Claes Bartroms de Bont (5090)          kwartier

Vader:      Bartrom Goijarts die Bont (5094)

Moeder:   Mechtelt Aelwijn Scuijlenborchs (5095)

 

Geboren:   circa 1460 Loon op Zand    
 

 

 

 

Huwelijk:                            Geertruij Jan de Cock van Loen [19756]

Kinderen:

   
Zoon:  circa 1485 Bastiaen Claes Bartroms de Bont [19168]    
     
   
Zoon:  circa 1485 Lambrecht Claes Bartrom de Bont [19759]    
     
   
Dochter: circa 1490 Marij Claes Bartrom de Bont [19757]    
     
     

 

 

 

Huwelijk:                            Willemke Arnts die Wit (5091), Loon op Zand

Kinderen:

   
Zoon:  circa 1500 Bartrom Claes Bartroms de Bont [12069]    
     
     
Dochter: circa 1500 Marike Claes Bartroms de Bont [12070]    de oude
     
     
Dochter: circa 1500 Aleijt Claes Bertroms de Bont [12063]    
     
   
Zoon:  circa 1500 Aert Claes Bartroms de Bont [19110]    
     
     
Zoon:  circa 1500 Cornelis Claes Bartroms de Bont [19111]    
     
     
Zoon:  circa 1500 Adriaen Claes Bartroms de Bont [19562]    
     
     
Dochter: circa 1510 Marike Claes Bartroms de Bont [19136]    de jonge
     
   
Zoon:  circa 1510 Wouter Claes Bartroms de Bont [5088]    Loon op Zand
     
     

 

kerkmeester

1 apr 1504 RAT. Loon op Zand. R 55 f 19v
Wouter soon wilner Bartroms die Bont heeft hem overgegeven voor ons schepenen hier onder geschreven in Jan van Scouwen, in Gherit die Bont, in Jan Bartroms ende Claes Bartroms sijnen broederen als executeurs van allen sijnen goederen, die hem aencomende sijn van der doot sijns vaders ende moeders, soo waer men die goederen bevinden mach in harden, in weeke, in diepen of in drogen, ende heeft hem in vier verbanden dat hij nimmermeer tot egheene dagen iets van sijnen goederen verkopen ende mach, het zij bij consent van hen vieren. Dies sal een of twee van den vier voorschr. allen sijn renten goederen op heffen ende beuren ende den anderen daer reckens of bewijsen ende dies sal men Wouteren voorschr. houden of doen houden ende daer toe cleeden nae uitwijsen sijnen renten ende goederen. In kennissen der waerheijt soo hebben wij Zeger Willems ende Peter Jan Henricks, schepenen des dorps van Venloen onsen segelen hier aen doen hangen int jaer ons heeren 1503 den 1e april.
 
17 sep 1504 RAT. Loon op Zand. R 55 f 1v
Anno 1504 op Sinte Lamberts dach in den huijse van Ro(e)lofs van Haestrecht in den Eenhoorn. Soo heeft Robbert van Grevenbroeck ons tijdelijcke heer van Venloen Henrick Jan Flozensoon dat hij offici(eel) van zijnen schrijfambacht ende aldaer zijnen eedt gestaeft voor schepenen Gerit Wouter sBontensoon; Peter Jan Henrickssoon; Claes Bartromssoon (de Bont); Pelgrom Henrickssoon (Verweij) en Gerit die Praijser. Robbrecht van Grevenbroeck, heer tot Venloen …. gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten op die Vaert gelijck dat b… is .. soo hij seede heeft bij wettige koop opgedragen ende overgegeven Huijbert Jansse tot behoef Wouter Verduijn en heeft daer voorts op vertegen alsoo recht is. Ende heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op sijn goet dat hij heeft ofte verkrijgen mag de voorschr. Huijberten tot behoef Wouteren dese voors. erffenis te waren alsoo men erven schuldig is te waren ende alle commer af te doen. Uitgenomen van elcke bodem onder … payments te cijns daer alle jaeren uit te vergelden op Sinte …teus dach. Oirconden schepenen etc.
 
13 mei 1505 RAT. Loon op Zand. R 55 f 10v
Adriaen Bastarts ende Gheertruij sijn suster met haere gecoiren momber haer van den heer gegeven als recht is, Gherit Peters, Jan Peters, Adriaen Peters, Elisabeth hun suster met haere momber, kijnder wilner Peter Gerits een vierendeel in 27 roeden moers ofte daer omtrent hen toebehorende als sij seggen gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten dat mulderbroer moer, metten eenre sijde aen die …dicaenen moer van den Bosch, die oosten sijde Claes Bastarts streckende metten eene eijnde aen Henrick Verweij erfgenamen, de andere eijnde Claes Bartroms, hebben sij voorschr. personen gesamenderhant opgedragen ende overgegeven Claes Bartroms ende hebben daer voorts op vertegen alsoo recht is. Gelovende als principael schuldenaeren op hen ende op hen goederen dit odpragen ender overgegeven ende vertijen van waerden te houden ende commer van hennen wegen af te doen. Testes, Zeger Willemsse ende Pelgrom Henricks. Anno 1505 op Sinte Servaesdach.
 
12 jun 1505 RAT. Loon op Zand. R 55 f 8r
Cont sij een iegelijcke voor ons schepenen hier onder geschreven comende sijn Lambrecht ende Bastiaen gebroederen ende Korst Korstiaensoon als man ende momber Marij sijn wettige huijsvrouwe, kijnderen Claes Bartromsoon (de Bont) die Claes voorschr. wilner bij Geertruijden sijn eerste huijsvrouwe gekregen hadden. Ende hebben gemaeckt bij raede van sommige van hennen vrienden een erfdelinge ende erfscheidinge van allen alsulcke goederen als hem aencomende ende aenbestorven sijn van Marij, Gherit Swerts huijsvrouwe was. Welcke goederen Marij voors. dese drie kijnderen overmits een testamente ende maecksel gelaten heeft van welcke guederen Lambrecht ende Bastiaen gebroeders, hebben sullen aen die Van Kessel 15 rijns gulden. Nog hier toe Engele op Spijck drie gouden peters. Nog op die stadt van Huesden 8 rijns gulden. Nog dat oude geseedt dat van Marij Gherit Swerts comende is, ende oock op die ouden moeren die van Marij voors. comende sijn. Nog op Claes Bartroms hennen vader anderhalf mud rogge. Nog op Beije Thonis 20 rijns gulden eens te geven. Nog op heer Antonis een mud rogge. Nog op Heijn Quaps ½ mud rogge. Nog op Willem Maes Giben 11 lopen. Nog op Ewouts kijnderen twee mud rogge. Nog op Aleijt Heijn Fredericx ½ mud rogge. Nog op Peter Borchmans 5 lopen. Nog op Gielis Gielissoon die vorster een mud rogge. Nog op Adriaen Denis tot Tilboch 2 lopen.
Item Korst Korstiaens als man ende momber sijns wijfs sal hebben op Wijn Jansse 12 lopen rogge. Nog op Jan Huijben 4 lopen.Nog op Art Tiijmermans 2 lopen. Noch een hoeff gelegen bij den segbosch alsoo groot ende cleijn als sij daer gelegen is. Nog op eene rijns gulden te Druenen. Nog heeft Korstiaen voorschr. soo vele twee penningen ontvangen tot diverse plaetsen, dat sijn delinge alsoo goet is als enich van den andere te weten Lambrecht ende Bastiaen etc. Ende hebben gelooft Lambrecht ende Bastiaen ende Korst als momber sijn huijsvrouwe, kijnderen Claessen voorschr. als principaele schuldenaeren op hen ende op allen henne goederen, hebbende ende vercrijgende, die een den andere dese erfdelinge vast ende stendich te houden sonder ….. daer tegen te seggen ofte doen seggen door enige manieren ofte tot enige tijden. Ende hebben voorts gelooft dese voorschr. personen of er enog enig goet bevonden souden ende dat nog niet gedeelt, ende wat dat sij dat goet voorschr. gelijck ende eene diep delen sullen met sulcke voorwaerden toe gedaen ofte op enich erffenisse ofte op enich erfpacht bij hen onderlinge gedeelt enige oude commer quamt met recht, daer sij niet af geweten en hadden ofte enichsins met recht ontwaert worden, die ende de commer alsoo comende, hebben sij malcanderen gelooft ende geloven gelijck ende elck sijn portie te dragen ende te gelden sonder …… daer tegen te seggen. Testes scabini, Pelgrom Henricksoon ende Claes Bartroms. Anno 1505 den 12e dach in juni.
Item: Korst blijft dese twee broederen schuldich 38 rijns gulden tot deser tijt.
Item: nog eene brief van drie scilden ten Bosch ongedeelt daer sij alle drie in geerft sijn eene diep.
 
