Zeeger Willemssen van Haestrecht (19340)        Haestrecht kwartier

Vader: Willem van Haestrecht (19351)

 

 
     
Geboren: circa 1480      
   loon op zand

 

 

 

 

 

 

Huwelijk:                            Elisabeth (19341)

Kinderen:

Dochter: circa 1515 Dirckske Zeegers Willemsen van Haestrecht (19091), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Cristiaen Zeegers Willemssen van Haestrecht (19342), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Truijken Zeegers Willemssen van Haestrecht (19343), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Caterijne Zeegers Willemssen van Haestrecht (19344), Loon op Zand 
     
     

 

17 jan 1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 23r d.d. 17-1-1507.
Barbara dochter wilner Huijbert Jansoon met hoeren gecoren momber haer van den heer gegeven als recht is, een mud rogge lijftochten tot haer behorende als sij seede, welck mud rogge voorschr. Zeger Willemsoon haer heeft gelooft te vergelden alle jaere op onser vrouwe dach lichtmis ende dat nae uitwijsen eene instrument van notaris ende getuijgen daer op gemaeckt, gelijck dat volcomentlijcker in helt ende begrepen, heeft Barbel voorschr. met haere momber dat mud rogge lijftochten ende met negen verschenen pachten, opgedragen ende overgegeven die eerste vier lopen Claes Geritsoon tot behoef onser liever vrouwe om zekere dienst daer mede te doen doen, die andere vier lopen Lambert Artsoon tot behoef der kercke, die derden vier lopen Cornelis Jansse tot behoef Sinte Peter ende Sinte Pauwels, ende die andere vier lopen Sinte Barbara in der kercke voorschr. ende nae dien advenant den achterstal te delen, behoudelijck dat die kijnderen Art Claessen sullen hebben een mud van der achterstel etc. ende commer van haere wegen af te doen. Testes, Claes Bartroms ende Lambert Artsoon. Actum anno 1507 den 17e januari.
   
21 mrt 1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 28v d.d. 21-3-1507.
Zeger Willemssoon van Haestrecht heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Robbert van Grevenbroock, Heer tot Venloen, alsulcke veerthien lopen rogge der mate van Venloen alle jaere op onser vrouwe dach lichtmis als Korstiaen Jan Eelensoon, Robberten voorschr. gelooft had te vergelden ende dat nae uitwijsen sijns schepenbrief ende de pacht voorschr. te Venloen te leveren uit ende van sijnen erffenisse metter timmeringe daqerop staende gelegen in de prochie voorschr. aen de straet tusschen erffenisse Claes Bartroms op die een sijde ende Peter Jan Tijs op die andere zijde, hodende metten eene eijnde aen sheerenstraet, de andere aen Jan van Scouwen. Ende heeft gelooft Zeger als een principael schuldenaer op hem ende op sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach dat hij die voorschr. veerthien lopen rogge Robbert voorschr. jaerlijcks alsoo gelden ende betalen sal datter Korstiaen voorschr. of sijn naecomelingen nimmermeer hinder noch schade af comen en sal. Noch heeft Zeger voorschr. gelooft dat hij sijn erf. penningen van den voorschr. pacht altijt gereet sal hebben als Ariaen Oirlmans of Gerit die Pruijser hen erf penningen leggen willen. Scabini, Claes Bartroms ende Lambert Aerts. Actum anno 1507 den 21e dach martij. Dies heeft Claes ende Gerit wederom gelooft als desen copers hen betaelt hebben dat hen nimmermeer … van den penningen voorschr. manen ende sal.
   
14 mrt 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 32r d.d. 14-3-1508.
Cornelis Jan Henricks heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet etc. Aleijten, Jan Henricks huijsvrouwe sijnder moeder, te betalen twaalf lopen rogge erflijcke pacht alle jaere op onser vrouwe dach lichtmisse van Zeger Willemsssoon van Haestrecht wegen, vier jaere lanck ende ten eijnde van den vier jaere, soo heeft Cornelis voorschr. gelooft dese 12 lopen rogge af te quijten van wegen Zegers voors. ende Zeger den oude brief over te geven van sijnder moeder ende hier ende tussen alzoo te betalen datter Zeger voorschr. ende sijnen naecomelingen gheen hinder noch schade af comen ende sal. Testes, Jan Melissoon ende Adriaen Henricks. Actum 1508 den 14e dach in maart.
   
6 apr 1508 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 32r d.d. 6-4-1508.
Jan die Cort heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Zeger Willemsse van Haestrecht, eene jaerlijckse ende erffelijcke pacht van een halve mudde rogge de mate van Venloon, alle jaere te betalen op de 6e dach van april ende te Venloen te leveren uit ende van sijnen erffenisse metter timmeringe daerop staende, gelegen in de prochie voorschr. ter stede geheiten die Molenstraet tusschen erffenis Peter Faessen metten eender sijde, de andere sijde ende dat eene eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen den heer van Loen. Ende in den naem des geschr. coops soo heeft gelooft Jan als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, den erfpacht voorschr. te waren etc. Noch heeft Jan voorschr. nu gelooft dat alsoo wanneer Zeger die penningen wederom hebben wil ende hem dat met wettige wacht een half jaer te voren op segt, dat Jan als dan de penningen weder aenleggen sal metten verschenen pachten. Testes, Ariaen Henricks ende Peter Jan Henricks. Actum den 6e dach van april.
Item: dit half mud rogge mach Jan die Cort quijten met 16 peters, 18 st. voor de peter ende den philips gulden metten gewicht voor 25 st. den koervorster gld. voor 18 st. die nieuwe croon voor 36 ½ st. ende alle ander gelt nae advenant. Testes ut supra.
   
25 jan 1509 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 37v d.d. 25-1-1509.
Zeger Willemssoon van Haestrecht heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Henrick Janssoon die Loze een stuck lants in sijnder groote van de hol van de kercke graft aen oostwaerts op tot eene oude graft bedessij die wass weteringe. Dies sal ick dese oude graft mede hebben ende van den holl van Ariaen Martens kijnderen graft totten graft toe aen sijnen acker noortwaerts op van den voorschr. Henrick dese voorschr. erffenisse in een recht erfrecht te hebben ende te besitten voor een hoen in sheeren chijns ende Zeger Willems daer jaerlijcks uit te vergelden. Ende die mach Henrick altijt quijten met twee peters het lopen, 18 stuijvers voor de peter gereckent. Ende heeft gelooft Zeger sup se etc. te waren voor de cijns ende pacht voorschr. ende anderen commer af te doen. Dies sal Henrick daer over wegen ende stegen oostwaerts op tot sheerenstraet toe ende Zegers erffenisse voorschr. Ende als Henrick ofte sijnen naecomelingen dese penningen leggen, dat sal hen corten 1 ½ st. aen die somme. Testes, Jan Melissoon ende Jan Bartromssoon. Actum anno 1509 den 25e dach in januari. In marge bijgeschreven: anno 1513 soo heb ik Henrick Janssoon, coster, afgequijten ende Zeger Willemssoon betaelt desen 2 lopen roggen in desen brieven uit mijnen erven hem geweest. Testes, Ariaen Henricks ende Lambert die Meijer als schepenen.
   
13 feb 1509 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 38r d.d. 13-2-1509.
Zeger Willemsse van Haestrecht 5 ½ loopensaet moers ende gront ofte daeromtrent gelegen in de prochie van Venloon aen de Hoghe Baen, metter eene eijnde aen Casteleijns moer ofte sijnen kijnderen, de andere eijnde aen die Baen, de eene zijde aen Sinte Barbara moer van der Sprange, de andere zijde aen luijden uit Udenhout als sij seggen, hebben Zeger voorschr. dese moer ende gront in eene rechte erfcoope opgedragen ende overgegeven Peter van Hees ende Gerit Heer Roelofssoon van Otterdijck, ende heeft daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende sup se et bona te waren ende allen commer af te doen. Testes, Jan Melissoon ende Jan Bertroms. Actum anno 1509 den 13e dach in februari.
Onder bijgeschreven: het lopensaet te betalen met ses halve rijns gulden. Testes ut supra.
   
20 jan 1510  Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 43v d.d. 20-1-1510.
Peter soon wilner Henrick Vannis ende Gerit soon wilner Heer Roelofs van Otterdijck, 32 ende 38 roijen moers ende gronts hen toebehorende als sij seggen, gelegen in der prochie van Venloen, metter westen zijde die kijnderen Peter Vannis, metter oosten sijde sinte Barbara van der Sprange, dat noorden eijnde Gerit Heer Roelofs, dat andere eijnde aen die baen. Welcke moer ende gront Peter ende Gerit gekocht ende gecregen hadden tegen Zeger Willemssoon van Haestrecht, gelijck dat in schepenen brieven etc. hebben Peter ende Gerit dese moeren ende gront opgedragen ende overgegeven Lambert Aertsoon die Meijer ende Goijaert Willemssoon van der Schueren. Ende hebben daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende etc. die voorschr. moer te waren ende allen commer af te doen. Dies sullen sij hebben half den wech tegen hen moer nae advenant der anderen. Testes, Gerit Willemssoon ende Ariaen Henricksoon. Actum anno 1510 op sinte Sebastiaensdach der aent januari.
   
20 apr 1511  Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 44v d.d. 20-4-1511.
Heilwich dochter wilner Peter Swerts met haere gecoren momber haer van den rechter gegeven als recht is, seven ende half lopen rogge der mate van Huesden die men jaerlijcks heffende is tot Baerdwijck op IJken Smits. Welcke rog Heilwich voorschr. aencomende is ende verstorven van Kathelijn haerder moeder als sij seede, heeft Heilwich voorschr. met de selven haerder momber dese voorschr. 6 ½ lopen opgedragen ende overgegeven Zeger Willemssoon tot behoef der kercke van Venloen 4 ½ lopen ende den priester ende den coster elck een lopen, ende heeft daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende dit opdragen, overgeven ende vertijen eeuwelijck vast ende van waerden te houden ende allen commer van haere wegen af te doen. Dies sal Heilwich heffen ende beuren alsoo lange als zij leeft den voorschr. pacht. Testes, Gerit Wouters ende Zeger Willemssoon. Actum anno 1511 den 20e dach aprilis.
   
21 mei 1511  Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 46r d.d. 21-5-1511.
Zeger Willems ende Henrick Dircx hebben gelooft als principael schuldenaeren op hen ende op allen hennen goederen, hebbende ende vercrijgende, Engele Maes Gijb Loijen huijsvrouwe te betalen nu tot lichtmis naestcomende die somme van thien peters, 18 stuijvers voor het stuck met vijf lopen rogge in den sack ende allen den verschenen pachten te betalen tot desen dage toe. Testes, Zeger Willemssoon ende Wouter Adriaenssoon. Actum anno 1511 den 21e dach van meije.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 46r d.d. 21-5-1511.
Engel huijsvrouw wilner Thomaes Gisbrechts met haere gecoren momber etc. heeft gelooft Claes Bartroms te betalen nu tot lichtmis naestcomende die somme van thien peters 18 stuijvers voor het stuck met vijf lopen rogge in den sack. Testes ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 46r d.d. 21-5-1511.
Jan Cornelisoon van Vucht heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, hebbende ende vercrijgende, Engele Thomaes Gisbrechts huijsvrouwe die somme van 16 ½ rijns gulden met sulcker conditie toegedaen of Jan voorschr. Aert Jan Claes betaelt heeft 10 stuijvers, die sullen aen dese somme corten ende noch luttel gebrecks aengaende enige torven, dat staet tusschen Zeger Willems ende Henrick Jansoon. Actum anno 1511 deb 21e dach van meij. Testes, Adriaen Nouwen ende Wouter Adriaens.
   
