Guilielmus (Willem) Jorissen van Gulick (3234)        Gulick kwartier

Vader:      Georgius Willems van Gulick (14709)  

Moeder:   Margarita Goossen van der Borcht (14710)

   
Gedoopt: 14 aug 1662  gemini     's-Hertogenbosch  St. Janakte
st Jan
getuigen: Wilhelmus van der Burcht pastor in Nederweert en Joanna Andriessen van Ravensteijn (15632)

 

24 apr 1670 uit: Bossche Encyclopedie 's‑Hertogenbosch
  Momboirboek
Johan BECX, koopman te 's-Hertogenbosch, oom van vaderszijde, Johan van ESCH, clercq ter griffie, neef maternel, zijn momboirs over Willem, Maria, Goossen, Margriet en Joris, onmondige kinderen van wijlen Joris van GULICK bij Margriet van der BORCHT.
Beheer van goederen.
24.04.1670 | f 343v
   
21 jun 1670 Archief van de Schepenbank in de Eninge Oisterwijk
  847.Sch.Otw,R.364,II,33v
juffr. Helena meerj. d.w. Goossen Embrechts van der Borcht dmaw Margaretha Dollemans mr Marten van Hees not. namens hr Franciscus z. Goossen van der Borcht en Margreta, landdeken en pastoor tot Nederweert mede als momb. van Henricus onm. z. w. mr Embrecht van der Borcht en Maria van der Borcht zr hr Franciscus voor sch. Nederweert juffr. Catharina van der Borcht namens hr Sacharias Walraven doctor in de medecijnen haar man voor sch. Maseyck 2-6-1670 de momb. 5 onm. krn w. Joris van Gulick dmaw Margreta d.w. Goossen Embrechts van der Borcht o   - stede lants huys schuer hoff boomgaert ackerlant weye beemden houtwassen bvvo in de Cleyn Heye omtrent de Diese t mr Marten van Hees O deels erfgen. Joachim van Esch de gemeente en den Eyck? W v N gem. straat t Z reviere gent de Diese Z o   - stuxken weyvelts hey hout en moerput gent het Romeinken over de Diestroom aen de westenzijde van den dijck t erfgen. jr Jan van der Steeghde t gen. dijck v N Diestroom t Jasper Ariens van den Boer mma en bij Hendrick Jans Heunen als huiurder gebruikt aan Joost Martens van Vechel borger der stad sBosch belast met 15 st grondcijns domeinen van Brabant
   
[17 okt 1628] Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  70. 1628 oktober 17 sH,R.1506,28 Goossen Eijmbrechts van der Borcht wnd Otw verkocht mr Guiliam van Rienshoeven apothecaris jeec 9 gld op St Lucas uit - stuck ackerlant 12 L dingb. Otw tot Huyckelom in de Langhvennen t erf convent van St Clara sBosch en Henricx van Nuys O t erf Gerart vander Stegen en Cornelis Wijnants van Colen W v Z erve mr Adriaen Comans lic. in de rechten t gem. molenwech belast met reductie malder rogge tafel H.Geest Otw losbaar met 200 gld
margo: kwijting bij Geertruit van Drongelen wede dhr dr Rijnshoven 8-12-1670 door Johan van Esch en Johan
24 aug 1671 Becx momb. onm. krn Joris van Gulick bij Margriet d. Goossen Eymberts van der Borcht 24-8- 1671
   
4 mrt 1678 uit: Bossche Encyclopedie 's‑Hertogenbosch
  Momboirboek
Hendrick van BERCHEM in huwelijk hebbende de zuster van de moeder en Johan BECX, weduwnaar van de zuster van de moeder zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joris van GULICK bij Margaretha van der BORCHT.
04.03.1678 | f 402

 

woont in de Vuchterstraat in 1699 te 's-Hertogenbosch

Huwelijk:  26 dec 1699 Isabella Balthazars van Heeswijck (14704) 's-Hertogenbosch Schepenbank 
 
Kinderen:  
   
Zoon:     30 jan 1702 Georgius Willems van Gulick (14707) 's-Hertogenbosch St.Jan
    getuigen: zijn grootvader Balthazar van Heeswijck (14731) en zijn tante Maria Henrica van Gulick (14713)
   
Zoon:    29 mrt 1703 Cornelius Willems van Gulick (14706) 's-Hertogenbosch St.Jan
    getuigen: zijn oom Cornelius van Heeswijck [23021] en zijn grootmoeder Oda van de Laer (14732)
   
Zoon: 29 okt 1704 Georgius Willems van Gulick (14708) 's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn tante Margareta van Gulick (14712) en zijn grootvader Balthazar van Heeswijck (14731)
     
Zoon:   2 feb 1712 Franciscus Zacharias Willems van Gulick (432) 's-Hertogenbosch St.Jan
   
    getuigen: Joannes Nicolaus Augustinus Walraven en Anna Elisabetha Walraven vervangen door zijn tante Margarita van Gulick (14712)
     

 

Overleden: voor jun 1712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1719 uit: Schepenprotocol Sint-Oedenrode St. Oedenrode
  Ter instantie van Juffrouw Hester de Leeuw woonde tot S'Bosch is geregistreert. Willem Pompen als man ende momboir Margareta Maria Bex woonende binnen dese stat in dier qualitetijt, soo voor sig selven als mede gemagtigt van Arnoldus Pompen sijne broeder naergelaten weduwnaer en universelen erffgenaam van Margareta van Gulich. Mitsgaders Willem Bex ende Isabella van Heeswijck, eerst weduwe van Willem van Gulich en nu huijsvrouwe van Justus van Veggel, bijde woonende binnnen de stat voorschreven. De voorschreven Isabella als moeder ende voogdesse van Francois haeren onmondige soone bijden voorschreven Willem van Gulich verwekt ende nevens haer den voornoemde Justus van Veggel als haere momboir, sig niet te min voorden onmondige fort ende sterk maekende. De voorschreven Juffrouw Isabella van Heeswijk als nog gemagtigt van juffrouw Maria Anna van Laathem weduwe van Goswinus van Gulich woonende tot Brussel. Den voorschreven Justinus van Veggel hem daervoor niet te min fort ende sterck makende mits desen. O.a. een derde in twee mergen en twee hont lants gelegen inde Coorenwaert inden dorpen van Maren genaamt Ketelaers. Een derde part in negen roijshe vaten rogge in een meerder pagt van vijfftien lopen rogge uijt onderpanden tot Sint Oedenrode, en welke pagt Johan van de Wijde hadde gelooft Jannen Henrix cumsius 1433. Comparanten ider soo veel hem aengaat aengecomen sijn mits doode ende afflijvicheijt haerder ouders, voorouders als andersins soo men verclaerde. Transportarimt? Juffrouw Hester de Leeuw. Verder vermelding van: Jan sone Herman Jansse ende Laurens Arnold Laurenssen. Jan zoon Jans de Malderen.
   
23 aug 1720 uit: Bossche Encyclopedie 's‑Hertogenbosch
  Wilhelmus POMPE, Ludovicus van HEESWIJCK en Wilhelmus van LUIJCK, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Willem van GULICK bij wijlen Isabella van HEESWIJCK. Aangesteld op verzoek van de grootvader Balthasar van HEESWIJCK.
Beheer van goederen.
R1927 23.8.1720 f 60

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

back / terug

 

4288

4290

4292

4294

4296
Goossen Embrechts Goossens van der Borcht [49177]
circa 1510 - 1570
4298
Peeter Goossens Toelings [49192]
circa 1530 - 29 jul 1604
4300
Henrick Dolmans [49624]
circa 1525 -
4302
Reijnder Jansen Becx [49613]
circa 1510 - voor sep 1563
x
x
x
x
4289

4291

4293

4295

4297
Clara Gielissen van der Schoot [49648]
circa 1510 - voor mrt 1584
4299
Meeuske Bartholomeussen Ariens [49195]
circa 1530 -
4301
Margareta Dircks van Moriame [49625]
circa 1525 -
4303
Mechteld Jansen van Bruheze [53207]
circa 1510 -
               
2144
Georgius Goijaerts van Gulick [22962]
circa 1575 - voor apr 1633
2145
Cornelia (Neelen) Jansen de Boon [48114]
circa 1575 -
2146
Joannes (Jan) Hendriks de Leeuw [48116]
circa 1570 -
2147
Maria Capermans [48117]
circa 1570 -
2148
Eijmbert Goossen van der Borcht [49173]
circa 1550 -
2149
Cornelia (Neelken) Peeters Toelings [49191]
circa 1555 -
2150
Andries Henricks Dolmans [47273]
circa 1550 - voor 1616
2151
Catharina Reijnders Becx [47274]
circa 1550 -
x
x
x
x
1072
Wilhelmus Jorissen van Gulick [15631]
circa 1605 - voor mrt 1666
1073
Henrica (Hermanna) Jansen de Leeuw [23005]
circa 1605 - voor 1639
1074
Goswinus (Goossen) Eijmberts van der Borcht [48277]
circa 1575 - voor 1651
1075
Margaretha (Margriet) Andriessen Dolmans [49179]
circa 1590 -
x
x
536
Georgius (Joris) Willems van Gulick [14709]
16 jan 1632 - voor apr 1670
537
Margarita Goossen van der Borcht [14710]
2 mei 1632 -
% 15 feb 1661
268
Guilielmus (Willem) Jorissen van Gulick [3234]
14 aug 1662 - voor jun 1712