenis  Roelof Andriessen  en  Claes  Geritsdochter,  hier  sal  de  sloot  ten  halve  gaen,  dat  suijden  eijnde  aen  een steege voor ons allen, dat noorden aen erffenisse Robberts voorschr. Nog in een weije oock aldaer gelegen  die  oosten  sijde  aen  erfenis  Gerit  Oirlemans  en  Robbert  voorschr.  en  Lijsbeth,  Henrick weduwe,  die  westen  zijde  neve  erffenis  Robbert  voorschr.  dat  suijden  eijnde  aen  die  steege,  dat noorden eijnde aen die Vaertcant. Dit sullen die erfgenamen voorschr. over dese weije malcanderen laten gaan en varen ten sij niet gewoo… Nog in eene acker landts genoempt den hoge acker oock aldaar  gelegen,  die  oosten  eijnde  neve  erffenis Willem  Jans kijnderen  en  Adriana  Caytedochter  die ende  tijnden  de  andere,  dat  westen  eijnde  neve  erffenis  Robbert  voorschr.  die  noorden  sijde  neve erffenis  Gerit  Oirlemans  die  suijden  sijde  neve  erffenis  Lijsbert,  Henricks  weduwe  totten  palen  toe.
Nog in die helft van eene heijvelt aldaer gelegen den oosten eijnde aen Willem Jansse kijnderen, dat westen eijnde aen Vranck Henricks weduwe, die noorden sijde neve Hubert die Pruijser, die suijden sijde neven erffenis Aert Wouter Aertsse ende Jan Wouter Aertsse erfgenamen. Dit sal hierop blijven staen in sheeren chijns 1 cappuijn en 2 hoenderen en een vierendeel en ½ oirt stuijver. Ende hebben Roelof  Andriessen  als  momboir  sijn  wijfs  en  Claes  Geritsdochter  cum  tutore  en  Lijske,  Henrick Geritsse weduwe cum tutore Robberten, Jannen en Fransse voorschr. opgedragen en overgegeven metten brieven daeraf mentie makende ende met allen recht hen enichsins daerin toebehorende ende hebben gesamenderhant voorts op vertegen als recht is. Gelovende Roelof als momboir sijn wijf en Claes Geritsdr.  cum tutore als principael schuldenaers op haer ende haere goederen, hebbende ende vercrijgende,  Jannen,  Robberten  en  Fransse  voorschr.  gedeelten  te  waren  met  alsulcke  conditie toegedaan of Jan, Robbert en Frans voorschr. in dese gedeelte met recht ontwaert worden ofte niet anders dat van de brieven uitgesloten worden die commer alsoo staende, gelovende sij malcanderen elck sijn gedeelte op te leggen ende betalen. Wanneer in toecomende tijden enig goet en bevintenis dese  aengaende  onbedeijlt  dat  zullen  sij  gelijck  delen.  Testes,  Peter  Gijben  ende  Meeus  Jansse. Actum den 1543 den 15e dag in november. 
RAT. Loon op Zand. R 56 f 98v d.d. 15-11-1543.
Overmits welcker erfdeling Lijsbet, Henrick Gerits huijsvrouwe cum tutore metten lot ten deel gevallen is  in  drie  ackeren  landts,  gelegen  op  der  Vaert  die  suijden  sijde  aen  des  heerenstraet,  die  noorden sijde neven erffenis Robbert Geritsse totten palen toe ende oock dat westen eijnde, dat oosten eijnde aen erffenis Aert Caijten. Nog dat zesde gedeelte van een heijvelt als voorschr. is. Hieruit zal Lijsbet betalen jaarlijks in sheerenchijns, 't derde deel van eene cappuijn ende een derdedeel van twee smael hoenderen.  Nog  een  ½  cappuijn  van  eene  ackerlants  gelegen  neve  Roelof  Andriessen  noortwaerts ende Frans Jansse suijtwaerts. Ende hebben Jan, Rob, Frans, Roelof als momboir sijn wijf en Claes Geritsdr.  cum  tutore,  Lijsbet,  Henricks  huijsvrouwe  met  haere  momboir,  tot  profijt  haere  kijndere  bij Henrick  Gerits  voorschr.  verkregen  opgedragen  ende  overgegeven  metten  brieven  daeraf  mentie makende etc. Testes ut supra.
Overmits  welcker  erfdeling  Roelof  Andriesse  als  momboir  sijn  wijfs  ende  Claes  Geritsdochter  cum tutore  metten  lot  ten  deel  gevallen  sijn  int  huijs  metter  oude  schuer  metten  gronden  ende  metten buenderen daeraen liggende en metten hoff ende dat ofte die bueren int black gelegen is ende den put  sal  blijven  staen  voor  behoef  van  den  huijs  ende  brouhuijs  ende  tesamen  te  maken  die  oosten sijde  neve  erffenis  Robbert  Geritsse  die  halve  sloot,  die  westen  zijde  en  half  dat  heijvelt  het  derde gedeelte gelegen alsvoor die gemeijnt van de Heer, dat suijden eijnde aen erffenis Peter Aert Caijten ende den heer van Loon, die noorden eijnde aen die Vaert ende al dat totter putten gelegen is. Hieruit zullen  Roelof  en  Claes  hier  jaerlijcks  uit  gelden  in  die  heeren  chijns  twee  derdendelen  van  eene cappuijn  ende  tweederden  van  twee  hoenderen  en  Roelof  sal  nog  jaerlijcks  ½  cappuijn  van  eene ackerlandts gelegen neve die weduwe Henrick Geritsse en Sijmon Jansse suijtwaerts. Actum ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 99r d.d. 15-11-1543.
Robbert  soon  wijlen  Gerit  de  Pruijser  alsulcke  gedeelte  als  hem  aangekomen  en  bestorven  is  van Gerit Jansse de Pruijser en Adriana sijn huijsvrouwe, in allen moeren te weten 2 hont min 5 ½ voet, gelegen aen Gielis van de Horst vaert heeft hij verkocht Jannen Geritsse sijnen broeder en heeft er voorts  op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende  Robbert  als  debiteur  principael  etc.  dit  opdragen  ende overgeven  altijt  vast  en  van  waerden  te  houden  ende  allen  commer  van  sijnre  wegen  af  te  doen. Testes et actum ut supra.
   