4 jun 1512  Archief van de Schepenbank    (Vermelding als schepen)
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 48v d.d. 4-6-1512.
Wij Zeger Willemssoon van Haestrecht en Lambert die Meijer, schepenen in Venloen don condt eene iegelijcke dat voor ons comende is.-----
   
10 apr 1513  Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 58r d.d. 10-4-1513.
Wij Jan Melis en Claes Jan Gosens, schepenen in Venloen doen condt eene iegelijcke die dese eerste brieven van procuratie sullen zien ofte horen lesen, dat voor ons comende sijn Henrick Jan van Vucht en Jan Gerit Geldens als deckenen van onser liever vrouwe in de kercke tot Venloen, Jan Jansoon en Jan Henricksoon als deckenen van Sinte Peter en Sinte Pauwels in de kercke voorschr. Claes Jan Art Gosens als decken van Sinte Barbara in de kercke voorschr. En hebben gegeven en geven mitsdesen Ariaen Janssoon van der Bruggen volcomen macht en autoriteijt om met recht te procederen tegen Zeger Willemsoon van Haestrecht als van 12 lopen rogge, die Zeger voorschr. gelooft heeft Barbara Huijbrechtsdochter haer leven lag te gelden en betalen, daer die Barbara voorschr. overgegeven heeft in schepenen brieven van Venloen met negen achterstallige pachten, die eene vier lopen onser liever vrouwe in de kercke van Venloen en die andere vier lopen Sinte Peter en Sinte Pauwels, die derden vier lopen Sinte Barbara. Gelovende die voorschr. deckenen van onser liever vrouwe, van Sinte Peter, van Sinte Barbara op die verbintenissen van haere goederen vast en stendich te houden alles tgheen dat bij dese voorschr. Ariaen ofte sijnen vervanger gedaen sal worden in allerleij manieren of sij tegenwoordich waren, alle argelist hier in uitgescheiden met sulcker voorwaerden toegedaen dat dese voorgen. Ariaen sal voort mogen substitueren die … hem gekennen sal. In kennissen der waerheijt. Actum anno 1513 den 10e dach van april.
   
2 jul 1513  Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 60v d.d. 2-7-1513.
Zeger Willems heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem en op allen sijn goet, hebbende en vercrijgende Claes die Snijer en Ariaen Janssoon tot behoef van Sinte Barbara in der kercke van Venloen van nu Sint Jacop naestcomende over een jaer te betalen die somme van 6 rijns gulden. Testes, Gerit Wouters en Ariaen Henricks. Actum anno 1513 den 2e juli.
Item: Zeger voorschr. heeft gelooft Lambert die Meijer tot behoef der kercken van Venloen 6 rijns gulden te betalen binnen jaers. Testes ut supra.
Item: Zeger voorschr. heeft gelooft Henrick van Vucht en Jan Gerit Geldens tot behoef onser liever vrouwe in der kercke voorschr. te betalen 6 r. gld. en die andere te mogen houden met drie lopen rogge, twee ofte drie jaeren lanck. Testes ut supra.
Item: Zeger Willems voorschr. heeft nog gelooft Ariaen Jansoon tot behoef Sinte Peter en Sinte Pauwels in der kercke voorschr. 6 r. gld. te betalen en die onder te mogen houden met 3 lopen rogge sjaers, twee ofte drie jaeren lang. Testes, Gerit Wouters en Ariaen Henricks. Actum anno 1513 den 2e juli.
   
1 mei 1516  Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 82r d.d. 1-5-1516.
Zeger Willemssoon van Haestrecht heeft wettelijck en erffelijck verkocht Heijn Oest twee lopensaet lants gelegen in der prochie van Venloen metten eendere sijde en metten eene eijnde neve Zeger voorschr. metten andere sijde neve eene gemeijne heirwech, de andere eijnde aen sheerenstraet metten graften daertoe behorende. Dies sal het hoil aen die westensijde twee voet blijven buijten de graft. En heeft hem opgedragen en overgegeven met afgaen en vertijen als recht is. Gelovende sup se et bona te waren voor twee hoenderen te betalen jaarlijcks in sheerencijns en voor vier lopen rogge Zeger daer uit te vergelden tot lichtmis jaerlijcks en die af te mogen quijten altijt met ses rijnsguldens. Testes, Lambert die Meijer en Ariaen Henricksoon. Actum anno 1516 penne mei des maendaeghs.
   
7 feb 1517 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 86r d.d. 7-2-1517.
Zeger Willemssoon van Haestrecht heeft wettelijck en erffelijck verkocht Cornelissoon Willem den Pruijser twee lopensaet erfenis en 13 roijen en zijn gelegen omtrent de kerck, metten eenre sijde neve Henrick Janssoon (de Looze), koster tot Venloen, beheltelijck Henricks hoil van de graft uit te blijven stijf drie voeten, metter andere sijde neve Heijn Oist, streckende van sheerenstraet tot Zegers erven toe als hij seede. En heeft het hem opgedragen en overgegeven met afgaen en vertijen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem en op allen zijn goet Cornelis voorschr. dit stuck erf. voorschr. te waren voor een hoen te betalen jaerlijcks in sheerencijns en allen anderen commer af te doen. Testes, Adriaen Henricks en Lambert die Meijer. Actum anno 1517 den 7e dach in februari.
   
21 apr 1518 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 93r d.d. 21-4-1518.
Condt sij eene iegelijcke hoe dat voor ons schepenen hieronder geschreven comende is, Zeger van Haestrecht en heeft gegeven mits desen en verleent Henrick Jansoon (die Loize), koster tot Venloen voor hem en zijn naecomelingen, dat Henrick voorschr. zijn erffenisse nu en tot eeuwiger tijt wegen en stegen sal een erf jockwech met wagen en paarden te wateren, dat hij nu heeft liggende aen die oostsijde van den kerkhoff van sheerenstraete aen tusschen beijde sijn stallen door die stege op totten eijnde van sijn erfenis. En dien te weijnen en te keren, met varen, met stouwen. En Zeger heeft gelooft op hem en op allen sijn goet hem desen erfwech eeuwelijck vast en van waerden te houden en allen commer af te doen. En met desen conditie soo sal den andere wech doot en te niet sijn die die coster hadden en de erfenis dat Cornelis (Willem de Pruijser) tegen Zeger gekocht heeft en dat in soo verre dat den coster ofte sijnen naecomelingen dese voorschr. wech blievt. Testes, Adriaen Henricxs en Claes Jan Gosen. Anno 1518 den 21e dach van april.
   
