Gerrit Janssen de Pruijser  (19144)         kwartier

Vader:    Jan Jansen de Pruijser (20031)

 

     
Geboren: circa 1464    
   loon op zand

 

 

 

 

 

Huwelijk:                               Adriana (19145)

 

Kinderen:

Zoon:  circa 1510 Robbrecht Geeridt Janssen de Pruijser (4592)
     
   
Zoon:    Jan Gerritsen de Pruijser (19146)
     
   
Zoon:    Adriaen Gerritsen de Pruijser (19147)
     
   
Dochter:   Claesken Gerritsen de Pruijser (19155)
     
   
Zoon:    Henrick Gerritsen de Pruijser (19225)
     
     

Dochter:   onbekend de Pruijser (19227)
     
     

 

17 sep 1504 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 1v  d.d. 17-9-1504.
Anno 1504 op Sinte Lamberts dach in den huijse van Ro(e)lofs van Haestrecht in den Eenhoorn. Soo heeft Robbert van Grevenbroeck ons tijdelijcke heer van Venloen Henrick Jan Flozensoon dat hij offici(eel)  van  zijnen  schrijfambacht  ende  aldaer  zijnen  eedt  gestaeft  voor  schepenen  Gerit  Wouter sBontensoon;  Peter  Jan  Henrickssoon;  Claes  Bartromssoon  (de  Bont);  Pelgrom  Henrickssoon (Verweij) en Gerit die Praijser.  Robbrecht  van  Grevenbroeck,  heer  tot  Venloen  ….  gelegen  in  de  prochie  van  Venloen  ter  stede geheiten  op  die  Vaert  gelijck  dat  b…  is  ..  soo  hij  seede  heeft  bij  wettige  koop  opgedragen  ende overgegeven Huijbert Jansse tot behoef Wouter Verduijn en heeft daer voorts op vertegen alsoo recht is.  Ende  heeft  gelooft  als  een  principael  schuldenaer  op  hem  ende  op  sijn  goet  dat  hij  heeft  ofte verkrijgen mag de voorschr. Huijberten tot behoef Wouteren dese voors. erffenis te waren alsoo men erven  schuldig  is  te  waren  ende  alle  commer  af  te  doen.  Uitgenomen  van  elcke  bodem  onder  … payments te cijns daer alle jaeren uit te vergelden op Sinte …teus dach. Oirconden schepenen etc.
   
1 apr 1505 Archief van de Schepenbank     (Vermelding)
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 11v d.d. 1-4-1505.
Peter soon wilner Henrick Swerts heeft uitgegeven tot eene erfpacht Peter Huijben een huijs metten erffenisse in sijnder grote gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten op die Vaert metten eenre  sijde  neve  Jan  die  Pruijser,  metten  noorden  eijnde  aen  Willem  Ewouts,  die  oosten  sijde  aen Gherit die Preijser, de andere eijnde aen Jan die Preijser. Noch een stuck erfs vier lopensaet metten halve hoil aen die zuijden zijde neve Jan de Preijser ende metten eene eijnde aen die hofstat voors. die  noorden  zijde  neve Willem  Ewouts,  dat  oosten  eijnde  aen  Jan  Eelen  ende  Willem  Jansse.  Van Petere  voors.  in  eenre  recht  erfrecht  te  hebben  ende  te  besitten  voor  1  ½    smael  hoen  in  sheeren cijns. Ende heeft gelooft Peter voors. als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach, Petere voors. dese voors. erffenisse te waren voor de cijns voors. ende  alle  andere  commer  daer  in  wesende  allemael  af  te  doen.  Ende  heeft  Peter  voors.  wederom gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, jaerlijcks daer uit te vergelden den cijns. Testes, Claes Bartroms ende Gherit die Praijser. Anno 1505 den eerste dach van april.
   
16 nov 1506 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 18v d.d. 16-11-1506.
Peter soon wilner Huijb Oerlmans een derden deel van twee boender moeren tot hem toebehorende als hij seede, gelegen in der prochie van Venloen ter stede geheiten die Vaert, metten zuijden zijde aen  Claes Geritsoon, die  noorden  zijde Gherit  die Pruijser. Welck derden deel is dat middelste  van den  twee  boenderen  moeren  ende  Peter  Huijben  heeft  dat  voorschr.  moer  gekocht  ende  gekregen met Gherit den Pruijser ende Claes Geritsoon tegen den heer van Loon, gelijck scepenen brieven van Venloen daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen, heeft Peter voorschr. dat derden deel voorschr. opgedragen ende overgegeven Henrick soon wilner Jan Denis met de brieven etc. ende heeft voorts op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende  alle  commer  daer  in  wesende  van  sijnen  wegen  allemael  af  te doen.  Testes,  Pelgrom  Henricks  ende  Gherit  die  Pruijser.  Actum  anno  1506  den  16e  dach  in november. Item: alle betaelt.
   
13 dec 1506 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 16r d.d. 13-12-1506.
Robbert  van  Grevenbroeck,  heer  tot  Venloen  een  stuck  heijvelts  een  boender  groot  tot  hem behorende,  gelegen  in  de  prochie  van  Venloen  ter  stede  geheiten  Ketshovel,  metten  oosten  sijde Adriaen   Henricks,  de  andere  sijde  Gelden   Claessen,  streckende  metten  zuijden   eijnde  aen sheerenstraet, dat noorden eijnde aen de heer van Loon, heeft die Heer voorschr. opgedragen ende overgegeven  Claes Gelden Claessen ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende etc. te waeren  uitgenomen  een  hoen  in  mijns  Jonckeren  cijns.  Testes,  Zeger  Willemsse  ende  Gherit  die Pruijser. Actum anno 1506 den 13e december.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 16r d.d. 13-12-1506.
Robbert  van  Grevenbroeck,  heer  tot  Venloen  een  stuck  heijvelts  twee  boeneren  groot  tot  hem behorende als hij seede, gelegen  op die ketshoevel in Venloen,  die oosten  zijde aen  Claes Gelden Claessen, de andere sijde die heer van Loon, dat zuijden eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen  den  Heer  voorschr.  heeft  die  Heer  voors.  opgedragen  ende  overgegeven  Gelden  Claessoon. Ende  heeft  gelooft  te  waren  etc.  uitgenomen  twee  hoenderen  in  sheeren  cijns  Sinte  Martens  te betalen.  Testes,  Zeger  Willemsse  ende  Gherit  die  Praijser.  Actum  anno  1506,  den  13e  dach  in december.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 16r d.d. 13-12-1506.
Cont sij iegelijcke dat voor ons schepenen hier onder geschreven comende is Gelden Claessoon ende heeft gegonnen ende verleent Gherit die Pruijser voorschr. allen sijn erffenisse die hij nu heeft op die zuijden zijde van de vaert, wat ende sal over Gelden Claessen erven, buijten sijn heiningen, aen dat oosten eijnde geheiten mijne vrouwe dellen. Dies sal Gherit voorschr. die waterlaet op houwen ende open..  datter  Gelden  gheen  scade  af  comen  en  sal  in  gheene  toecomende  tijden.  Testes,  Zeger Willemsse ende Claes Bartroms. Anno 1506 den 13e dach in december.
In  marge:  dese  twee  brieven  sijn  vernieuwt  anno  1582  den  3e  dach  in  juli.  Testes,  Jan  Meeus Geldensse ende Aert Claessen.
   
