Anneke Lucas van Besauwen (15613)

       
  kwartier

Vader:    Lucas Adriaens Wijnsauwen (19236)

Moeder:  onbekend Gerit Adriaens Oirlemans (19235)

     
Geboren: circa 1535      
   loon op zand

 

 

 

 

 

 

Huwelijk:                             Jan Mattheus Gerrits de Bont (15612)

 

Dochter:

circa 1555

Geertrudis Jan Mattheus de Bont (15614), Loon op Zand 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 feb 1561 Archief Dorpsbestuur en Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 358v en f 359r d.d. 3-2-1561.
Wij Bartolomeus Jan Geldensse ende Jacop Jansse de Bont, schepenen in Venloon doen condt eene ijegelijcken dat voor ons gekomen zijn geweest, Adriaen Geeridt Oirlmans, Peeter zijn broeder, Jacob Jan Jansse als man van Ina Gerits, Adriaen Adriaensse met Hendrikske sijn suster cum tutore, Adriaen Lucaszn (de oudste), Adriaen Lucaszn. (de jongste) sijn broeder, Jan ende Cornelis broers, en Anneke Lucasdr. Jenneke en Marike Geerit Oirlmans hen susters met hun momboiren, Anthonis Henricxse Oirlemans, onmondig kind, cum tutore, Jan Willems Oirlmans, onmondig kind, cum tutore, allen kijnder ende gerechte erfgenamen van Geerit Oirlmans ende Eelken sijn huisvrouw, hebben een erfdeling en scheiding gemaeckt. 1. Overmits welcker deling Adriaen Geerit Oirlmansse ten deele gevallen is drie ackeren lants geheijten onser vrouwen dellen op ten Ketshoevel gelegen metten oosteneijnde ende noordenzijde neffen Adriaen Adriaen Oirlmanszn. westwaerts aen sheerenstraet ende zuijtwaerts neffen Henricx erffgoet in den brant. Nog eene acker oock aldaer gelegen metter oostenzijden Peeter Geeridt Oirlmanszn. westwaerts Jan Dircx ende meer anderen, zuijtwaerts sheerenstraet ende noortwaerts aen Adriaenen voorgen. Nog allen de achtergelaten goederen van Thoenisken Jansdochter zijn moije. Nog hiertoe het vierde deel van 2 gld. sjaers die Jan Gijsbertsse gelooft hadden Geeritden Oirlmansse volgens brieven de Sprange. Nog het vierde deel van 2 gld. die Jan Peeters gelooft hadden Geeridtden voorn. uit brieven van Loon. Nog het vierde deel van 2 gld. die Art Spijker gelooft heeft met eene Spranghse brief, alzoo zij zeeden. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor 15 st. 'sjaers ten bosschen te leveren. Nog een loopen rogs den heijlige geest van Loon. Actum anno 1561 den 3e februari.
2. Overmits welcker delinge Peeter Oirlmansse te deele gevallen is die helft van een erffenisse oock aldaer opte Vaert gelegen, oostwaerts neffen Lucas Adriaensse kijnder, westwaerts neffen Adriaen Oirlmansse streckende van de vaertcant aen sheerenstraet. Nog eene acker in onser vrouwen dellen gelegen, oostwaerts Lucas Adriaensse kijnder, westwaerts Adriaen Geerit Oirlmansse, zuijtwaerts aen sheerenstraet ende noortwaerts Adriaen Geerits voorn. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren deen helft van vier loopen rogs. Nog de helft van zestien st. sjaers ende ¼ deel hoens en ½ pen. Testes et actum ut supra.
3. Overmits Adriaen Lucaszn. cum suis te deele gevallen is deen helft van een erffenisse oostwaerts aen Jan Peeter Huijben erfgenamen, westwaerts aen Peeter Oirlmansse streckende van de vaertcant aen sheerenstraet. Nog een acker in onser vrouwen dellen gelegen, oostwaerts Adriaen Arnt Oirlmansse, westwaerts Peeter Oirlemansse streckende van sheerenstraet aen Adriaen Geerits. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor de helft van 16 st. ende van vier loopen rogs. Nog ¼ deels hoens ende ½ pen. Testes et actum ut supra.
4. Overmits Adriaenen Adriaensse ende Hendrikske zijnder zuster te deele gevallen eene ackerlants in zijnder grote oock aldaer gelegen opte Vaert, oostwaerts neffen erffenisse Peeter Oerlmanse, westwaerts Geerit Peeter Huijben streckende van de vaertcant aen sheerenstraet. Ende hebben hen opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. sjaers den kercken alhier. Testes et actum ut supra.
5. Overmits Jannen Willem Oirlmansse, onmondig kind ten deele is gevallen eene ackerlants met half de schuere oock aldaer gelegen opte Vaert, oostwaerts neffen Jan Peeter Huijben erfgenamen, west en noortwaerts aen de vaertcant, zuijtwaerts aen Marije Geeritsdochter. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. der voorschr. kercken van Loon. Testes et actum ut supra.
6. Overmits Jacoppe te deele gevallen is drie acker lants oock aldaer gelegen, oostwaerts aen de vaertcant, westwaerts aen Geerit Peeter Huijben, zuijtwaerts Henrickske Zijmons ende noortwaerts sheerenstraet. Nog eene acker geheijten den geeracker, noortwaerts aen Geerit Peeter Huijben, zuijtwaerts aen Lijsken Henricx, noortwaerts aen Arijaen Arnt Oirlemansse, zuijtoostwaerts den vaertcant, alzoo zij zeeden. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. sjaers ten bosschen te leveren. Testes et actum ut supra.
7. Overmits Antoenissen Henrick Oirlmansse, onmondig kijnt te deele gevallen is de helft van der oude hoffstadt metter halven huijze ende een vierendeel van der schuer daerop staende, oock aldaer gelegen onbedeelt, noortoostwaerts aen Jannen Willemsse, zuijtwaerts aen Robbert Geerits erfgenamen, zuijtoostwaerts aen Herman Gijskens kijnder ende noortwestwaerts aen de vaertcant, alzoo zij zeede. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. sjaers Jan Melis erfgenamen. Testes et actum ut supra.
8. Overmits Marijen Geerit Oirlmanssedochter te deele gevallen is de helft van der oude hoffstadt metter halve huijzen ende een vierde deel van der schueren daerop staende, oock aldaer gelegen onbedeelt, noortoostwaerts aen Jannen Willemsse, zuijtwaerts aen Rob Geerits erfgenamen, zuijtoostwaerts aen Herman Gijskens kijnder ende noortwaerts aen de vaert. Nog 32 gld. eens daer zij alleene jaerlijcx voor gelden zal Beerten Scorten 2 gld. 's jaers alzoo zij zeede. Ende hebben haer opgedragen ende gelooft te waren voor 30 st. sjaers Jan Melis erfgenamen. Testes et actum ut supra.

   
24 feb 1566 Rechterlijk Archief
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 410v t/m 411r d.d. 24-2-1566.
Wij Bartolomeus Jan Geldensse ende Jan Peeterssoon, schepenen van Venloon doen condt dat voor ons gecomen sijn geweest Jan Matheusse als man en momboir van Anneke Lucasdr. ende Cornelissen Lucassen, bekennen een erfscheiding ende deling gemaakt te hebben van hender erffenisse die hen vanwege de dood van Lucassen voorn. te deele gevallen is tegen haer broeders en susters. Onvermits welcker delinge de voorschr. cornelissen te deele gevallen is eene ackerlant geheeten Adriaen Faessen goet opt Westerloon gelegen, oostwaerts sheerenstraet, suijtwaerts Adriaen Jan Sceenkens, westwaerts Joachim Joost Quaps ende noortwaerts aen Gelden Jansse (Sceenkenszn) Nog de helft van een heijvelt ook aldaer omtrent den biersteegen onbedeelt gelegen, oostwaerts aen Willem Peeters, suijtwaerts aen de gemeijnte, westwaerts aen Gelden Jansse ende noortwaerts aen Lijsebert Geerits weduwe, alsoo sij seeden. Ende heeft Jan voorn. die voorschr. gedeelte Cornelissen Lucassen opgedragen ende gelooft te waren voor drie hoen en elf penningen ten grontchijns. Nog 8 lopen erf rogs ten bosschen te leveren met voorwaerden als gewoonlijck is. Actum den 24e februari 1566.
Onvermits welcke erfscheiding Jannen Matheussen voor zich ten deele gevallen is een ackerlant ook aldaer geheijten het buenderken, oost en suijtwaerts aen sheerenstraet, westwaerts aen Adriaen Lucassen de jonge ende noortwaerts aen Cornelis Henricx. Ende nog de andere helft van de voorschr. heijvelt. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor vier hoen gront chijns met voorwaerden voorseijt. Actum den 24.e. februari anno 1566.
RAT. Loon op Zand. R 58 f 411r d.d. 24-2-1566.
Jan Matheusen (de Bont) heeft den voorschr. akker geheeten het buenderken verkocht aan Gelden Jan Sceenkenszn. ende meer niet. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor drie hoen. Testes et actum ut supra. Ondergeschreven : Adriaen Lucaszn. heeft de voorgen. akker genaerdert. Testes, Rob en Jan. Actum den 17e februari 1567.