16 nov 1543 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 101v d.d. 16-11-1543.
Jan  soon  wijlen  Gerit  die  Pruijser  alsulcke  erffenis  metter  timmeringe  daerop  staende  ofte  sijn gedeelte  in  der  stede  metten  heijvelt  als  hem  aencomen  en  bestorven  is  van  Gerit  die  Pruijser  en Adriana sijn huijsvrouwe, gelegen in de parochie van Venloon op die noordensijde van den Vaert nae uitwijsen  der  deelbrief  daeraf  is,  heeft  Jan  voorschr.  wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  Robbert Geritsse  sijnen  broeder  en  heeft  hem  opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaan  ende  vertijen  als gewoonliijck ende recht is. Gelovende Jan aan Robbert voorschr. dit opdragen ende vertijen altijt vast ende  van  waerden  te  houden.  Hieruit  zal  Robbert  voorschr.  jaerlijcks  uit  betalen  des  heeren grontchijns hier uit sijn gedeelte gaende en gelooft Jan voorschr. allen commer van sijnen wegen af te doen. Testes, Peter Gijsberts en Meeus Jansse. Actum anno 1543 den 16e november.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 101v d.d. 16-11-1543.
Frans  soon  wijlen  Adriaen  Gerits  Pruijsers  met  Jannen  Geritsse  ende  Adriaen  van  Greevenbroock sijnen gecoiren momboiren hem van den Heer gegeven als recht is alsulcke versterf in een stede met een heijvelt gelegen op die Vaert als hem aencomen ende bestorven is van Geritden Pruijsers ende Adriana sijn huijsvrouwe, als sijn heerke ende vrouwke, heeft Frans voorschr. met sijnen momboiren dese  sijn  gedeelte  wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  Robbert  Geritsse  sijnen  oom  ende  heeft  hem opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaen  ende  vertijen  als  recht  is.  Gelovende  Frans  cum  tutore Robberten  voorschr. dit  opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast  te houden ende allen commer van  sijnen  wegen  allemaal  af  te  doen  ende  te  waren.  Hieruit  sal  Robbert  jaerlijcks  uit  betalen  des heeren grontchijns Franssche gedeelte aengaende. Testes et actum ut supra.
   
1 mrt 1544 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 136r d.d. 1-3-1544.
Robbert  Geritsoon  die  Pruijser  heeft  gelooft  te  betalen  Henricke  Reijnensoon  die  zomme  van  10 karolus  guldens  van  nu  lichtmisse  naestcomende  over  een  jaer  ter  causen  van  geleende  gelden. Testes, Adriaen Henricksoon ende Peter Gijben. Actum den 1e dach van maart anno 1544.
   
17 mei 1544 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 100r d.d. 17-5-1544.
Herman  wijlen  Henrick  die  Bije  heeft    wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  Robbert  Geritsse  ende Diricken Jansse een stuck erffenisse in zijnder grote als daer gelegen is in die parochie van Venloon opten  ketshoevel  metter  oosten  zijde  neffen  Spierincx  vaert  metter  wester  zijde  neffen  erffenisse Marije,  Geldens  huijsvrouwe,  streckende  van  der  rechter  vaert  zuijtwaerts  op  tot  des  Heeren  van Loons dellen toe alzoo hij zeede, welcke erffenisse  voorschr. Herman heeft met een koope van recht gelijck dat in eene schepenen verbuetbrief van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven metten verbuetbrief daeraf zijnde ende heeft daer voort  op  vertegen  alzoo  gewoonlijck  ende  recht  is.  Gelovende  Herman  voors.  als  een  principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte verkrijgen mag, Robberten ende Diricken voorschr. dese erffenisse te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren en allen commer af te doen. Dies zullen Robbert en Dirick voors. hier jaerlijcks ende erffelijck uit betalen twee cappuijnen en des heeren van Loons chijns en nog 4 loopen roggen erfpachts en nog 1 ½ gld. den erfgenamen Jan Melis  losrenten.  Testes,  Peeter  Gijben  ende  Bartolomeus  Jansse.  Actum  den  17e  meijedach  anno 1544.
Robbert Geritssoon die Pruijser ende Dirck Janssoon hebben gelooft als principaele schuldenaers een voor  al  te  betalen  Herman  Henricxsse  die  Bije  29  carolus  guldens  op  twee  termijnen  waeraf  den eerste termijn verschijnen zal te Paessen naestcomende, die helft van der voorschr. zomme ende des andere  Paessens  daerna  volgende,  voorts  die  ander  helft  tot  dat  die  voors.  hooftzomme  betaelt  is. Testes ut supra.
   
18 mei 1544 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 116r d.d. 18-5-1544.
Robbert Geritsse die Preijser ende Anthonis Willemsse hebben gelooft hen te geven ende te gelden eene  jaerlijckse  ende  erffelijcke  chijns  van  3  kar.  gld.  ofte  20  st.  voor  elcke  gulden  te  betalen  alle jaeren op de 1e meije waeraf de eerste betaeldach zijn zal nu te meije naestcomende, uit ende van hun erffenisse metter timmeringen daerop staende gelegen in die parochie van Venloon op die Vaert metten eene zijde neffen erffenisse Roelof Andriessen ende meer anderen metten andere zijde neffen Huijbert Jan die Preijser ende meer anderen ende metten eene eijnde aen Lisbeth Henricx weduwe metten anderen eijnde aen die vaert cant. Ende nog uit ende van eene acker landts aldaer gelegen metten  eene  zijde  neffen  erffenisse  Lisbetten  voorschr.  metten  andere  zijde  neffen  Gerit  Oirlman metten eene eijnde aen Adriaen Vrancken ende metten andere eijnde aen Robbert voorn. ende meer anderen.  Nog  uit  een  erffenisse  metten  timmeringen  daerop  staende  gelegen  in  die  parochie  van Venloon opte Horst metten eene zijde ende metten eene eijnde aen Matheus Artsse metten andere zijde aen Jan Willemsse en metten andere eijnde aen die vaert ende meer anderen. Nog uit een acker landts aldaer gelegen metten eene zijde neffen erffenisse Jan Peter Huijben metten andere zijde aen Jan Willemsse metten eene eijnde aen Jan Peetersse voorschr. ende metten andere eijnde aen die vaertcant, alzoo zij zeeden. Gelovende als principael schuldenaers een voor al op hen ende op allen hun goederen die zij nu hebbende ofte verkrijgen mogen Jannen Peetersse voorschr. dese erfchijns voors.  te  waren  als  men  erfchijns  schuldig  is  te  waren  ende  die  onderpanden  altijt  goet  ende weldoegende te maken voor die betalingen des erfchijns voorschr. met voorwaerden toegedaen dat Jan Peetersse altijt te voren op zal seggen de personen voors. ofte hij Jan zijn gelt betaelde. Testes, Bartolomeus Jansse ende Bertrom Claessen. Actum den 18e dach meije anno 1544. Dese  chijns  zullen  Robbert  en  Anthonis  voors.  mogen  quijten  ende  lossen  met  50  kar.  gld.  in gevalueerden  gelden  ende  metten  verschenen  renten  en  altijt  een  half  jaer  te  voren  op  te  seggen. Testes ut supra.
Onder  bijgeschreven:  dese  rente  is  afgelost  ende  gequeten  gelijck  Faes  Janssoon  met  Marike weduwe  van  Robbert  Geritsse,  van  de  heffer  zelfs  present  bekent  heeft  in  zijn  leven  gelder  van  de renten, ende daerom gecass. Actum den 3e martij anno 1599.
   