21 mrt 1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 28v d.d. 21-3-1507.
Zeger Willemssoon van Haestrecht heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Robbert van Grevenbroock, Heer tot Venloen, alsulcke veerthien lopen rogge der mate van Venloen alle jaere op onser vrouwe dach lichtmis als Korstiaen Jan Eelensoon, Robberten voorschr. gelooft had te vergelden ende dat nae uitwijsen sijns schepenbrief ende de pacht voorschr. te Venloen te leveren uit ende van sijnen erffenisse metter timmeringe daqerop staende gelegen in de prochie voorschr. aen de straet tusschen erffenisse Claes Bartroms op die een sijde ende Peter Jan Tijs op die andere zijde, hodende metten eene eijnde aen sheerenstraet, de andere aen Jan van Scouwen. Ende heeft gelooft Zeger als een principael schuldenaer op hem ende op sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach dat hij die voorschr. veerthien lopen rogge Robbert voorschr. jaerlijcks alsoo gelden ende betalen sal datter Korstiaen voorschr. of sijn naecomelingen nimmermeer hinder noch schade af comen en sal. Noch heeft Zeger voorschr. gelooft dat hij sijn erf. penningen van den voorschr. pacht altijt gereet sal hebben als Ariaen Oirlmans of Gerit die Pruijser hen erf penningen leggen willen. Scabini, Claes Bartroms ende Lambert Aerts. Actum anno 1507 den 21e dach martij. Dies heeft Claes ende Gerit wederom gelooft als desen copers hen betaelt hebben dat hen nimmermeer … van den penningen voorschr. manen ende sal.
   
17 apr 1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 20v d.d. 17-4-1507.
Gherit die Praijser heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet etc. te betalen  Peter  Huijben  die  somme  van  69  ½  rijns  gulden  half  tot  korstmis  naestcomende  ende  de andere helft tot meij daer nae comende. Testes, Lambert Aerts ende Claes Jan Gosens. Actum 1507 den 17e dach van april.
   
1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 25r d.d. 1507.
Jan geheiten die Pruijser, drie strepen lants beneffen een gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten  die  Vaert,  metten  eendere  zijde  beneffen  sheerenstraet  ende  metten  andere  zijde  neve Gherit die Praijser, streckende van erffenis Gherit voorschr. tot sheerenstraete toe, als hij seede heeft Jan voorschr. in eene rechte erfcoope opgedragen ende opgedragen Gherit die Praijser sijnen soon met allen sijnen brieven ende rechten hem enichsins daer in toebehorende ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende als een etc. commer van sijnen wegen af te doen, uitgenomen een vierdeel  hoens  in  sheeren  grontchijns  ende  een  half  mud  rogge  Korstiaen  Jan  Eelen  daer  uit  te betalen alle jaeren etc. ende Gherit heeft gelooft de cijns ende den pacht hier uit te betalen. Testes, Gherit Wouters ende Jan Giben. Actum anno 1507.
   
22 jul 1510 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 40v d.d. 22-7-1510.
Robbert van Greevenbroeck, heer tot Venloen ende Joffrou Marij (van Haestrecht) sijn wettige vrouw als  met  haere  man  ende  momboir  voorschr.  hebben  gesamenderhant  verkocht  Jan  van  Scouwen, schouthet tot Venloen ende Gerit Jans Praijsers, een lopensaet ende 39 roijen moers van den gront te stecken,  den  eerste  torf  metten  lesten,  gelegen  in  de  prochie  van  Venloen. Welcke  moer  voorschr. Cornelis Petersoon aengenomen had van den heer voorschr. ten halve te stecken, ende is gelegen metter ooster zijde aen sheeren dellen ende metter westen sijde aen Jan Sijmons dat hij van den heer voorschr. te halve steckt, hodende metten noorden eijnde aen de heer voorschr. ende metten suijden eijnde  aen  Willem  Willems  als  sij  seggen.  Ende  in  den  naem  des  geschreven  coops  soo  hebben Robbert  voorschr.  ende  Joffrou  Marij  sijn  huijsvrouwe  voorschr.  den  moer  opgedragen  ende overgegeven met afgaen ende  vertijen als recht is. Gelovende  als principael schuldenaeren op  hen ende op allen hennen goederen die sij hebben of vercrijgen mogen, Jannen ende Geritde voorschr. den moer voorschr. te waren ende allen commer ende calangien af te doen. Testes, Ariaen Henricks ende Peter Jan Henricks. Actum anno 1510 den 22e dach in julio.
Item:  Jan  van  Scouwen  ende  Gerit  die  Praijser  hebben  gelooft  als  principael  schuldenaeren onverscheijden ende een voor all, op hen ende op allen hen goet, Robbert van Greevenbroeck, heer tot Venloen te betalen van nu paesschen naest comende over een jaer die somme van 78 rijns gulden 6 st. ende 1 ort, ende soo verre dat zij binnen die paes heijlige dagen niet ende betalen, soo sullen zij allen daghe daer nae betalen eene philips gulden ter tijt ende wijlen toe dat betaelt is.
   
