Thomas Adriaen Joosten de Genser (414)          kwartier

Vader:        Adriaen Joosten de Genser (11927)

Moeder:     Heesken Zijmons (12202)    

     
Geboren: circa 1560 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

Huwelijk:                            Peeterken Adriaen Oirlemans (2348)

 

Zoon:          circa 1605       Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser (1584)


 

4 dec 1598 (Vermelding) Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58a f 11r d.d. 4-12-1598.
Joncker Dierick van Immerselle heer tot Loon opt Sandt heeft verkocht Willem Martensse van Gilse, Dirck Claessen Bunnen, Henrick Arijaen Aertsse ende Jan Wouter Claes Bertrumse de Bont ende Cornelis Cornelis Oerlmans, de helft in een lot moers, omtr. 46 cleijn hont moers ende 27 roeijen en een halve voet, genoempt het noordenblock teijnde aen de noordensijde van de rechte vaert gelegen, oostwaerts aen sheerendellen, suijtwaerts aen 't lanthooft van de rechte vaert voorschr. westwaerts aen de meergrippe streckende noortwaerts totter moer van Jan Arijaensse wonende op Sprang. Ende Thoenis Henricxsse ende Thomas Arijaen Joosten ¼ part, Jan Aertsse ende Willem Arijaense oock ¼ part in de voorschr. moer. Ende heeft hen opgedragen ende overgegeven etc. Ende gelooft te waren, vrij en los. Testes scabini, Peeter Arijaen Thomas ende Peeter Arijaen Cornelis. Actum den 4e november 1598.
   
10 mei 1600 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 59 f 28r d.d. 10-5-1600.
Anthonis Ariaense als man van Hendrikske Dielis Sijmonsdr. sijne wettige huisvrouw voor hen selven ende Sijmon Dielissen nog onmondig wesende waer Thomas Ariaen Joosten voor in staet ende geloofde de gerechte momboir van Sijmon voorschr. ende hebben gesamenlijck verkocht aan Joosten Petersse haere mede swager, haer lieden gedeelte dat sij hebbende sijn in seckere erffenisse metter timmeringen daerop staende, soo dat hen van haer lieden ouders aenbestorven is, gelegen op de Vaert daer Joost Petersse tegenwoordig op woont, oostwaerts streckende neven de vaertcant, suijt aen Peter Leeuwen erfgenamen, west en noort aen Jannen Peter Thonissen. Noch een stuck ackerlant den verkopers tesamen met Jannen Peter Thonissen toecomende, zuijt en west aen Jan Henricxse, noortwaerts aen de erfgenaemen Peeter Bertroms ende meer anderen, oostwaerts aen Adriaen Aertsse Oirlman. Noch hiertoe eenen halve acker genoempt den doorenacker, oostwaerts aen watercant, west en suijt aen de erfgenaemen Huijbert Jansse saliger, noort Jannen Wouterssen ende meer anderen. Ende hebben hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijden innne manieren in dien gewoonlijck sijnde. Gelovende te waren ende te vrijen. Uitgenomen dat den coper daer jaerlijcx uit sal gelden de helft van 8 1/2 penningen, ende de helft van den vierdendeel van eenen capuijn in den heere van Loons chijns. Ende 15 st. jaerlijcx den kercke van Loon ende nog de helft van 8 ½ st. ten Bosschen. Testes, Cornelis Dirck Franssen ende Peter Adriaen Cornelissen schepenen, den 10e meij 1600. W.g. Thomas Adriaensen. Cornelis Dirck Franssen en het hantmerck van Peter Ariaens ende Peter Joosten.
   
[23 juni 1612] Loon op Zand
10 mei 1600 Folio 73v    Sijmon Dielissen geeft goedkeuring aan het transport van goederen door Anthonis Adriaenssen Cruijck en Thomas Adriaen Joosten, voogd van genoemde Sijmon, aan Joost Peter Joosten. Het transport vond plaats op 10-5-1600.   23-6-1612
   
   

 

 

Overleden: voor 1605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1581

 

   
10 jan 1605 Loon op Zand
  Folio 1   Joost Peeter Joosten en Anthonis Aerienssen Cruijck, als voogden over de onmondige en innocente Sijmen, zoon van wijlen Gielis Sijmonssen, verklaren een bedrag van 25 gld. ontvangen te hebben van Peterken, wed.v. Thomas Adriaen Joosten.
Genoemde Thomas had dit bedrag tijdens zijn leven geleend. 10-1-1605
   
19 apr 1606 Loon op Zand
  Folio 54v    Jan Peters Leempoel bekent betaald te zijn van de schuld die Thomas Adriaen Jooste tijdens zijn leven op 13-12-1599 aangegaan is.   19-4-1606
   

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

32960

32962

32964

32966

32968

32970

32972

32974

32961

32963

32965

32967

32969

32971

32973

32975

               
16480

16481

16482

16483

16484

16485

16486

16487

8240

8241

8242
Sijmon (19189)
circa 1520 -
8243

4120
Adriaen Joosten de Genser (11927)
circa 1540 - voor apr 1597
4121
Heesken (Eesken) Sijmons (12202)
circa 1540 -
x
2060
Thomas Adriaen Joosten de Genser (414)
circa 1560 - voor 1605