De wortels van alle dragers van de familienaam Rorije liggen in Heerde

2

 
  Daar lag een stuk grond de Rorije (=Roderije = bosontginning)
en later ook een boerderijtje met die naam
   
 
uit: Veldnamen en oude boerdeijnamen in de gemeente Apeldoorn door D Otten
 

 

 

  'Ao 1675 den 29e  junij getransporteerd en opgedragen aan Merten Janss Wolffs en Femmina van Aelst Ehn en tot een waar en waerschap ges telt vercopers vierde part van de halve roderije mede in Heerde gelegen geregistr. den 21 okt 1679"  (Protocollen van bezwaar Heerde)
  Hierdoor werd duidelijk dat het om een afleiding van roden gaat. De betekenis van dit werkwoord was 'rooien, bosgrond bewerken om er cultuurgrond van te maken; een rode, in het Oostnederlands rade, is 'een in ontginning genomen stuk woeste grond, hetzij bos hetzij heide; daar moest men beginnen met al het opstaande hout te rooijen' (Etym, p, 144; J. de Vries, Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen, Utrecht-Antwerpen 1962)
  De boerderijnaam Rorije is meer dan drie eeuwen oud. Een protocol van 1683 vermeldt de boerderij:
  'een hovestede gent de rorije (. . .) be­staende in huijs, hoff, saij en weijlant, dar tegenwoordigh Herman Weter woont' (Protocollen van bezwaar Heerde)
  Op de meeste kaarten uit de vorige eeuw is de boerderij met vermelding van naam ingetekend, o.a. op de kadasterkaart van Bijnen (ong. 1830) en de kaart van Kuyk (Kaartboek van Gelderland 1843, opnieuw uitgegeven Alphen  a/d Rijn, 1971)
   
  De tegenwoordige familienaam is een verkorting van de aanvankelijke naam van de Rorije
  In 1812 nam    Jan Teunis  de geslachtsnaam van de Rorije aan

  In de archivalia uit de tweede helft van de 18e eeuw komt de naam van de Rorije enkele keren voor:
  'Herman van de Rorijje sijn kint overleden den 22 majus' (Begraafboeken Heeerde, 1759)
  De vindplaatsen in de kerkelijke boeken zijn echter te weinig talrijk om vast te kunnen stellen, wanneer van de Roije van individuele toenaam tot erfelijke geslachtsnaam werd, maar in de laatste decennia van de 18e eeuw zijn er in Heerde verscheidene dragers van deze naam
 
uit: Geschiedenis van de familienamen in Heerde van D. Otten   (De Walburg Pers 1985)
 

 

 

  De verkorting van van de Rorije naar Rorije heeft kort na 1812 plaats gevonden
  Het Begraafboeken Heerde vermeldt onder 13 febr. 1813:
  'een ongedoopt kind van Hendrik Jans Rorije en Geesjen Jacobs'
   
 

 

 
1
  De gerestaureerde Rorije ligt aan het begin van de Broekstraat naast de Schipperskamp. De boerderijnaam de Rorije staat al op de kaart van Kuyk van 1843. Hoeveel jaren daarvoor er al een Rorije heeft gestaan hebben we niet na kunnen gaan
 
uit: Boerderijnamen in Heerde van dr. D. Otten (Heerder Historische Vereniging Heerde 1982)

 

 

 

Home

Rorije