6 jul 1544 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 122r d.d. 6-7-1544.
Robbert wijlen Geritsse die Preijser heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Peeter Cornelisse; Jan Jan Piggen en Jan Jan Venninck 3 ½ loopenzaedt moeren ofte daeromtrent metten gronden ende metten bodem die daer voor aen ligt ter baenen toe, uit ende over zuijdense banck te mogen wegen, gelegen in de heerlijckheijt van Venloon met beijden den zijden neffen den moer der kijnderen Gerit Elias dat eene eijnde aen den Heer van Loon de andere zijde aen Zeeger Willemssoon van Haestrecht. Welcke moer  metten  gronden  ende  bodem  Robbert  voors.  gekocht  heeft  tegen  Zeeger  Willemssoon  van Haestrecht  gelijck  dat  in  eene  schepenen  brief  van  Venloon  daerop  gemaeckt  volcomentlijcker begrepen  is. Ende  heeft Robbert  voorschr. dese moeren grondt ende  bodem Peeter, Jan ende Jan voorschr. opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende, met afgaen ende vertijen als gewoonlijck ende recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte naemaels verkrijgen mag dese moer grondt en bodem te waren voor een halve stuijver uit den bodem voorschr. in sheerenchijns te betalen alle jaeren op Sinte Mertensdag in den winter ende allen commer af te doen. Testes ut supra.
   
21 mei 1545 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 147r d.d. 21-5-1545.
Robbert   wilner   Geritsoon   die   Pruijser   heeft   gelooft   haer   te   geven   ende   te   gelden   Hilleke Gijsbertsdochter  tot  behoef  Heijl  Claes  Gerits,  eene  jaerlijckse  ende  erffelijcke  chijns  van  22  ½  st. beede  vrij,  alle  jaere  tot  Loon  te  betalen  op  ten  eerste  meije  dach,  waeraf  den  eerste  dach  van betalingen  zijn  zal  te  meije  naestcomende,  uit  ende  van  zijnder  hoeve  landts  metter  timmeringe daerop  staende,  gelegen  in  die  prochie  van  Venloon  aen  deijnde,  metter  eender  zijde  neffen erffenisse  Jan  Petersoon  die  jonge,  metter  andere  zijde  neffen  Joost  Henricks,  streckende  van sheerenstraete tot aen den heer van Loon. Noch uit ende van een erffenisse metter eender zijde ende metten  eene  eijnde  aen  Roelof  Andriessen  ende  meer  anderen,  metter  andere  zijde  neffen  Gerit Oirlmans  ende  metten  andere  eijnde  aen  den  vaertcant,  alzzo  hij  zeede.  Ende  heeft  het  haer opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaen  ende  vertijen  alzoo  dat  gewoonlijck  ende  recht  is. Gelovende Robbert voorschr. als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach, Hilleke tot behoef Heijlen voorschr. desen erfchijns voorschr. te waren als men erfchijns schuldich is te waren, ende allen andere commer af te doen, ende die onderpanden altijt goet ende weldoegende te maken voor die betalingen des erfchijns voorschr. Ende hier is bij gestaen Peter Gijsbertssoon ende is voor desen erfchijns voorschr. waerborch geworden of Heijl voorschr. aen die onderpanden voorschr. te cort gingen. Testes, Peter Gijben ende Bartolomeus Janssoon. Actum den 21e dach meije anno 1545.
Item: desen erfchijns mach Robbert voorschr. altijt lossen ende afquijten met 18 gld. 20 st. voor elcke gulden in gevalueerden gleden opte meije avont ende metten verschenen renten. Testes ut supra.
   
22 mei 1545 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 147r d.d. 22-5-1545.
Condt  zij  eene  iegelijcke  hoe  dat  voor  ons  schepenen  hier  onder  geschreven  gecomen  is  Robbert wilner Geritsoon die Pruijser ende heeft op hem ende op allen zijn goet, dat hij heeft ofte vercrijgen mach,  dat  hij  quijt,  vrij  ende  schadeloos  zal  houden  Peter  Gijsbert  Dircxsoon  van  alsulcke waerborchtochten  als  Peter  voorschr.  geworden  is  voor  Robberten  voorschr.  van  eender  jaerlijckse losrenten  van  22  ½  st.  als  Robbert  voorschr.  gelooft  hadden  te  gelden  Hilleke  Gijsbertsdochter  tot behoef Heijlen, Claes Gerits huijsvrouwe ende weduwe. Gelovende Robbert voorschr. dat hij desen erfchijns voorschr. alzoo gelden, betalen ende oock int eijnde af leggen sal dat daer Peter voorschr. nu  noch  nimmermeer  hinder  noch  schade  af  comen  en  zal.  Testes,  Bartolomeus  Janssoon  ende Goijaert Janssoon Verdiesen. Actum den 22e dach meije anno 1545.
   
6 jul 1545 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 152v d.d. 6-7-1545.
Robbert wilner Gerits die Preijser heeft gelooft hem te geven ende te vergelden Bertrom Claessoon eene jaerlijckse ende erffelijcke pacht van 8 lopen rogge  der maete van Venloon alle jaer tot Loon te betalen  op  sinte  Gielisdach  waeraf  den  eerste  dach  van  betalingen  zijn  zal  op  sinte  Gielisdach naestcomende,  uit  ende  van  zijnder  erffenisse  metter  timmeringen  daerop  staende,  gelegen  in  die prochie  van  Venloon  aen  deijnde  metter  eender  zijde  neffen  erfffenisse  Jan  Petersoon  ende  meer anderen,  metter  ander  zijde  neffen  Joosten  Henricksoon  ende  Bertrom  voors.  en  Lisbeth,  Gerits huijsvrouwe,  streckende  van  sheerenstraete  aen  den  heer  van  Loon.  Noch  uit  eender  eender erffenisse metter timmeringen daerop staende op die Vaert gelegen, metter eender zijde neffen Gerit Adriaensoon Oirlmans, metter andere zijde neffen Roelof Andriessoon, streckende van den vaertcant aen  een  steege,  alzoo  hij  zeede.  Ende  heeft  het  hem  opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaen ende vertijen alzoo recht is. Gelovende Robbert voors. als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet, dat hij heeft ofte vercrijgen mach, Bertrom voors. den erfpacht voors. te waren alzoo men erfpacht schuldich is te waren ende allen commer af te doen. Ende die onderpanden voors. altijt goet  ende  weldoegende  te  maken  voor  die  betalingen  des  erfpachts  voors.  Testes,  Peeter  Gijben ende Bartolomeus Janssoon. Actum ut supra. Item: deesen erfpacht mach Robbert altijt lossen met 26 gld. op sinte Gielisavont.
   
21 sep 1545 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 156v en f 157r d.d. 21-9-1545.
Robbert wilner Geritsoon die Pruijser ende Dirick Janssoon, hebben wettelijck ende erffelijck verkocht Joncker  Dirick  van  Greevenbroock,  heer  tot  Venloon,  een  erffenisse  in  zijnder  grote  tot  hem behorende,  gelegen  in  die  prochie  van  Venloon  op  ten  Ketshoevel,  metter  eender  zijde  oostwaerts neffen  Spirincx  vaert,  metter  ander  zijde  westwaerts  neffen  erffenisse  Marij,  Geldens  huijsvrouwe, streckende van der rechter vaert zuijtwaerts op tot des heeren van Loons dellen toe, alzoo zij zeijden. Welcke   erffenisse   voorschr.   Robbert   ende   Dirick   voorschr.   gekocht   hebben   tegen   Herman Henricksoon die Bije, gelijck dat in een schepenbrief van Venloon daerop gemaeckt, volcomentlijcker begrepen  is  ende  hebben  het  hem  opgedragen  ende  overgegeven  met  allen  den  brieven  daeraf mentie makende ende hebben daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende Robbert ende Dirick voors. als principael schuldenaer op hen ende op allen hen goederen, die zij hebben ofte vercrijgen mogen  den  heer  van  Loon  voorschr.  desen  erffenisse  voorschr.  te  waren  alzoo  men  erffenisse schuldich is te waren ende voorts allen commer af te doen. Dies sal mijn heer van Loon voorschr. hier jaerlijcks  ende  erffelijck  uit  vergelden  twee  cappuijnen  in  des  heeren  chijns  ende  vier  lopen  rogge erfpachts den heer voorschr. ende noch 1 ½ carolus guldens den erfgenamen van Jan Melis. Testes, Peeter Gijben ende Bartolomeus Janssoon. Actum den 21e dach september anno 1545.
   
28 mei 1546 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 178r en f 178v d.d. 28-5-1546.
Robbert  wijlen  Geritssoon  die  Preijser  cum  tutore  zijn  huijsvrouwe,  heeft  wettelijck  ende  erffelijck verkocht Joost Henricksoon eene acker landts in zijnder grooten als die daer gelegen is in die prochie van  Venloon  aen  de  rechte  straete,  metter  oisten  zijde  neffen  erffenisse  Jan  Peetersse  die  jonge metten  grafte  ende  hoile,  metter  westen  zijde  neffen  Joosten  voors.  metten  zuijden  eijnde  aen  de waterlaet  metten  grafte  ende  hoile  ende  metten  noorden  eijnde  aen  Robberten  voors.  totten  graft  alzoo  hij  zeijde.  Welcke  acker  met  meer  erffenisse  voors.  Robberten  aencomende  is  van  Zeegere Willemsoon  van  Haestrecht,  gelijck  dat  in  schepenen  brieven  van  Venloon  daerop  gemaeckt volcomentlijcker  begrepen  is.  Ende  heeft  hem  opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaen  ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Robbert voors. als een principaele schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach Joosten voors. den ackerlandts voors. te waren alzoo men erffenisse schuldich is te waren, vrij ende los ende voorts allen commer af te doen. Dies  zal  Robbert  voors.  altijt  mogen  vaeren  over  Joosten  erven  met  eene  waegen  met  rossen gelaeden  om  den  grafte  te  maken  gelegen  aen  Robberts  hoff  ende  dat  alzoo  dickwils  als  dat  den grafte van noode zal zijn ende niet meer. Testes, Peeter Gijben ende Bartolomeus Jansse. Actum den 28e dach meije anno 1546.
   
27 apr 1547 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 2v d.d. 27-4-1547. 
Robbrecht wijlen Geritsse de Pruijser heeft wettelijck ende erffelijck verkocht de helft van een heijvelt, nog  onbedeelt  sijnde  met  Elisabetten  Henrick  sPruijsers  huijsvrouwe,  gelegen  in  de  parochie  van Venloon  opte  Vaert  metter  suijdensijde  neffen  erffenisse  Arntden  Woutersse  ende  meer  anderen, metter  noordensijde  neffen  Hubrechten  Jansse  de  Pruijser  metter  oostensijde  aen  Jan  Peter Huijbenzn. ende metter westeneijnde aen Geertruijd Vrancken huisvrouwe, alsoo hij seede ende heeft haer  opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaen  ende  vertijden  alsoo  gewoonlijck  ende  recht  is. Gelovende Robberten voorschr. als een principaele schulder op hem ende op allen sijn goederen, die hij  heeft  ofte  vercrijgende  mag,  Elijsabeth  voorst.  de  voirst.  helft  van  den  voorst.  heijvelt  te  waren alsoo  men  erffisse  schuldig  is  te  waren  ende  allen  commer  af  te  doen.  Elijsabeth  voorst.  sal  uit  de helft  van  de  voorst.  heijvelt  jaerlijks  ende  erffenlijck  betalen  een  half  oirtschen  grontchijns  den  heer van Loon op Sinte Mertensdach in de winter. Testes, Peeter Gijsbertssen ende Bartolomeus Jansse. Actum anno 1547 op ten 27e dach aprilis.
   