21 jan 1519 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 104v t/m 105r d.d. 21-1-1519.
 Condt zij eene ijgelijcke hoe dat hen die erfgenamen Huijbert Janssoon gesubmiteert en verbonden hadden voor schepenen van Venloen te weten Claes Jan Goessens en Wouter Adriaenszn. alsulcke seggende te onderhouden als vier arbiters ofte meer gesamenderhant daeraf uijt sprecken souden ende daermede vernuecht te zijn, ende elck van hen te blijven opt zijn met die een soude br… hondert urrate guldens dat een derdendeel aen den Bisschop van Luijck de andere derdendeel aen den heer van Loon ende dat lesten derdendeel onse kercks van Loen actum anno 1518 ad cathedram petri, allen brieven en heilichsche voorwaerden doot ende te niet.
 Aldus zijn gecomen Zeger Willemszn. van Haestrecht; Adriaen Henrick Nouwen; Claes Jan Goessens; Lambert de Meijer; Wouter Adriaenszn.; Jan Geritszn. en Peter Peter Faessen, schepenen tot Venloon en Heer Huijbert van Loon, prior, nu geestelijcke convents der cathuijsers tot Vucht, in tegenwoordicheijt mijns heere van Loon. Ende hebben aldaer met goeder deliberatie eendrachtelijck uitgesprocken opte peene bovengeschreven hoe dat met dese uijtspracke dese voorgen. erfgenamen alsnog levende hier mede sullen gescheijen blijven. Dit is die heer van Loon ingestaen voor Adam Huijbertszn. ofte zijnen kijnderen buijten lants wesende, die selven hier noch voor Jan Geertruijen Huijbertsdochter soon nog onmondig wesende ende die prior wesen metten heer van Loon, weduwe Heer Anthonissen Huijbertsse en die selven heer van Loon oock mede voor Gielissen (Gielissen) en zijnen kijnderen, Jan van Scouwen als momboir zijns wijfs Marie, Peter Jan Henricks als momber Geerborghe zijns wijfs, Gisbert Huijbertszn. ende Willem ende Peter Hugo van Haren in die stadt (i.p.v) van Luijtgaerden hender moeder in manieren hier navolgende.
Item Ghisberte voorschr. sal hebben houden en erffelijck besitten zijn steede die hij nu in woont met oock den gront van zijns vrouwkens huijse metten hove die Ghisbrecht voors. 't huijs af verkocht heeft soo 't aldaer nu ligt ende die voorschr. Ghijsbrecht hantplicht, dies sal Ghijsbrecht voorst. de jaerlijckse uit gelden des sheeren chijns. Hiertoe nog alsulcke bancks moers als zijn vader hem bewesen hadden. Item nog hier zijn hoijlant in Bezoijen soo hij 't dat eene tijt van jaeren nu poss…. gehadt heeft met alsulcke.raet als die gewoonlijck uit is te gelden. Dit zal Ghijsbrecht voorschr. Heer Anthonisse zijnen broeder verwillecoeren op 't voorst. hoijlant vier rijnsguldens 's jaers te betalen op Sinte Peters dach cathedram ofte Heer Anthonis doot is soo sal die rente voorschr. versterven op Ghisbrecht ofte zijn kijnderen ende op niemandt anders.
Item Willem ende Peter, gebroeders, kijnderen Luijtgaerd voorschr. sullen hebben ende erffelijck besitten een huijs met eene dobbelen schouwen metten hoefken daertoe behorende uijt welck huijske metten gronden zij jaerlijcks gelden sullen Jan van Schouwen vijf loopen roggen en die af te mogen quijten met 15 rijnsguldens tot 20 st. stuck. Item nog hiertoe hoijlants daer die selven uijt gelden sullen jaerlijcks 1 ½ mud rogge die men van rechtswegen schuldig is te betalen en dies heffen zij weder op den coster van Waelwijck vijf lopen rogge. Nog hiertoe heij ende hoijlant van de ondermale totten eerlantsche sloot toe, soo zij dat eene tijt van jaeren gehadt hebben. Dit sullen Willem en Peter voorschr. Heer Anthonis hennen oom op voorschr. hoijlant verwillecoeren drie rijnsgld. 's Jaers zijn leven lang oock te betalen op Sinte Peters ofte Heer Anthonis sal 't selven lant mogen verhueren gedragende tot zi…. Ende nae die doot van heer Anthonis sal 't op hen sterven ofte hen kijnderen. Item Peter Jan Henricszn. als momber Geerborge zijns wijfs sal hebben ende erffelijck besitten zijn hofstat metter timmeringe negen lopensaet ofte daeromtrent. Hier sal Peter jaerlijcks uit gelden des sheeren chijns ende Peter Quaps erfgenamen een mud rogge jaerlijcks ende erfpacht. Hiertoe nog een lps. moers metten torven van ½ mud rogge. Nog drie lops. moers te vaghen voor 1/3 mud.
 Item voor den moer die die hier Peter metten recht afgenomen heeft. Daarvoor sal Gielis met zijnen kijnderen Peter voorst. jaerlijcks gelden uit zijnen hoijlant 2 rijnsgld. Ende die te mogen quijten met 32 rijnsgld. Ende in soo verre dat Peter voorst. wederom…mocht aen den moer van den heer die sullen die afgelijck delen.
Item Jan van Schouwen sal hebben ende erffelijck besitten eene acker lants metten eene zijde neffen Gisbrecht ende Gielis metten andere zijde neve Zegeren en Peter van Henric, dat zuijden eijnde aen die straet en de een Willem, en Peteren, kijnderen Huijgen van Haren van vijf mud rogge. Nog drie bodems moers voor ½ mud soe hen vader de ½ bewesen had. Uit welcke acker voorschr. zij jaerlijcks gelden sullen 12 loopen rogge tot Lichtmis en sheeren chijns. Item hiertoe twee ackeren lants aen 't Hoffelbosch en vijf lopen rogge jaerlijcks steken dat Willem en Peter te deel is gevallen en dat mag Willem ofte Peter afquijten met 15 rijns gulden. Bijgeschreven: sijnde die achteren staande hem van 25 gld.
Item Gielis Gieliszn. met zijnen kijnderen sullen hebben een huijs metten gronden ende toebehorende en drie stucken lants daer achter aan liggende metten schueren en andere timmeringe daerop staende. Dit sal Gielis daer uit betalen jaerlijcks en erffelijck des heeren chijns, Gerit die Wert twee mud roggen, den caudenwater. Een mud Korst(iaen) Jansse, ½ mud der persoensscap, 1 ½ lopen den coster 2 lopen der fundatie casti… 2 mud en 4 lopen alle jaer te betalen tot Lichtmis en Heer Anthonis zijn camer te behouden zijn leven lanck. Hiertoe sal Gielis met zijnen kijnderen nog hebben 't hoijlant dat hij n… termijn van jaeren gehadt heeft. Uit welck hoijlant Gielis voorschr. met zijnen kijnderen Peter Jan Henricks jaerlijcks gelden sal twee rijnsgld. ende die te mogen afquijten met 32 rijnsgld. binnen meij.
Item: Jan Geertruijt Huijbertsdochter soen die Geertruijt in eene wettige bedden verkregen heeft bij Roelof van Haestrecht is bewesen opte Roestelberch twee mud roggen en 12 lopen jaerlijckse pacht en die zijn verkocht bij zijn vader ende moeder. Maer nu in dese delingen is hen nog bewesen 18 lopen rogge op Everart Loers hoeff op Gisbrecht Mateusse 15 lopen lospacht voor den acker ende 20 st 's jaers los renten opt … en eene acker lants bij die oude kerck, uit welcke ackerlants die voors. Jan schuldig zal zijn te betalen des heeren chijns en den rector van onser liever vrouwen altaer jaerlijcks vier lopen rogs en den coster twee lopen rogs.
Item Adam Huijbertszn. heeft vier mud rogge gehadt bij den leven van zijnen vader als zij seggen. Hiertoe hem nog bewijst die weijwilden achter Claes Roggen ende zijn geheijten die Ruutwijt. Welcke weijwilden die voors. Adam schuldig sal zijn te gelden jaerlijcks des sheeren chijns en ½ mud roggen die dit met recht op heffende is te weten Jan van Scouwen als momber sijns wijfs.
Item Heer Anthonis sal behouden zijn camer zijn leven lanck ende jaerlijcks beuren op Gisbrecht zijns broers hoijlant 4 rijnsgulden ende op Willem ende Peteren hoijlant 3 rijnsguldens, zijn leven lanck ende niet langer en sal verschijnen nu Sinte Peter naestcomende. Gelijck die andere pachten verschenen tot Lichtmis naestcomende. Actum anno 1519 den 21 dach in januari.
Ende hebben des voorgenoemde personen die een den anderen zijn gedeelte opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende ende hebben die een op des anders gedeelte op vertegen als recht is. Gelovende als principaele schuldenaers op hen ende op allen hennen goederen dese erfdeling en erfscheiding eweelijck vast ende van waerden te houden sonder daer nimmermeer tegen te doen ofte doen doen met enich recht, geestelijck ofte wereltlijck en met sulcker conditie toegedaen dat een ijegelijck zijnen pacht ende chijns op zijn gedeelte gevallen, betalen sal dat totter plaetsen daertoe geordineert ende ten dagen voorschr. Ende dat die anderen van hen daer nimmermeer hinder ofte schade af comen en sal, ende dat hebben zij erfgenamen allemael bekent ende of er nog enige commer comen souden met recht op enige van dese onderpanden die hier niet begrepen en is, dien commer alsoo comende, hebben sij gelooft ende geloven als voor elcke zijn part te gelden ende te betalen. En wert oick enich goet onbedeelt ofte schult (gevonden), dat sullen sij gelijck delen etc. en die sullen sij gelijck betalen. Testes ………
RAT. Loon op Zand. R 55 f 106r d.d. 21-1-1519.
Willem soon wijlen Huijgo van Haren, die helft van 100 rijns guldens tot hem behorende ende als hij seede jaerlijcks ende erffelijcke renten die Jan soon wijlen Gerit van Schouwen hem gevest heeft in schepenbrieven van Den Bosch uit zeckere onderpanden daer in begrepen, daer Peter zijn broeder die andere helft af hebbende is, heeft Willem voorschr. dit voorschr. zijn gedeelte van de voorgen. somme opgedragen ende overgegeven zijnen broeder metten brieven daeraf mentie makende, ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende die voorschr. Willem als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet, dat hij nu heeft ofte verkrijgen mag, Peteren voorschr. dit opdragen, overgeven ende vertijden eeuwelijck vast te houden sonder enich wederseggen ende allen commer van zijnen wegen af te doen. Testes, Zeger Willemsse ende Peter Faessen. Anno 1519 den 21e dach in januari.
Item alsulcke 25 rijns gulden jaerlijcks ende erffelijcke rente daer Peter Jan Henricxse hen beijde geldende is nae uitwijsen schepenbrieven van Den Bosch, heeft Willem zijn gedeelte daeraf opgedragen ende overgegeven Peteren zijnen broeder metten brieven daeraf mentie makende ende heeft voorts op vertegen als recht is. Testes ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 106r d.d.21-1-1519.
Willem soon wijlen Hugo van Haren ende Peter zijn broeder, hebben wettelijck ende erffelijck verkocht Jannen zoon wijlen Gerit van Schouwen een huijs met een dobbele schoorsteen metten gronden ende met een cleijn hoefken daeraenliggende gelegen in de prochie van Venloen aen 't deijnde metten eene zijde ende metten eene eijnde aen Jan van Schouwen de andere zijde neve Zeger Willemsse (van Haestrecht) ende de andere eijnde aen sHeerenstraet. Welck huijske metten hoefken, Willem ende Peter, gebroeders, nu aangedeelt is in die laatste delingen bij den heer van Loon, bij de prior van de carthuijsers van Vucht ende bij schepenen van Venloen in die staet (i.p.v.) Luijtgaerden Huijbertssen, hun moeder, van Jannen voorschr. ende zijnen naecomelingen, dit huijske metten hoefke in een recht erfrecht te hebben ende te besitten. Ende hebben 't Willem ende Peter (aan) Jannen voorschr. opgedragen ende overgegeven met afgaan ende vertijen als recht is. Ende hebben gelooft te waren. Dies was Jan van Schouwen van zijnen huijsvrouwe wegen daeraf geaffineert ende bewesen vijf lopen rogge, die Willem ende Peter af hadden mogen quijten met 15 rijns guldens tot 20 stuijvers stuck. Testes, Zeger ende Peter Faessen. Anno 1519 den 21e dach in januari.
   
28 mei 1519 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 99r d.d. 28-5-1519.
Korst Gerit Korstkens en Jacop Roelofs twee boenderen metten westenzijde neve Claes Gerits en Aert Oerlmans, de andere sijde neve den heer van Loon, dat zuijdeneijnde aen die gerechte vaert totter lanthooft toe, die noordensij aen Dirck van Weert dat hij dan hier te halven steckt. Hiertoe nog een putke lang door die banck daer die een moer eerst in gegaan is. Testes ut supra.
Item : Korst Gerit Korstkens gelooft den heer als voor 662 rijnsgulden. Zeger Willemsoon van Haestrecht is borch.
   
28 mei 1522 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 122v d.d. 28-5-1522.
Zeger Willemsse van Haestrecht heeft wettelijck ende verkocht Adriaen Aert Claessen eene bodem groot wesende een buender …. dat sal Adriaen hebben als het mijn dat sal corten, gelegen in die heerlijckheijt van Venloen over den lesten waterlaet metten eenre sijde suijtwaerts die erfgenamen Henrick Verweij, die noorden sijde neve die gemeijn heerbaen, streckende van de erffenis Andries Emmen totten erffenis Marij, weduwe Anzems van den Schoor. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met uitgang ende vertijden als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, hebbende ende vercrijgende, te waren ende alle commer af te doen. Testes, Zeger Willemsse ende Lambert die Meijer. Actum den 28e dach van meije anno 1522.
   
6 aug 1524 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 159v d.d. 6-8-1524.
Claes soon wilner Bertrom de Bont een stuck erfenis metten timmeringe daerop staende tot hem behorende als hij seede gelegen in die prochie van Venloen aent eijnde, metten eendere zijde neve Gerit Heijn Swerts, metten andere zijde neve Zeger Willemsse, streckende van sheerenstraet totten erfenis Bartrom Claessen, en dat Zeger hem in huwelijckse voerwaerden gegeven heeft, supportavit Claes voorschr. Bartroms zijnen zoon in huwelijkse voorwaarden (huwde met Kathrijn een dochter van Zeger). Dies sal Bartrom voorschr. daer jaerlijcks uit gelden drie rijns gulden Jan Bolants ten Bosch. Welck Bartrom tot allen tijden afquijten mach met vijftich rijns gulden en half ort int sheeren chijns. Testes, Peter Jan Henricks en Lambert de Meijer. Anno 1524 des sondachs voor sinte Laureijs.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 159v d.d. 6-8-1524.
Zeger Willemsse heeft Bartrom gegeven in huwelijckse voorwaerden een acker lants teijnde zijn lant, zuijtwaerts op metten heijvelt daeraen liggende alsoo breet als Bartrom acker is die Zeger hem gegeven heeft met eene erfwech achter uit totten gemeijnte toe. Item noch eene bodem gelegen achter het seijcbosch daer Bartrom uit gelden sal drie … Item noch een lopensaet moers. Noch een mud erfrogs op Heijn Quaps. Noch een screijen ofte een kijst. Noch een tudsoir (?) ofte een pont gout daer voor. Testes ut supra
   
3 feb 1528 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 172r d.d. 3-2-1528.
Zeger Willemsse van Haestrecht heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet Henrick die Loze te betalen nu onser liever vrouweavont lichtmisse naestcomende te betalen die somme van 16 rijnsgulden in gevalueerde gelden met acht lopen rogge in den sack. Testes, Claes Jan Gosens ende Wouter Adriaensse. Anno 1528 den derden dach in februari.
Onder bijgeschreven: vanwege Eelen Janssoon, behelt den oude brief.
Item: Zeger Willemsse gelooft Henrick voorschr. noch acht lopen rogge tusschen dit ende paesschen ende noch 15 lopen van goede rekeningen cum huijsvrouwe. Beheltelijck den ouden brief te blijven in zijnder macht of Zeger voorschr. niet ende betaelde ende dat Eelen betaelt souden. Testes ut supra.
   
