Laureijs Diercxssen van Weert  (15123)         kwartier

Vader:          Dirck Joosten van Weert (15124)

 

     
Geboren: circa 1510 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 

Huwelijk:                               Aleijten Willems (15139)


Zoon:  

circa 1550   

Jan Laureijssen Diercxssen (966)    

   
Zoon:     Adriaen Laureijs Diercxssen (19086)
     
 

 

 

 

   
23 nov 1541 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 56 f 58v d.d. 23-11-1541.
Adriaen soon wijlen Dircxsse van Weerdt allen alsulcke versterf in een huijs, hof ende erffenisse daeraen liggende dat hem van sijnen vader aenbestorven is tussen wie ende waer dat in sijnen naem bevinden mag, heeft Adriaen voorschr. opgedragen ende overgegeven Laureijs sijnen broeder en heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende Adriaen voorschr. als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, Laureijsse voorschr. dat overgeven ende vertijden vast ende van waerden te houden. Hieruit sal Laureijs betalen Adriaens gedeelte van chijnsen ende van pachten. Scabini Peter Peter Faessen ende Bartolomeus Jansse. Actum ut supra.
   
4 mrt 1547 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 20v en 21r d.d. 4-3-1547.
Jenneke wijlen Floris Diricx huijsvrouwe van Wert cum tutore haer tocht ende recht van tochten wegen dat zij hebbende is in eene erffenisse metten timmeringe daerop staende, gelegen in de parochie van Venloon opte Vaert metten oostenzijde neffen erffenisse de weduwe van Jan Dircxzn. metten westen zijde neffen Joost Zijmonsse streckende van den vaercant tot Willem Gilissen metten graft alzoo zij zeede, heeft zij opgedragen ende overgegeven Marijke Floris dochter  voorst. die hij in een wettige bedde verwekt hadden bij Anna Jan Henrick Zijmons dochter zijn voorwijf ende Willem, Dirick, Marijke ende Margrietken oock wettige kijnderen Floris voorst. die hij verwekt hadden in eene wettige bedde bij Jenneke voorst. zijne nawijff ende heeft daer voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is om de voorst. erffenisse metten timmeringe te mogen verkopen ende vesten Peeter Roelofszn. Gelovende Jenneke voorst. op haer ende op allen haer goederen, hebbende ende verkrijgende, nae der voorst. erffenisse ende timmeringe nimmermeer te taelen ofte doen taelen met enige rechten, geestelijck ofte wereltlijck. Toen dit aldus geschiet is zoo zijn komende Marijke met Huberten Jansse haeren gecoiren momboir ende Willem, Dirck, Marijke ende Margriet onmondig wesende, met Lauwerijsen ende Willem Dircxzn. ende Anthonis Jansse haeren gerechten momboiren ende hen van den rechter gegeven alzoo recht is. Ende hebben gesamenderhant onverscheijden de voorst. erffenisse metter timmeringe wettelijck ende erffelijck verkocht Peeter Roelofszn. voorst. ende hebben hem opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende ende met allen den rechten hen enigszins daerinne toebehoirende ende hebben daer voorts op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende de voorst. verkopers in den naam des voorst. erfkoop Peeter de voorst. erffenisse metten timmeringen te waren alzoo men erffenisse schuldig is te waren ende allen commer van hunnen wegen af te doen ende de voorst. onmondige tot hueren mondige dagen te doen vertijen. Dies zal Peeter hier erffelijcken uit betalen eene halve stuiver chijns den heer van Loon. Nog een mudde rogs ten Bosch te leveren, dat te los staet met 40 carolus gulden. Nog drie guldens oock ten Bosch te leveren die te los staen met 48 guldens eens. Waer af den eerste dag van betalingen zijn zal van Sinte Jansdach naestkomende over een jaer. Testes, Peter Gijbenzn. ende Bartolomeus Jansse. Actum anno 1547 opten 4e dach van maart.
RAT. Loon op Zand. R 57 f 21r d.d. 4-3-1547.
Peeter Roelofszn. heeft gelooft als schuldenaer principaele op hem ende allen zijn goederen, hebbende ende verkrijgende, te betalen Lauwereijssen ende Willemen Diricxzn. ende Anthoenisse Jansse ende Huberten Jansse tot behoef van Marijke, Willem, Diricken, Marijke ende Margrieten, kijnderen Floris Diricxzn. van Wert elck een vijfde gedeelte van 115 carolus gulden, waeraf den eerste dach van betalingen zijn zal nu gereet 25 gld. ende te paessen naestkomende zes gld. ende des bamisse daerna 28 gld. ende des paessens daerna volgende nog 28 gld. ende nog des bamisse daerna volgende 28 gld. ter causen van zekere erffenisse die Peter voorst. gekocht heeft tegen Lauwereijssen, Willemen, Anthoenissen ende Huberten voorst. als momboirs van de voorst. kijnder Floris na uitwijsende des briefs daer af zijnde. Hier is bij gestaen Anthoenis Jansse die men Quensclair heet ende is borg geworden voor den voorst. gelofte. Peter Roelofszn. heeft als boven Anthoenissen schadeloos te ontheffen. Testes ut supra. Bijgeschreven : Peeter heeft 25 gld. betaelt. Testes ut supra.
   