1 mei 1547 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 6r  en 6v d.d. 1-5-1547.
Gelden  wijlen  Henrick  Geritsse  voor  hem  zelven  ende  met  hem  Jan,  Adriaen,  Anthoniske  ende Anneke, broeders ende gesusters als wettige kijnderen Henrickx voorst. nog onmondig wesende die daer niet tegenwoordig waren, daer Gelden voorst. en Jan Geritsse de Pruijser als gerechte momboir voor instaet ende gelooft,  hebben wettelijck ende erffelijck verkocht Robbert Geritsse de Pruijser een stukske  erffenisse  geerwijs  gelegen  in  de  parochie  van  Venloon  opte  Vaert  metter  noorden  zijde neffen  erffenisse  Robberts  voorst.  metter  zuijden  zijde  neffen  den  kijnder  Henrick  voorst.  metter westen  eijnde  streckende  oistwaerts  geerwijs  op  totten  halven  sloot  toe,  alzoo  zij  zeeden.  Nog  een zesde gedeelte in de steege oock aldaer gelegen. Ende hebben hem opgedragen ende overgegeven met  afgaen  ende  vertijen  alzoo  gewoonlijck  ende  recht  is.  Gelovende  Gelden,  Jan,  Adriaen, Anthonisken ende Anneke met Jan Geritsse haeren momboir voorst. als principaele schulders op hem ende  op  allen  hen  goederen  die  zij  hebben  ofte  vercrijgen  mogen,  Robberten  voorst.  het  voorst. stukske  erffenisse  metten  zesde  gedeelte  van  der  voorst.  steege  te  waren  alzoo  men  erffenisse schuldig  is  te  waren  ende  allen  commer  af  te  doen.  Dies  zal  Elijzabeth  moeder  van  de  voorst. kijnderen ende de voorst. kijnderen haer lant mogen waterenen door 't hoile van der voorst. steege, alzoo  verre  als  erffenisse  des  voorst.  Robberts  gelegen  is.  Testes,  Peeter  Gijsbertssen  ende Bartolomeus Jansse. Actum anno 1547 opte iersten meijedach.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 6v d.d. 1-5-1547.
Robbrecht  Geritsse  de  Pruijser  heeft  wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  Roelof  Andriessen  vier gedeelten  in  een  steege  daer  Roelof  de  andere  gedeelte  aff  heeft,  gelegen  in  de  parochie  van Venloon opte Vaert metter zuijden zijde neffen erffenisse Hubert Jansse de Pruijser metter noorden zijde neffen Robberten voorst. streckende van sheerenstraet aen Peeter Artsse, alzoo hij zeede ende  heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Robbert voorst. als een principaele schulder op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte vercrijgende mag Roeloffen de voorst. vier gedeelten te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren ende allen commer af te doen. Dies zal Robbert den graft gelegen aen de noorden zijde van der  voorst.  steege  alzoo  heijnen  datter  Roeloffen  egeen  schade  aff  en  komende.  Ende  dies  zal Robbert  de  rossen  daer  hij met  heijnen  zal  door  de  voorst.  steege  mogen  voeren  en  oock  zal  een ijegelijcke door de voorst. steege varen en recht daer toe hebbende. Testes ut supra.
   
26 mei 1547 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 9r d.d. 26-5-1547.
Robbert Geritsse de Preijser heeft wettelijck verkocht een banckse moers hem toebehorende Joisten Jansse van Laroenen eens al aff te stecken van den gronde gelegen in de heerlickheijt van Venloon aen custersboomkens alzoo groot ende als dat daer gelegen is metter noorden zijde neffen den moer des heeren van Loon metter zuijden zijde neffen Adriaen Nouwen metten westen eijden aen Peeter Gijben ende metten westen eijnde aen Jan Jan Melissen alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende  overgegeven  met  afgaen  ende  vertijen  alzoo  gewoonlijck  ende  recht  is.  Gelovende  Robbert voorst.  als  een  principaele  schuldenaer  op  hem  ende  op  allen  zijn  goet  dat  hij  heeft  ofte  verkrijgen mach Joisten den voorst. moer te waren alzoo men moer schuldig is te waren ende allen commer aff te doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Goijaert Jansse Verdiesen. Actum anno 1547 opten 26e meije dach.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 36r d.d. 28-1-1548.
Robbrecht  wilner Geridtszn. de  Preijser alsulcke erfmudden rogh als hij jaerlijcx heffende is  opte erffenisse Geertruijdt ende Jenneke haer suster, dochteren Peter Jan Tijssen ende Peeter die poirter Woutersse  gelooft  hadden  te  vergelden  Geriden  Geridtszn.  de  Weerdt,  gelijck  dat  in  een  schepen brief  van  Venloon  daerop  gemaeckt  volcoomentlijck  begrepen  is  heeft  Robbert  voors.  opgedragen ende overgegeven Jannen Gijsberts van Gierle metten brieven daeraf mentie makende ende heeft er voorts op vertegen, alzoo gewoonlicjk ende recht is. Gelovende als schulder principael op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende verkrijgende, Jannen 't voors. opdragen, overgeven ende vertijen altijt  vast  ende  in  weerden  te  houden  ende  allen  commer  daerinne  wesende  af  te  doen  met voorwaerden  dat  Jan  voors.  bueren  ende  ontvangen  zal  het  mudde  rogge  dat  de  lichtmisse naestcomende verschijnen zal. Testes et actum ut supra.
   