   
2 feb 1567 Regionaal Archief
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 425v d.d. 2-2-1567.
Jan Matheeussoon als man en momboir van Anna Lucasdr. Bezauwen heeft verkocht Adriaen de jonge en Cornelis Lucas zonen Bezauwen zijn gedeelte in allen den chijnsen, renten ende pachten metter moeren die haer enigszins bij doode van haeren vader ende moeder ende oock bij doode Geerit Oerlmans ende Eelen zijnder huijsvrouwe, haer heercken en vrouwe aenbestorven mogen sijn binnen Loon ende daer buiten 't zij in Hollant ofte elders gelegen zijnde ende bevonden zullen mogen worden, geen daaraf uitgescheijden. Ende heeft hem opgedragen met de brieven etc. Testes, Rob en Jan. Actum 2 februari 1567. Joost Toenissen als man en momboir van Jenneke Lucasdr. heeft oock verkocht Cornelis Lucassen alleene als boven uitgenomen die moeren. Testes, Meeus en Jan. Actum den 29e mert 1567.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1556

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

132080

132082

132084

132086

132088
Gerrit Janssen Oirlemans (5044)
circa 1395 - na 1472
132090
Henrick Sijmons (5042)
circa 1420 - voor feb 1507
132092

132094

x 20 jun 1430
x
132081

132083

132085

132087

132089
Adriana Peter Dirx die Weert (5045)
circa 1395 -
132091
Maria (5043)
circa 1420 -
132093

132095

               
66040

66041

66042

66043

66044
Adriaen Gerrit Janssen Oirlemans (5040)
circa 1440 - voor feb 1507
66045
Adriana Henrick Sijmons (5041)
circa 1440 - voor 1513
66046

66047

x circa 1465
33020
Adriaen Wijnsauwen (19243)
circa 1490 - voor aug 1536
33021

33022
Gerrit Adriaens Oirlemans (5038)
circa 1482 - voor feb 1561
33023
Eelke Willemssen (5039)
circa 1475 - circa 1561
x circa 1502
16510
Lucas Adriaens Wijnsauwen (19236)
circa 1510 - voor feb 1566
16511
onbekend Gerit Adriaens Oirlemans (19235)
circa 1510 -
x
8255
Anneke Lucas van Besauwen (15613)
circa 1535 -