1550 Register van kerkelijke inkomsten, laatste kwart 16de eeuw Loon op Zand
  De jaarlijkse cijnsen van de tafel van de H. Geest die jaarlijks ontvangen worden door de rectoren van de tafel.
- Laureijs Diercxssen betaalt 5 stuivers 1 oort vanwege een schuldbrief van 20 januari 1550, met de letters BB.
   
20 jan 1550 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 102v d.d. 20-1-1550.
Lauwereijs Dircxsse gelooft op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, te betalen Adriaen Loijenzn. ende Embrechten Geritssoon als Heijlige Geestmeesters, alsulcke vier guldens ende vijf stuijvers te Paessen naestcomende over een jaer als hij Peeteren Geldenssoon schuldig is. Welcke vier guldens Peeter voors. gegeven heeft ende mitsdesen geeft den Heijlige Geest voors. om die in renten te beleggen tot behoef van zijnen ende zijnder huijsvrouwe Marije, vader, moeder ende broeder jaerlijcks een jaergetijt daer mede te doen doen in der kercke van Loon. Testes, Bartolomeus Jansse ende Joist Peetersse. Actum den 20e dach januari.
   
4 dec 1559 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 342r d.d. 4-12-1559.
Margriet Jansdochter van Weert cum tutore heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Willem Diricxzn. Van Weert een erffenisse metter oosten zijde neffen erffenisse Lauwereijs Diricx meter westen zijde neffen Peter Roelofs weduwe streckende van de vaertcant aen Willem Dielen kijnderen metten graft ende hoil etc. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor een ½ st. grontchijns. Nog acht loopen erfrogs ten Bosch te leveren aen de kijnderen Pauwels van Bladel. Nog vier loopen erfrogs aen Bertrum Claessen ende 20 st. loschijns aen Willem koper voorgen. Testes, Meeus ende Merten. Actum den 4e december 1559.
Onder bijgeschreven: Joost Gijsbertsse als man ende momboir van Margriet Jansdr. voorgen. heeft opte voorschr. erffenisse metter timmeringen daerop staende vertegen naer behoren in forma. Testes, Meeus ende Joost Artsse. Actum den 21 februari 1577.
   
21 nov 1560 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 349r d.d. 21-11-1560.
Margrietke Jansdochter met hueren gecoiren momboir heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Willem Diricxsse van Weert een erffenisse metter timmeringen daerop staende opte Vaert gelegen metter oosten zijde neffen Lauwereijs Dircxsse metter westen zijde neffen Marike Peter Roelofs streckende van de vaertcant aen Em Cornelis, alzoo zij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren voor den chijns ende renten met recht daerop staende. Testes et actum ut supra.
   
8 sep 1561 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 353v d.d. 8-9-1561.
Lauwereijs Dirck van Weert heeft den koop als borg van alsulcke koop moers als Henrick Paep Rommen eertijts bij koop verkregen hadde tegen mijn Heer van Loon boven den Egmont gelegen, westwaerts aen de moer van Peter Gerit Oirlmans, oostwaerts 's heerendellen, noortwaerts aen Cornelis Leeuwen ende zuijtwaerts aen de vaertcant. Actum anno 1561 den 8e september. Testes, Meeus, Bertrum, Gelden en Oirlmans.
Item: Lauwereijs heeft den zelven moer verkocht Emberten Henrick Paepszn. ende gelooft te waren. Testes ut supra. Actum den 10e september.
   
16 apr 1566 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 313v d.d. 16-4-1566.
Arnt Willemssoon, Lauwerijsen Dircxsse als man en momboir van Aleijten Willemsdochter ende Peeter Jansse als man en momboir van Marike Willemsdr. alsulcke chijns van eene carolus guldens 's jaers als Gijsbert Lambertsse de Meijer gelooft heeft te geven ende te gelden Katerijnen zijnder suster uit zijner erffenisse aen 't eijnde gelegen alzoo zij zeeden hen aenbestorven te zijn van Caterijne haer voorschr. moeder volgens brieven van Venloon in data 1538 den 28e april, hebben sij opgedragen ende overgegeven Jannen Artsse van Riel met de brieven en eene verschenen chijns. Testes, Meeus ende Merten. Actum den 16e april anno 1566.
   