29 aug 1510 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 40v d.d. 29-8-1510.
Aert soon wilner Jan Coijten heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Gerit Jans Praijsersoon, eene jaerlijckse ende erffelijcke pacht van eene halve mud rogge der mate van Venloen alle jaere te betalen op Sinte Gielisdach ende te Venloen te leveren, uit ende van allen sijn erffenisse metter timmeringe daerop staende, gelegen in de prochie van Venloen op die Vaert, metter oosten zijde neve Jan die Praijser, metter wester zijde aen den heer van Loen, hodende metten noorden eijnde aen Gerit Jans Praijsersoon, de andere eijnde aen den heer voorschr. ende Peter Heijn Swerts, als hij seede. Ende in den naem des geschreven coops soo heeft het Aert voorschr. Gerit gelooft te waren etc. ende allen commer daer in wesende af te doen. Testes, Gerit Wouters ende Claes Jan Gosen. Actum anno 1510 den 29e dach van augustus.
   
22 apr 1511 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 44v d.d. 22-4-1511.
Gherit  soon  Thomaes  Rommen  twee  acker  lants  tot  hem  behorende  als  hij  seede  die  welcke  hem aencomende  sijn  als  momber  sijns  wijfs  van  Adriaen  Oerlemans  ende  die  hij  gedeelt  heeft  tegen Adriaen  Oerlemans  kijnderen  en  sijnen  eigen  willen  ende  doen  mach,  gelegen  in  de  prochie  van Venloen metten noorden zijde streckende neve Peter Leu, die zuijden zijde neve Gherit Jansoon die Praijser,  dat  westen  eijnde  aen  Lijs,  Gerit  Korstkens,  de  andere  eijnde  aen  die  Vaert  cant  als  hij seede,  heeft  Gerit  voorschr.  dese  twee  ackeren  lants  in  eene  rechte  erfcoop  opgedragen  ende overgegeven Gerit Jans Praijsersoon ende daer mede op vertegen als recht is. Gelovende sup se etc. te waren  voor vier lopen rogge  Peter Huijben daer jaerlijcks uit te vergelden ende eene cappoen in sheeren cijns. Testes, Gerit Wouters ende Claes Jan Gosens. Acrum anno 1511 den  22e dach van april.
   
9 okt 1511 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 46v d.d. 9-10-1511.
Aert soon wilner Jan Coijten heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Gherit Janssoon Pruijsers eene jaerlijckse ende erfelijcke pacht van eene halve mud rogge de mate van Venloen, alle jaere te betalen op sinte Gielisdach ende te Venloen te leveren, uit ende van sijnen erffenisse metter timmeringe daer op staende gelegen in de prochie van Venloen op die Vaert, metten oosten sijde neve Jans die Praijser, metter westen zijde aen den heer van Loen, hodende metten noorden eijnde aen Gerit die Praijser, de andere eijnde aen den heer voorschr. ende Peter Heijn Swerts. Ende heeft gelooft te waren sup se etc. ende anderen commer af te doen. Testes, Wouter Adriaens ende Claes Jansoon. Actum anno 1511 den 9e dach in october.
   
16 mrt 1512 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 55v d.d. 16-3-1512.
Jan soon wilner Jans die Praijser een erfenis metten huijs daer op staende en metten hof daer aen liggende streckende voort westwaerts op metten halve diepen sloot en zuijtwaerts totten hoefken toe. Dies  soo sal Gerit hebben dat oosten eijnde van de graft totten pael toe en is gelegen in de prochie van  Venloen  op  die  Vaert  metten  oosten  sijde  neve  sheerenstraet,  de  andere  sijde  neve  Huijbert Janssoon sijnen broeder, die westen sijde neve Aert Coijten, de andere sijde neve den diepe sloot. Dies soo sal Gerit hebben en erfelijck besitten die helft van eender messen van eene eijck tot eene pael toe, die sij daer staende laten. Dies soo sal Huijbert voorschr. Gerit sijnen broeder eene acker lants  wegen  en  stegen.  Item  noch  hier  toe  de  helft  van  eene  heijvelt  die  noorden  sijde  streckende neve Wouter Aertsoon, dat oosten eijnde aen Willem van Weert, die zuijden zij neve Huijben voorschr. de andere eijnde aen Peter Heijn Swerts, heeft overgegeven met de brieven etc. Dies soo sal Gerit daer  jaerlijcks  uit  gelden  een  ….  in  sheeren  cijns  en  Jan  sijnen  vader  twee  mudde  rogge  jaerlijcks, elck mud met 32 rijns gulden. Testes, Claes Janssoon en Wouter Adriaens. Actum anno 1512 den 16e dach van mert.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 56r d.d. 16-3-1512.
Jan soon wilner Jans die Praijser een schuer metten erffenisse daer op staende met half de messen van de eijck totten pael toe. Noch hiertoe drie strepen lants metten oosten eijnde neve  Gerit Jansse die zuijden sijde neve Gerit metten halve diepe sloot, die westen eijnde aen Aert Coijten, de andere sij tot  Gerits  toe  als  sij  seede.  Noch  hiertoe  een  stuck  lants  geheiten  dat  hoefke metten  noorden  sijde neve Gerit, die oosten sijde aen sheerenstraet en oock die suijden sijde, dat westen eijnde aen Aert Coijten.  Beheltelijck  Huijbert  de  halve  graft.  Item  hier  toe  een  half  heijvelt  5  ½  lopensaet  en eenvierdelvat  of  daeromtrent,  metten  noorden  sijde  neve  Gerit  voorschr.  metten  oosten  eijnde  aen Willem  Janssoon,  die  zuijden  zijde  neve  Jan  Wouter  Maessoon,  de  andere  eijnde  aen  Peter  Heijn Swerts, supportavit Huijbert sijnen broeder met de brieven etc. Gelovende dit opdragen etc. Dies sal Huijbert  voorschr.  daer  jaerlijcks  uit  gelden  en  betalen  een  halve  rijns  gulden  in  sheeren  cijns  en anderhalf mud rogge tot lichtmis….. soo mach Huijbert desen voorschr. pacht quijten met een halve mud  rogge  te  mael,  elcke  mud  met  32  rijns  gulden.  Testes,  Claes  Jansoon  en  Wouter  Adriaens. Actum anno 1512 den 16e dach van mert.
   
mei 1514 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 45r d.d.  mei 1514.
Item:  desen  erfenis  metten  timmeringe    ende  metten  heijvelt  heeft  Jan  Wouters  opgedragen  ende overgegeven  met  afgaen  ende  vertijen  Gerit  Jan  Praijsersoon  in  allen  manieren  als  voor.  Dies  sal Gerit  voorschr.  betalen  den  pachten  die  tot  lichtmis  verschenen  is  ende  gelooft  te  waren.  Testes, Claes Jansoon ende Lambert die Meijer. Actum anno 1514 opte meijdach.
Item: Gerit Jansoon gelooft Jan Maessoon te betalen nu tot meij naestcomende die somme van 30 rijns gulden min 8 stuijvers ende binnen meije wel betaelt. Testes ut supra.
   
2 jan 1517 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 77r d.d. 2-1-1517.
Gerit die Pruijser 3 lps. en 2 roijen af te steken van den gronden, metten zuijden zijde neve die Vaert daer men tot castelijns moer vaert totten grippel van den lanthooft toe, die noorden sijde totten dellen des heer voorschr. daer Wouter Ariaensoon aen compt, dat  westen eijnde aen  Claes Geritsoon, de oosten  eijnde  aen  die  ou  hoeck  vaert  totten  grippel  toe.  Testes,  Peter  Jan  Henricks  en  Claes  Jan Gosens. Actum anno 1517 den 2e januari.
   
12 jan 1518 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 89r d.d. 12-1-1518.
Gerit  soon  Jan  die  Pruijsereen  huijs  metten  gronden  en  met  de  hof  daeraenliggende,  streckende voort westwaerts op metten halve diepe sloot en zuijtwaerts totten hoefke toe, met oock dat oosten eijnde van den graft totten pael toe. En is gelegen in die prochie van Venloen op die Vaert, metten oosten sijde neve des sheerenstraet,  de  andere sijde neve Huijbert sijn soon,  die  westensijde  neve Aert Coijten, de andere sijde neve den diepe sloot met oock die helft van den messen aangrenzende van  den  eijck  totten  pael  toe,  die  sij  daer  staende  laten.  Item  hiertoe  die  helft  van  een  heijvelt  die noorden  sijde  streckende  neve  Wouter  Aerts,  dat  oosten  eijnde  aen  Willem  van Weert,  die  zuijden zijde neve Huijbert sijnen soon, de andere eijnde aen Peter Heijn Sweerts, met oock half die bodem. Dies sal Huijbert  wegen en stegen eene  ackerlants zijnen broeder toebehorfende en  welck huijs en hof  en  erffenisse  voorschr.  Gerit  voorschr.  van  Jannen  zijnen  vader  verkregen  heeft  in  een  wettige erfkoop  gelijck  dat  in  eene  schepenen  brief  van  Venloen  daerop  gemaeckt  volcommentlijcker begrepen is. En heeft Gerit voorschr. desen erffenisse metten huijs in eene erfkoop opgedragen en overgegeven Roelof Andriessoon sijnen swager metten brieven daeraf mentie makende en met allen rechten hem enigsins daer in toebehorende en heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende sup etc. dit opdragen, overgeven en vertijen vast en van waerden te houden en allen commer van zijnen wegen saf te doen. Dies sal Roelof daer jaerlijcks uit gelden Jannen den Pruijser en zijnen huisvrouwe twee mud rogge en een braspenning in sheerencijns. Testes, Zeger Willems en Peter Faessen. Actum anno 1518 den 12e dach in januari.
   
28 mei 1519 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 99r d.d. 28-5-1519.
Gerit  die  Pruijser  en  Cornelis  Willemsoon  anderhalf  lopensaet  8  ½  roij,  metten  noordeneijnde  aen Claes Gerits, dat zuijdeneijnde aen Korst Janssoon, die oostensijde aen die eerste hoeckvaert totten lanthooft toe, de andere sijde aen den heer. Testes ut supra.
Item :  Gerit  en  Cornelis  geloven  den  heer  als  voor  te  betalen  88  ½  rijnsgulden  en  4  stuijvers,  een halve braspenning in gevalueerden gelden.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 99r d.d. 28-5-1519.
Korst Jansoon 5 ½ lps. en 18 roijen metten zuijdeneijnde aen die gerechte vaert totten lanthooft toe, die oostensijde aen die eerste hoeckvaert totten lanthooft toe, dat noordeneijnde aen Gerit de Pruijser en Cornelis Willemssoon, dat westeijnde aen sheerendellen. Testes ut supra.
Item : Korst Janssoon sal geloven den heer als voor 288 ½ rijnsgulden, 3 stuijvers, 1 ort.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 99v d.d. 28-5-1519.
Gherit die Pruijser en Cornelis Willemsoon drie moer hont en 24 ½ roij, 4 ½ voet en 4 duijm, metten zuijdensijde  Korst  Jansoon,  de  westensijde  neve  Aert  Geldens,  die  noordensij  Peter  Huijben,  de andere sijde neve des heerendellen. Testes ut supra.
   
24 aug 1519 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f  97r/102r d.d. 24-8-1519.
Lenaert soon wilner Aert Vendickx heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Gerit Jan Pruijserssoon een lps. moeren metten grond ofte daeromtrent gelegen in die heerlijckheijt van Venloen, de oosten sijde neve  die  kijnderen  Verduijn  dat  die  hier  op  gewonnen  heeft  voor  den  cijns,  de  andere  sijde  neve Joffrouw Els van Haestrecht dat oock op gewonnen is dat zuijden eijnde aen die gerechte vaert die nu tot casteilijnsmoer vaert, dat noorden eijnde aen de dellen Aert Vendijck. Dese sal Gerit laten liggen in een  dam  van  een  Besoijensche  roede  aent  noorden  eijnde  ende  heeft  hem  opgedragen  ende overgegeven ende gelooft te waren, los ende vrij. Testes, Claes Jan Gosens ende Wouter Ariaensse. Actum anno 1519 op Sinte Bartolomeusdach.
   
7 mrt 1520 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 110v d.d. 7-3-1520.
Peter Huijben heeft Dirck van Weerts lot en is groot 6 lopensaet, 8 roijen, het lopensaet voor 46 r.gld. te betalen op vier paesschens, desen paesschen niet doende. De somme is 283 r.gld. 8 st. Gerit die Pruijser  is  borch,  anno  1520  den  7e  mert.  Gelegen  die  oostensijde  dat  clooster  van  Waelwijck,  die westensijde Joffrou Katharina van Haestrecht, dat noordeneijnde aen Ariaen Peijns, dat zuijden eijnde aen Korst Geritssoon.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 111r d.d. 7-3-1520.
Gerit die Pruijser heeft gekocht dat Henrick Oerlmans steckt en is groot anderhalf lps. 4 ½ roij, 2 voet, het  lopensaet  voor  37  r.gld.  Te  betalen  60  r.gld.  5  st.  3  ble.  Peter  Huijben  is  zijn  borch.  Gelegen metten eene eijnde aen Korst Denis, metten andere eijnde Gelden Claessoon en Claes Jan Denis, de eene sijde aen die del, de andere sijde neve Gerit Oerlmans.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 112r d.d. 7-3-1520.
Willem Willems,  Gerit  die  Pruijser  heeft  gekocht  die  westensijde  van  den  banck  die  Claes  Geldens steckt en is groot vier lopensaet en 26 roijen en 7 ½ voet, het lopensaet voor 39 r.gld. 6 st. Som te betalen 178 r.gld. te betalen op vier paesschens, desen paesschen niet doende en Gerit die Pruijser is zijn  borch,  dat  noordeneijnde  Aert  Geldens,  de  andere  eijnde  Gelden  Aerts,  die  westen  aen  het lanthooft van de vaert ten halve grippel, die oostensijde Gerit Oerlmans.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 112r d.d. 7-3-1520.
Wouter Adriaens heeft het lanthooft lopensaet voor 57 r.gld. en het is 30 roijen. Gerit die Pruijser is borch.  En  van  paesschen  naestcomende  over  een  jaer  het  gelt.  Gelegen  met  eene  sijde  neve sheerendel, metten  andere sijde  neve Wouter voorschr. dat suijdeneijnde aen  Gerit die Pruijser, de andere eijnde aen Christiaen Jansoon.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 112r d.d. 7-3-1520.
Gerit die Pruijser 6 roijen lanthooft en het lopensaet voor 56 r.gld.
   
20 jul 1521 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 135v d.d. 20-7-1521.
Wij Claes Jan Gosensoon ende Jan Geritsse, schepenen in Venloen doen condt eene ijgelijcke dat voor  ons  comende  sijn  Cornelis  Henrickszn.,  Jan  zijne  broeder,  Adriaene  hun  suster,  Adriaen Goijaertssoon,  Gelden  Claessen,  Dirck  die  Pruijser,  Gerit  die  Pruijser,  Huijbert  sijn  broer,  Peter Jansse,  Gerit  zijn  broeder  voor  hem  selven  ende  voor  Jannen  die  daer  niet  tegenwoordig  en  was, daer zij voor instaen ende geloofde ende hebben Jannen den Pruijser geconsenteert ende geoorloft te ontvangen  alle  alsulcke  penningen  als  Gerit  Jansse,  Jannen  zijnen  vader  geven  sal  van  eene  mud rogge  los  pacht,  die  Jan  voorschr.  heffende  is  op  die  stede  die  Roelof  Andriessen  tegen  Geriden zijnen  swager  kocht  hadden  op  die  Vaert  ende  Jan  voorschr.  Geriden  verkocht  hadden,  volgens schepenen brieven van Loon. Anno 1521 den 20e dach in juli.
In marge: Laureijs en Claes voor hen selven ende voorts voor Ariaen Cornelis hen swager ende Peter Jan Goijaerts, Rut ende Peter, Peter Oirlmans voor hem selven ende voorts voor Jannen ende Gerit zijn broers, Jan Roelofszn.
   
6 aug 1521 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 135v d.d. 6-8-1521.
Wij Claes Jan Gosensoon ende Jan Geritsse, schepenen in Venloen doen condt eene ijgelijcke dat voor ons comende is Gerit Jansse ende heeft opgedragen ende overgegeven Roelof Andriessen een mud rogge jaerlijckse lospacht, dat welcke hij heffende is op zijn stede op die Vaert metten eenre zijde neve een stege metten andere sijde neve Huijbert die Pruijser ende heeft er voorts op vertegen als recht  is.  Ende  heeft  gelooft  als  een  principael  schuldenaer  op  hem  ende  op  allen  zijn  goet,  dit opdragen, overgegeven ende vertijden eeuwelijck vast ende van waerden te houden. Anno 1521 den 6e dach in augustus.
   
10 aug 1521 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 136r d.d. 10-8-1521.
Wij  Jan  Geritsse  ende  Wouter  Adriaens  schepenen  in  Venloen  oorconden  ende  kennen  mits  dese brieven  dat  Jansoon  wilner  Jan  Gosensoon,  Peter  Faessen,  Jan  Geritssoon  ende  Jan  Verdiesen, kerckmeesteren in dese tijt in de prochie van Venloen bij raede Joncker Robbert van Grevenbroeck onse tijtelijcke heer van Venloen ende voorts bij consent die schepenen ende dat meesten deel der nabueren  ende  oudere  van  Venloen  gelijckerwijs  dat  geconstitueert  is  ende  geoorlooft  van  onse geestelijcke vader Erardus van der Marck, Bisschop tot Ludich (Luik) daer die informatie af leget in der kercke   van   Venloen   tot   allemans   behoef,   die   erfpacht   tot   dese   tijt   teghen   dese   voorschr. kerckmeesteren  gekocht  hebben.  Soo  hebben  die  kerckmeesteren  voorschr.  beijder  ordinatie voorschr. verkocht Robbert van Grevenbroeck ende Joffrou Marie zijn wettige huijsvrouwe acht lopen rogge erfpacht die die voorschr. Joncker ende Joffrou geldende waren van uit haere goederen naer uijtwijsen  der  kercken  requesten.  Ende  hebben  die  kerckmeesteren  den  copers  opgedragen  ende overgegeven  metten  brieven  daer  af  mentie  makende  ende  voorts  daerop  vertegen  als  recht  is. Gelovende die voorschr. kerckmeesteren mijn Joncker ende Joffrouw voorschr. van den kerck wegen  dese acht lopen rogge nimmermeer te manen ende schelden hem daeraf quijt, want voor dese acht lopen  rogge  erfpacht  hebben  mijn  Joncker  ende  mijn  Joffrou  de  kercke  geldende  20  steens  elck duijsent voor 25 st. die aen die cruijs thoren vertimmert ende v… zijn. In kennisse anno 1521 den 10e dach in augstus.
Item: dese selven kerckemeesteren hebben mijne Joncker ende mijne Joffrou nog verkocht vier lopen erf rogge op die stede toebehorende Gerit die Pruijser ende is gelegen op die Vaert metten eene zijde neve Jan Henrickszn. die Wever met andere zijde neve een stege streckende van sheerenstraet tot Aerts van Riel.
   
21 jan 1528 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 172r d.d. 21-1-1528.
Eelken Janssoon sal hebben die erffenisse neve Jan die Wouwer metten eene zijde die eerste zijde neve Art Coijten. Ende hiertoe een stuck lants daer dat oude huijs stont. Aert Coijten heeft die oostenzijde van den acker daer Eelke die westenzij af heeft. Item hiertoe heeft Aert een stuck lants aen Gerit die Pruijser.
Item: Eelen Janssoon voor hem selven ende voort voor Aert Coijten heeft gelooft als een principael schuldenaer Jan Jacopssoon te betalen nu sint Jansmisse naestcomende tien rijnsgulden. Testes ut supra.
   
26 jun 1534 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 203r d.d. 26-6-1534.
Roelof Andriessen heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Geride soon  wilner  Jans  die  Pruijser  eene  jaerlijckse  ende  erffelijcke  cijns  van  drie  carolus  gulden,  elcke gulden  tot  20  stuijvers  te  betalen  alle  jaere  op  sint  Jan  Baptistdach  ende  te  Venloen  te  betalen,  uit ende  van  allen  zijn  erffenisse  metten  timmeringe  daerop  staende  gelegen  op  die  Vaert,  metten eendere zijde neve Huijb de Pruijser, metten andere zijde neve Gerit Oerlmans, dat westeneijnde aen die  weduwe  Aert  Coijten  ende  oosteijnde  aen  die  straet.  Ende  heeft  het  hem  opgedragen  ende overgegeven met afgaen ende vertijen als recht is. Gelovende als principaele schuldenaeren op hem ende  op  allen  zijn  goet  voorschr.  den  cijns  te  waren  ende  allen  commer  af  te  doen.  Testes,  Zeger ende Peter Gisbrecht Dircx. Anno 1534 den 26e dach in junio. Te  lossen  met  vijftich  carolus  gulden  ofte  voor  elcke  carolus  gulden  20  stuijvers  in  andere gevalueerden gelden ende metten verschenen rente op sint Jan Baptistdach. Testes ut supra.
   
8 jul 1534 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 203v d.d. 8-7-1534.
Wij Adriaen Henricks ende Peter Gisbrechts, schepenen in Venloen doen condt eene iegelijcke hoe dat voor onze schouth ende ons aen een gebane vierschaere comende zijn Gelden Claessen, Gerit die Praijser, Peter Huben ende Peter Leuw, Gelden out wesende 83 jaer, Gerit 70 jaere, Peter Huben (Oerlemans) 80 jaere, ende Peter Leuw 84 jaere, mannen werdt zijnde der waerheijt getuijgh te geven ende hebben eendrachtelijck getuijchg bij manisse des schouth gestaeft eedts, hoe dat hen kennelijck is dat Floris Dael een diender van den huijs van Loen heeft doen setten allen dat eijckenhout op die noortzijde van der vaert, recht neve die vaert van den wech aen die door die vaert loopt noorderwaerts totter Waelwijckser bruggen toe, ende dat die heer van Loen ofte mijn Vrouw daer allen tijdt gebruijck af gehadt hebben van snoijen van eijcken af te houden ende die eekelen daer af te verkopen ofte aen iemant  te  geven  ende  ende  hebbende  nooijt  gehoort  dat  hen  iemant  anders  daer  actie  toe pretendeerde te hebben tot desen jaere toe. Actum anno 1534 den 8e dach van julio.
   
   

 

Overleden:   voor mei 1537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1482

   
22 mei 1537 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 13r d.d. 22-5-1537.
Robbert soon wilner Gerit die Pruijser heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Aerden Jan Melisse tot behoef sijnre moeder eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns van eene carolus  guldens  ofte  20  st.  daer  voor  te  betalen  alle  jaere  opte  pinksterdach,  uit  ende  van  sijn erffenisse metten timmeringe daerop staende gelegen in die prochie van Venloen ter stede geheijten aen het eijnde, metten eenre sijde neve Peter Jan Lemmens metten andere sijde neve Joosten Heijn Embrechts,  streckende  van  sheerenstraet  tot  sheeren  gemeijnte  toe.  Ende  heeft  hem  opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijden als recht is. Gelovende te waren. Testes, Peter Faessen ende Goijaert Jansse. Actum anno 1537 den 22e dach van meij.
Item: te lossen met 16 carolus guldens ofte voor elcke gld. 20 st. in gevalueerden gelden ende metten verschenen  renten  ende  een  half  jaer  te  voren  op  te  seggen,  ende  te  lossen  binnen  die  pinkster heilige dagen. Testes ut supra.
   
23 mrt 1543 Archief van de  Schepenbank Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 119r d.d. 23-3-1543 voor paessen.
Claes  Geritsdochter  die  Preijser  met  haere  gecoiren  momboir  haer  van  den  rechter  gegegeven  als recht  is,  haer  kijntsgedeelte  dat  zij  hebbende  is  in  erffenisse  metter  timmeringen  daerop  staende gelegen in die parochie van Venloon opte Vaert. Welcke kijntsgedeelte haer aenbestorven is van Gerit die Preijser haere vader en dat haer met het lot te deel gevallen is metten eenre zijde neffen Robbert Gerits metten andere zijde neffen de heer van Loon metten eene eijnde aen Peeter Artsse de ander eijnde  aen  die  Vaert,  heeft  Claes  voorschr.  met  haeren  momboir  voorschr.  Roeloffen  opgedragen ende overgegeven met de deelbrieven daeraf mentie makende met allen rechten haer enichsins daer in  toebehorende  ende  voorts  allen  commer  van  haere  wegen  af  te  doen.  Ende  daer  voorts  op vertegen als recht is. Gelovende Claes voorschr. op haer ende op allen haer goet dat zij nu heeft ofte vercrijgen mag Roeloffen te waren voor sheerenchijnsen. Testes ut supra.
Item: Roelof Andriessen heeft gelooft als een principael op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mag Claessen Geritsdr. te betalen 50 karolus guldens t.w. allen 17 weken het derde deel van der voorschr. zomme, waeraf den eerste betaaldach wesen sal op onser liever vrouwendach avont  in  de  maart  ende  zo  voorts  van  17  weken  tot  17  weken  tot  dat  die  50  kar.  gld.  betaelt  zijn. Testes ut supra.
   
15 nov 1543 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 97v  en f 98r d.d. d.d. 15-11-1543.
Wij Peter Gijsbert Dircksse ende Bartolomeus Jan Geritsse, schepenen in Venloen doen condt allen ieder dat voor ons gekomen sijn Jan Geritsse de Pruijser; Robbert Geritsse; Frans Adriaensse cum tutore; Lijsbeth, Henrick Geritsse huijsvrouwe cum tutore; Roelof Andriessen als momboir wijlen sijnwijfs; Claes Geritsse dochter cum tutore ende hebben gemaeckt een erfdeling ende erfscheiding van alle alsulcke goederen als hen aenkomen en bestorven sijn van Gerit die Pruijser ende Adriana sijn huijsvrouwe.  Overmits  welcke  erfdeling  Jan  Geritsse,  Robbert  sijn  broeder  en  Frans  Adriaensse metten lot gevallen sijn in die nieuwe schuere en int brouhuijs metten brougeton ende in eene koijke metten gront daer 't op staet ende vier vat erven rontomme. Nog in eene weije daer die schuere op staet,  die  oosten  zijde  neve  erffenis  Robbert  Geritsse,  die  westen  sijde  neve  erffenis  Roelof Andriessen  en  Claes  Geritsdochter,  hier  sal  de  sloot  ten  halve  gaen,  dat  suijden  eijnde  aen  een steege voor ons allen, dat noorden aen erffenisse Robberts voorschr. Nog in een weije oock aldaer gelegen  die  oosten  sijde  aen  erfenis  Gerit  Oirlemans  en  Robbert  voorschr.  en  Lijsbeth,  Henrick weduwe,  die  westen  zijde  neve  erffenis  Robbert  voorschr.  dat  suijden  eijnde  aen  die  steege,  dat noorden eijnde aen die Vaertcant. Dit sullen die erfgenamen voorschr. over dese weije malcanderen laten gaan en varen ten sij niet gewoo… Nog in eene acker landts genoempt den hoge acker oock aldaar  gelegen,  die  oosten  eijnde  neve  erffenis Willem  Jans kijnderen  en  Adriana  Caytedochter  die ende  tijnden  de  andere,  dat  westen  eijnde  neve  erffenis  Robbert  voorschr.  die  noorden  sijde  neve erffenis  Gerit  Oirlemans  die  suijden  sijde  neve  erffenis  Lijsbert,  Henricks  weduwe  totten  palen  toe.
Nog in die helft van eene heijvelt aldaer gelegen den oosten eijnde aen Willem Jansse kijnderen, dat westen eijnde aen Vranck Henricks weduwe, die noorden sijde neve Hubert die Pruijser, die suijden sijde neven erffenis Aert Wouter Aertsse ende Jan Wouter Aertsse erfgenamen. Dit sal hierop blijven staen in sheeren chijns 1 cappuijn en 2 hoenderen en een vierendeel en ½ oirt stuijver. Ende hebben Roelof  Andriessen  als  momboir  sijn  wijfs  en  Claes  Geritsdochter  cum  tutore  en  Lijske,  Henrick Geritsse weduwe cum tutore Robberten, Jannen en Fransse voorschr. opgedragen en overgegeven metten brieven daeraf mentie makende ende met allen recht hen enichsins daerin toebehorende ende hebben gesamenderhant voorts op vertegen als recht is. Gelovende Roelof als momboir sijn wijf en Claes Geritsdr.  cum tutore als principael schuldenaers op haer ende haere goederen, hebbende ende vercrijgende,  Jannen,  Robberten  en  Fransse  voorschr.  gedeelten  te  waren  met  alsulcke  conditie toegedaan of Jan, Robbert en Frans voorschr. in dese gedeelte met recht ontwaert worden ofte niet anders dat van de brieven uitgesloten worden die commer alsoo staende, gelovende sij malcanderen elck sijn gedeelte op te leggen ende betalen. Wanneer in toecomende tijden enig goet en bevintenis dese  aengaende  onbedeijlt  dat  zullen  sij  gelijck  delen.  Testes,  Peter  Gijben  ende  Meeus  Jansse. Actum den 1543 den 15e dag in november. 
RAT. Loon op Zand. R 56 f 98v d.d. 15-11-1543.
Overmits welcker erfdeling Lijsbet, Henrick Gerits huijsvrouwe cum tutore metten lot ten deel gevallen is  in  drie  ackeren  landts,  gelegen  op  der  Vaert  die  suijden  sijde  aen  des  heerenstraet,  die  noorden sijde neven erffenis Robbert Geritsse totten palen toe ende oock dat westen eijnde, dat oosten eijnde aen erffenis Aert Caijten. Nog dat zesde gedeelte van een heijvelt als voorschr. is. Hieruit zal Lijsbet betalen jaarlijks in sheerenchijns, 't derde deel van eene cappuijn ende een derdedeel van twee smael hoenderen.  Nog  een  ½  cappuijn  van  eene  ackerlants  gelegen  neve  Roelof  Andriessen  noortwaerts ende Frans Jansse suijtwaerts. Ende hebben Jan, Rob, Frans, Roelof als momboir sijn wijf en Claes Geritsdr.  cum  tutore,  Lijsbet,  Henricks  huijsvrouwe  met  haere  momboir,  tot  profijt  haere  kijndere  bij Henrick  Gerits  voorschr.  verkregen  opgedragen  ende  overgegeven  metten  brieven  daeraf  mentie makende etc. Testes ut supra.
Overmits  welcker  erfdeling  Roelof  Andriesse  als  momboir  sijn  wijfs  ende  Claes  Geritsdochter  cum tutore  metten  lot  ten  deel  gevallen  sijn  int  huijs  metter  oude  schuer  metten  gronden  ende  metten buenderen daeraen liggende en metten hoff ende dat ofte die bueren int black gelegen is ende den put  sal  blijven  staen  voor  behoef  van  den  huijs  ende  brouhuijs  ende  tesamen  te  maken  die  oosten sijde  neve  erffenis  Robbert  Geritsse  die  halve  sloot,  die  westen  zijde  en  half  dat  heijvelt  het  derde gedeelte gelegen alsvoor die gemeijnt van de Heer, dat suijden eijnde aen erffenis Peter Aert Caijten ende den heer van Loon, die noorden eijnde aen die Vaert ende al dat totter putten gelegen is. Hieruit zullen  Roelof  en  Claes  hier  jaerlijcks  uit  gelden  in  die  heeren  chijns  twee  derdendelen  van  eene cappuijn  ende  tweederden  van  twee  hoenderen  en  Roelof  sal  nog  jaerlijcks  ½  cappuijn  van  eene ackerlandts gelegen neve die weduwe Henrick Geritsse en Sijmon Jansse suijtwaerts. Actum ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 99r d.d. 15-11-1543.
Robbert  soon  wijlen  Gerit  de  Pruijser  alsulcke  gedeelte  als  hem  aangekomen  en  bestorven  is  van Gerit Jansse de Pruijser en Adriana sijn huijsvrouwe, in allen moeren te weten 2 hont min 5 ½ voet, gelegen aen Gielis van de Horst vaert heeft hij verkocht Jannen Geritsse sijnen broeder en heeft er voorts  op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende  Robbert  als  debiteur  principael  etc.  dit  opdragen  ende overgeven  altijt  vast  en  van  waerden  te  houden  ende  allen  commer  van  sijnre  wegen  af  te  doen. Testes et actum ut supra.
   
16 nov 1543 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 101v d.d. 16-11-1543.
Jan  soon  wijlen  Gerit  die  Pruijser  alsulcke  erffenis  metter  timmeringe  daerop  staende  ofte  sijn gedeelte  in  der  stede  metten  heijvelt  als  hem  aencomen  en  bestorven  is  van  Gerit  die  Pruijser  en Adriana sijn huijsvrouwe, gelegen in de parochie van Venloon op die noordensijde van den Vaert nae uitwijsen  der  deelbrief  daeraf  is,  heeft  Jan  voorschr.  wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  Robbert Geritsse  sijnen  broeder  en  heeft  hem  opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaan  ende  vertijen  als gewoonliijck ende recht is. Gelovende Jan aan Robbert voorschr. dit opdragen ende vertijen altijt vast ende  van  waerden  te  houden.  Hieruit  zal  Robbert  voorschr.  jaerlijcks  uit  betalen  des  heeren grontchijns hier uit sijn gedeelte gaende en gelooft Jan voorschr. allen commer van sijnen wegen af te doen. Testes, Peter Gijsberts en Meeus Jansse. Actum anno 1543 den 16e november.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 101v d.d. 16-11-1543.
Frans  soon  wijlen  Adriaen  Gerits  Pruijsers  met  Jannen  Geritsse  ende  Adriaen  van  Greevenbroock sijnen gecoiren momboiren hem van den Heer gegeven als recht is alsulcke versterf in een stede met een heijvelt gelegen op die Vaert als hem aencomen ende bestorven is van Geritden Pruijsers ende Adriana sijn huijsvrouwe, als sijn heerke ende vrouwke, heeft Frans voorschr. met sijnen momboiren dese  sijn  gedeelte  wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  Robbert  Geritsse  sijnen  oom  ende  heeft  hem opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaen  ende  vertijen  als  recht  is.  Gelovende  Frans  cum  tutore Robberten  voorschr. dit  opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast  te houden ende allen commer van  sijnen  wegen  allemaal  af  te  doen  ende  te  waren.  Hieruit  sal  Robbert  jaerlijcks  uit  betalen  des heeren grontchijns Franssche gedeelte aengaende. Testes et actum ut supra.
   
24 jan 1551 Archief van de Schepenbank Loon op Zand 
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 135v d.d. 24-1-1551.
Franck  Adriaensse  (de  Pruijser)  heeft  wettelijck  ende  erffelijck  verkocht  acht  loopen  rogs  erfpachts Geritden  Arntsse  van  Broekhooven  welcke  erfpacht  hem  aenbestorven  ende  metten  lot  te  deele gevallen is van Geritden Jansse de Preijser zijne oude vader ende Arnt Jan Caeijtenzn. den zelven Geritden  de  Preijser  gelooft  hadden  te  vergelden  alle  jaer  op  Sint  Gilisdach  uit  ende  van  twee geseeten in de parochie van Venloon opte Vaert gelijck dat in eene schepenbrief van Venloon daerop gemaeckt  volcomentlijcker  begrepen  is.  Ende  heeft  hem  opgedragen  ende  overgegeven  metten brieven daeraf zijnde met afgaen ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Franck op hem  ende  op  allen  zijn  goet  als  principaele  schuldenaer  Geridt  van  Broockhooven  den  voorschr. erfpacht van acht loopen rogs te waeren alzoo men erfpacht schuldig is te waren ende allen commer af te doen. Testes, Peeter Peetersse ende Joist Peetersse. Actum anno 1551 den 24e januari.

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug