Willemke Aerts die Wit (5091)          kwartier

Vader:     Aert Willem die Witte [5092]

Moeder:  Marij [5093]
Geboren:   circa 1480      
 

 

 

 

 

 

Huwelijk:    circa 1500      Claes Bartroms de Bont (5090), Loon op Zand

Kinderen:

   
Zoon:  circa 1500 Bartrom Claes Bartroms de Bont [12069]    
     
     
Dochter: circa 1500 Marike Claes Bartroms de Bont [12070]    de oude
     
     
Dochter: circa 1500 Aleijt Claes Bertroms de Bont [12063]    
     
   
Zoon:  circa 1500 Aert Claes Bartroms de Bont [19110]    
     
     
Zoon:  circa 1500 Cornelis Claes Bartroms de Bont [19111]    
     
     
Zoon:  circa 1500 Adriaen Claes Bartroms de Bont [19562]    
     
     
Dochter: circa 1510 Marike Claes Bartroms de Bont [19136]    de jonge
     
   
Zoon:  circa 1510 Wouter Claes Bartroms de Bont [5088]    Loon op Zand
     
     

 

 

12 apr 1509 RAT. Loon op Zand. R 55 f 32v
  Claes soon wilner Bartroms die Bont als momber Willeme sijns huijsvrouwe, Henrick Stockmans als momber Lijsbette sijn huijsvrouwe, alsulcke twee gedeelte als hen aencomende sijn van Art die Wit, daer Marij, Art huijsvrouwe met haere gecoiren momber haer tochten in overgegeven heeft, in allen die erffenisse daer voorschr. Marie huijden des daeghs toebehorende, uitgenomen den Houwenberch, gelegen in der prochie van Venloen aent Craenven, metten eender zijde neve Cornelis Jan Henricksoon ende Loij Gisbrechtsoon, de andere zijde neve die gemeijn steege, hodende metten eene eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen Jan van Scouwen heij, als sij seggen, hebben Claes ende Henrick als momboiren hens wijfs desen erffenisse metten timmeringe daerop staende, hen gedeelte opgedragen ende overgegeven Ariaen Lodewich Ghisbrechts hennen medeswager, ende hebben daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaeren etc. commer van hennen wegen af te doen. Uitgenomen datter Ariaen jaerlijcks ende erffelijck uit gelden ende betalen sal des theeren chijns en 26 lopen rogge degene die dit met recht op heffende sijn en Marie hun moeder 28 lopen haer leven lang alle jaeren tot Lichtmis en nae der doot van Marij die 28 lopen te komen totter kijnderen voorschr. Dit sal Claes Bartroms alsoo lange stil staen dan Henrick en Ariaen elck daeraf hebben ½ mud. Dit sal Ariaen de oude buerch weije metten schapen ende met andere beesten totter tijt ende der wijlen toe, dat Claes en Henrick hen twee gedeelte verkopen. Item Ariaen mag dese pacht quijten het mud van 34 r. gld. Testes, Ariaen Henrick en Jan Bartromsse. Actum anno 1509 den 12e dach van april. In marge: Claes Bertroms als momboir zijn wijfs, Henrick Stockmans, Ariaen Woutersse als tutore hebben hen bekent al betaelt te wesen van Ariaen hennen swager. Testes, Claes Jan Goessen, Jan Geldens anno 1517 den 30e september.
   
   
   
12 mrt 1540 RAT. Loon op Zand. R 56 f 48r
  Wij Adriaen Henricks ende Peter Gisbrecht Dircx, schepenen in Venloen doen condt eene iegelijcke dat voor ons comende Willeme weduwe ende wijf Claes Bartromsse, met Bartrom, Wouter, Cornelisse ende Aerden haere sonen, Bartrom Jan Bartromse als gemachticht voor Jan ende Jan zijn zwagers, ende hebben een erfdeling van alsulcke erf rogge als hier nae volgt. Overmits welcke erfdeling Willem met haere kijnderen te deel gevallen is acht lopen rogge erfpachts op Claes Heijn Quaps. Noch hier toe  op  Pauwels Cornelissoon tot Tilborch  vier lopen rogge erfpachts. Noch  hiertoe ses  lopen rogge ende  een  vierdel  vat    tot  Tilborch  op  …(niet  ingevuld)  …uit  eene  erfpacht  van  18  ½  lopen  rogge. Bartrom  Jansse  ende  zijnen  zwagers  voor  hen  selven  ende  voor  Ariaene  hun  moeder,  is  te  deel gevallen 12 lopen rogge erfpachts op Adriaen Bastarts stede ende meer anderen. Ende hebben dese voorschr. personen die een den anderen hen gedeelte opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende, ende de een op de andere gedeelte vertegen als gewoonlijck ende recht is. Gelovende als principael schuldenaeren op hen ende op allen hennen goederen die een den anderen desen erfrogge te waren ende malcanderen die brieven ende rechten te baete te brengen ende of er iemant  met  recht  ontwaert  wordt  of  commer  op  zijnder  rogge  compt,  dat  geloven  zij  die  een  den anderen helpen betalen. Anno 1540 den 12e dach van mert.
   
20 feb 1543 RAT. Loon op Zand. R 56 f 108v
  Condt  sij  eene  ijgelijcken  hoe  dat  voor  ons  schepenen  hieronder  geschreven  comende  is  Willem
weduwe Claes Bertroms met haer momboir heeft overgegeven haar tocht ende recht tochten dat zij hebbende is  in een jaarlijckse en  erffelijke pacht van 10 lopen roggen, die sij jaerlijks heffende is op Arijaen Jan Ghijben stede op de Efterlinge aen Bertram, Aerden, Cornelis en Wouter Claessonen haer kinder ende Peter Pauwels Quapszn. als man van Marike Claesdochter ende Adam Dircxsse oick als man  van  Mariken  Claesdr.  oick  sijn  huisvrouw.    Ende  heeft Willem met  haere  momboir  gelooft  van tochten wegen op haer ende op allen haer goet daer nimmermeer nae te taelen met enige rechten, geestelijck ofte wereltlijck. Testes: Peter Ghijben en Bartolomeus Janssen. Doen dit aldus geschiet is toen sijn gecomen Bertram, Arnt, Cornelis Claessen ende Peter Pauwels Quaps als man van Mariken Claesdr. zijne huisvrouw ende oick Adam Dircxzn. als man van Marike Claesdr.  zijn  huisvrouw  en  hebben  deze  voorschr.  10  lopen  roggen  erfpacht  overgedragen  aan Wouter Claessen haere broeder met de brieven die daeraff sijnde ende  hiervan mentie makende en daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaers op hen ende op allen goet Wouteren voorschr. dese voorschr. erffenisse te waren.
   
21 feb 1543 RAT. Loon op Zand. R 56 f 109r
  Jan Peeter Jan Lemmensse die oude heeft gelooft als een principael schuldenaer haer te geven ende te gelden Willem weduwe Claes Bertroms (de Bont) een jaerlijckse ende erffelijcke chijns van 1 ½ kar. gld.  ofte 20 st. voor den gulden te  betalen alle jaer op onser  liever  vrouwe dach lichtmisse ende te Loon  te  betalen  uit  ende  van  zijnder  erffenisse  metter  timmeringen  daerop  staende  gelegen  in  die parochie van Loon op 't Craenven metter eene zijde neffen erffenisse Willem van Vucht metten andere zijde neffen Caterijna  weduwe  Art Wouter Adriaensse ende meer anderen, streckende  van sheeren straete totter erffenisse Adriaen Claessen ende heeft het opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte vercrijgen mag Willem voorst. dese voorschr. chijns te  waren als men erfchijns schuldig is te waren ende dit voorst. onderpandt goet ende weldoegende te maken voor die betalingen des erfchijns voorst. Ende hiermede is doot ende te niet een schepenbrief van 11 loopen roggen die Willem  voorschr.  jaerlijcks  heffende  was  op  dat  voorschr.  onderpandt.  Testes,  Peeter  Gijben  ende Bartolomeus Janssen. Anno 1543 den 21e dach in februari. 
Item desen chijns mag Jan altois quijten opte lichtmisse avont met 24 kar. gld. ofte 20 st. voor elcke gulden ende metten  verschenen renten ende  een half vierendeel jaers te voren op te seggen ende met dese penningen doet Jan ende mag te niet een schepenbrief van 11 loopen roggen die Willem daerop heffende was. Testes ut supra,
   
3 jun 1543 RAT. Loon op Zand. R 56 f 95v
  Gerit Meeus Willemsse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Jacop soon  wilner Eelen Jansse die Smit, een huijs metten gronden alsoo groot ende cleijn als het gelegen is in de prochie van Venloen aen  die  straet,  Gerit  weduwe  Bastiaen  Claes  (de  Bont)  oostwaerts  ende  Wouter  Roelofszn. westwaerts streckende van sheerenstraet totter erffenis Henrick Wouter Adriaensse toe. Welck huijs metten  gronden  dat  Gerit  Meeusse  gekocht  heeft  tegen  Jan  Cornelisse  gelijck  dat  in  eene schepenbrief  van  Venloen  daarop  gemaeckt  volcomentlijcker  begrepen  staet.  Ende  heeft  Gerit voorschr.  dat  huijs  metten  gronden  opgedragen  ende  overgegeven  Jacop  Eelen  die  Smit  metten brieven  daeraf  mentie  makende  ende  heeft  er  voorts  op  vertegen  als  recht  is.  Gelovende  Gerit voorschr.  te  waren  voor  eene  penninck  in  des  heeren  cijns.  Nog  voor  eene  jaerlijckse  pacht  van  5 lopen rogge aen Marij van Scouwen. Nog 6 lopen rogge lospacht aen Wille, Claes Bartroms (de Bont) weduwe. Nog 3 lopen rogge aan het heilig sacrement in den kercken van Venloen ende alle commer van sijnre wegen af te doen. Testes, Peter Gijsbert Dircxsse ende Bartolomeus Jansse. Anno 1543 den 3e dach in juni.
   