20 okt 1566 Loon op Zand
  RAT.  Loon op Zand. R 58 f 405r d.d. 20-10-1566.
Jan Peeter Gijbenzn. heeft wettelijck verkocht  Adriaen Vrancken sijn recht, actie ende teoseggen dat hem enigszins als man van Eelke Adriaensdochter van Grevenbroeck aenbestorven mag sijn bij doode van Jan Arntssen haere oude vader, hebbende is in een heijvelt opte Vaert alsnog onbedeelt liggende, oostwaerts aen Lauwerijns Dircksse ende meer anderen, suijtwaerts aen Jan Wouters ende meer anderen, westwaerts aen sheerenstraet ende noortwaerts aen Lauwerijns Vrancken, alsoo men seede. Ende heeft hem opgedragen etc. Testes, Meeus en Jan. Actum den 20e october 1566.
   
22 feb 1568 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58 f 441v d.d. 22-2-1568.
Arnt Willemsse ende Peter Jansse als wettige man en momboir van Marijke Willemsse hebben verkocht Lauwerijssen Dirickssoon van Weerdt hun gedeelte in een heijvelt in zijnder grote opte Vaert gelegen, oostwaerts aen erffenisse Arnt Wouters, suijt en noortwaerts aen Lauwerijns Vrancken, westwaerts aen Jan Woutersse ende meer anderen. Nog hiertoe allen hun gedeelte in den buijten heijen zoo waer die binnen Loon gelegen zijn ende bevonden zullen mogen worden. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren, vrij en los. Testes, Meeus en Jan. Actum ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 58 f 441v d.d. 22-2-1568.
Dat voor ons gekomen zijn Lauwerijns Dirickssoon van Weert ende Lauwerijs Vrancken en hebben bekent een erfmangelinge gedaan te hebben, erf. om erf. Onvermits den welcke Lauwerijs Vrancken voorn. opgedragen ende overgegeven heeft Lauwerijs Dirickssoon een stuk heijvelts opte Vaert gelegen, oostwaerts aen erf. Arnt Wouterssoon, suijtwaerts ten halven sloot toe aen Lau Vrancken voorgen. westwaerts aen Jan Wouters en meer anderen ende noortwaerts aen Lauwerijssen Diricx voorn. alsoo hij seede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren, vrij en los. Uitgenomen dat Lauwerijs Diricx over Lauwerijs Vrancken erven daer noortwaerts aen gelegen altijt met eene .... sal mogen wegen. Testes, Meeus en Jacop. Actum ut supra. Onvermits welcker mangelinge Lauwerijns Diricks opgedragen ende overgegeven heeft Lauwerijsse Vrancken een stuk heijvelt oock aldaer gelegen, oostwaerts aen erf. Arnt Wouters, suijtwaerts aen Adriaen Vrancken ende meer anderen ende noortwaerts aen Lauwerijs Vrancken, alsoo hij seede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren, vrij en los. Testes et actum ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 58 f 442r d.d. 22-2-1568.
Lauwerijs Vrancken heeft verkocht Adriaenen zijn broeder een heijvelt in zijnder grote opte Vaert gelegen, oostwaerts aen erf. Arnt Wouters, suijtwaerts Willemke Jansdochter, westwaerts aen Geerit Jan Geldensse ende meer anderen ende noortwaerts aen Lauwerijs Dirickx ten halve sloot toe, alsoo hij seede. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren, vrij en los. Uitgenomen dat zij malanderen zullen wegen ende stegen, elck een tot des anders erffenisse toe dat zij daeraan liggende hebbende. Actum den 22e februari 1568.
   
 
   
   
circa 1570 Kohier van huizen en landen waarover de 16e penning betaald moet worden Loon op Zand
  Teuwen Meeussoon
- een huisje met moestuin, 2,5 lps. land en 2 lps. weide, gepacht van Lauwreijns Dirixzoon
   
1 feb 1572 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58  f 513v d.d. 1-2-1572.
Dirick Woutersse heeft gelooft te betalen Lauwereijssen Dirickxse van Weert 64 gld. en 4 ½ st. in 7 termijnen, waeraf den eerste is te paessen naestcomende 9 gld. 3 ½ st. enz. ter causen van moer. Testes, Meeus ende Jan Peeter Faessen. Actum ut supra.
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1548

 1556

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug