Jacob Michiels van Cleef  (19549)         kwartier

Vader:     Michiel van Cleef [24236]

 

 
Geboren:   circa 1580    
 

 

 

Huwelijk:   Adriana [78917]
     
Kinderen:    
   
Zoon:  circa 1605 Michiel Jacobs van Cleef [19550]    
     
     
Dochter: 28 jan 1609 Angela Jacobs van Cleef [24235]    Loon op Zand
    getuigen: haar aangetrouwd tante Cornelia (Neeltje) Wijnants [13242] (Cornelia Petri Michaelis) en Joannes Gisberti
     
Dochter: 14 aug 1611 Elizabeth Jacobs van Cleef [77300]    Loon op Zand
    getuigen: Joannes Everardi en Maria Jacobi
     
Zoon:  27 dec 1613 Joannes Jacobs Michiels van Cleef [4770]    Loon op Zand
   
    getuigen: Adrianus Henrici en Cornelia Guilielmi
     

 

31 mrt 1610 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 75v  Arijken Bastiaen Meeussen, wed.v. Cornelis Hendrick Laureijssen, en Cornelis Bastiaen Meeussen en Jacop Michielssen, als voogden van haar kinderen, transporteren goederen aan Ariaen Arijenssen Verdiesen.
  Inv.nr. 61, folio 75v
Arijken Bastiaenen Meeuwsendochter nagelaten weduwe wijlen Cornelis Hendrick Laureijssen geassisteert met haar gecoren momboir in dese saecke, Cornelis Bastiaen Meeuse ende Jacob Michielssen als voogden en momboirs van de onmondige nagelaeten kijnder van de voirschr. Cornelis Hendricx in echten bedde verweckt bij de voirsch. Arijken, ende met consent van de Heer, hebben wettelijcke ende erffelijck vercocht aan Ariaen Arijaense Verdiesen, een cleijn hoefken landts, geleghen binnen de heerlijckheijt Venloon achter de kercke, oostwaerts aen erffenisse Eelen Willemsen, suijtwaerts Peter Sallen, westwaerts een gemeijn steghe ende noirtwaerts aen erffeniss van Ruth Rutten van Berlicum, van Willem ende Peter soone Cornelis Peter Soeterix vercregen soo men verclaerde. Ende hebben het hem opgedragen ende overgegeven met affgaen ende vertijen alsoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende die voirschr. Arijken Bastiaensen onder verbintenissen van haeren persoon ende goederen, present ende toecomende. Ende die voirst. momboirs onder verbijntenissen van der voirst. kijnderen persoonen ende goederen, dit opdragen ende overgeven den voirn. Ariaen Arijaensse Verdiessen altois vast ende van waerden te houden ende te vrijen ende te waeren ende alle calangie affte doen geheelijck. Uijtgenomen eenen capuijn in des heeren van Loon grontchijns. Testes scabini, Cornelis Dirck Franssen ende Jan Wouters den lesten mert 1610.
   
15 nov 1612 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 79v Arijtken, wed.v. Cornelis Handricx, met Jacop Michielssen en Cornelis Bastiaenssen, als voogden van haar kinderen, transporteren goederen aan Ariaen Hendricxen Hamer.
Folio 80 Adriaen Hendricxen Hamere transporteert goederen aan Willem Arijenssen Verdiesen.
Folio 80 Willem Arijenssen Verdiesen bekent schuldig te zijn aan Arijtken, wed.v. Cornelis Handricxen, een bedrag van 27 gld. terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 21-11-1613 ingelost is.
   
10 nov 1620 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 126v Peter Goossen Peterssen transporteert goederen aan Aerdt Ariaen Gijsbertssen de Bruijn. Uit de aantekening in de marge blijkt dat Ariaen Aertssen deze goederen op 29-12-1620 genaast heeft. Zijn zonen Peter en Adriaen doen vervolgens op 12-6-1628 afstand van de goederen ten behoeve van Jacob Michielssen.
Folio 127 Aerdt Ariaen Gijsbertssen bekent schuldig te zijn aan Peter goossens een bedrag van 499 gld. terzake van een transport op heden.
   
4 feb 1623 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 166  Jacop Michielssen en Cornelis Bastiaen Meussen worden aangesteld als voogden van Maeiken en Thonis, kinderen van Cornelis Handricx en Arijken Bastianen.
   
7 mrt 1623 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 166v Jasper Cornelis Handricxen en Jan Janssen, geh.m. Lijntken Cornelis, en Jacop Michielsen en Cornelis Bastiaenssen als voogden van Maeiken en Tonis, kinderen van Cornelis Handricx, transporteren goederen aan Corstiaen Rut Rutten. 
Folio 166v Jasper Cornelis Handricxen en Jan Janssen, geh.m. Lijntken Cornelis, en Jacop Michielsen en Cornelis Bastiaenssen als voogden van Maeiken en Tonis, kinderen van Cornelis Handricx, transporteren goederen aan Andries Jan Wouters.
Folio 166v Corstiaen Rutten bekent schuldig te zijn aan de erfgen. Cornelis Handricx een bedrag van 111 gld. terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 4-2-1635 ingelost is bij Robbert Janssen Pharo en Lambert Henricx.
Folio 166v Andries Jan Wouters bekent schuldig te zijn aan de erfgen. van Cornelis Handricx een bedrag van 211 gld. terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 9-4-1626 ingelost is bij Cornelis Bastiaens als voogd van de kinderen van Cornelis Handricx.
Folio 167 Cornelis Bastiaenssen transporteert goederen aan Jan Jan Peterssen.
   
6 apr 1624 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 184v  Dries Jan Wouters bekent schuldig te zijn aan Jacop Michielssen en Cornelis Bastiaenssen, als voogden van de kinderen van wijlen Cornelis Handrick Laureissen, een bedrag van 90 gld. 8 st.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 9-4-1626 ingelost is door de voogden van het weeskind van Dries Janssen.
   
9 apr 1626 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 34v Anthonis Cornelis Hendricx, soldaat in dienst van de koning binnen de stad 's-Hertogenbosch, verklaart ontvangen te hebben van Cornelis Bastiaens en Jacob Michiels, als voogden van de kinderen van Cornelis Hendricx, zijn deel in de opbrengst van goederen die verkocht zijn aan Andries Jan Wouters en Corstiaen Rutten.
   
8 jun 1628 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 47 Peter zoon wijlen Goossen Peters transporteert goederen aan Jacob Michielssen. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze goederen op 12-6-1628 genaast zijn door Adriaen Aerts, die vervolgens afstand doet van zijn rechten ten behoeve van Jacob Michielssen.
Folio 47v Jacob Michielssen bekent schuldig te zijn aan Peeter Goossens een bedrag van 125 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 19-11-1629 ingelost is.
Folio 47v Peeter Goossens bekent de resterende huur van Jacob Michielssen ontvangen te hebben.
   
18 jul 1629 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 104 Jacob Michiels bekent schuldig te zijn aan Cornelis Bastiaenssen als voogd van Maijken Cornelis Hendricx een bedrag van 50 gulden.
   
27 mrt 1634 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 77 Jacob Michiels bekent schuldig te zijn aan Tieleman Urbaens een bedrag van 25 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 23-3-1642 ingelost is.
   
26 feb 1635 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 14v  Jacob Michielssen transporteert met toestemming van zijn zoon Jan goederen aan zijn andere zoon Michiel.

 

 

Overleden:   23 dec 1636  Loon op Zand
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

Kaamer

 

back / terug