3 apr 1548 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 42v d.d. 3-4-1548.
Robbrecht  Geritsse  de  Preijser  heeft  wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  een  erffenisse  metter timmeringe  daerop  staende  Anthoenissen  Gijsbertssen  ende  Antoenissen  Huijbrechtsse,  gelegen  in de parochie van  Venloon  aen  deijnde metter oisten  zijde neffen erffenisse Jan Peetersse die jonge metter westen zijde neffen Joisten Henricxzn. streckende van sheeren straete aen Joisten voors. Nog hier toe eene acker landts oock aldaer gelegen geheijten den langen acker metter oisten zijde neffen Joisten Henricxzn. metter westen zijde neffen Bertrum Claessen streckende van sheeren straete aen den waterlaet. Nog eene acker metter oisten zijde den heer van Loon met half den graft metter westen zijde  neffen  den  erfgenamen  Gerits  Swerts  met  half  den  graft,  alzoo  hij  zeede.  Welcke  voors. erffenisse  Robbrecht  gekocht  heeft  gehadt  tegen  Zeeger  Willemsse  gelijck  dat  in  eene  schepenen brief van Venloon daerop gemaeckt volcommentlijck begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Robbert voors. als schulder principaele op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Anthoenissen ende Anthoenissen  die  voors.  erffenisse  te  waren  alzoo  men  erffenisse  schuldig  is  te  waren  ende  allen commer  af  te  doen  den  zelven.  Beheltelijcken  dat  Anthoenis  ende  Anthoenis  uit  voors.  erffenisse jaerlijcks ende erffelijck vergelden zullen eene cappuijn ende een smael hoen den heer van Loon te grondtchijns. Nog den rector van Sinte Catherijne altaer binnen Sinte Jans kercke 's Hertogenbosch een half mudde rogge, welcke zij lossen zullen mogen binnen jaers met dertig carolus gulden ofte 20 st. voor elcke gulden. Nog een mud rogge lospachts oock ten Bosch te leveren aen de weduwe van Jan Embrechts. Nog 32 ½ st. te lossen met 30 gld. aen de erfgenamen Henricken Eelkens. Ende nog 3  gld.  te  mogen  lossen  aen  Loeffen  Janssoon  met  50  carolus  gulden.  Ende  nog  Lijnen  Jan  Melis dochter eene gulden te mogen lossen met 16 gld. Nog den erfgenamen van Antoenis Bertouts 3 gld. jaerlijcks met 45 gld. te lossen. Ende nog 8 loopen roggen lospacht aen Bertrum Claessoon te lossen met 26 gld. Den voors. chijns, renten ende pachten zal Robbrecht betalen nog twee jaeren lanck nae datum van deesen gedurende. Testes, Joist Peetersse ende Peeter Peetersse. Actum anno 1548 den 3e dach aprilis.
   
20 jan 1549 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 63v d.d. 20-1-1549.
Robbert Geritsse (de Pruijser) heeft gelooft den voorst. quitantie te betalen 196 carolus gld. op vier termijnen  als  boven  ende  heeft  borge  gestelt  Jan  Jan  Gijbenzn.  ende  Joisten  Wouter  Adriaensse. Testes et actum ut supra
   
16 feb 1550 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 112v d.d. 16-2-1550.
Robbrecht Geritssoon de Preijser ende Anthoenis Willemssoon hebben gelooft een voor al te betalen ende te vergelden Zeegeren Willemsse van Haestrecht eene jaerlijcken ende erffelijcken chijns van elf carolus guldens tot 20 st. elcken gulden gereckent alle jaer tot Loon te betalen op Sinte Peetersdach,  waeraf den eerste dach  van betalingen  zijn  zal op Sinte Peeters dach  naestcomende, uit ende  van Robbrechts erffenisse metter timmeringen daerop staende gelegen in de parochie van Venloon opte Vaert  metter  noorden  eijnde  aen  den  vaertcant  metter  oosten  zijde  neffen  erffenisse  Adriaen Vranckenzn.  metter metter  zuijden  zijde  neffen  Elijzabeth,  Henricx  huijsvrouwe  ende  metter  westen zijde  neffen  Roelof  Andriessoon.  Nog  uit  ende  van  Antoenis  erffenisse  metter  timmeringe  daerop staende oock aldaer opten Horst gelegen metter oosten ende noorden zijde neffen den erfgenamen Matheus  Arnts  metter  westen  zijde  neffen  Jan  Willemsse,  alzoo  zij  zeeden.  Ende  hebben  't  hem opgedragen ende gelooft te waren ende die voors. onderpanden altijt goet en weldoegende te maken etc. Testes, Bartolomeus Jansse ende Peeter Peetersse. Actum anno 1550 den 16e februari.
   
2 jun 1550 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 77v d.d. 2-6-1550.
Jan Meeusse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Robberten Geritsse  (de Pruijser) een erffenisse gelegen in de parochie van Venloon opte vaert metter zuijden zijde neffen erffenisse Huijbrecht de Preijser metter noorden zijde neffen Jan Arntsse metten westen eijnde aen Cornelis Jansse ende metten oisten eijnde aen Jan Peter Huijbenzn. metten graft ende hoil, alzoo  hij zeede, welcke erffenisse Jan verkoper gekocht heeft tegen Roeloffen Andriessen gelijck dat in eene schepenen brief van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Jan voors. op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Robberten de voors. erffenisse te waren alzoo men erven schuldig is te waren ende voorts allen commer af te doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Goijart Jansse. Actum 1550 den 2e dach juni.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 77v d.d. 2-6-1550.
Robbert Geritsse voors. heeft die helft van der voors. erffenisse aen de zuijden zijde gelegen zijnde, opgedragen Cornelissen Jansse. Testes et actum ut supra.
   
24 jun 1551 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 114r d.d. 24-6-1551.
Robbrecht Geritsoon, alsulcke loopenzaet moers als hij gekocht heeft tegen Zeeger Willemsse ende Christiaen Zeegerssoon eens van den grondt te steecken gelegen in de heerlijckheijt van Venloon in den moer van mijn vrouwe van Druenen metter zuijden zijde neffen den moer Christiaen voorschr. metten noorden zijde neffen Jan Peetersse metten oisten eijnde aen sheeren dellen ende metten westen eijnde aen den Heer van Tilborch, alzoo hij zeede, heeft Robbert voors. opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf zijnde Gelden Jan Sceekens ende heeft er voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Gelden den voors. moer te waren vrij ende los ende voorts alzoo men moer schuldig is te waren ende allen commer af te doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joist Peetersse. Actum den 24e dach juni anno 1551
   
4 mei 1554 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 225v t/m 226v d.d. 4-5-1554.
Elisabeth weduwe wijlen Zeegers Willemsse van Haestrecht cum tutore haer tochten ende recht van tochten wegen dat zij hebbende is in twee ackeren landts den eene geheijten den langen acker groot zijnde 9 ½ loopenzaetden ende den anderen geheijten den cleijnen acker groot zijnde 4 loopenzaetden in de parochie van Venloon gelegen achter der kercken metter oisten zijde neffen erffenisse Adriaen Lambertsse ende meer anderen metter westen zijde neffen der voorschr. Elijzabetten ende meer anderen streckende van sheerenstraete noortwaerts aen Adriaen Lambertsse voors. alzoo zij zeede, heeft Elijzabeth opgedragen ende overgegeven, Cristiaenen, Diricken ende Truijken haeren wettige kijnderen ende Walborch, Willeke ende Jenneke, kijnderen Bertrums de Bondt die hij in eene wettige bedde verweckt heeft bij Caterijne Zeegersdochter om die voorschr. ackeren landts ende niet meer, te mogen verkopen, vesten ende opdragen Willem Cornelisse de Pruijser ende Lucassen Henricxzn. Gelovende op haer ende op allen haer goet, hebbende ende verkrijgende, dit opdragen en overgeven altijt vast en in waerden te houden ende nimmermeer van tochten wegen daerna te taelen ofte doen taelen. Behalve dat haer voorn. kijnderen ende kijndtskijnderen uit voorschr. ackeren alzoo die chijnsen, renten ende pachten met recht daer uitgaende jaerlijcks betalen zullen aen degene recht daertoe hebbende datter der voorschr. Elijzabetten hinder nog schade af komen en zal. Toen dit aldus geschiet is soo sijn gekomen Cristiaen voor sijn selven, Robbert Geritsse als man ende momboir der voorschr. Dirickske; Anthoenis Willemsse als man ende momboir der voorschr. Truijken; Adriaen Cornelisse de jonge als man ende momboir der voorschr. Walborgen; Willemken ende Jenneke met Cristiaen ende Adriaenen hennen gecoiren momboirs ende hebben den voorschr. langen acker van 9 ½ lps. groot wesende, nog van den cleijnen acker onbedeijlt ligende, wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven Willem voorschr. ende hebben daer voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende de voorschr. verkopers op hen ende op allen hen goederen, hebbende ende vercrijgende, Willemen die voorschr. 9 ½ lps. landts te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren voor een cappuijn ende 2 st. mijne heer van Loon ten grontchijns. Nog een half mudde erfrogs ten Bosch te leveren jaerlijcks. Nog drie gulden jaerlijcks los chijns aen den voorschr. verkopers ende weduwe die men lossen zal mogen met 50 ca. gld. eens, waeraf den eerste dag van betalingen zijn zal den voorschr. grontchijns Sinte Merten naestcomende. Den rog ten Bossche van Lichtmis naestcomende over een jaer en de voorschr. 3 gld. oock ten lichtmis naestcomende over een jaer ende voorts allen anderen commer daerinne wesende af te doen. Dit zal Willem ende zijn naecomelingen door den jockwech een half roije breet sijnde mogen wegen ende stegen oostwaerts ende westwaerts totter heijrstraete toen ten naeste velden ende ter minste schade. Testes, Peeter Peetersse ende Joist Peetersse. Actum den 4e meij anno 1554.
Willem Cornelisse heeft gelooft te betalen Elijzabetten weduwe wijlen Zeegers van Haestrecht haeren kijnderen ende kijntskijnderen 46 guldens op Sinte Jacops naestcomende terzake van eene acker landts geheijten den langen acker. Testes et actum ut supra.
Onder bijgeschreven : Willem Cornelisse heeft dese langen acker metter commer daerop staende ende nog 6 gld. 's jaers Peeter Jan Reijnen te quijten ten twee reijsen met 50 gld. Testes, Joist ende Jacop. Actum den 1e september anno 1558.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 226v en f 227r d.d. 4-5-1554.
Toen dit aldus geschiet is geweest soo sijn die voorschr. verkopers gekomen den hebben den voorschr. cleijnen acker oock nog onbedeelt zijnde, verkocht ende opgedragen Lucassen Henricxzn. ende gelooft te waren voor twee stuijvers mijn Heer van Loon ten grontchijnse ende vier loopen rogge ten daege als voorschr. is ten Bossche te leveren, alsmede te wegen ende stegen als voorst. is. Testes et actum ut supra. Lucas Henricxzn. gelooft te betalen Elijzabetten weduwe wijlen Zeegers van Haestrecht, haeren kijnderen ende kijndtskijnderen gereedt ofte als haer luijden dat gelieve zal de zomme van …(niet ingevuld)…. terzake van de cleijnen acker.
   
15 mei 1554 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 246r en f 246v d.d. 15-5-1554.
Wij Bartolomeus Jansse ende Geridt Peetersse doen condt allen dat voor ons gecomen is geweest Robbert Geritsse ende bekende ontvangen te hebben gehadt 25 car. gld. tot 20 st. elcke gld. gereckent van Willem Cornelissoon terzake van eene acker landts die Willem tegen den voorschr. Robbert metten anderen erfgenamen Zeegers van Haestrecht gekocht heeft gehadt nae uitwijsen schepenen brieven van Venloon daeraf zijnde, scheldende den voorschr. Willem quijt van de voorschr. 25 gld. ende allen anderen deser quijtscheldingen van noode zijnde. Testes ut supra. Actum anno 1554 den 15 mei.
   
1 dec 1555 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 264r d.d. 1-12-1555.
Robbert Geritssoon de Preijser heeft gelooft te vergelden (Ser)Faessen Wouterssoon eene jaerlijcke ende  erffelijcke  chijns  van  20  st.  's  jaers  alle  jaer  tot  Loon  te  betalen  op  Sinte  Andriesdag naestcomende uit ende van zijnder erffenisse metter timmeringe daerop staende in de parochie van Venloon  opte  Vaert  gelegen  metter  oosten  zijde  neffen  erffenisse  Geeridts  Oirlmans metter  westen zijde neffen Roelof Andriessen streckende van den vaertcant zuijtwaerts aen Maria weduwe Huijbert de  Preijser.  Nog  uit  twee  ackerkens  landts  oock  aldaer  opte  Vaert  gelegen  den  zelven  Robberten toebehorende alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren. Testes, Peeter Peetersse ende Jacop Jansse. Actum anno 1555 opten 1e dag van december.
   
30 jun 1557 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 386r d.d. 30-6-1557.
Condt  sij  eene  ijgelijcken  dat  voor  ons  schepenen  ondergeschreven  aen  een  gebaene  vierschaer gekomen  sijn  geweest  Robbert  Geritsse  de  Pruijser  oudt  wesende  53  jaeren  ende  Arnt  Geldensse Moelengraeff  oudt  zijnde  47  jaeren,  ende  hebben  ten  rechtgelijcken  ende  ernstige  versucke  van Meester Jan Gerit Haemels getuijgt ende met oprechte vingeren gestaeft, vercleert ende geassigneert alsoo recht is. Dat zij daer bij aen ende over zijn geweest (onbegrepen van juiste dage) ten huijze van Cornelisse Geritsse de Leuwe opt Sprange aldaer onder andere die executeurs van de testamenten wijlen  Claes  Geritsse  de  Weert  ende  Heijlwigen  zijnder  huijsvrouwe  zaeliger,  den  erfgenamen  van Claessen voorgen. allen hen brieven die hen te deele gevallen waren, gaevende ende overleverden in afcorting  van  alsulcke  72  ofte  74  carolus  guldens  als  den  zelven  in  der  delingen  toegevuecht  ende gelegt waren. Ende vercleerden nog die voorgen. deponenten dat hen nog wel indachtig was dat die zelven executeurs den voorn. erfgoederen van wijlen Claes Gerits den schepenen brief van Venloon spreckende  van  3  gld.  ‘s  jaers  opte  goederen  van  Gerit  Peeter  Huijbenzn.  den  zelven  oock  mede gaeven ende overleverde, alligeerende die deponenten voorn. die redenen van hender welwetentheijt ’t geene voorschr. is alsoo geschiet te zijn dat zij beijde lezen ende schrijven kunnen. In kennisse etc.   Actum anno 1557den 30e juni . Testes, Peter ende Jacop.
   
21 sep 1561 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 355r d.d. 21-9-1561.
Adriaen  Jan  Arntsse  voor  hem  zelven,  Peter  Henricksse  van  Raemsdonck,  Adriaen  Jansse  en Anneke  Jansdr.  met  hueren  gecoiren  momboir  als  navolgers  en  erfgenamen  van  Antoenissen Bertoutszn.  alsulcke  jaerlijckse  ende  erffelijcke  chijns  van  3  carolus  guldens  's  jaers  als  Robbert Geritsse de Pruijser gelooft heeft te geven ende te gelden Antoenissen voorgen. uit zijnder erffenisse aan  de  straet  gelegen  volgens  brieven  van  Venloon  in  data  1540  den  6e  maart,  hebben  sij opgedragen Jacoppe Eelensse met de brieven etc. Testes et actum ut supra.
Item:  Jacop  Eelensse  heeft  den  voorschr.  chijns  voorts  opgedragen  Robberten  Adriaensse  met  de brieven en met drie verschenen chijnsen. Testes, Meeus en Jacop. Actum anno 1566 den 13e maart.
   
   
 
22 apr 1571 Regionaal Archief
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 449r d.d. 22-5-1569. 
Margriet  Jacopsdr.  ende  Eertken  haer  suster  met  haer  gecoiren  momboir  hun  gedeelte  van  eene jaarlijkse  chijns  van  2  ca.  gld.  's  jaers  als  Lambert  Gijsbert  Scoenmaeker  geheijten  van  Gorcum verkocht heeft Arntden Jan Melissen, alle te betalen des schepenen binnen den bossche te leveren uit ende  van  sijnder  erffenisse  metter  timmeringe  daerop  staende  aen  de  heijrstraet  gelegen  ende  uit meer  erven  bij  eene  losbrief  blijckende  in  date  den  14e  mert  anno  1526,  hebben  sij  opgedragen Arntden Jacopszn. haeren broeder met de brieven ende gelooft te waren etc. Nog hierin gedeelte in eene chijns van 1 ca. gld. die Robbert Gerit de Praeijser gelooft heeft te geven ende gelden Arntden Jan  Melissen  t.b.v.  Margriet  sijnder  moeder  des  schepens  te  betalen  uit  zijnder  erffenisse  metter timmeringe aen deijnde gelegen bij schepenenbrief van Venloon blijckende in date 1537 den 27e meij. Testes  et  actum  ut  supra.  Onder  bijgeschreven:  Arnt  Jacops  heeft  die  voorschr.  2  gld.  's  jaers opgedragen Joisten Petersse. Testes, Rob en Jan. Actum 22-4-1571.
   
18 feb 1573 Regionaal Archief
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 522r d.d. 18-2-1573.
Jan wilner Gijsbert Janszn. alsulcke chijns van vier ca. gld. ende 7 ½ st. 's jaers  op Sinte Jansdach te betalen  aan  Robbert  Geeridt  Spruijserszn.  ende  Peeter  Jan  Zoetericx,  gelooft  hebben  te  vergelden Jenneke Jan Eelkensdochter, ten Bosschen te leveren in brieven van den Bossch  in data 1527 den 22e junij, daeraf heeft Jan voorn. gelooft jaerlijks te vergelden 2 gld. 15 st. ofte die te lossen zulx dat de erffenisse van Peeter ofte zijnen erfrgenamen ende zijnen anderen goederen (nu Willem Cornelis de Pruijser toebehorende) geen schade komen en zal. Daer voor ten panden stellende zijn erffenisse metter timmeringen daerop staende aen de heijrstraet gelegen, oostwaerts aen erffenisse van Adriaen Joostenzn. westwaerts aen Bertrum Claes de Bont, zuijtwaerts ende noortwaerts aen sheerenstraet, alzoo hij zeede. Testes, Jacop ende Jan. Actum den 18e dach in februario anno 1573.
   
jun 1575 Regionaal Archief
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 533v d.d. juni 1575.
Robbrecht  Adriaenszn.  van  Greevenbrock  alsulcke  jaerlijkse  ende  erfelijke  chijns  van  3  ca.  gld.  als Robbrecht Geerits de Pruijser gelooft heeft te vergelden Anthoenissen Bertoutszn. opte zesde dach in de maand meert, uit zijnder erffenisse metten timmeringe daerop staende in de parochie van Venloon aen de rechte heijrstraet gelegen, volgens brieven de Venloon in data 1540 den 6e dach maart, heeft hij opgedragen Jacoppe Janszn. de Bont met drie verschenen pachten ende gelooft te waren. Alsoo hij zeede bij opdrachten de voorschr. chijnsen verkregen te hebben van Jacop Gelaatssoon. Dit aldus geschiet zijnde is gekomen Jacop Janszn. ende heeft de voorschr. pacht met den voorschr. achterstel voorts  opgedragen  Jan  Ariaen  Breeckelmans  in  der  vuegen  als  voorst.  Staet.  Testes  et  actum  ut supra.
   
   

 

 

Huwelijk:                               Marike (19339)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1548

 1556

 1568

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

65632

65634

65636

65638

65640

65642

65644

65646

65633

65635

65637

65639

65641

65643

65645

65647

               
32816

32817

32818

32819

32820

32821

32822

32823

16408
Jan Janssen de Pruijser (20031)
circa 1420 - voor mrt 1512
16409

16410

16411

8204
Gerrit Janssen de Pruijser (19144)
1464 - voor mei 1537
8205
Adriana (19145)
circa 1480 - voor nov 1543
x
4102
Robbrecht Geeridt Janssen de Pruijser (4592)
1504 -