31 aug 1505 RAT. Loon op Zand. R 55 f 8v
Wij Pelgrom Henricksoon ende Wouter Ariaensoon doen cont en iegelijcke, schepenen in Venloen hoe dat voor ons comende sijn Jan, Wouter, Art ende Thonis gebroederen kijnderen wijlen Dirck van Hees, Jan die Meijer, Art die Meijer ende Peter, kijnderen wilner Jan sMeijers ende hebben gestelt ten goeder tijt Korst Jansse, Jan Bartromsoon ende Claes Bartromsoon te borge voor een somme van 75 gulden soon ende voor 4 ½ darchiese ende voor 5 ½ … cloostergewijnne ende 6 … spruijtende uit eene dootslage van Dirck van Hees ter eendere, ende Art van Baerdwijck ter andere sijden. Item nog een cruijs te stellen eene voet houts, hebbende boven int viercant ter plaetsen tot Oisterwijck daer metten schoutet crige mach. Dies geloven Jan, Wouter, Art ende Thonis gebroederen, Jan die Meijer, Peter ende Art, gebroederen sup se etc. te ontheffen ende te ontlasten Korstiaenen, Jannen ende Claessen hen borgen van der selver borchtocht die sij nu gedaen hebben aengaende voerdaen soo ende sal niemant soon breken dan elck voor sijn hoeft. Welcke soon getracteert ende gesoent waert de 18e dach augstustus 1505. Dies moet men lenen dat een derdendeel van de penningen tot Baerdwijck op onser liever vrouwen autaer binnen 17 weken. Welcke dach wesen sal ….ofte daeromtrent dat andere derdendeel de 13e dach april, dat derden derdendeel ende het lesten de 9e dach augstustus ….ende offer enige duijsternisse in veele dat houden die ses keersluijden onder hem verclaren in …. Der waerheijt soo hebben wij schepenen voors. onse zegelen hier aen doen hangen int jaer ons herren duijsent vijfhondert ende vijf den lesten dach van der oogstmaent.
 
26 apr 1506 RAT. Loon op Zand. R 55 f 12v
Lambert ende Bastiaen kijnderen wijlen Claes Bartroms, alsulcke moeren als hen aenbestorven sijn ende daer toe beset sijn van Marij, Gerits sWerts huijsvrouwe, gelegen in de prochie van Venloen, eens deels geheiten de kercken moer van Sprang ende Loen, ende eens deels dat comende is van mijns heer van Loen, ende eens deels geheiten Floren banck, hem toe behorende als sij seggen. Welcke moer Gherit die Weert gekocht ende gecregen heeft tegen de voorschr. personen ende dat nae uitwijsen schepenen brieven van Venloen die dat volcomentlijcker begrepen. Ende hebben Lambert en sijn broer die voorschr. moeren in eene rechte erfcoop overgegeven ende opgedragen Henrick Geritsoon, Claes Bartromssoon, Maes Gib Loijen ende Adriaen Henrick Nouwen. Ende hebben daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaeren op hen etc. te waren ende andere commer af te doen. Behoudelijck dies, des heeren grontcijns te weten vijf stuijver een luttel min ofte meer, ende voer daer dese voorschr. kijnderen te geven ende te betalen te paesschen toecomende die een helft ende den andere paesschen daernae comende die andere helft, met alsulcke voorwaerden toe gedaen dat die copers den voorschr. vercopers quijt ende vrij houden sullen van alle beede van allen schat ende van alle genot. Testes, Zeger Willemsse ende Claes Bartroms. Anno 1506 den 26e dach van april.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 12v d.d. 26-4-1506.
Henrick Geritsse, Claes Bartromsse, Ariaen Oirlmans, Willem Jansse, Maes Gib Loijen ende Ariaen Henrickssoon, allen alsulcke moeren als zij gekocht ende gecregen hebben tegen Lambert ende Bastiaen kijnderen Claes Bartroms etc. gelovende die voorschr. personen dat sij die voorschr. moeren nimmermeer allieneren off vercopen en sullen totter tijt ende ter wijlen toe dat die voorschr. moeren betaelt sijn off die penningen het sij die zelve dat die ghene die vercopt die anderen die met hem gekocht heeft die voorschr. penningen gelovende ofte toe seggen sal. Testes ut supra.
   
6 jul 1506 RAT. Loon op Zand. R 55 f 13v
  Zeger Willemsse, Adriaen Henricks, Lambert Aertsoon als kerckmeesteren van Venloen, Claes Bartroms ende Loij Gisbrechts, hebben verkocht eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns van twee rijns gulden aen Ghisbrecht Lambertssoon van Gorcum, alle jaere te betalen op Sinte Jacopdach, apostel, waeraf den eerste betaeldach wesen sal nu Sinte Jacopdach over een jaer. Ende hebben gelooft Zeger, Adriaen, Lambert, Claes en Lodewijck voorschr. onverscheijden ende een voor al op allen hen goet dat sij nu hebbende ofte vercrijgen mogen Ghisbrecht voorschr. de voorschr. cijns te waren als men erfcijns schuldich is te waeren etc. bede vrij en schot vrij. Testes, Zeger Willemsse ende Claes Bartroms. Anno 1506 den 6e dach juli.
Item: hieraf eene losbrief met 34 rijns gulden te mogen quijten een half jaer te voren op te seggen die twee rijns gulden voorschr. ende penningen nae deser valuatie te weten den philips gulden 25 st. ende ander gelt nae advenant.
 
12 mrt 1507 RAT. Loon op Zand. R 55 f 25v
Willem soon wilner Adriaen Martens alsulcke derden gedeelte als hem aencomende is ende verstorven is van sijnen vader ende moeder, in allen erffenisse metter timmeringe daerop staende soo waer men die goederen bevinden mach, in haerden, in wecken, in diepen of in drogen, heeft Willem voorschr. dat derden gedeelte van de erffenisse voorschr. opgedragen ende overgegeven Claes Bartroms sBonten ende heeft er voorts op vertegen. Gelovende als een principael schuldenaer sup se et bona te waren, uitgenomen sheeren gront chijns ende die oude pachten mer recht daer uitgaende. Testes, Jan Giben Geerwijns ende Claes Jan Goessens. Actum anno 1507 den 12e martij.
 
24 apr 1508 RAT. Loon op Zand. R 55 f 25v
Wijn soon wilner Jan Smolders heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach Claes Bartroms sBontensoon te betalen die somme van 11 rijns gulden nu tot uitgaende maert toecomende met ses lopen rogge in den sack. Testes, Gherit Wouters ende Peter Jan Henricks. Actum anno 1508 den 24e april.
 
12 apr 1509 RAT. Loon op Zand. R 55 f 32v
  Claes soon wilner Bartroms die Bont als momber Willeme sijns huijsvrouwe, Henrick Stockmans als momber Lijsbette sijn huijsvrouwe, alsulcke twee gedeelte als hen aencomende sijn van Art die Wit, daer Marij, Art huijsvrouwe met haere gecoiren momber haer tochten in overgegeven heeft, in allen die erffenisse daer voorschr. Marie huijden des daeghs toebehorende, uitgenomen den Houwenberch, gelegen in der prochie van Venloen aent Craenven, metten eender zijde neve Cornelis Jan Henricksoon ende Loij Gisbrechtsoon, de andere zijde neve die gemeijn steege, hodende metten eene eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen Jan van Scouwen heij, als sij seggen, hebben Claes ende Henrick als momboiren hens wijfs desen erffenisse metten timmeringe daerop staende, hen gedeelte opgedragen ende overgegeven Ariaen Lodewich Ghisbrechts hennen medeswager, ende hebben daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaeren etc. commer van hennen wegen af te doen. Uitgenomen datter Ariaen jaerlijcks ende erffelijck uit gelden ende betalen sal des theeren chijns en 26 lopen rogge degene die dit met recht op heffende sijn en Marie hun moeder 28 lopen haer leven lang alle jaeren tot Lichtmis en nae der doot van Marij die 28 lopen te komen totter kijnderen voorschr. Dit sal Claes Bartroms alsoo lange stil staen dan Henrick en Ariaen elck daeraf hebben ½ mud. Dit sal Ariaen de oude buerch weije metten schapen ende met andere beesten totter tijt ende der wijlen toe, dat Claes en Henrick hen twee gedeelte verkopen. Item Ariaen mag dese pacht quijten het mud van 34 r. gld. Testes, Ariaen Henrick en Jan Bartromsse. Actum anno 1509 den 12e dach van april. In marge: Claes Bertroms als momboir zijn wijfs, Henrick Stockmans, Ariaen Woutersse als tutore hebben hen bekent al betaelt te wesen van Ariaen hennen swager. Testes, Claes Jan Goessen, Jan Geldens anno 1517 den 30e september.
 
13 mrt 1511 RAT. Loon op Zand. R 55 f 47v
Lambert soon Claes Bartroms sBonten soon een erfenis metter timmeringe daer op staende gelegen in de prochie van Venloen aent eijnde, metten eendere sijde neve Zeger Willems, de andere sijde neve Gerit Heijn Swerts, hodende metten eene eijnde aen sheerenstraete, de andere eijnde aen Zeger voorschr. heeft Lambert voorschr. opgedragen en overgegeven Sebastiaen sijnen broeder met allen brieven ende rechten etc. ende heeft er voort op vertegen als recht is. Gelovende te waren etc. voor des heeren chijns en voor 3 r. gld. daer jaerlijcks uit te betalen Ten Bosch ende allen andere commer af te doen. Dies sal Lambert voorschr. tot paesschen die huer bueren ende die 3 r. gld. betalen. Testes, Peter Jan Henricks en Wouter Ariaens. Actum anno 1511 den 14e dach in den mert. Item: Bastiaen voorschr. heeft gelooft Lamberten sijnen broer ter betalen nu tot lichtmis naestcomende 25 r. gld. en als dat Bastiaen dit huijs verkoopt soo wat meer gelt dan die 3 r. gld. die daer uit gaen ende die 25 r. gld. voorschr. daer af sal Lambert die helft hebben. Testes ut supra. In marge: Item dit huijs metten erfenis heeft Bastiaen overgegeven ende opgedragen Claes Bartroms sijnen vader in de manieren hier voor geschreven. Testes, Peter Jan Henricks en Lambert die Meijer. Actum anno 1511 den 17e dach in januari.
 
17 jan 1512 RAT. Loon op Zand. R 55 f 53v
Claes soon wilner Bartrom die Bont een erfenis metten timmeringe daer op staende gelegen in de prochie van Venloen metten eendere sijde aen den graft van den kerckhoff, metten andere sijde neve Joffrou Katelijn van Haestrecht, van sheerenstraete op tot eender stege toe aldaer gelegen. Welcke erfenis metten timmeringe hem aencomende is dat vierde gedeelte van sijnen ouders, en die andere drie gedeelten heeft Claes gekocht gelijck hij seede begrepen te wesen in diversen schepenen brieven van Venloen tegen sijnen broeder en sijnen swager, heeft Claes voorschr. dese erfenis metten timmeringe opgedragen en overgegeven Lambert soon Ghisbrecht van Gorcum en heeft er voort op vertegen. Gelovende sup se et bona te waren voor een half oirt te betalen jaerlijcks op sinte Martensdach in sheeren cijns en allen anderen voor commer af te doen. Testes, Peter Jan Henricks en Lambert die Meijer. Actum anno 1512 den 17e dach in januari.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 54r d.d. 17-1-1512.
Lambert soon Ghisbrecht van Gorcum heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven en te gelden Claes Bartromsoon die Bont eene jaerlijckse en erffelijcke cijns van 5 rijns gulden alle jaere te betalen opte eerste meijdach waer af den eerste betaeldach wesen sal van nu meij naestcomende over een jaer, uit en van een erfenisse metten timmeringe daer op staende gelegen in de prochie van Venloen metten eendere sijde aen de graft van den kerckhoff, metten andere sijde neve Joffrou Katelijne van Haestrecht, streckende van sheerenstraet op tot een stege toe aldaer gelegen. Ende heeft het hem opgedragen en overgegeven met afgaen en vertijen als recht is. Gelovende sup se et bona te waren. Testes, Peter Jan Henricks en Lambert die Meijer. Actum anno 1512 den 17e dach in januari.
Item: dese vijf rijns gulden cijns voorschr. mach Lambert altijt quijten tot sijnen schoensten met 80 rijns gulden. Dies soo heeft hem Lambert verbonden dat als hij af leet dat hij dan leggen sal die penningen van drie rijns gulden jaerlijckse cijns en daer nae die penningen van twee rijns gulden en altijt metten verschenen rente en een half jaer te voren op te seggen. Testes ut supra.
 
16 mrt 1512 RAT. Loon op Zand. R 55 f 56v
Condt sij allen lieden dat voor ons comende is Joffrou Katelijn van Haestrecht ter eender en Claes Bartromsoon (de Bont) ter andere sijden, en hebben bij hen gehadt Henrick Janssoon van Vucht, die hen aldaer gemeeten heeft aent westen eijnde van Joffrou Katelijn voors. huijse, een stuck erffenisse aldaer gelegen alsoo dat men daer bevonden heeft 6 ½ voet int viercant lants die Joffrou Katelijn toebehoirt en daer is Claes voors. mede tevreden, en bekent dat voor hem en sijn naecomelingen alsoo te wesen met sulcker woorden toe gedaen dat die oesten van Claes schueren sullen blijven druijpende, soo sij nu doen. Testes, Peter Jan Henricks en Lambert die Meijer. Actum anno 1512 den 16e dach van mert.
 
17 apr 1514 RAT. Loon op Zand. R 55 f 64r
Jan Bartroms sBontensoon, Claes sijnen broeder, Jan die Cort als man en momber Goijaert sijnen huijsvrouwe dochter wilner Bartroms die Bont, hebben bekent wel vernuecht en betaelt te sijn van Adriaenen soon Lambert Faessen als van elf lopen rogge jaerlijcks en erffelijcke pacht, die sij jaerlijcks en erffelijck heffende waren op die stede Ariaens voorschr. ofte sijnen erf. En scelden den selven daer af quijt. Gelovende op die verbijntenissen van allen hennen goederen dese quijtscheldingen eeuwelijck vast en van waerden te houden en met desen brieven soo sullen doot en te niet wesen allen brieven spreckende van dese elf lopen rogge voorschr. Testes, Lambert de Meijer en Zeger Willemssoon. Actum anno 1514 den 17e dach in april.
   
20 feb 1515 RAT. Loon op Zand. R 55 f 75r
Wij Lambert die Meijer en Wouter Adriaens, schepenen in Venloen doen condt eene iegelijcke hoe dat voor ons comende is Heijn Vendicx met sijnen huijsvrouwe en Claes sijn soon, en hebben gesamenderhant bekent schuldich te wesen Claes Bartroms 24 mud rogge van ouder schult. Dies heeft Heijn gelooft Heer Jannen hier af te betalen met oock dat … Ten Bosch schuldich is in mindernissen van desen 24 mudde rogge voorschr. Nog hiertoe 16 r. gld. Dies heeft hem Claes dese hoeve begheven nog 2 jaere te lants recht aen te gaen nu tot meije naestcomende, en af te stecken soo dat behoort ten eijnde van den 2 jaere . Dies sullen sij malcanderen een half jaer te voren op te seggen. Dies sal Heijn en sijn huijsvrouwe en sijn soon, Claessen betalen alle jaere 5 mud rogge en 2 r.gld. en die 2 r.gld. sal Heijn aen Claessen verdienen met de parden ofte andersins en die 24 mud rogge en 16 r.gld. voorschr. sal Heijn en sijn huijsvrouw en sijn soon Heijn decken alle jaere drie vijm.. rechts stroijs en Claes sal die dochteren betalen metten banden en legerden en Heijn sal het huijs leemen op sijn selfs hant. Noch sal Heijn die schuer witten en leemen en Claes sal hem witsel doen. Dies sal hij hen corten 20 st. en sij sullen malcanderen helpen dat die schuer gedeckt wort. Dies soo sal Heijn het geven leggen tot twee tassen en dan sullen sij daer om looten en Heijn sal sijn meesters gedeelte dorssen. Dies sal hem Claes eene dorsser setten bekent Heijnen den cijns die verschenen is of verschijnen sal die sal Heijn al betalen en Willem allen jaeren eene steen vlas geven. Actum anno 1515 den 27e dach in februari.
 
