Dirckske Zeegers Willemsen van Haestrecht (19091)   Haestrecht kwartier

Vader:      Zeegers Willemssen van Haestrecht (19340)

Moeder:   Elisabeth (19341)

     
Geboren: circa 1515 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 

 

Huwelijk:                               Robbrecht Geeridt Janssen de Pruijser (4592)

 

Kinderen:

Zoon:  circa 1540 Geeridt Robbrecht Gerrits de Pruijser (19157)
     
     
Dochter: circa 1550 Kathalijn Robben (19090)
     
     
Zoon:    Ariaen Robben (19092)
     
     
Dochter:   Adriaenken Robben (19093)
     
     
Dochter:   Anneken Robben (19094)
     
   
Zoon:    Jasper Robben (19095)
     
     

 

 

   
28 mei 1546 Archief van de  Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 178r en f 178v d.d. 28-5-1546.
Robbert  wijlen  Geritssoon  die  Preijser  cum  tutore  zijn  huijsvrouwe,  heeft  wettelijck  ende  erffelijck verkocht Joost Henricksoon eene acker landts in zijnder grooten als die daer gelegen is in die prochie van  Venloon  aen  de  rechte  straete,  metter  oisten  zijde  neffen  erffenisse  Jan  Peetersse  die  jonge metten  grafte  ende  hoile,  metter  westen  zijde  neffen  Joosten  voors.  metten  zuijden  eijnde  aen  de waterlaet  metten  grafte  ende  hoile  ende  metten  noorden  eijnde  aen  Robberten  voors.  totten  graft  alzoo  hij  zeijde.  Welcke  acker  met  meer  erffenisse  voors.  Robberten  aencomende  is  van  Zeegere Willemsoon  van  Haestrecht,  gelijck  dat  in  schepenen  brieven  van  Venloon  daerop  gemaeckt volcomentlijcker  begrepen  is.  Ende  heeft  hem  opgedragen  ende  overgegeven  met  afgaen  ende vertijen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende Robbert voors. als een principaele schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach Joosten voors. den ackerlandts voors. te waren alzoo men erffenisse schuldich is te waren, vrij ende los ende voorts allen commer af te doen. Dies  zal  Robbert  voors.  altijt  mogen  vaeren  over  Joosten  erven  met  eene  waegen  met  rossen gelaeden  om  den  grafte  te  maken  gelegen  aen  Robberts  hoff  ende  dat  alzoo  dickwils  als  dat  den grafte van noode zal zijn ende niet meer. Testes, Peeter Gijben ende Bartolomeus Jansse. Actum den 28e dach meije anno 1546.
   
4 mei 1554 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 225v t/m 226v d.d. 4-5-1554.
Elisabeth weduwe wijlen Zeegers Willemsse van Haestrecht cum tutore haer tochten ende recht van tochten wegen dat zij hebbende is in twee ackeren landts den eene geheijten den langen acker groot zijnde 9 ½ loopenzaetden ende den anderen geheijten den cleijnen acker groot zijnde 4 loopenzaetden in de parochie van Venloon gelegen achter der kercken metter oisten zijde neffen erffenisse Adriaen Lambertsse ende meer anderen metter westen zijde neffen der voorschr. Elijzabetten ende meer anderen streckende van sheerenstraete noortwaerts aen Adriaen Lambertsse voors. alzoo zij zeede, heeft Elijzabeth opgedragen ende overgegeven, Cristiaenen, Diricken ende Truijken haeren wettige kijnderen ende Walborch, Willeke ende Jenneke, kijnderen Bertrums de Bondt die hij in eene wettige bedde verweckt heeft bij Caterijne Zeegersdochter om die voorschr. ackeren landts ende niet meer, te mogen verkopen, vesten ende opdragen Willem Cornelisse de Pruijser ende Lucassen Henricxzn. Gelovende op haer ende op allen haer goet, hebbende ende verkrijgende, dit opdragen en overgeven altijt vast en in waerden te houden ende nimmermeer van tochten wegen daerna te taelen ofte doen taelen. Behalve dat haer voorn. kijnderen ende kijndtskijnderen uit voorschr. ackeren alzoo die chijnsen, renten ende pachten met recht daer uitgaende jaerlijcks betalen zullen aen degene recht daertoe hebbende datter der voorschr. Elijzabetten hinder nog schade af komen en zal. Toen dit aldus geschiet is soo sijn gekomen Cristiaen voor sijn selven, Robbert Geritsse als man ende momboir der voorschr. Dirickske; Anthoenis Willemsse als man ende momboir der voorschr. Truijken; Adriaen Cornelisse de jonge als man ende momboir der voorschr. Walborgen; Willemken ende Jenneke met Cristiaen ende Adriaenen hennen gecoiren momboirs ende hebben den voorschr. langen acker van 9 ½ lps. groot wesende, nog van den cleijnen acker onbedeijlt ligende, wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven Willem voorschr. ende hebben daer voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende de voorschr. verkopers op hen ende op allen hen goederen, hebbende ende vercrijgende, Willemen die voorschr. 9 ½ lps. landts te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren voor een cappuijn ende 2 st. mijne heer van Loon ten grontchijns. Nog een half mudde erfrogs ten Bosch te leveren jaerlijcks. Nog drie gulden jaerlijcks los chijns aen den voorschr. verkopers ende weduwe die men lossen zal mogen met 50 ca. gld. eens, waeraf den eerste dag van betalingen zijn zal den voorschr. grontchijns Sinte Merten naestcomende. Den rog ten Bossche van Lichtmis naestcomende over een jaer en de voorschr. 3 gld. oock ten lichtmis naestcomende over een jaer ende voorts allen anderen commer daerinne wesende af te doen. Dit zal Willem ende zijn naecomelingen door den jockwech een half roije breet sijnde mogen wegen ende stegen oostwaerts ende westwaerts totter heijrstraete toen ten naeste velden ende ter minste schade. Testes, Peeter Peetersse ende Joist Peetersse. Actum den 4e meij anno 1554.
Willem Cornelisse heeft gelooft te betalen Elijzabetten weduwe wijlen Zeegers van Haestrecht haeren kijnderen ende kijntskijnderen 46 guldens op Sinte Jacops naestcomende terzake van eene acker landts geheijten den langen acker. Testes et actum ut supra.
  Onder bijgeschreven : Willem Cornelisse heeft dese langen acker metter commer daerop staende ende nog 6 gld. 's jaers Peeter Jan Reijnen te quijten ten twee reijsen met 50 gld. Testes, Joist ende Jacop. Actum den 1e september anno 1558.

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1548

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

65648

65650

65652

65654

65656

65658

65660

65662

65649

65651

65653

65655

65657

65659

65661

65663

               
32824

32825

32826

32827

32828

32829

32830

32831

16412
Willem van Haestrecht (19351)
circa 1450 - voor jul 1531
16413

16414

16415

8206
Zeeger Willemssen van Haestrecht (19340)
circa 1480 - voor mei 1554
8207
Elisabeth (19341)
circa 1490 - voor 1573
x
4103
Dirckske Zeegers Willemsen van Haestrecht (19091)
circa 1515 -