1 sep 1543 RAT. Loon op Zand. R 56 f 109r en f 109v
  Wij Peeter Gijsbert Diricx ende Hubert Jansse van Scouwen, schepenen in Venloon doen condt allen luijden  dat  voor  is  komen  zijn  Meester  Lambert  Claessen;  Mariken  weduwe  Corsten  Corstiaens Denisse ende Frans haer soon voor hen zelven ende voor zijn susteren ende broeders die daer niet tegenwoordig  waren,  daer  hij  voor  instaet  ende  gelooft;  ende  Robbert,  Cornelis  ende  Adriaen gebroeders,  kijnderen  Bastiaen  Claessen  ende  hebben  gelooft  ende  geloven  elck  bijsonder  op  die waerschappen van allen hennen goederen die zij nu hebben ofte vercrijgen mogen, Willem weduwe Claes  Bertroms  (de  Bont)  bij  haer  leven  ofte  nae  haer  doot  nimmermeer  te  taelen  nae  haere achtergelaten  goederen  met  enige  rechte,  geestelijck  ofte  wereltlijck.  Ende  schelden  haer  van  allen actie die zij op haer hebben mogen quijt ende bedancken haer goeder betalingen voor hen ende voor hennen naecomelingen. In kennissen der waerheijt zo hebben wij schepenen voorschr. onse zegelen hieraen gehangen. Anno 1543 den  eerste dach september.
   
9 okt 1544 RAT. Loon op Zand. R 56 f 128v
  Willeme weduwe wijlen Claes Bertromsoon (de Bont) met haeren gecoiren momboir haer an den rechter gegeven alzoo recht is 14 lopen rogge erfpachts der mate van den Bosch, als Jan wilner Janssoon die Corte erffelijck gelooft hadden te gelden Aerden Claes Bertroms sBontenzoon tot behoef Claessen Bertromsoon zijnen vader, gelijck dat in eene schepenbrief van sHertogenbosch daerop gemaeckt, volcomentlijcker begrepen is, heeft Willeme voorschr. opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende, Bertrom, Aertden, Cornelissen, Wouteren haeren zoonen ende Marike haer dochter, ende heeft daer voort op vertegen als recht is. Gelovende als een principael schulderesse op haer ende op allen haer goet dat zij nu heeft ofte naemaels vercrijgen mach, van tochten wegen hier nimmermeer nae te taelen met enige rechten, geestelijck ofte wereltlijck. Toen dit aldus geschiet is zo zijn gekomen Bertrom, Aert, Wouter haer zoonen ende Marike haer dochter met haer momboir haer van den rechter gegeven alzoo recht is, ende hebben dese 14 lopen rogge erfpachts voorschr. opgedragen ende overgegeven Cornelis Claessen hueren broeder metten brieven daeraf mentie makende ende hebben daer voort op vertegen alzoo recht is. Gelovende als principael schuldenaeren onverscheijden op hen ende op allen hen goet dat zij nu hebben ofte vercrijgen mogen Cornelisse hennen broeder dit opdragen, overgeven ende vertijen altijt vast ende van waerden te houden ende allen commer daer in zijnde af te doen. Testes ut supra.
   
22 feb 1553 RAT. Loon op Zand. R 57
  Peeter wijlen Pauwels Quaps heeft wettelijck verkocht Willeme weduwe wijlen Claes Bertrums eene jaerlijckse ende erffelijcke chijns van 2 ca. gld. ende 10 st. uit eene chijns van 6 gld. ende 5 st. die Adriaen Cornelisse den ouden, den voorn. Peeter jaerlijcks gelooft heeft te vergelden gelijck dat in eene schepenbrief van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is, wesende de data 1549 den 16e meij, waeraf den eerste dach van betalingen zijn zal te Lichtmis naestcomende ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren. Testes, Goijaerdt Jansse ende Bertrum Claesse. Actum den 22e februari.
   
23 jul 1559 RAT. Loon op Zand. R 57 f 339v
  Adriaen Peetersse de Pruijser heeft gelooft te vergelden Diricken Cornelisse van Goircum 8 loopen rogs 's jaers waeraf den eerste dag van betalingen verschijnen zal op Sinte Maria Magdalena dag naestcomende uit ende van zijnder erffenisse metter timmeringe daerop staende in de parochie van Venloon gelegen omtrent der kercken metter oosten zijde neffen een gemeijne steege daer den kerckpat door gaet metter westen zijde neffen erffenis Joost Peeterse metten zuijden ende noorden eijnde aen een steege lants oock aldaer gelegen metter oosten zijde neffen Cornelis Willems metter westen zijde neffen Zeeger Willems erfgenamen metten zuijden eijnde aen Adriaen Lamberts ende metten noorden eijnde aen Willem weduwe Claes Bertroms. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waren etc. Actum den 23e juli anno 1559. Testes, Meeus ende Jacop.
Item: dese acht lopen rogs zal Adriaen de Pruijser voorgen. altijt mogen lossen met 25 gld. tot 20 st. elcke gld. gereckent op Sinte Maria Magdalena avont. Actum ut supra.
   

 

Overleden: voor okt 1561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2 okt 1561 RAT. Loon op Zand. R 57 f 357v
  Bartolomeus Adriaen Geldens ende Jacop Jansse de Bont, schepenen van Venloon, dat voor ons gekomen zijn geweest, Bertram Claesse de Bont, Wouter zijn broeder; Peter Pauwelssen sijn swager als man van Marij Claesdr. de Bont; Goessen Henricxsse als oude vader en mede momboir van Adriaenke Adriaensdr. Cornelis Cornelisse, cum tutore; Ariken Cornelisdr, Claeske en Lijske, susters cum tutore; Wouter Arntsse en Bastiaen zijn broeder voor hen zelven; Franske Meeusdochter; Aleijt, Wouterke ende Barbara, susters cum tutore Peter Adrianse; Adriaen Willemsse als man van Maria Adamsdochter, Damke haer suster cum tutore; Zacharias Willemsse als vader ende vanwege Willem sijne onmondige soon, allen kijnder ende gerechtigde erfgenamen van Claes Bertroms ende Willemke sijnder huisvrouw. Bekende een erfscheiding ende deling gemaeckt te hebben van alle de achtergelaten goederen des voorschr. Claes ende Willemke hun ouders saliger.
Overmits welcke deling is Bertram te deele gevallen eene acker geheijten 't heijvelt opte Moelepat gelegen sijnde oostwaerts aan Gijsbert Cornelissen, westwaerts neffen Lijske Peeter Smeijers, streckende van de voorschr. straet aen Gijsberten voorschr. Noch eene acker metter uitganck geheijten de waterlaet oock aldaer gelegen oostwaerts aen Jannen Matheussen, westwaerts Geerit Raskijnder, zuijtwaerts aen sHeerenstraet ende noortwaerts aan Jannen voorgen. Noch hiertoe een lope rogge erfpacht uit eene erfpacht van 8 lopen roggen op erffenise Claes Quaps ende 4 lope op Willem Pauwels kijnder opte Esterlinge gelegen nae uitwijsen des brieven daeraff sijnde van Loen. Actum 2 oktober 1561.
Wouter voorgen. is te deele gevallen het eenderde deel van der hoeve met zandt, omtrent in het geheel 15 lps. gelijck Merten Seenens, die nu nog pachten heeft.
Noch het derde deel van een bodem daer toebehorende. ende nog 5 lopen rogge erfelijk tot Tilburch, uit eene erfpacht van 22 lopen rogge nae inhoudt eenen schepenbrieff van Tilburch. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waeren voir het derdendeel van 5 1/2 hoen ende derdendeel van 7 st. ende 2 pen. Noch het derdendeel van 28 lopen roggen erffelijck ende een derdedeel van 10 st. den geene recht dan te hebben.
Peterzn. Pauwels is te deele gevallen het derdedeel van den huijsinge aen den heijrstraet gestaen metten erven daer aangelegen oostwaerts aen Jacoppe Rosenzn. westwaerts ende noirtwaerts Adriaen Jans van Grevenbroeck, zuijtwaerts aen sHeerenstraet. Noch het derde deel van een mu. zandts oock aldaer bij 't Hokkelbosch gelegen oostwaerts aen Cornelis Willemse ende meer anderen, westwaerts aen mijn heere van Loon ende meer anderen, zuijtwaerts Jan Peeters en meer anderen, ende noirtwaerts aen Robbert Ariaens. Noch eenderde deel in de oudenberch omtr. 4 lps. Noch hiertoe het derdedeel in eene bodem aen custersboomkens gelegen. Ende noch 2 gld. 's jaers mette after stelle op erffenisse Peeters van Roije opte Sprang gelegen. Ende hebbent hem opgedragen ende gelooft te waren, voor 't derdendeel van 6 1/2 st.
   

 

 

 

@

 

Home

Kaamer

 

back / terug