Bartholomeus Arnoldus Jansen (Meeus Aertsen) (415) vaart kwartier

Vader:         Aert Jan Meeuwsen (972)

Moeder:      Marijke Joosten Jansen (976)

   
Geboorte: circa  1570 Loon op Zand  
   loon op zand

vernoemd naar Bartholomeus Willem Wijnen (985)  

  

 

 

 

31 aug 1606 Loon op Zand
  Folio 82v   Meeus Aertssen naast goederen die Lenaert Michielssen, Ghijsbrecht Aertssen, Arijen Willem Gijben, Pauwels Janssen en Barbara Aertssen onlangs verkocht hebben aan Cornelis Cornelissen Oerlmans en Jan Hendricxen.
De goederen zijn aangekomen bij erfenis van Hilleken Jan Meeussen. 31-8-1606
   
8 nov 1606 Loon op Zand
  Folio 72v   Heer Dierick van Immerseel, heer van Loon op Zand, transporteert goederen aan Jan Claessen Trip en Meeus Aertssen. 8-11-1606
Folio 72v   Jan Claessen Trip en Meeus Artssen bekennen schuldig te zijn aan heer Dirck van Immerseel, heer van Loon op Zand, een bedrag van 1234 gld. 5 st. terzake van voornoemd transport. 8-11-1606
   
[24 nov 1605] Loon op Zand
 

28 feb 1607
Folio 39v   Ghijsbert Gijsberts, Lenaert Michielssen, Ariaen Willemssen, Pauwels Janssen, Ariaen Willem Ghijben en Berber Aertssen, allen erfgenamen van Hilleken Jan Meeussen, transporteren goederen aan Jan Hendricxen en Cornelis Cornelissen Oerman.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat Meeus Aertssen deze goederen op 28-2-1607 genaast heeft. 24-11-1605
  Folio 82v   Lenaert Michielssen, Ghijsbrecht Aertssen, Ariaen Willem Gijben, Pauwels Janssen, ook voor Ghijsbrecht Janssen, geh.m. Barbara Aertssen, allen erfgenamen van Hilleken Jan Meeussen, transporteren goederen aan Meeus Aertssen. 28-2-1607
Folio 83   Meeus Aertssen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Michielssen, Ghijsbert Aertssen en Ariaen Willem Gijben c.s, allen erfgenamen van Hilleken Jan Meeussen, een bedrag van 399 gld. terzake van voornoemd transport.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat enkele termijnen van deze schuld op 11-4-1610 ingelost zijn.  28-2-1607
Folio 83    Jan Claessen verklaart dat hij een rente van een pleit turf op de goederen van Hilleken Jan Meeusen van Goossen Jan Aertssen, wonende te Boxtel, overgenomen heeft.  28-2-1607
   

 

 

Huwelijk:                               Walburch Jan Laureijssen (965)

 

Dochter:       circa 1609       Catharina Bartholomeus (967)

Zoon:            17 okt 1610      Arnoldus Bartholomeus (49); Vaert, Loon op Zand  
                                                getuigen: Elisabeta Carolus (2015) en Petrus Michaelis (2014)

 

 

okt 1609 Loon op Zand
  Folio 50   Beslechting van een geschil tussen enerzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt Joostn, Aerdt Geritssen en Robbrecht Gerittsen, voor zichzelf als voor de kinderen van wijlen Lijnken, vrouw van Jan Lauwen, als erfgenamen van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Mari Meeussen, vierde vrouw en wed.v. genoemde Jasper Robben, geassisteerd met schout Dirck Claessen Buenen. 6-10-1609
Folio 51  Beslechting van een geschil tussen enerzijds Thonis Thonissen, als erfgenaam van zijn grootmoeder Goelken, derde vrouw van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt en Robbrecht Geritssen, Aerdt Joosten en de kinderen van wijlen Lijnken, in leven vrouw van Jan Lauwen, allen erfgenamen van Jasper Robben. Thonis Thonissen wordt geassisteerd door zijn schoonvader Corst Thonissen en zijn voormalige voogden Jan Thijssen en Ariaen Jan Ariaens. 16-10-1609
Folio 51v   Aerdt Geritssen (3/4) en Robbrecht Geritssen (1/4) bekennen schuldig te zijn aan hun tantes Ariaenken en Anneken Robben een bedrag van 101 gld. 1 st. 2 ot. terzake van een transport van goederen, voorheen eigendom van Jasper Robben. Uit de aantekening in de marge blijkt dat twee van de zes termijnen van deze schuld op 24-5-1611 betaald zijn. 17-10-1609
Folio 66v   Arijaen Jan Laureijssen, Robbert Jan Laureijssen, Korstiaen Jan Laureijssen, Meeus Aertssen, geh.m. Walburch Jan Laureijssen, en Arijaen Lammert Meeussen, geh.m. Anneken Jan Laureijssen, allen kinderen van Jan Laureijssen en wijlen Kathalijn Robberts, transporteren hun deel in goederen aan Robbert Geraertssen. De goederen zijn aangekomen bij erfenis van hun oom Jasper Robben. 4-10-1609
   
[23 okt 1598] Loon op Zand
26 juni 1610 RAT. Loon op Zand. R 58a f 8r d.d. 23-10-1598.
Aert Jan Meeusen heeft verkocht Claes Willem Bastaers een erffenisse metter timmeringen daerop staende opte Ketsheuvel gelegen, daer hij vercoper tegenwoordig op woont, oostwaerts aen de erfgenamen van Arijaen Jan Meeusen, suijtwaerts aen sheerenstraet, westwaerts aen Jan Zacharias en noortwaerts aen 'twelf geerden. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven etc. Lasten zes vaeten rogge aen de Hl. Geest tot Loon. Nog 2 gld. 15 st. 's jaers tot Cappel etc. Des behout de verkoop aen selver het nieuwe huijske met twee eijcken bomen. Testes scabini, Jan Wouter Claes Bertensse ende Jan Lauwrijs Dircx. Actum den 23e october 1598.
De kooper voorn. heeft gelooft te betaelen den verkoper voorn. 500 car. gld. nu opte vesten 50 car. gld. gereet ende paesschen anno 1599. Nog gelijcke 50 car. gld. ende paesschen daeraan volgende nog 50 car. gld. enz. van paesschen tot paesschen, tot dat de voorschr. 500 car. gld. betaelt sullen sijn tw.w. elcke paesschen 50 car. gld. ter causen van 't voorschr. erfgoet. Testes et actum ut supra.
In marge bijgeschreven : Jan Claesse Trip, Meeus Aertssen ende Marike weduwe Aert Jan Meeusen, hebben bekent opte 26e junij 1610 ten overstaan van Jan Wouters ende Dingeman Jansse, schepenen, als dat Claes Willem Basters deze 500 gld. ter vollen betaelt heeft, blijckende bij quitantie bij hen ende den voorschr. schepenen onderteckent alhier den 17e januari 1636 geblecken ende oversulcx met consent van de gelijcke erfgenamen Aert Jan Meeusen gecasseert. 
   
16 jul 1611 Loon op Zand
  Folio 34    Jan Wouter Claessen, Robbrecht Geritssen, Anthonis Hendricxen, Dirck Cornelissen Oerlmans, Jan Aentken Aerts, Aerdt Geritssen en Thuenis Dingenman transporteren goederen aan Bartholomeus Aertssen Decker.  16-7-1611 
Folio 35
    Bartholomeus Aertssen bekent schuldig te zijn aan Aerdt Geritssen en Thuenis Dingenman een bedrag van 600 gld. en aan Dirck Cornelissen een bedrag van 196 gld. terzake van een transport  16-7-1611
   
12 okt 1611 Loon op Zand
  Folio 46v    Dirck Cornelissen Oerlmans transporteert goederen aan Meeus Aertssen.  12-10-1611
Folio 47     Meeus Aertssen bekent schuldig te zijn aan Dirck Cornelis Oerlmans een bedrag van 192 gld. terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld ingelost is.  12-10-1611
   

 

Overleden:   tussen okt 1611 en juli 1613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1581

 

   
29 jul 1613 Loon op Zand
  Folio 115v    Burchtken Jan Lauris, wed.v. Floris Kaerlen en daarna wed.v. Meeus Aertssen, geassisteerd met haar vader Jan Lauris, met haar schoonmoeder Marijken, wed.v. Aerdt Jan Meeussen, en met Aerdt Kaerlen en Ariaen Janssen Lauwen als voogden van Huijbert en Floerken, kinderen bij Floris Kaerle, sluiten een overeenkomst met Robbrecht Janssen Lauwen en Jan Claessen als voogden van Lijntken en Aertken, kinderen van voornoemde Burchtken bij Meeus Aertssen. 29-7-1613
   

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

16384
Willem Wijnen (2463)
circa 1450 - voor apr 1510
16386
Gerrit Gelden Matthijs (987)
circa 1450 - voor 1508
16388

16390

16392

16394

16396

16398

x
16385

16387
Ida (IJke) Melis die Laet (988)
circa 1450 - voor 1508
16389

16391

16393

16395

16397

16399

               
8192
Bartholomeus (Meeus) Willem Wijnen (985)
1474 - voor dec 1553
8193
Barbara Gerrit Gelden (986)
circa 1485 -
8194
Arnoldus (Aert) Jan Caeijten (974)
circa 1480 - voor apr 1537
8195
Claesken (15574)
circa 1490 - voor nov 1541
8196

8197

8198

8199

x
x
4096
Jan Meeus Willems (983)
circa 1510 -
4097
Dingena Aert Jan Caeijten (973)
circa 1510 -
4098
Joost Jansen Goijaerts (977)
circa 1510 -
4099

x
x
2048
Arnoldus (Aert) Jan Meeusen (972)
circa 1530 - voor mrt 1610
2049
Marijke Joosten Jansen (976)
circa 1530 - circa 1615
x
1024
Bartholomeus (Meeus) Aert Jansen (415)
circa 1570 - circa 1612