13 mei 1515 RAT. Loon op Zand. R 55 f 71v
Lambert soon Claes Bartroms sBontensoon, 8 rijns guldens jaerlijkse en erffelijcke losrenten tot hem behorende als hij seede, welcke rente voorschr. Gerit die Wert gekocht heeft op die Stat van Huesden, daer Lambert voorschr. toecomende is overmits een erfdelingen van sijnre broeder en suster en hem te samen aen gestorven ofte beset waren van Marij, Gerit sWerts huijsvrouwe haere moeijen, gelijck dat in verscheidenen schepenen brieven daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is, van Lamberten dese 8 r.gld. jaerlijcks en erffelijcke losrente opgedragen en overgegeven Claes Bartromsoon sijnen vader metten brieven daeraf mentie makende en met allen rechten hem enichsins daerin toebehorende en heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende sup etc. te waren, Testes, Zeger Willems en Jan Melis. Actum anno 1515, den 13e dach in meije.
 
1516 RAT. Loon op Zand. R 55 f 76r
Jan Gerit Huijbertsoon twee bancken moers tot hem behorende als hij seede, die welcke hij gekocht heeft tegen Claes Bartroms (de Bont) en Claes voorschr. heeft den moer van Heijn Pellen (Pelgroms) en is comende van Thonis Hermansoon, gelijck schepenen brieven van Venloen dat begrepen, heeft Jan voorschr. desen moer te steken van den gronden, opgedragen en overgegeven Adriaen Janssoon van den Bruggen met de brieven etc. en heeft gelooft commer van sijnen wegen af te doen. Testes, Peter Jan Henricks en Wouter Ariaens. Actum anno 1516 den lesten paesschen heilige dach.
 
1518 RAT. Loon op Zand. R 55 f 88v
Heijn soon Steven die Leuw heeft gelooft als principael schuldenaer hem te geven en te gelden Claes Bartroms sBonten eene jaerlijckse en erffelijcke pacht van vier lopen rogge de mate van Venloen allen jaeren te betalen op sinte Mertensdach en te Venloen te leveren, uit en van sijn erffenisse metten timmeringe daerop staende gelegen opt Meer, metten eenre sijde neve sheeren vroent en oock dat eene eijnde, de andere sijde neve die erfgenamen Rutgaert Berwaerts, de andere eijnde aen erffenisse Lambert Millinck. En heeft het hem opgedragen en overgegeven met afgaen en vertijen als recht is. Gelovende sup se etc. te waren en allen commer af te doen. Testes, Wouter Adriaens en Jan Gerits. Anno 1518.
Item: desen erfpacht mach Heijn voorschr. altijt afquijten tot sinte Merten met acht rijns guldens tot 20 st. stuck en metten verschenen pacht en een half jaer te voren op te seggen. Testes ut supra.
 
5 mei 1518 RAT. Loon op Zand. R 55 f 93v
Wouter soon wilner Peters van Hees heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem en op allen sijn goet, dat hij nu heeft ofte vercrijgen mach Claes Bartroms die Bont, te betalen op de eerste meijdach naestcomende de somme van 16 rijns guldens met acht lopen rogge in de sack. Dit heeft hem Claes gelooft een vierdeel sjaers te voren op te seggen. Testes, Wouter Adriaens en Jan Gerits. Anno 1518 den 5e meij.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 94r
Wijn soon wilner Willem Wijnen heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem en op allen zijn goet, dat hij nu heeft ofte vercrijgen mach Claes Bartroms te betalen nu tot lichtmis naestcomende vijf lopen rogge in den sack en den anderen lichtmisse daernae volgende nog vijf lopen roggen en daertoe tien rijnsgulden. Testes, Wouter Adriaens en Jan Gerits. Actum anno 1518 den 5e meij.
 
6 okt 1518 RAT. Loon op Zand. R 55 f 88v
Claes zoon wilner Bartroms die Bont heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende betalen Wouteren Aerts Swertsoon, een jaarlijkse ende erffelijke chijns van 30 st. te betalen op bamisdach uit en zijn erffenisse metter timmeringe daerop staende, gelegen in de heerlijkheijt Venloon aen die straet, metter eene zijde neven Zeger Willemsse en met andere sijde neven mijn Joffr. van Haestrecht, streckende van sheerenstraet tot eene steege toe daer achter aan gelegen. En in den naem des geschreven koops soo heeft het Claes voorst. Wouteren opgedragen en overgegeven met afgaen en vertijen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem en op allen sijn goet dat hij heeft ofte verkrijgen mag, Wouteren voors. den erfcijns voorschr. te waren etc. en de erffenis met de timmeringe altijt goet en weldoegende te maken voor de betalingen des erfcijns voorschr. en anderen commer af te doen. Testes, Zeger Willems en Wouter Adriaens. Actum anno 1518 den 6e dach in october.
Item: desen erfchijns mag Claes altijt afquijten ten eijnde van vijf jaeren met 24 rijns gulden tot 20 stuijvers stuck en metten verschenen cijns en een half jaer te voren op te seggen en gelt nae deser valuatie. Testes ut supra.
 
9 okt 1518 RAT. Loon op Zand. R 55 f 159r
Claes soon wilner Bartrom die Bont alle alsulcke tocht als hij hebbende is in alle die goederen die Lambert zijn soon aen verstorven sijn van Geertruij zijnre huijsvrouwe dochter wilner Jans die Cock, tusschen wien en waer men die goederen bevinden mach in harden, in weken, in diepe ofte in drogen het zij have ofte oock die selven Lambert in gerecht mocht wesen. Testes, Zeger Willemsse en die meijer. Anno 1518, den 9e october.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 159r d.d. 9-10-1518.
Lambert soon Claes Bartromsse (de Bont) allen alsulcke goet, have ende erven dat hem bestorven is van heerke, vrouwke, suster ofte broeder, vader ende moeder ofte al noch bestorven sal binnen Loen ende oock binnen Tilborch, met oock elf lopen rogge die Lambert heffende is op Jan Peter Jan Lemmensse, heeft Lambert voorschr. opgedragen Claes zijnen vader met allen de brieven daer af mentie makende en heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende sup se etc. dit opdragen, overgeven en vertijen eeuwelijck vast en van waerden te houden sonder daer nimmermeer tegen te doen ofte doen doen met enige recht, geestelijck noch wereltlijck. Testes ut supra.
 
8 apr 1521 Uit: Collectie Ouwerling - oorkonden Loon op Zand
  In der saken geport ende hangende in den Rade geordineert in Brabant tusschen Robrechte van Grevenbroeck, als wettich man ende momboir van joffrouwen Marien van Haestricht, vrouwe van Venloen, impretranten van sekeren oepenen brieven onss heeren des gecosen Keijsers ter eenre, Corsten Janssoenen ende Claesse Bertrans, in den name van hen selven ende als gemechtichde van huenen consorten, als opponenten ende gedaigde ter andere zijden. Comparerende inden voirs. Rade, te weten die voirscreven impetranten bij Janne de Greve, die voirschreven Corsten Janssoen ende Claes Bertrans in personen, in den name van hen selven ende oock in den name ende van wegen Lodewijck Gijsbrechtsen, Jans Bartromss, Henricks Jans Goessensoen, Jans Gerit Geldenssen, Wouters Adriaenssen, Adriaens Jans Goessensen, Jans Gheeritssoen zoen, Wouters Maessen, Gheerts Oertmans, Joes Quap, Jans die Canter, Jans Peterssen, Peters Verhoeven, Arnt Jan Arntssen, Gherits Heijn Swerts, Arnts Oertman, Thonis Oertman, Henricks Oertman, Jacops Adriaenssen, Peters Loijenssen, Adriaens Loijenssen, Arnts Wouterssen, Geldens Willemssen, Thonis Adriaens, Wouters Goessensen, Henricks Janssen, Adriaens Janssen, Claes Damenssen, Peeters Daniels de jonge, Adriaens Jan Loijen, Jans Cornelissen, Cornelis Janssen, Adriaens Goijertssen, Vrancks Henricksen, Claes Gielissen, Faes Adriaenssen, Wouters Peeterssen, Peeters Giben, Meeus Willemsen, Adriaens Janssen, Arnts Janssen, Dries Henricksen, Willems Jan Willemssen, Willems Goijaertssen, Peeters Jansen Peeters, Heijn Swerts, Adriaen Beris, Arnts Damen, Roels Driessen, Willems Peeterssen ende Vrancks Her Jan Thijssen. Nae dien dat van wegen des selfs impetrants is verhaelt geweest dinhouden van den voirscreven oepenen brieven ende mits dien redenen ende middelen dairinne begrepen gecontendeert ten eijnde van den intermemente der selver ende vanden bevelen dair vuijt ende nae gevolcht, dat tonrechte ende mit quader zaken die selve gedaigde hen dair tegen hadden geopponeert, ende inden name als voire noch opponeerden ende dat hueren voirs. oppositien niettegenstaende zij ende een ijegelijck van hen souden bij vonnisse van desen hove geduempt ende bedwongen worden denselven impetrante vuijt te reijcken ende te betalen van elcken laste torfs, welcke zij over of doere die vaert daeraf inde selve openen brieven mentie gemaect is, sullen bueren 't recht van eenen ouden groten tournoijs ofte twe stuijvers dairvoere, ende dat niettegenstaende dat huere pleijten meer mochten houden dan een last torfs dat daerenboven sij ooc souden geduempt ende bedwongen worden te casseren, revoceren ende te nijen vote te doene die procedeure bij hen begonst voere die wethouderen der stat van den Bossche, alse dependerende vanden previlegien ende interpretatien der selver daer af inde selve oepenen brieven oic breeder mentie gemaect is, maeckende heijsch van costen gedaen ende tedoene in dezer instantien ende versueckende dat die selve gedaighde in den name ende qualiteijt als zij procederen worden gehouden, voere die voirs. costen cautie ende borchtocht te stellen, ende dat van wegen der voirs. gedaigde inden name ende qualiteijt als boven is versocht geweest daer toe dach te hebben tot van huden in vijfthien dagen behoudelic dat die selve impetrante oeck werden gehouden cautie voere costen te stellen, ende niet min om die materie te depescherende zijnde te vreden alsoes inder voirs. saken 't antwoirden denselven impetrante sustineerende dat dieselve gedaighde nijet en souden geadmitteert oft ontfangen worden. Om inder selver saken als voere tantwoirden het en ware dat zij die voers. cautie voere costen gestelt hadden, stellende hij alsints van zijnder sijden cautie voere costen, ende dat van den persoen des voers. Jans de Greve, die welcke zijnen persoenen ende goedeen daer voere heeff verbonden soolange ende totter tijt toe dat die selve impetrante sal andere cautie voere costen gestelt hebben. Ende den voers. gedaighden persisterende dat zij souden geadmiteert ende ontfangen moegen worden, om als voers. is, alsints t'antwoirdene, ende appointement gegeven, ende die voerschreven ende appointement gegeven, ende die voerscreven gedaighde geadmitteert zijnde om inder voers. saken te moegen antwoirden, behoudelic dat zij ten daghe als voere souden sculdich zijn die selve cautie voere costen te stellene ende dat anders ende in gevalle zij dat nijet en deden, dat die selve impetrante daer toe soude hebben brieven van executorien. Is van wegen der selve gedaighden inden name ende qualiteijt als voere geantwoirdt op die dingen van wegen desselfs impetrants, doende inder voers. saken zijne aensprake als boven geproponeert ende mits diversen anderen redenen ende middelen van hueren wegen oeck geallegeert, gecontendeert ten eijnde van subreptien ende obreptien van den voers. oepenen brieven bij hem als voere geworven, dat hij om die geworven ende gecontendeert te hebben tot sulcken eijnde, in maten ende vuegen als hij gedaen hadde, nijet en waere ontfangbaer, ende bij alsoe jae des neen, dat den redenen ende middelen van zijnen wegen geallegeert nijet tegenstaende, dieselve gedaighde inden name ende qualiteijt als zij procederen souden gestaen, ende die voers. impetrant gehouden zijn hen te laten passeren doere die voers. vaert, mits betalende die voerscreven twe stuvers voere elcke der voerscreven pleijten ende dat ten minsten bij provisien. Makende oeck heijsch van costen gedaen ende te doene indeser voers. instantien, den voers. impetranten versueckende te hebbene visie van den bescheijde der selver gedaighden ende dach. Om inder voerscreven saken te comen repliceren van in maendage naistcomende in vijfthien dagen. Ende den selven gedaighden inden voerscreven dach consenterende behoudelic dat zij binnen middelen tijde souden gestaen, mits betalende voere elck der selve pleijten die verseijde twe stuijvers, ende stellende voere die reste die welcke die voers. impetrant hen heijschende was behoerlijcke cautie. Ende den voerscreven impetrant persisterende inde voers. visie ende dach bij hen als voere versocht. Bij heeren Jeronimus van der Noot, ridder cancellier ende andere mijnen heeren van den voers. Rade gesien die voers. oepenen brieve ende andere stucken vanden voers. partien die voers. visie ende dach van wege desselfs impetrants als boven versocht, hebben geweest ende zijn hem geaccordeert tot sulcken eijnde als voere totten dage toe als boven. Ende nietmin geordineert, dat mits bijde zelve gedaighde ende andere daer voere zij als boven compareren ende hen hebben gequalificeert betalende voere elcke der voers. pleijten torfs die voers. twe stuijvers, ende voere die voers. coste die welcke die voerscreven impetrant hen heijsschende is stellende sufficienten borgen, zij sullen moegen ende die selve impetrant sculdich zijn hen te laten passeren met huenen schepen oft pleijten doere die voors. vaert, daer af inde voers. oepenen brieven ende boven mentie gemaect is ende dat soelange ende tottertijt toe dat die voers. partien naerder gehoert anders daerop hier te hove geordineert zij. Gedaen in der stat van Bruessele acht dage in April int jaer duijsent vijfhondert eenen twintich nae Paesschen (Ende was ondergetekent). Gecollationeert tegens sijn origineel van der date ende geteeckent als boven is dese copie daermede bevonden concorderende bij mij ondergeteeckent notaris oepenbaer geadmiteert bij den Raede van haere hoocheden geordineert in Brabant 't selve onder mijn gewoenlijck handteecken notariael hieronder gestelt attesteerende desen sevensten Augustij XVIc achthien. J.H. van Loon, notaris
 
2 jul 1522 RAT. Loon op Zand. R 55 f 140v
Claes soon wilner Bartrom die Bont heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven en te gelden Ghisbrecht van Vucht, eene jaerlijckse en erffelijcke chijns van 20 stuijvers te betalen alle jaere op sint Jans Baptistdach, en uit en van zijn erfenis metten timmeringe daerop staende, gelegen aen plaetse, metten eenre sijde neve Joffrou Katarina van Haestrecht, metten anderer sijde neve Zeger Willemssoon, streckende van sheerenstraet tot eender steege daer achter aen liggende. En in den naem des geschreven coops soo heeft het Claes voorschr. Gisbrecht opgedragen en overgegeven en voort gelooft te waren. Testes, Zeger en die Meijer. Anno 1522 den 2e dach in julio.
Item: desen erfchijns mach Claes en zijn naecomelingen altijt afquijten op sint Jansdach met 16 rijns gulden tot 20 stuijvers en metten verschenen rente in gevalueerde gelden. Testes ut supra.
 
6 aug 1524 RAT. Loon op Zand. R 55 f 159v
Claes soon wilner Bertrom de Bont een stuck erfenis metten timmeringe daerop staende tot hem behorende als hij seede gelegen in die prochie van Venloen aent eijnde, metten eendere zijde neve Gerit Heijn Swerts, metten andere zijde neve Zeger Willemsse, streckende van sheerenstraet totten erfenis Bartrom Claessen, en dat Zeger hem in huwelijckse voerwaerden gegeven heeft, supportavit Claes voorschr. Bartroms zijnen zoon in huwelijkse voorwaarden (huwde met Kathrijn een dochter van Zeger). Dies sal Bartrom voorschr. daer jaerlijcks uit gelden drie rijns gulden Jan Bolants ten Bosch. Welck Bartrom tot allen tijden afquijten mach met vijftich rijns gulden en half ort int sheeren chijns. Testes, Peter Jan Henricks en Lambert de Meijer. Anno 1524 des sondachs voor sinte Laureijs.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 159v
Zeger Willemsse heeft Bartrom gegeven in huwelijckse voorwaerden een acker lants teijnde zijn lant, zuijtwaerts op metten heijvelt daeraen liggende alsoo breet als Bartrom acker is die Zeger hem gegeven heeft met eene erfwech achter uit totten gemeijnte toe. Item noch eene bodem gelegen achter het seijcbosch daer Bartrom uit gelden sal drie … Item noch een lopensaet moers. Noch een mud erfrogs op Heijn Quaps. Noch een screijen ofte een kijst. Noch een tudsoir (?) ofte een pont gout daer voor. Testes ut supra.
 
15 jun 1533 RAT. Loon op Zand. R 55 f 190v
Adam soon wijlen Dirck Adam Quaps heeft wettelijk ende erffelijk verkocht aan Claes Bartromse een huijs metter gronden ende toebehoren met landen daeraen liggende, gelegen in Venloon opt dEfterlinghe metten eene sijde aen Claes Jan Goosens oostwaerts met andere sijde neven Claes Gielisse westwaerts streckende van sHeerenstraet totter erf. Claes Bertroms en meer anderen. Welck huijs metter erfenisse Adam verstorven is van zijn ouders, ende Dirck voorschr. heeft dit gecocht tegen Jan Claessen gelijck dat in schepenen brieven daeraf gemaakt volcometlijck begrepen is ende heeft Adam voorschr. dese erffenisse metten timmeringe Claesse voorschr. opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen als recht is. Gelovende sup se etc. hebbende ende vercrijgende Claessen voorschr. dese erffenisse metten timmeringe te waren voor een halve stuijver te betalen erffelijck in sheeren chijns op sinte Mertensdach, ende Gisbrecht die Meijer een losrente van twee gulden ende Lijsbet, Gerit Wouters huijsvrouwe 28 stuijvers losrente waeraf de eerste betaeldach sal sijn van nu alderheijligedach ende lichtmisdach naestcomende over een jaer ende allen voorcommer af te doen. Testes, Peter Gisbrechts ende Meeus Jan Geritsse. Anno 1523 den 15e dach in junio.
Item: Claes Bartroms gelooft Henrick die Loise tot behoef Adam Dircksoon sup se etc. te betalen nu tot korstdach naestcomende 23 karolus gulden ende den andere korstdach daernae volgende over een jaer noch 23 gulden, elcke gulden tot 20 stuijvers. Testes ut supra.
 
4 dec 1533 RAT. Loon op Zand. R 55 f 194v
Jan soon wilner Cornelis van Vucht ende met hem Petersoon wilner Wouter Jan Smolders als man ende momber Jenneke zijns wijfs een dochter Jans voorschr. die hij in een wettige bedde vercregen had bij Heilke zijne huijsvrouw, een huijs metten hoeve tot hem behorende als zij seggen gelegen aan de straet, metten eendere zijde nu neve Gerite weduwe Bastiaens (Claes de Bont) huijsvrouwe, metten andere sijde neve Marij van Scouwen, streckende van sheerenstraet totten erffenisse Wouter Adriaens. Welck huijs metten erffenisse Jan voorschr. gekocht heeft tegen Katelijn weduwe wilner Aert Henricks ende haere (?) gelijck dat in eene schepenbrief van Venloen daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen is. Hebben Jan ende Peter als momber dit huijs ende hof opgedragen ende overgegeven Geride Meeus Willemsse metten brieven daeraf mentie makende ende met allen rechten hen enichsins daer in toebehorende ende hebben gesamenderhant op vertegen als recht is. Gelovende sup se etc. te waren voor sheerencijns ende voor vijf lopen rogge erfpachts Marij van Scouwen ende haere kijnderen ende Claes Bartroms (de Bont) ses lopen rogge lospacht ende Neel van Hees drie lopen rogge lospacht te betalen alle jaere nae uijtwijsen den brieven daer af zijnde ende Gerit … aen den achterstel te betalen. Testes, Peter Gisbrechts Dircxsende Meeus Jansse. Anno 1533 den 4e dach in december.
 
1 feb 1537 RAT. Loon op Zand. R 56 f 18r
  Jan Willem Leijten heeft gelooft als een principael schuldenaer Claes Bartromsse (de Bont) eene jaerlijckse ende erffelijcke (?) van eene philips gulden of 25 st. daer voor te betalen alle jaeren tot lichtmis uit sijnder stede op die Vaert metten eenre sijde neve erffenis Aert Oirlmans ende oock die andere eijnde, de andere sijde neve Gelden Claessen en dat suijden eijnde aen sheerenstraet. Ende gelovende te waren etc. Testes, Peter Faessen ende Peter Gisbrechts. Anno 1537 den 1e dach in februari.
Item: af te lossen met 20 carolus gulden ofte voor elcke st. voor elcke gld. in andere gelden, altijt opte lichtmisavont ende metten verschenen renten. Testes ut supra.
   
21 nov 1537 RAT. Loon op Zand. R 56 f 16v
  Claes soon wilner Bartroms die Bont eene acker lants geheijten den Weteringe acker tot hem behorende als hij seede, gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheijten die efterlinge metten eenre sijde neve erffenis Cornelis, oostwaerts metten andere sijde neve Aert voorschr, westwaerts dat eene eijnde aen erfenisse Claes Jan Gosens, de andere eijnde aen Aerden voorschr. Nog twee halve ackers aen den andere gelegen, die noorden eijnde aen Aert voorschr. dat zuijden eijnde neve Cornelis Appels, die eene zijde oostwaerts neve Peter Pauwels, de andere zijde neve Aleijt Heijn Geritsse. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven Aerden sijn soon metten vonnisbrief ende voorts op vertegen. Gelovende dit opdragen vast te houden ende alle commer van sijnen wegen af te doen. Dies sal Aert hier jaerlijcks uit gelden ende betalen Zeger Willemsse vier lopen rogge erfpachts ende Adriaen Huijb Meeusse 5 lopen ende Lambert die Meijer 2 lopen ende Grietken Melis 2 gld. ende 2 st. los renten ende 15 p. in sheeren cijns, waeraf de eerste betaeldach is nu tot lichtmis naestcomende. Testes, Peter Gisbrechts ende Hubert Jansse. Anno 1537 den 21e dach in november.
Item: dies gelooft Peter Pauwelssoon, Aerden voorschr. jaerlijcks te betalen twee guldens min 2 tuijn uit onderpanden voorschr. die hij lossen mach altijt met 33 ½ carolus gulden in gevalueerden gelden. Testes ut supra.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 16v

Claes wilner Bartrom de Bont vest Peter Pauwelsse het huijs met half den hovel metten hoff, metten eenre sijde nece Cornelis Appels metten andere sijde neve Heijn Jan Gosens, die oosten sijde neve Heijn Quaps, de andere sijde des heerenstraet. Nog hiertoe eene acker lants geheijten den stege acker, metten oosten sijde neve Peter Loijen, metten suijden sijde neve Claes Jan Gosens, die noorden sijde aen Adriaen Jan Gosen, die westen sidej neve Peteren voorschr. Nog hiertoe twee halve ackeren daer Aert voorschr. de andere helft af heeft, et supportavit Peteren. Item hier sal Peter jaerlijcks ende erffelijck uit gelden Zeger Willemsse 4 lopen, Adriaen Huijb Meeus erfgenamen 5 lopen roggen, Lambert die Meijer 2 lopen roggen ende Aert Claessen 2 gld. min 2 tuijn ende 1 braspenning ende een ½ ort in sheeren cijns. Ende dese sullen malcanderen wegen ende stegen te naeste velden ende ter minste schade. Testes, Peter Giben ende Hubert Jansse den 21e dach in november anno 1537.
 
25 nov 1537 RAT. Loon op Zand. R 56 f 16v
Jan soon wilner Aert Geritsse heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Claes Heijn Quaps een huijs metten hoff ende met een acker lants daeraen liggende tesamen 7 lps. ofte daeromtrent gelegen in die prochie van Venloon opt defterlinge metten eenre sijde neve Adriaen Adriaen Bastaerts, metten oosten sijde neve Jan Woutersse ende oock dat zuijde eijnde, de andere eijnde aen sheerenstraet. Item nog hiertoe twee ackeren lants oock aldaer gelegen metten eenre sijde Adriaen Jan Geldens, metten andere sijd neve Jan Wouters ende meer anderen, de een eijnde aen cla… heij, de andere eijnde aen een stege. Item nog 2 lps. heije in … heij. Nog 2 lps. heijen ofte daeromtrent metten eenre sijde neve Peter Gisbrechts, de andere sijde Adriaen Bastaerts, dat noorden eijnde aen Aert Woilssoon, de andere eijnde aen Colen heij. Ende van Claessen voorschr. dese erffenis in een recht erfrecht te hebben ende te besitten uit 12 ½ lopen roggen erfpachts daeraf heeft Claes ende Jan Bartromsse een half mud ende Engel Maes 4 lopen, die kerck ½ lopen roggen, den sheerencijns 1 st. ende den heilige geest 2 tuijn erffelijck te betalen. Dies sal Claes voorschr. daer houden eene wech in soo verre als iemant compt ende thoont bescheit dat hij daer eene wech ende heeft. Ende gelooft Jan als een principael schuldenaer te waeren voor den cijns ende den erfpacht voorschr. ende allen voor commer af te doen. Dies sal Claes eerst pacht geven van nu lichtmis naestcomende over twee jaer. Testes, Peter Gisbrechts ende Meeus Jansse. Anno 1537 den 25e dach in november.
RAT. Loon op Zand. R 56 f 16v d.d. 25-11-1537.
Claes Heijn Quaps heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Jan Aertsse eene jaerlijckse ende erffelijcke cijns van 8 ½ gld. 3 ½ st. en 1 ort, te betalen alle jaeren tot lichtmis waeraf den eerste betaeldach wesen sal van nu lichtmis naestcomende over twee jaeren, te Venloen te leveren uit ende van dese onderpanden voorschr. ende Claes gelooft op hem ende op allen sijn goet, Jannen voorschr. dese cijns te waren met voorwaerden toe gedaen of Jan sijn penningen behoefde soo sal hij het Claes opseggen te voren een half jaer. Ende dan gelooft Claes, Jannen te geven 24 carolus gulden in afcortingen van de somme bovengeschr. zij verschenen is. Dies is Meeus Jan Geritsse, Claesse borch ende Claes gelooft Meeusse schadeloos te ontheffen. Item: dese cijns mach Claes lossen nae die doot van hem ende sijne wijf met hondert negen ende dertig gulden ende met 24 te …. ende metten verschenen renten tot dat dit gehele somme betaelt is.
 
27 apr 1538 RAT. Loon op Zand. R 56 f 20v
Arnt soon wilner Adriaen die Meijer als man en momboir van Dircke sijne huijsvrouwe dochter wilner Dirck Joisten, heeft wettelijck verkocht Claessen Bartromssoon ½ lps. moers of daeromtrent gelegen in de prochie van Venloon metten eenre sijde neve Peter Gisbrecht, de andere sijde aen de kerckdijck, dat andere eijnde aen Neel van Hees ende Joost Roggen, de andere eijnde aen die erfgenamen van Roelof van Haestrecht. Ende heeft hem overgegeven ende voorts gelooft te waren. Testes, Peter Gisbrechts ende Meeus Jansse. Anno 1538 den 27e dach van april.
 
13 okt 1538 RAT. Loon op Zand. R 56 f 25v
Eelen soon wilner Jan Gisbrecht Geerwijns heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Jannen Bartromsse (de Bont) eene jaerlijckse ende erffelijcke pacht van vijf lopen rogge ende Claes Bartromsse (de Bont) vijf lopen rogge, de maete van Venloen te betalen alle jaer tot lichtmis waeraf den eerste betaeldach wesen sal nu tot lichtmis naestcomende, uit ende van een stuck lants ende heijvelts gelegen in die prochie van Venloen opt defterlinge metten eenre sijde neve Katelijn weduwe wilner Willem Jan Aertsse erffenisse, metten andere sijde neve erffenisse die weduwe Joost Peter Quaps, streckende van sheerenstraet totten erffenis Engel Geldens. Ende Eelen voorschr. dese 10 lopen rogge erfpachts Jannen ende Claessen opgedragen ende overgeven met afgaan ende vertijen als recht is. Gelovende Eelen voorschr. op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte vercrijgen mag, Jannen ende Claessen elck sijn 5 lopen rogge te waren als men erfpacht schuldig is te waren. Daer sijn bijgestaen Jan (Jan) Gijsbrechtsoon, Adriaen ende Gisbrecht zijn broeders ende hebben mede gelooft op hen ende op allen hennen goederen Jannen ende Claessen dese erfpacht voorschr. te waren. Testes scabini, Zeger Willemsse ende Hubert Jansse. Anno 1538 den 13e dach in october.
 

 

 

 

Overleden:   voor mrt 1540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
12 mrt 1540 RAT. Loon op Zand. R 56 f 48r
Wij Adriaen Henricks ende Peter Gisbrecht Dircx, schepenen in Venloen doen condt eene iegelijcke dat voor ons comende Willeme weduwe ende wijf Claes Bartromsse, met Bartrom, Wouter, Cornelisse ende Aerden haere sonen, Bartrom Jan Bartromse als gemachticht voor Jan ende Jan zijn zwagers, ende hebben een erfdeling van alsulcke erf rogge als hier nae volgt. Overmits welcke erfdeling Willem met haere kijnderen te deel gevallen is acht lopen rogge erfpachts op Claes Heijn Quaps. Noch hier toe op Pauwels Cornelissoon tot Tilborch vier lopen rogge erfpachts. Noch hiertoe ses lopen rogge ende een vierdel vat tot Tilborch op …(niet ingevuld) …uit eene erfpacht van 18 ½ lopen rogge. Bartrom Jansse ende zijnen zwagers voor hen selven ende voor Ariaene hun moeder, is te deel gevallen 12 lopen rogge erfpachts op Adriaen Bastarts stede ende meer anderen. Ende hebben dese voorschr. personen die een den anderen hen gedeelte opgedragen ende overgegeven metten brieven daeraf mentie makende, ende de een op de andere gedeelte vertegen als gewoonlijck ende recht is. Gelovende als principael schuldenaeren op hen ende op allen hennen goederen die een den anderen desen erfrogge te waren ende malcanderen die brieven ende rechten te baete te brengen ende of er iemant met recht ontwaert wordt of commer op zijnder rogge compt, dat geloven zij die een den anderen helpen betalen. Anno 1540 den 12e dach van mert.
 
20 feb 1543 RAT. Loon op Zand. R 56 f 108v
  Condt sij eene ijgelijcken hoe dat voor ons schepenen hieronder geschreven comende is Willem  weduwe Claes Bertroms met haer momboir heeft overgegeven haar tocht ende recht tochten dat zij hebbende is in een jaarlijckse en erffelijke pacht van 10 lopen roggen, die sij jaerlijks heffende is op Arijaen Jan Ghijben stede op de Efterlinge aen Bertram, Aerden, Cornelis en Wouter Claessonen haer kinder ende Peter Pauwels Quapszn. als man van Marike Claesdochter ende Adam Dircxsse oick als man van Mariken Claesdr. oick sijn huisvrouw. Ende heeft Willem met haere momboir gelooft van tochten wegen op haer ende op allen haer goet daer nimmermeer nae te taelen met enige rechten, geestelijck ofte wereltlijck. Testes: Peter Ghijben en Bartolomeus Janssen. Doen dit aldus geschiet is toen sijn gecomen Bertram, Arnt, Cornelis Claessen ende Peter Pauwels Quaps als man van Mariken Claesdr. zijne huisvrouw ende oick Adam Dircxzn. als man van Marike Claesdr. zijn huisvrouw en hebben deze voorschr. 10 lopen roggen erfpacht overgedragen aan Wouter Claessen haere broeder met de brieven die daeraff sijnde ende hiervan mentie makende en daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende als principael schuldenaers op hen ende op allen goet Wouteren voorschr. dese voorschr. erffenisse te waren.
   
20 jan 1549 RAT. Loon op Zand. R 57 f 63v
  Wij Bartolomeus Jansse ende Joist Peetersse, schepenen in Venloon doen condt eene ijegelijcken dat voor ons gekomen zijn in propere personen Peeter Pauwelssen ende Wouter Arijaen Goessenzn. ende bekenden gemaeckt te hebben een erfwisseling van landt ende huijsinge hen toebehorende alzoo zij zeeden. Overmits welcke erfwisseling Wouter voorst. Peeteren opgedragen ende overgegeven heeft alsulcke half huijs met half den hof ende met half den mitsijen als die voorst. Wouter gekocht zeijde te hebben van Peeter Gijsbertssen ende van Joisten Peetersse, gelijck dat in een schepenbrief van Venloon daerop gemaeckt, volcomentlijck begrepen is. Gelovende Wouter voorst. op hem ende op allen zijn goet hebbende ende verkrijgende, Peeter die voorst. helften te waren alzoo men erven schuldig is te waren, vrij en los. Testes ut supra et actum.
Overmits welcke erfwisselinge Peeter voorgen. Wouter opgedragen ende overgegeven heeft westen eijnde van eene huijs totter roockgat toe ende metter erfenisse zuijtwaerts op totter halve graft toe die zij tesamen geleet hebben en alzoo nu bepaelt is. Ondersprecken dat Peeter aen hem zelven houdt drie voeten erfs binnen den zelven huijze om t zijn in toekomende tijden te mogen afhangen als Wouter ofte zijn naekomenlingen dat afgebroken hadden. Welck huijs Peeter aenkomende is ende te huwelijck gegeven is van Claessen Bertromsse (de Bont). Gelovende Peeter voorst. op hem ende op allen zijn goet te waren, vrij en los. Testes et actum ut supra. Gelovende de een den anderen dat zij hen heijningen alzoo onderhouden zullen dat de een den anderen daer geen schade in toekomende tijden af komen zal.
   
1 mrt 1556 RAT. Loon op Zand. R 57 f 370v
Condt sij eene ijgelijck dat voor ons ondergeschr. gekomen zijn Jan Arntsse de Meijer en Arnt Christoffelzn. als man en momboir van Aleijten Arntsdr. de Meijer ende hebben vertegen alzoo recht is op alsulcke recht, actie en toeseggen als zij enichsins hebben mogen in eene ackerlants die Lambert de Meijer, hen heerken, in zijn zijnen weduwelijcken staet verkocht hadden Claes Bertrumsse opte Moelenstraet gelegen metter oosten neffen Peeter Faessen kijnderen metter westen zijde neffen Lamberts kijnderen voorschr. streckende van sheerenstraet aen Peeter Faessen kijnderen. Testes, Meeus en Jacop. Actum ut supra.
   
2 okt 1561 RAT. Loon op Zand. R 57 f 357v
  Bartolomeus Adriaen Geldens ende Jacop Jansse de Bont, schepenen van Venloon, dat voor ons gekomen zijn geweest, Bertram Claesse de Bont, Wouter zijn broeder; Peter Pauwelssen sijn swager als man van Marij Claesdr. de Bont; Goessen Henricxsse als oude vader en mede momboir van Adriaenke Adriaensdr. Cornelis Cornelisse, cum tutore; Ariken Cornelisdr, Claeske en Lijske, susters cum tutore; Wouter Arntsse en Bastiaen zijn broeder voor hen zelven; Franske Meeusdochter; Aleijt, Wouterke ende Barbara, susters cum tutore Peter Adrianse; Adriaen Willemsse als man van Maria Adamsdochter, Damke haer suster cum tutore; Zacharias Willemsse als vader ende vanwege Willem sijne onmondige soon, allen kijnder ende gerechtigde erfgenamen van Claes Bertroms ende Willemke sijnder huisvrouw. Bekende een erfscheiding ende deling gemaeckt te hebben van alle de achtergelaten goederen des voorschr. Claes ende Willemke hun ouders saliger.
Overmits welcke deling is Bertram te deele gevallen eene acker geheijten 't heijvelt opte Moelepat gelegen sijnde oostwaerts aan Gijsbert Cornelissen, westwaerts neffen Lijske Peeter Smeijers, streckende van de voorschr. straet aen Gijsberten voorschr. Noch eene acker metter uitganck geheijten de waterlaet oock aldaer gelegen oostwaerts aen Jannen Matheussen, westwaerts Geerit Raskijnder, zuijtwaerts aen sHeerenstraet ende noortwaerts aan Jannen voorgen. Noch hiertoe een lope rogge erfpacht uit eene erfpacht van 8 lopen roggen op erffenise Claes Quaps ende 4 lope op Willem Pauwels kijnder opte Esterlinge gelegen nae uitwijsen des brieven daeraff sijnde van Loen. Actum 2 oktober 1561.
Wouter voorgen. is te deele gevallen het eenderde deel van der hoeve met zandt, omtrent in het geheel 15 lps. gelijck Merten Seenens, die nu nog pachten heeft.
Noch het derde deel van een bodem daer toebehorende. ende nog 5 lopen rogge erfelijk tot Tilburch, uit eene erfpacht van 22 lopen rogge nae inhoudt eenen schepenbrieff van Tilburch. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waeren voir het derdendeel van 5 1/2 hoen ende derdendeel van 7 st. ende 2 pen. Noch het derdendeel van 28 lopen roggen erffelijck ende een derdedeel van 10 st. den geene recht dan te hebben.
Peterzn. Pauwels is te deele gevallen het derdedeel van den huijsinge aen den heijrstraet gestaen metten erven daer aangelegen oostwaerts aen Jacoppe Rosenzn. westwaerts ende noirtwaerts Adriaen Jans van Grevenbroeck, zuijtwaerts aen sHeerenstraet. Noch het derde deel van een mu. zandts oock aldaer bij 't Hokkelbosch gelegen oostwaerts aen Cornelis Willemse ende meer anderen, westwaerts aen mijn heere van Loon ende meer anderen, zuijtwaerts Jan Peeters en meer anderen, ende noirtwaerts aen Robbert Ariaens. Noch eenderde deel in de oudenberch omtr. 4 lps. Noch hiertoe het derdedeel in eene bodem aen custersboomkens gelegen. Ende noch 2 gld. 's jaers mette after stelle op erffenisse Peeters van Roije opte Sprang gelegen. Ende hebbent hem opgedragen ende gelooft te waren, voor 't derdendeel van 6 1/2 st.
   
28 nov 1565 RAT. Loon op Zand. R 57 f 307v
  Wij Meeus Jansse ende Jacop Jansse de Bont doen condt eene ijegelijcken dat voor ons zijn gekomen Wouter Art Wouters, Bastiaen zijn broeder, Meeus Wouters als vader ende momboir van zijnen kijnderen ende Adriaen Peeter Coppen als vader ende momboir van zijnen kijnderen en hebben hen als erfgenamen van Claes Bertrumszn. (de Bont) bekent ontvangen te hebben die hooft penningen van Geeridtden Jan Geldens in afquijtingen van alsulcke vier loopen rogs 's jaers als hij den voorn. Claes uit zijnder erven opt Efterlinge gelegen te vergelden plach. Scheldende quijt den voorn. Geeritden etc. Actum ut supra.
   
 
uit: Brabants Leeuw
 

 

 

 

 

@

 

Home

Kaamer

 

back / terug

 

780704

780706

780708

780710

780712

780714

780716

780718

780705

780707

780709

780711

780713

780715

780717

780719

               
390352
Claes de Bont [5097]
circa 1360 - circa 1437
390353
Ermgart Goijarts der Kijnder [5098]
circa 1360 -
390354

390355

390356

390357

390358

390359

x
195176
Goijaert Claess de Bont [5096]
circa 1390 -
195177

195178
Aelwijn Scuijlenborchs [12076]
circa 1410 -
195179

x
97588
Bartrom Goijaert Claessen de Bont [5094]
circa 1420 - voor apr 1503
97589
Mechtelt Aelwijn Scuijlenborchs [5095]
circa 1430 -
x circa 1460
48794
Claes Bartrom Goijaerts de Bont [5090]
circa 1460 - voor mrt 1540