10 aug 1530 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 187v d.d. 10-8-1530.
Zeger Willemsse van Haestrecht heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Henrick Henrick Scuermans een lopensaet erffenisse ofte daeromtrent, gelegen in die heerlijckheijt van Venloen, metten westerzijde neve Heijn Oesten ende Zegeren voorschr. metten andere zijde neve die heerbaen daer men vaert naer Hoesden toe, dat zuijdeneijnde aen mijn Vrou van Loen, den noordeneijnde aen Zegeren voorschr. als hij seede. Van Henrick voorschr. dit stuck erffenisse in eenrecht erfrecht te hebben ende te besitten voor een hoen te betalen erffelijck in sheerenchijns op sinte Mertensdach. Testes, Zeger ende Claes Bartromsse. Anno 1530 op sinte Laureijsdach, martelaar.
   
24 jan 1531 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 183v d.d. 24-1-1531.
Zeger Willemsse van Haestrecht acht lopen rogge jaerlijckse ende erffelijcke pacht tot hem behorende als hij seede, die Claes soon wilner Henrick Heck verkocht hadden Geride den Wertsoon wilner Gerits die Weert, te betalen alle jaere tot lichtmis uit ende van vier stucken lants ende erffenis metten timmeringe daer op staende gelegen opt Efterlinge. Item dat een stuck metten timmeringe gelegen metten eenre sijde oostwaerts aen due erffenis Jan Peters van Dongen metten andere sijde aen die erffenis Aert Gosenssoon Bilion Rommen, metten eene eijnde aen sheerenstraet ende metten andere eijnde aen eene gemeijn wech des oude Claes Bilions erfgenamen. Item dat andere stuck die helft van een stuck erffenis dat Aert Claessen kijnderen toe behorenende plach, metten eene sijde oostwaerts aen erffenis Rombout Bilions ende metten andere sijde aen erffenis Jan Peters voorschr. Item den derden stuck omtrent 15 lopensaet metten eenre sijde oostwaerts aen Jan Peters ende Claes sijns selfs erven voorschr. ende metten andere sijde aen die gemeijn heije de erfgenamen des oude Claes Bilions. Item dat vierde stuck omtrent 6 lps. metten eenre sijde oostwaerts aen die erven Claes Goeswijnssoon Bilions ende metten andere sijde aen erffenis Jan Peters voorschr. Welcke acht lopen roggen voorschr. Zegere voorschr. aencomen ende verstorven sijn van zijnen ouders als hij seede, heeft Zeger voorschr. dese acht lopen roggen erfpachts in eene gerechte erfcoop opgedragen ende overgegeven Claessen soon wilner Gerits die Weert metten brieven daeraf mentie makende ende met allen rechten hem enigsins daerin toebehorende. Ende heeft er helmelingen daer voorts op vertegen als gewoonlijck ende recht is. Gelovede als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, hebbende ende vercrijgende, Claessen voorschr. dese acht lopen rogge erfpachts te waren als erfpacht schuldig is te waren ende allen commer ende calangien daer in wesende af te doen. Oirconden, schepenen in Venloen, Zeger Willemsse ende Pauwels Henricks. Actum anno 1531 den 24e dach in januari.
   
7 jul 1531 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 178r d.d. 7-7-1531.
Zeger soon wilner Willems van Haestrecht een stuck moers, heijen ende lants gelegen in zijnre grote in die prochie van Venloen geerwijs aengaende van stopkens putten westwaerts op streckende tussen eenre hoeve geheiten Joerdens hoeve, nu de erfgenaemen Jan Monnick als hij seede aen die noordensijde ende tussen de moer ende gront geheiten die gemeijne moer, toebehorende Gib Piggen, Tijs Buckincx, Lemmens kijnderen ende die daer toe behoren aen die zuijdenzijde totten moer toe Heijnen geheiten van Helvoirt. Welcke moer Zeger aencomende ende verstorven is van Gerit die Wert Geritsoon zijnen heerke, ende die voorschr. Gerit gekocht heeft tegen Dirck van Haestrecht, Heer tot Venloen, gelijck dat in eene schepenbrief van Venloen daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen is, heeft Zeger voorschr. dit stuck moers, heijen ende lants opgedragen ende overgegeven Lambert soon wilner Lambert die Meijer metten brieven daeraf mentie makende ende heeft er voort op vertegen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet Lambert voorschr. desen moer, heijen ende lant te waren voor mijnder pay …. daer erffelijck uit te gelden op sinte Mertensdach ende allen voorcommer af te doen ende of Zeger voorschr. desen oude brief behoefde in enich recht daermede te vorden, soo heeft gelooft Lambert voorschr. Zegeren dezen oude brief altijt inden recht te bate te brengen. Testes, Zeger ende Claes Bartroms. Anno 1531 den 7e dach in julio. Item: Lambert soon wilner Lambert die Meijer heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet, Zeger Willemsse te betalen van nu bamisdach naestcomende over een jaer zeven gulden ende den andere bamis daernae volgende noch zeven gulden. Testes ut supra.
   
2 feb 1532 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 188r d.d. 2-2-1532.
Condt zij eene iegelijcke hoe dat comende zijn Zeger Willem van Haestrecht ende Joost soon wilner Henrick Jan Embrechts, ende hebben gemaeckt een erfwisselinge van alsulcke steeden Zeger Willemsse toebehorende, gelegen aent eijnde, metten eendere zijde neve Robbrecht Geritsse, metten andere sijde neve Robbrecht voorst. streckende van sheerenstraet totten erffenisse Robbrecht voorschr. Uit welcke erffenisse gelden ende betalen sal den rectors van onse liever vrouwe altaer in der kercke van Venloen een mud rogge erfpacht ende sheeren cijns met recht daer uitgaende. Dies sal een iegelijck bij den pacht die tot lichtmis naestcomende verschijnen sal. Joosten voorschr. zijn derden gedeelte in een stede metten schueren daerop staende gelegen aent Craenven in alder manieren gelijck datter betaelt ende gedeelt is. Noch sijn gedeelte in een bodem oock aldaer gelegen, metten eendere sijde neve Ariaen Woutersse, metten andere sijde neve Pauwels Heijn Quaps. Uit welcker erffenisse metten schueren men jaerlijcks gelden sal een half mud rogge die daer met recht op heffende is ende een half ble. cijns ende hebben Zeger voorschr. zijn erffenisse voorschr. metten pacht Joosten voorschr. opgedragen ende overgegeven, ende Joost zijn erffenisse Zegeren voorschr. overgegeven metten brieven daeraf mentie makende ende gelooft malcanderen te waren voor den chijns ende erfpacht voorschr. Dies sal elck zijn pacht betalen die nu tot lichtmis verschijnen sal ende elck sal zijn erffenisse metten timmeringe nu tot meij naestcomende aenvaerden ende datter gesaijt is aen die stoppelen, en elck sal zijn leech lant saijen. Testes, Peter Gisbrechts ende Matheus Geritsse. Anno 1532 den tweede dach in februari.
   
19 nov 1536 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 6v d.d. 19-11-1536.
Anno 1536 den 19e dach in november, soo sijn comende die kijnderen van Lambert die Meijer met Zeger Willemsse van Haestrecht, aengaende een lopensaet lants dat Willem van Haestrecht zijns vader aen Adriaen Mateusse verkocht hadden nae die doot Katheline zijn wijf, als Zeger seede. Ende waer af den heer van Loon die uitsp…tbaar in…. van schepenen Peter Gisbrechts ende Zeger voorschr. te weten dat die kijnderen Lamberts voorschr. Zegere voorschr. geven sullen eens in die hant vier carolus gulden ofte voor elcke gulden 20 st. ende nog 5 st. en 10 st. int gelach. Ende hier mede gaf Zeger allen zijn recht over van de lps.lants voorschr. ende nimmermeer in vertijdene daerop als recht is. Gelovende Zeger voorschr. als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet van hem ende zijn naecomelingen daer nimmermeer op te sprecken met egheene recht, geestelijck ofte wereltlijck, nog eeuwelijck. Actum ut supra.
   
1 apr 1537 Schepenen
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 11v d.d. 1-4-1537.
Anno 1537 was paesschen op 1 april. Schepenen waren: Zeger Willemsse, Ariaen Henricks, Peter Faessen, Peter Gisbrecht Dircxsse, Matheus Geritsse, Meeus Jansse, Goijaert Jansse.
   
21 nov 1537 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 16v d.d. 21-11-1537.
Claes soon wilner Bartroms die Bont eene acker lants geheijten den Weteringe acker tot hem behorende als hij seede, gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheijten die efterlinge metten eenre sijde neve erffenis Cornelis, oostwaerts metten andere sijde neve Aert voorschr, westwaerts dat eene eijnde aen erfenisse Claes Jan Gosens, de andere eijnde aen Aerden voorschr. Nog twee halve ackers aen den andere gelegen, die noorden eijnde aen Aert voorschr. dat zuijden eijnde neve Cornelis Appels, die eene zijde oostwaerts neve Peter Pauwels, de andere zijde neve Aleijt Heijn Geritsse. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven Aerden sijn soon metten vonnisbrief ende voorts op vertegen. Gelovende dit opdragen vast te houden ende alle commer van sijnen wegen af te doen. Dies sal Aert hier jaerlijcks uit gelden ende betalen Zeger Willemsse vier lopen rogge erfpachts ende Adriaen Huijb Meeusse 5 lopen ende Lambert die Meijer 2 lopen ende Grietken Melis 2 gld. ende 2 st. los renten ende 15 p. in sheeren cijns, waeraf de eerste betaeldach is nu tot lichtmis naestcomende. Testes, Peter Gisbrechts ende Hubert Jansse. Anno 1537 den 21e dach in november.
Item: dies gelooft Peter Pauwelssoon, Aerden voorschr. jaerlijcks te betalen twee guldens min 2 tuijn uit onderpanden voorschr. die hij lossen mach altijt met 33 ½ carolus gulden in gevalueerden gelden. Testes ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 16v d.d. 21-11-1537.

Claes wilner Bartrom de Bont vest Peter Pauwelsse het huijs met half den hovel metten hoff, metten eenre sijde nece Cornelis Appels metten andere sijde neve Heijn Jan Gosens, die oosten sijde neve Heijn Quaps, de andere sijde des heerenstraet. Nog hiertoe eene acker lants geheijten den stege acker, metten oosten sijde neve Peter Loijen, metten suijden sijde neve Claes Jan Gosens, die noorden sijde aen Adriaen Jan Gosen, die westen sidej neve Peteren voorschr. Nog hiertoe twee halve ackeren daer Aert voorschr. de andere helft af heeft, et supportavit Peteren. Item hier sal Peter jaerlijcks ende erffelijck uit gelden Zeger Willemsse 4 lopen, Adriaen Huijb Meeus erfgenamen 5 lopen roggen, Lambert die Meijer 2 lopen roggen ende Aert Claessen 2 gld. min 2 tuijn ende 1 braspenning ende een ½ ort in sheeren cijns. Ende dese sullen malcanderen wegen ende stegen te naeste velden ende ter minste schade. Testes, Peter Giben ende Hubert Jansse den 21e dach in november anno 1537.
   
21 apr 1538 Schepenen
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 19v d.d. 21-4-1538.
Anno 1538 was paesschen den 21e dach van april. Schepenen in Venloon: Zeger Willemsse; Ariaen Henricks; Peter Faessen; Peter Gisbrecht Diricx; Meeus Jansse; Hubert Jansse; Goijaert Jansse.
   
23 apr 1538 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 20v d.d. 23-4-1538.
Zegersoon wilner Willems van Haestrecht een mud rogge jaerlijckse ende erffelijcke pacht tot hem behorende als hij seede, dat Peter Wouter Petersse, Geride soon wilner Gerit die Wert erffelijck gelooft hadden te gelden alle jaere tot lichtmis, uit een erffenis metten timmeringe daerop staende in alle haer grote ende toebehoirten, gelegen in die prochie van Venloon metten eenre sijde oostwaerts aen Zeger voorschr. metten andere sijde westwaerts ende metten noorden eijnde aen die erffenis Henrick Claes Anthonissoon, hodende metten zuijden eijnde aen sheerenstraete dat Zegere voorschr. aencomen ende verstorven is van zijnen ouders, gelijck dat in eene schepenbrief van Venloen daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is, heeft Zeger voorschr. dit mud rogge erfpacht opgedragen ende overgegeven Cristiaen zijnen zoon metten brieven daeraf mentie makende ende met allenrechten hem enichsins daerin toebehorende. Ende gelooft Zeger voorschr. op hem ende op allen sijn goet, hebbende ende vercrijgende, Cristiaen voortschr. te waeren. Doen dit aldus geschiet is soo heeft Cristiaen voorschr. dit mud rogge erfpachts overgegeven Claes Jan tGrotesoon ende dese brieven ende gelooft Cristiaen sup se et bona te waren. Testes, Zeger ende Peter Gisbrechts. Anno 1538 op Sinte Jorisdach.
Item: Cristiaen Willemsse mach dit voorschr. mud rogge erfpachts altijt afquijten op Sinte Jorisdach met veertich carolus gulden of voor elcke gld. 20 st. in gevalueerden gelden ende metten verschenen pachten. Testes, Zeger ende Peter Gisbrechts. Anno 1538 op Sinte Jorisdach nae paesschen.
   
7 mei 1538 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 38r d.d. 7-5-1538.
Condt sij eene iegelijcke hoe dat voor ons schepenen hier onder geschreven comende is in een gebaene vierschaer Zeger Willemsse van Haestrecht ende heeft getuijght op zijnen eede ten versucke van Marie weduwe wilner Jans van Scouwen, daer Marij voorschr. houden ende hebben souden die rente van eene gulden sjaers, die Jans Roelofszn. (van Haestrecht) heffende is op Jan Peter Jan Lemmens stede opt Craenven ende dat in soo verre dat Jan voorschr. buijten lants storff of gheen wettige geboorte achter ende liet. Noch tuijcht Zeger voorschr. als voor dat hij daer bij over ende aen was daer Jan voorschr. op haer camer Marie sijn moeij den voorschr. gulden toe souden opc…. als voor, tuijcht Claes Bartroms op zijnen eeden als ten versuecke van Marie dat hij daer bij is geweest aen den roe…. daer mijn Joncker tegenwoordich was, dat Jan Roelofs, Marie sijn moeij den voorschr.gulden jaerlijcks rente gaff in soo verre Jan sonder wettige geboorte achter te laten sterft. Testes, Adriaen Nouwen, Peter Faessen, Peter Gisbrechts, Meeus Jansse cum alijs. Anno 1538 den 7e dach van meij.
   
3 aug 1539 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 32r d.d. 3-8-1539.
Bartolomeus Jan Cantersse als momber Lijsbet sijn wijf dochter Claes Jansse ende Peter Claes dochter met haere momber hebben gesamenderhant vertegen tot behoef Griete ende Kateline hennen susteren op een mud rogge dat Petere weduwe Peter Loijen nu gelt ende Zeger Willemsse verkocht heeft volgens de brieven etc. Gelovende etc. te waren met nog 7 lopen rogge los pacht op Vranck Henricx ende nog vier lopen rogge erfpacht op die stede daer Peter van Hees in bestorven is. Testes ut supra.
Item : die pacht die tot lichtmis verschijnen sullen die hebben sij Bartolomeus geconsenteert dat hij die beuren sal en het clooster van Waelwick mede te betalen van twee pachten. Testes ut supra.
Item : daer staet een bedstat wordt daer iemant zieck, iemant op ses weken van de ste. maechde, die mogen comen ende brengen daer in een bed dat geconsenteert Meeus in soo verre dat het geen sonderlinge ziect is, ende als sij allen gehuwlickt sijn dat behoort dat bedstat Bartolomeus toe. Testes ut supra.
   
31 aug 1539 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 33r d.d. 31-8-1539.
Condt sij allen luijden dat voor ons schepenen hier onder geschreven comende sijn Dirck van Grevenbroeck, heer tot Venloon en Zeger Willemsse van Haestrecht ende hebben een erfwisselinge gedaen, lant om lant, of erffenisse om erffenisse, te weten dat die heer voorschr. van Zegere heeft erffelijck die vranden oostwaerts op totter vaer wech toe dat men nae Heusden vaert ende westwaerts tot Zeger lant toe daer hij af gelaten heeft met erven, noortwaerts aen Zegere voorschr. zuijtwaerts aen Cornelis Willemsse, Heijn Oiste kijnderen ende Henrick Scuermans. Ende Zeger voorschr. heeft in die plaats dat cleijn buske daer bij gelegen ront al om aen Zegere voorschr. oock erffelijck te besitten behoudelijck mijn heer dat hout af te houden datter nu op staet ende hebben het dese personen die een den anderen zijn erffenis opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen als gewoonlijck ende recht is. Gelovende dese voorschr. personen als principael schuldenaeren op hen ende op hen goet die een andere elck het zijn te waren als men erven schuldig is te waren. Testes scabini, Adriaen Nouwen ende Meeus Jansse. Anno 1539 den lesten dach van augustus.
   
10 sep 1539 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 86v d.d. 10-9-1539.
Zeger Willemsse van Haestrecht een derde gedeelte uit een stede metten timmeringe daerop, gelegen opt Craenven daer Henrick Embrechts op plach te wonen tussen wien ende waer men sijn derden deel bevinden mach, tot hem behorende als hij seede metten eenre sijde aen Ariaen Claessen de andere eijnde aen Peter Verhoeven. Nog een heijvelt de eene sijde aen Jan Peters en de andere sijde aen Bartrom Claessen heeft Zeger voorschr. opgedragen ende overgegeven Adriaen Claes Loeijensoon ende heeft voorts op vertegen als recht is. Ende heeft hem gelooft te waren voor een half mud rogge erffelijcke pacht aen Peter Jan Lemmensse en 1 st. in sheeren chijns. Testes, Adriaen Henricks ende Peter Gijben. Anno 1539 den 10e dach in september.
   
6 apr 1540 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 40r d.d. 6-4-1540.
Wij Peter Gisbrecht Dircxs ende Hubert Jansse, schepenen in Venloon doen condt allen luijden dat voor ons comende is Zeger Willemsse ende heeft overgegeven Aert Claessen ende Peter Pauwelsse, alsulcke lot van acht lopen rogge erfpacht die hij ontvangen hadden van Claes Geritsse metten brieven daeraf mentie makende, ende gelooft Zeger sup se etc. vast te houden. Dit geloven Aert ende Peter, wie zijn penningen eerst gereet heeft, dat die andere mede af te leggen sal of sal die penningen ontvangen ende betalen selver ½ mud rogge totter tijt toe dat hij afquijt. Actum anno 1540 den 6e dach van april nae paesschen.
   
13 dec 1540 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 45r d.d. 13-12-1540.
Zeger Willemsse van Haestrecht heeft overgegeven Cristiaen zijnen zoon het vierde gedeelte in zijn hoeff lants metten timmeringe daerop staende gelegen aen die Straet metten eenre zijde neve die weduwe Peter Loijen ende meer anderen, metten andere zijde neve de Heer van Loon, die zuijden zij neve sheerenstraet, de andere zij neve Peter Heer Jans, Henrick Scuermans ende meer anderen. Dies sal Cristiaen hier jaerlijcks ende erffelijck uit gelden ½ mud rogge erfpachts Sinte Katerina rector Ten Bosch. Noch een rente van 15 stuijvers. Noch den erfgenamen Korst Jansse 6 st. 1 ort. Ende Zeger gelooft sup se etc. dit overgeven vast te houden. Testes, Adriaen Henricks ende Peter Gisbrechts. Anno 1540 den 13e dach in december.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 47r d.d. 13-12-1540.
Zeger Willemsse van Haestrecht heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Cornelis Geritsoon van Gorcum eene acker lants drie lopensaet min een achtste deel ofte daeromtrent met eene erfwech van sheerenstraete aen …. …soo tot op zijnen acker toe, gelegen in die prochie van Venloen metten westen zijde neve de kerckpat, metten andere zijde oostwaerts neve mijns heer van Loon, dat zuijden eijnde aen Cornelis Geritsse, dat noorden eijnde Zeger Willemsse metten graft ende metten hoil. Ende heeft Zeger voorschr. Cornelis opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet, dat hij nu heeft ofte vercrijgen mach, Cornelis voorschr. desen acker lants te waren als men erffenisse schuldich is te waren ende allen commer daer in wesende af te doen. Ende beheltelijck hem Zeger voorschr. daeraf te vol betaelt uit het geenen dat Cornelis voorschr. Henrick die Loze daeraf betalen sal van nu lichtmis over een jaer 16 karolus guldens tot behoef den maendach missen. Testes, Adriaen Henricks ende Peter Gisbrechts in jaer ons heeren duijsent ende veertich op Sinte Lucia dach.
   
25 feb 1542 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 93v d.d. 25-2-1542.
Zeger soon wilner Willemsse van Haestrecht heeft wettelijck verkocht Corstiaen zijn soon twee lopensaet moeren min een vierdelvat in der prochie van Venloon beijde die sijde neve moer Lijsbet Gerit Elias kijnderen, dat eene eijnde aen den moer Jan Goijaertsse ofte alsoo groot ende cleijn als het aldaer gelegen is ende heeft hem opgedragen ende overgegeven Corstiaen sijnen soon ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende Zeger te waren ende alle commer af te doen. Testes, Peter Gijben ende Meeus Jansse. Anno 1542 den 25e dach in februari.
Item: Corstiaen Zegersse sup se, Pauwels Cornelis Petersse metten brieven daeraf mentie makende etc. Anno 1543 den 6e dach in meij.
   
20 nov 1542 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 78v d.d. 20-11-1542.
Zeger Willemsse van Haestrecht heeft wettelijck verkocht Robberten Geritsse 3 ½ lps. moeren metten gronden ende bodem die daer voor aen ligt ter …. uit ende over die suijdensche banck te mogen wegen, ofte daer omtrent gelegen in die heerlijckheijt van Venloen met beijde sijden neve die kijnderen Gerit Eelias deen eijnde aen de heer van Tilborch dander sijde aen Zeger voorschr. ende heeft hem opgedragen ende overgegeven ende gelooft te waren voor ½ st. in sheeren chijns. Testes, Peter Gijben ende Meeus Jansse. Anno 1542 den 20e dach in november.
   
6 jul 1544 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 122r d.d. 6-7-1544.
Robbert wijlen Geritsse die Preijser heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Peeter Cornelisse; Jan Jan Piggen en Jan Jan Venninck 3 ½ loopenzaedt moeren ofte daeromtrent metten gronden ende metten bodem die daer voor aen ligt ter baenen toe, uit ende over zuijdense banck te mogen wegen, gelegen in de heerlijckheijt van Venloon met beijden den zijden neffen den moer der kijnderen Gerit Elias dat eene eijnde aen den Heer van Loon de andere zijde aen Zeeger Willemssoon van Haestrecht. Welcke moer metten gronden ende bodem Robbert voors. gekocht heeft tegen Zeeger Willemssoon van Haestrecht gelijck dat in eene schepenen brief van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is. Ende heeft Robbert voorschr. dese moeren grondt ende bodem Peeter, Jan ende Jan voorschr. opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende, met afgaen ende vertijen als gewoonlijck ende recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte naemaels verkrijgen mag dese moer grondt en bodem te waren voor een halve stuijver uit den bodem voorschr. in sheerenchijns te betalen alle jaeren op Sinte Mertensdag in den winter ende allen commer af te doen. Testes ut supra.
   
1 sep 1544 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 123r en f 123v d.d. 1-9-1544.
Christiaen Zeegers van Haestrecht een mudden rogge jaerlijcks ende erffelijck pacht hem toebehorende dat Peter Wouter Petersse; Geridt wijlen Geritsse die Weert erffelijck gelooft had te gelden alle jaeren op onser liever vrouwe dag Lichtmisse uit een stuck erffenisse metter timmeringe daerop staende in allen haere grote ende toebehorende gelegen in die parochie van Venloon metter eenre zijde oostwaerts nu Christiaen voorschr. metten andere westwaerts en met noorden eijnde aen erffenisse Peeter Heer Janssoon metten eene eijnde aen sheerenstraete. Waeraf den eerste pacht ende dag van betalen verschijnen zal nu te lichtmisse naestcomende. Welck mudde roggen voorschr. Christiaen aengekomen is van Zeeger voorschr. zijnen vader gelijck dat in eene schepenbrief van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is, heeft Christiaen voorschr. dit mud roggenerfpachts opgedragen ende overgegeven Jan Jan Gijben tot behoef Baijen Jan Stevensse van Engelen metten brieven daeraf mentie makende ende daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende Christiaen als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goederen Jan voors. tot behoef Baijen voorschr. te waren als men erfpacht schuldig is te waren ende allen commer af te doen. Testes ut supra.
   
5 jul 1545 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 153r t/m 154r d.d. 5-7-1545.
In den naeme ons heeren Jesu Christus Amen. Alzoo onlangs geleden een ongeval geschiet is van eene dootslag in die heerlijckheijt van Venloon. Overmits toedoen van Goijaerden Janssoon die welcke van lijf ter doot heeft gebracht Adriaen Adriaensse van Greevenbroock daer Godt die ziele af barmhartig wille wesen, waeraf Bartolomeus Janssoon vanwege Goijartden voors. als misdadiger met zijnen vrienden ende magen aen den vader, broeders en susters en voorts aan allen zijnen andere vrienden van den dooden zaeliger gesonden hebben, van welcke misdaet bij tussen sprecken van goede eerlijcke mannen, zij meteen vergadert zijn geweest den 20e dag meije int jaer ons heeren 1545, waar zij partijen genomen hebben tien goede mannen ende den Heer van Tilborch tot eene overman te weten, Joncker Gerit van Malsen, Zeeger Willemsse van Haestrecht ende Peeter Janssoon van der doode zijde; ende Heer Christoffel Jansse van Scouwen, Heer Cornelis Peeterssoon vicecureijt in Venloon, Hubert Janssoon van Scouwen, Dirck Adriaensse, Jan Peeterssoon; Wouter Peeterssoon ende Jan Cornelisse van der levende zijde. Ende na dien dat dese goede mannen gelooft zijn geweest metten Heer van Tilborch den overman voors. zoo is komende Bartolomeus voorschr. in den naeme van Goijaertden voors. met zijnen vrienden ende magen en oock metten keersluijden als arbiteurs ter eenre zijde. Ende Adriaen van Greevenbroock met zijnen kijnderen ende met zijnen vrienden ende magen ter andere zijde. Ende hebben hem verbonden van beijde zijden ende overgegeven voor schepenen van Venloon te weten voor Peter Gijsbertssoon, Bartolomeus Jansse ende Goijaerdt Janssoon Verdiesen allen alsulcke seggen te onderhouden als dese goede eerlijcke mannen voors. metten heer van Tilborch voors. eendrachtelijck uitsprecken zullen opten peene van soenbreecke ende vreedebreecken en niemant soenbreeck te wesen van elck voor zijn zelfs hooft. Ende na dien dese keersluijden hen daer opgedelibereert ende oock wel beraden hadt en oock welberaeden hadt. Zo hebben zij hen uitspracke eendrachtelijck gedaen in manieren hierna volgende. In den eerste zoo hebben dese keersluijden Goijaertden voors. versoent geseijt tegen zijn weder partijen ter soenen recht ende te landt recht om redenen willen die bij dese keersluijden genoeg verclaert, betuijght ende gebleken zijn. Bij alsulcke naeseggen dat Goijaert voors.als misdadiger zal doen Godt ter eeren ende totter zekere troost een bevert (bedevaart) tot zomer voor die heijlige appostelen Sinte Peeter ende Sinte Pauwels binnen jaers en aldaer drie missen te hoiren op zijn knieen in die kercke van Sinte Jans te Lateranen voor den doode zaeliger ende daer thoen (bewijs) af te brengen. Item dat gedaen zijnde ende zal Goijaert van zijnen levenlanck niet verkeren mogen in Brabant, in zuijt Hollant tot Bommel toe en tot Heusden. Nog oock in dat lant van Heusden ende ofte Goijaert voors. in enige andere plaetsen hier genoempt ende oock ongenoemt ontmoeten enige van den vrienden van Adriaen zaeliger, dat hij die plaetsen scouwen (vermijden) zal oock op soenbreeck. Item nog zal Faesken Goijaerts moeder, niet nader in Loon mogen wonen dan tot Wasbeeck (Waspik). Ende Angnees Goijaerdts zuster zal binnen dese naeste zeven jaeren niet tot Loon ofte naeder Loon mogen wonen dat drie mijlen van daer meer door wel simpel door te passeren ende daer niet te benachten ende oock die rechte straete te scouwen (vermijden) maer buijten om te gaen. Nog zal Faesken ende Angnees voors. scouwen daer die enige van den vrienden van den dooden zaeiliger zijn ofte verkeren het zij opter straete ofte in herbergen dan zij Faesken ofte Angnees wonen. Ende want dit nog niet genoeg is zo heeft Faesken, Goijaert ende Angnees met haere momboiren allen haer goet, haeve ende erven dat zij hebben waeren in die heerlijckheijt van Loon opgedragen ende overgegeven Adriaen van Greevenbroock den vader van den dooden tot behoef van de armen meester. Ende hier toe hebben zij nog gelooft ende oock vertegen op dat lant dat Adriaen voors. gekocht heeft tegen die voorkijnderen van Gijsberten Huijbertsse dat rustelijck ende vreedelijck te laten besitten. Ende heeft Adriaen van Greevenbroock vader van den dooden met allen zijnen kijnderen ende met hem vrienden ende magen, gelooft voor geboren ende ongeboren, wettige ende voor natuurlijcke ter soenen rechten ende te landt rechten. Ende ofte nu enige duijsternisse in valt dat zal altijt staen totten keersluijden sterft door iemandt zoo zullen die andere eene ofte twee mogen kiesen die hem gelieve sal. In kennisse der waerheijt zoo hebben wij schepenen onsen zeegelen hieraen gehangen int jaer ons heeren 1545 den 5e juli.
   
20 dec 1545 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 161v d.d. 20-12-1545.
Zeeger wilner Willemssoon van Haestrecht heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Adriaen Lambertssoon van Goircum een stuckske erffenisse in zijnder groote als dat daer gelegen is in die prochie van Venloon aen die straete, metter oosterzijde neffen erffenisse die weduwe Henrick Scuermans, metter wester zijde neffen Zeeger Willemsse met half den graft, metten noorden eijnde aen Adriaen voorschr. ende metten zuijden eijnde aen Zeeger voors. alzoo hij zeijde. Welcke stuck erffenisse met meer erffenisse Zeeger voors. aengecomen is van zijnen ouders, gelijck dat in eene schepenbrief van Venloon daer op gemaeckt volcomentlijcker begrepen is. Ende heeft het hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende als een principaele schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach, Adriaen dit stuckske erffenisse voors. te waren als men erffenisse schuldich is te waren ende allen commer daerr in wesende allemael af te doen. Testes, Goijaert Janssoon Verdiesen ende Bertrom Claessen. Actum ut supra.
Onder bijgeschreven: dit stuckske erffenisse heeft Gijsbert Jansse vernaedert. Actum anno 1546 opten 13e dach december. Testes, Adriaen Nouwen ende Meeus Jansse.
   
20 feb 1546 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 194v en f 195r d.d. 20-2-1546.
IJken, Gerit Arts weduwe met haere gecoiren momboir ende Art haer zoon verweckt hebbende in een wettige bedde bij Geritden voorst. alsulcke erfchijns van vijf carolus guldens ende ses stuijvers als Herman Gijsbertsoon gelooft hadde te vergelden Jan Claes Jansse, uit zijnen huijse metten gronden ende timmeringen, gronden ende toebehoirten met half den landt daer aen liggende, gelegen in de prochie van Venloon opten Ketshoevel, metter oosten zijde neffen Gerit Zijmonsse nu Jan zijn zoon, metter westen zijde neffen Gerit Zijmonsse de jonge nu Peeter Arts ende meer anderen, streckende van sheerenstraete totten vaertcant toe, alzoo zij zeeden, ende Jan voorst. opgedragen hadden Geritden Artsse gelijck dat in schepenen brieven van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is. Welcke erfchijns IJken ende Artden, haere zoon aenbestorven is van Geritde voorst. Ende hebben IJken met haere momboir ende Art voorst. opgedragen ende overgegeven Corstiaenen Zeegersse (van Haestrecht) metten brieven daeraf zijnde, ende hebben daer voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende als principaele schuldenaers op hen ende op allen hen goederen die zij hebben ofte vercrijgen mogen, dit opdragen, overgegeven ende vertijen altijt vast ende van waerden te houden ende allen commer van hennen wegen af te doen. Toen dit aldus geschiet, zoo is comende voor ons schepenen Corstiaen voorschr. ende heeft den voorst. erfchijns opgedragen ende overgegeven Lauwereijns Henricksoon de Swijsen met allen den brieven daeraf mentie makende ende heeft daer voort op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende als een principaele schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach, dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende van waerden te houden ende den erfchijns voorst. te waren ende allen commer af te doen. Hier is bijgestaen Zeeger Willemsoon van Haestrecht ende is waerborch geworden. Testes, Peter Gijsbertsse ende Bartolomeus Jansse. Actum den 20e februari anno 1546.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 195r en f 195v d.d. 20-2-1546.
IJken, Gerit Arts weduwe cum tutore, haer tochten ende recht van tochten wegen dat zij hebbende is in eene loschijns van 3 ½ carolus gulden ende 3 stuijvers, spruitende uit eene chijns van 5 carolus guldende ende 6 stuijvers als Herman Gijsbertsse gelooft hadden te vergelden Jan Claes Janssen, uit zijnen huijse metten gronden ende toebehoirte ende met half den landt daer aen liggende, gelegen in de prochie van Venloon opte Ketshoevel, metter oosten zijde neffen Gerit Zijmonsse nu Jan zijn zoon, metter westen zijde neffen Gerit Zijmonss de jonge, nu Peter Artssoon ende meer anderen, streckende van sheerenstraete totten vaertcant toe alzoo zij zeede, gelijck dat in eene schepenbrief van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is, heeft IJken voors. met hueren gecoiren momboir opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende, Artden, Corstiaen ende Jacop ende Jenneke, haere kijnderen verweckt hebbende in eene wettige bedde bij Geritde Artssoon voorschr. Gelovende IJken voorst. als een principaele schulderesse op haer ende op allen haer goet, dat zij heeft ofte vercrijgen mach dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende vanwaerden te houden, ende daer nimmermeer van tochten wegen nae te taelen ofte doen taelen met enige recht geestelijck ofte wereltlijck. Ende heeft daer voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Toen dit aldus geschiet is zoo zijn voor ons schepenen hieronder geschreven gecomen Art, Corstiaen ende Jacop voorst. voor hen zelven ende voor Jenneke voorst. ende voor Claes Philipssoon haere wettige man, welcke Claes ende Jenneke daer niet tegenwoordich ende waren, daer Art, Corstiaen ende Jacop haer gebroeders, voor instaen ende geloofden. Ende hebben den voorst. chijns van 3 ½ ca. gld. ende 3 st. opgedragen ende overgegeven Laureijssen Henrick Swijsen met allen den brieven daer af mentie makende, ende hebben daer voort op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Welcke gehele chijns voorst. Jan Claesse opgedragen hadden Geritden Artssoon voorschr. gelijck dat in eene schepenbrief van Venloon volcomentlijcker begrepen is. Gelovende als principaele schulders op hen ende op allen hen goederen die zij hebben ofte vercrijgen mogen, Lauwereijssen voorst. dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende van waerden te houden ende allen commer van hennen wegen af te doen. Hier is bijgestaen Zeger Willemsse van Haestrecht ende Corstiaen zijn zoon ende zijn waerborge geworden, ende gelovende op hen ende op allen hen goet dat zij hebben ofte vercrijgen mogen. Testes, Peter Gijben ende Meeus Jansse. Actum anno 1546 opten 20e dach februari.
   
12 mrt 1546 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 196v en f 197r d.d. 12-3-1546.
Condt zij eenen iegelijcke hoe dat Zeeger Willemsoon van Haestrecht gegonnen ende verleent heeft om zeekeren reedenen ende vrientscappen welcke hem daer toe porrende, dat Adriaen Henrick Nouwensoon zal moegen vaeren met wagen ende peerden ende zijn beesten stouwen totten kerckhoff toe ofte hem beliefte door alsulcke steege ende hecken als Zeeger voorst. liggende heeft achter het huijs ende erffenisse des voorst. Adriaens gelegen is in de prochie van Venloon aen de Rechte Straete, metter oosten zijde neffen erffenisse Joost Petersse, metter westen zijde neffen de weduwe Claes Bertroms, streckende van sheerenstraete aen de voorst. steege, alzoo hij zeede. Gelovende Zeeger op hem ende op allen zijn goederen, die hij heeft ofte vercrijgen mach, Adriaen voorst. door de voorst. steege ende erffenisse te laten varen ende stouwen alzoo voors. is ende oock vrij ende los, zonder den schade des voorst. Adriaens ofte zijn naecomelingen te gehouden te zijn in enige reparatie van heckens steege ofte andersins zonder tegenseggen van iemantden. Testes, Peeter Gijben ende Goijaert Jansse Verdiesen. Actum anno 1546 opte 12e dach merte.
   
28 mei 1546 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 178r en f 178v d.d. 28-5-1546.
Robbert wijlen Geritssoon die Preijser cum tutore zijn huijsvrouwe, heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Joost Henricksoon eene acker landts in zijnder grooten als die daer gelegen is in die prochie van Venloon aen de rechte straete, metter oisten zijde neffen erffenisse Jan Peetersse die jonge metten grafte ende hoile, metter westen zijde neffen Joosten voors. metten zuijden eijnde aen de waterlaet metten grafte ende hoile ende metten noorden eijnde aen Robberten voors. totten graft alzoo hij zeijde. Welcke acker met meer erffenisse voors. Robberten aencomende is van Zeegere Willemsoon van Haestrecht, gelijck dat in schepenen brieven van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Robbert voors. als een principaele schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach Joosten voors. den ackerlandts voors. te waren alzoo men erffenisse schuldich is te waren, vrij ende los ende voorts allen commer af te doen. Dies zal Robbert voors. altijt mogen vaeren over Joosten erven met eene waegen met rossen gelaeden om den grafte te maken gelegen aen Robberts hoff ende dat alzoo dickwils als dat den grafte van noode zal zijn ende niet meer. Testes, Peeter Gijben ende Bartolomeus Jansse. Actum den 28e dach meije anno 1546.
   
1 apr 1548 Schepenen
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 22r d.d. 1-4-1548.
Paessen opte eerste dach april anno 1548. Schepenen waren: Peeter Gijsbrechtszn.; Zeeger Willemszn.; Bartolomeus Janszn.; Goijaert Janszn.; Bertrom Claeszn.; Merten Henricxzn.; Peeter Peeterszn.
   
3 apr 1548 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 42v d.d. 3-4-1548.
Robbrecht Geritsse de Preijser heeft wettelijck ende erffelijck verkocht een erffenisse metter timmeringe daerop staende Anthoenissen Gijsbertssen ende Antoenissen Huijbrechtsse, gelegen in de parochie van Venloon aen deijnde metter oisten zijde neffen erffenisse Jan Peetersse die jonge metter westen zijde neffen Joisten Henricxzn. streckende van sheeren straete aen Joisten voors. Nog hier toe eene acker landts oock aldaer gelegen geheijten den langen acker metter oisten zijde neffen Joisten Henricxzn. metter westen zijde neffen Bertrum Claessen streckende van sheeren straete aen den waterlaet. Nog eene acker metter oisten zijde den heer van Loon met half den graft metter westen zijde neffen den erfgenamen Gerits Swerts met half den graft, alzoo hij zeede. Welcke voors. erffenisse Robbrecht gekocht heeft gehadt tegen Zeeger Willemsse gelijck dat in eene schepenen brief van Venloon daerop gemaeckt volcommentlijck begrepen is. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Robbert voors. als schulder principaele op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Anthoenissen ende Anthoenissen die voors. erffenisse te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren ende allen commer af te doen den zelven. Beheltelijcken dat Anthoenis ende Anthoenis uit voors. erffenisse jaerlijcks ende erffelijck vergelden zullen eene cappuijn ende een smael hoen den heer van Loon te grondtchijns. Nog den rector van Sinte Catherijne altaer binnen Sinte Jans kercke 's Hertogenbosch een half mudde rogge, welcke zij lossen zullen mogen binnen jaers met dertig carolus gulden ofte 20 st. voor elcke gulden. Nog een mud rogge lospachts oock ten Bosch te leveren aen de weduwe van Jan Embrechts. Nog 32 ½ st. te lossen met 30 gld. aen de erfgenamen Henricken Eelkens. Ende nog 3 gld. te mogen lossen aen Loeffen Janssoon met 50 carolus gulden. Ende nog Lijnen Jan Melis dochter eene gulden te mogen lossen met 16 gld. Nog den erfgenamen van Antoenis Bertouts 3 gld. jaerlijcks met 45 gld. te lossen. Ende nog 8 loopen roggen lospacht aen Bertrum Claessoon te lossen met 26 gld. Den voors. chijns, renten ende pachten zal Robbrecht betalen nog twee jaeren lanck nae datum van deesen gedurende. Testes, Joist Peetersse ende Peeter Peetersse. Actum anno 1548 den 3e dach aprilis.
   
11 jul 1548 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 29v en f 30r d.d. 11-7-1548.
Wij Peeter Gijsbertszn. ende Bartolomeus Janszn. schepenen in Venloon doen condt eene ijegelijcken dat voor ons is comende in een gebancken vierschaere Marijke weduwe wijlen Jans van Schouwen ende heeft aldaer getoondt een boeck van reckeningen aldaer inne onder andere van den reckeningen int lesten bladt van de zelven boeck voorschr. waeren zeckere articulen van reckeningen inhoudende alzoo hiernae volgt, Peeter Jan Lemmenszn. resteert noch van de 5 1/2 lps. moers die hij gecoft heeft hier voor. 21 gld. 17 1/2 st. Ende die sal hij Marijke geven. Die voorschr. Peter Jan Lemmens heeft nog gecoft eenen bodem moers voor 38 st. Ende van 8 slaegen 17 1/2 st. Dit sal Marijcke oick bueren, loopt. 2 gld. 15 1/2 st. Nog sijn Marijke toegevuecht al in afkortinge van der schult deese reckeningen 9 loopen een dordeel lopen rogge erfpacht op Mathijs Claes Freijts huijsvrouwe te bueren geweerdert op 24 gld. Op welcke voorschr. articulen deese reckeningen ten eens. ende rechtelijcke versuecke de voorschr. Marijke ende ten maenisse des schouts heeft Zeeger Willemssoon van Haestrecht op sijnen eedt als schepenen getuijght met Peeter Peeter Faessenzn. ende Adriaen Henrick Nouwenzn. als raetsman, dat sij daer bij aen ende overeen gecomen zijn geweest in voorleeden tijde (onbegrepen van de juiste tijde) aldaer de voorschr. Marijke tegen den voorschr. Peeter Jan Lemmens ende zijn kijnder in tegenwoordicheijt van de heer van Loon ende meer anderen goede mannen haer reckeningen gedaen heeft gehadt, alsoo in de voorschr. articulen hierinne ger. geschreven staet. Met ofte de voorschr. Marijke metten voorschr. Peeter ofte zijn kijnder ver. ofte daer af betaelt is dat en weten de voorschr. deponenten niet, overmits des langen voorleeden tijts van der geschiedenisse van dese voorschr. reckeningen. Ende voirts bene. zijt den bescheede daeraf sijnde. In kenissen der waerheijt hebben wij schepenen voorschr. etc. Actum anno 1548 op ten 11e juli.
   
24 feb 1549 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 69v d.d. 24-2-1549.
Zeeger Willemsse van Haestrecht heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Anthoenissen Willemsse van We(e)rt eene bodem twee buenderen groot zijnde, gelegen in de parochie van Venloon teijnden den ketshoevel metter eender zijde neffen den moer van Joffr. Elsbeen van Haestrecht metter ander zijde neffen den moer Pauwels van Haestrecht nu zijn erven, streckende van den rioele zuijtwaerts op hondert roeijen in legde alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Zeeger voors. op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Anthoenissen den voors. bodem te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren ende allen commer af te doen den zelven. Testes, Joist Peetersse ende Jan Peetersse. Actum den 24e februari anno 1549 voor paessen.
   
16 mrt 1549 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 171v d.d. 16-3-1549.
Zeeger Willemsse van Haestrecht heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Joosten Peetersse 44 roijen ackerlants in de parochie van Venloon omtrent der heijrstraeten gelegen metter noorden zijde ende metten westen eijnde aen erffenisse Zeegers voorschr. metten oosten eijnde aen een gemeijne steege ende metter zuijden zijde aen Joosten voors. alsoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren etc. Testes, Goijaerdt Janssoon ende Peeter Peetersse. Actum anno 1549 den 16e mert voor paesschen.
   
12 mei 1549 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 47v d.d. 12-5-1549.
Zeeger wilner Willemsse van Haestrecht heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Joisten Peetersse een stuck landts groot wesende 2 lps. ende 24 roijen ofte omtrent gelegen in de parochie van Venloon omtrent der kercken metten oisten eijnde aen die steege daer den kerckpadt door gaat metten westen eijnde metten graft ende met 3 voeten hoils aen Zeegeren voorschr. metten zuijden sijde neffen erffenisse Zeegers voors. ende metter noorden zijde Zeegeren voors. alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen, alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende op hem ende op allen zijn goederen, hebbende ende verkrijgende, Joisten dat voors. stuck landts te waren, vrij en los, alzoo men erffenisse schuldig is te waren ende lasten daeraf wesende af te doen. Testes, Goijaert Jansse ende Peeter Peetersse. Actum anno 1549 den 12 dach in meij.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 48r d.d. 12-5-1549.
Condt zij eene ijgelijcken hoe dat voor ons schepenen hieronder geschreven gecomen is Zeeger Willemsse van Haestrecht ende bekende, gegeven gehadt te hebben Joisten Peetersse en mits desen gaf en geeft uit zeckere zaken hem daer toe porrende ende bewegende eene graft metten drie voeten hoils gelegen in de parochie van Venloon omtrent der kercken metten oisten eijnde aen die steege daer den kerckpat door gaat, metten westen eijnde aen Zeegeren voors. metten noorden zijde aen Joisten voors. ende metten zuijden zijde aen een steege aldaer gelegen. Bekende nog die voors. Zeeger den voors. Joisten als voor geconsenteert te hebben dat hij ende zijn erven sullen mogen wegen ende stegen met peerden ende wagen dwars over Zeegers erffenisse neffen zijn schuere aldaer staende en in toecomende tijden als dat den voors. Joist ofte zijnen erven van nooden zijn zal om over des voors. Zeegers erffenisse te wegen na alsulcke stuck erffenisse als Wouter Roelofszn. nu ter tijt daer liggende heeft. Testes et actum ut supra.
   
16 feb 1550 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 112v d.d. 16-2-1550.
Robbrecht Geritssoon de Preijser ende Anthoenis Willemssoon hebben gelooft een voor al te betalen ende te vergelden Zeegeren Willemsse van Haestrecht eene jaerlijcken ende erffelijcken chijns van elf carolus guldens tot 20 st. elcken gulden gereckent alle jaer tot Loon te betalen op Sinte Peetersdach, waeraf den eerste dach van betalingen zijn zal op Sinte Peeters dach naestcomende, uit ende van Robbrechts erffenisse metter timmeringen daerop staende gelegen in de parochie van Venloon opte Vaert metter noorden eijnde aen den vaertcant metter oosten zijde neffen erffenisse Adriaen Vranckenzn. metter metter zuijden zijde neffen Elijzabeth, Henricx huijsvrouwe ende metter westen zijde neffen Roelof Andriessoon. Nog uit ende van Antoenis erffenisse metter timmeringe daerop staende oock aldaer opten Horst gelegen metter oosten ende noorden zijde neffen den erfgenamen Matheus Arnts metter westen zijde neffen Jan Willemsse, alzoo zij zeeden. Ende hebben 't hem opgedragen ende gelooft te waren ende die voors. onderpanden altijt goet en weldoegende te maken etc. Testes, Bartolomeus Jansse ende Peeter Peetersse. Actum anno 1550 den 16e februari.
   
23 mei 1551 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 106v d.d.23-5-1551.
Zeeger Willemssoon van Haestrecht heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Peeter Geridt Janssoon eene bodem in zijnder grote gelegen in de parochie van Venloon teijnde 't Craenven achter Somermans Hoffstat metter noorden zijde neffen den moer der gebueren van het Craenven metter zuijden zijde aen mijn Heer van Loons moer streckende voorts totten waegenweech toe, alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven ende gelooft te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren. Testes, Goijaert Jansse ende Joist Peetersse. Actum anno 1551 den 23e meij.
   
24 jun 1551 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 114r d.d. 24-6-1551.
Robbrecht Geritsoon, alsulcke loopenzaet moers als hij gekocht heeft tegen Zeeger Willemsse ende Christiaen Zeegerssoon eens van den grondt te steecken gelegen in de heerlijckheijt van Venloon in den moer van mijn vrouwe van Druenen metter zuijden zijde neffen den moer Christiaen voorschr. metten noorden zijde neffen Jan Peetersse metten oisten eijnde aen sheeren dellen ende metten westen eijnde aen den Heer van Tilborch, alzoo hij zeede, heeft Robbert voors. opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf zijnde Gelden Jan Sceekens ende heeft er voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Gelden den voors. moer te waren vrij ende los ende voorts alzoo men moer schuldig is te waren ende allen commer af te doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joist Peetersse. Actum den 24e dach juni anno 1551,
   
16 nov 1552 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 171v d.d. 16-11-1552.
Zeeger Willem soon van Haestrecht heeft wettelijck ende erffelijck verkochten Joosten Peetersse 1 ½ loopenzaet ackerlants ofte daeromtrent in de parochie van Venloon gelegen aen de Rechte Straete metten oosten eijnde aen een gemeijn steege metten westen eijnde ende metter noorden zijde neffen des voorschr. Zeegers erffenisse ende metter zuijden zijde neffen Joosten voors. ende meer anderen alzoo hij zeede. Welcke voors. ackerlandt den voorschr. Zeeger alzoo wij verstonden met meer erffenisse van zijnen ouders verkregen. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven ende gelooft te waren ende allen commer af te doen. Testes, Goijardt Jansse ende Peeter Peetersse. Actum anno 1552 den 16e november.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 171v d.d. 17-11-1552.
Joost Peetersse heeft van de voorschr. 1 ½ lps. landts opgedragen Adriaen Peetersse de Preijser een half lps. Testes ut supra. Actum anno 1552 den 17e november.
   
23 aug 1553 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 179r d.d. 23-8-1553.
Corstiaen Zeegers heeft gelooft hem te geven ende te vergelden Antoenissen Jan Adriaensse eene jaerlijckse ende erffelijck chijns van 24 stuijvers 's jaers te betalen op Sinte Gilis dach waeraf den eerste dach van betalingen zijn zal van Sinte Gilis dach naestcomende over een jaer. Verobligerende ende daervoor verbindende de voors. Corstiaen zijnen persoon met oock allen zijn goederen 't zij haef, erven ofte andere gereede goederen, hebbende ende verkrijgende. Gelovende nog die voors. Corstiaen, Antoenisse voorgen. den voors. chijns van 24 st. 's jaers te veronderpanden opte eerste erfgoederen die den voorschr. Corstiaen van zijnen ouders ofte zijns wijfs ouders aenbesterven zullen mogen ofte den zelven chijns af te quijten met 20 gld. Met voorwaerden ende conditie toe gedaen ofte gebuerden dat Corstiaen voor zijn ofte zijns wijfs ouders aflijvich worden, zoo heeft Zeeger Willemsse (van Haestrecht) zijn vader gelooft ende mits desen geloofden sup et bona sua, Antoenissen den voorschr. chijns te veronderpanden op zijn erfgoederen ofte dien af te quijten met 20 carolus guldens eens ende metten verschenen chijnsen als Antoenis hem dat een half jaer te voren op zal zeggen. Testes, Adriaen Nouwen ende Geridt Peeterssoon. Actum anno 1553 den 23e augustus.
   

 


    
     

Overleden:  voor mei 1554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1482

1548

   
15 mei 1554 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 246r en f 246v d.d. 15-5-1554.
Wij Bartolomeus Jansse ende Geridt Peetersse doen condt allen dat voor ons gecomen is geweest Robbert Geritsse ende bekende ontvangen te hebben gehadt 25 car. gld. tot 20 st. elcke gld. gereckent van Willem Cornelissoon terzake van eene acker landts die Willem tegen den voorschr. Robbert metten anderen erfgenamen Zeegers van Haestrecht gekocht heeft gehadt nae uitwijsen schepenen brieven van Venloon daeraf zijnde, scheldende den voorschr. Willem quijt van de voorschr. 25 gld. ende allen anderen deser quijtscheldingen van noode zijnde. Testes ut supra. Actum anno 1554 den 15 mei.
   
21 jun 1573 Rechterlijk Archief
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 516v d.d. 21-6-1573.
Corstiaen Zegersse van Haestrecht allen recht ende toeseggen hem toebehoirende in eene ackerlants die eertijts hem toe heeft behoirt ende den rector van Sinte Caterijnealtaer binnen Sinte Jans kerck ten Bosschen opgewonnen hadden, in de achtergelaten erffelijcke goederen van zijnen vader ende moeder, heeft hij opgedragen ende overgegeven Cornelisse Bastiaensse de Bont met de brieven, binnen Loon gelegen zijnde aen de heijrstraet, niets daeraf uitgescheijden. Testes, Goessen ende Jan Peeter Gijben. Actum den 21e junij anno 1573.
   

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug