Cornelis Aernouts Wagemakers  (12974)          kwartier

Vader:     Aert Wagemakers [83057]

 

Geboren:   circa 1565 Meer  
   kaart
   
     
     
Huwelijk:   Maria Hendricks Pauwels [12975]
     
Kinderen:    
   
Dochter: circa 1590 Anthonia (Teunken) Cornelissen Aernouts Wagemakers [81299]    
     
   
Zoon:  circa 1590 Aernout Cornelissen Aernouts Wagemakers [81303]    
     
     
Zoon:  circa 1600 Joannes Cornelissen Aernouts Wagemakers [12972]    Loenhout
     
   
Dochter: circa 1600 Anna (Tanneken) Cornelissen Aernouts Wagemakers [81314]    
     
   
Dochter: circa 1605 Maeijken Cornelissen Aernouts Wagemakers [81315]    
     
   
Zoon:  circa 1605 Peter Cornelissen Aernouts Wagemakers [81316]    
     
     

 

[2 aug 1546] uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 141  02.08.1546
folio 341r  Denijs van Bavele Janssen verkocht aan Katrijne Mathijs van Koeschot x Cornelis Wouters van Meere rente van 2 V rogge op hooimade in het "schoubroeck"
6 jan 1600 In marge: 06.01.1600
  Adriaen Lenaert Cornelissen voor zijn moeder Katherijne Mathijs van Koeschot afgekweten door Cornelis Aernouts Wagemaeckers
   
[1 mrt 1574] uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 145  01.03.1574
folio 196bis v  Cornelis Broomans is schuldig aan Jan Mercx Cornelissen een rente van 3 Kgld en 10 st op een hooimade op het "schoubos"
20 feb 1607 In marge 20.02.1607
  rente getransporteerd bij Jan Michielssen aan Cornelis Aernout Wagenmaecker
   
[29 jan 1572] uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 145  29.01.1572
folio 14v  Cornelis Broomans Lambrechtssen verkocht aan Goris Aerts Aertssen x Barbare een rente van 2 V rogge 2 Kgld op een stede in Popendonk. Last aan Huijbrecht Verboven
13 dec 1610 In marge 13.12.1610
  gekweten door Cornelis Aernout Wagenmaecker aan Cornelis van Dongen, rentmeester van de graaf van Arenberg
[29 jan 1572] Oud Archief  Schepenregister 145  29.01.1572
  folio 15r  Claes Broomans Lambrechtssen verkocht aan Ghoris Aerts Aertssen x Barbara een rente van 2 V rogge
  2 Kgld op een stuk erve in Popendonk. Last aan Cornelis Godevaerts, Zundert
13 dec 1610 In marge 13.12.1610
  gekweten door Peeter Jan Janssen aan Cornelis van Dongen, rentmeester van de graaf van Arenberghe
   
[24 feb 1550] uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 141 24.02.1550 svl
folio 434r  Jan van Bavele verkocht aan Anne Geeraerdt Imbrechts x Peeter van der Buijten rente van 4 V rogge op stede in Terbeek W Adriaen van Aken Z erfgenamen Adriaen Peeter Boets N Jan van Onstaeijen en Cornelis Jan van Bavele. Last aan erfgenamen Anne Peeter Jennis, Cornelie x Goosem Lemmens, huisvrouw van Cornelis Cornelis Verboven
1 aug 1612 Naschrift: 01.08.1612
  Josijne Joris Edelinckx x Hugo Janssen gedeeltelijk afgelost door Cornelis Arnouts Wagemaker
8 okt 1618 In marge: 08.10.1618
  Frans Imbrechts transporteert gedeelte van rente aan Cornelis Arnout Wagemaeckers
   
22 sep 1613 uit: Geschiedenis van Loenhout op Loenhout
  Oud Archief  Regesten
Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Corneel Goossen Aerts aan Corneel Arnout Wagemakers 1 stuk weide, groot omtrent 2 lopenzaat, en een stuk land, groot omtrent 3 lopenzaat, beiden gelegen achter de Beecxe acker
   
17 feb 1614 uit: Geschiedenis van Loenhout op Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 146 
folio 12v  Jan Nijs van Tijchelt bekent dat hij ut supra Cornelis Arnouts Wagemaker zulke 15 st jaarlijks als Lambrecht van Bavel Cornelis bekent heeft jaarlijks uit te reiken Huijbrechten Goevaert Willems x Cathelijnen Cornelis Verboven uit een stede in Popendonk (schepenbrief 31.1.1559) welke rente Denissen Jan Nijs verstorven is van wijlen Huijbrecht Goivaert Willems
   
28 apr 1614 uit: Geschiedenis van Loenhout op Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 146 
folio 24v  Cornelis Arnouts Wagemakers verkocht aan Michiel Jordaens een rente van 15 st die Lambrecht van Bavel Cornelissen uitreikte aan Huijbrecht Goijvaert Wellens x Cathelijn Cornelis Verboven op een stede in Popendonk, rente was aan verkoper getransporteerd door Jan Nijs van Tijchelt
   
22 jan 1616 uit: Geschiedenis van Loenhout op Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 146 
folio 81r  Cornelia Jan Huijbrechts Bode dr x Michiel Jordaens - Jan Bode als voogd en Jan Michielssen van Elsacker als toeziener van de nakinderen +Jan Huijbrecht Bode de oude x Margriete Bartelmeussen - Peeter Staeijmans als voogd, mede voor Cornelis Cornelis Mattijssen als toeziener van de voorkinderen +Jan Huijbrechts Bode de jonge - Adriaen Staeijmans als voogd en Matijs Janssen als toeziener van de nakinderen +Jan Huijbrechts Bode de jonge; verkochten aan Cornelis Arnouts Wagemaeckers x Maijken Heijnrick Pauels een stede in Popendonk, gekomen van Lambrecht van Bavele Z de stede van Adriaen Peeters de Haen bij koop van Cornelis Antonis Goris en die gekomen is van Arnout van Ostaeijen. Verder nog andere percelen
   
16 mrt 1617 uit: Geschiedenis van Loenhout op Loenhout
  Oud Archief   Scheidingen en delingen
Stuk 8   Michiel Jordaens met Cornelia Jan Huijbrechts Bode doude dochtere - Peeter Staeijmans als voigt ende Cornelis Neelemans als toesiender vande voorkinderen van wijlen Jan Huijbrechts Bode de Jonge - Adriaen Staeijmans als voigt ende Matijs Janssen als toesiender vande naerkinderen vande selven Jan Huijbrechts Bode de Jonge - ende Jan Bode als voigt met Jan Michielsen als toesiender vande naerkinderen van wijlen Jan Huijbrechts doude verweckt bij Margriet Bartholomeussen hebben bij blinde cavelinghe gepaert ende gedeijlt de achtergelaeten goederen soo in erve, leen ende renten achtergelaeten bij wijlen Jan Huijbrechts Bode doude ende Cornelia Joos Huijbrechts dochtere sijne ierste huijsvrouwe soo hier naer volght:
ierste is te weten dat Jan Huijbrechts Bode de Jonge in sijn leven heeft gehadt het versterff ende successie vande vs Cornelia Joos Huijbrechts dochtere sijne moeder bij minnelijck contract van vuijtcoop met sijne vader daeraff gemaeckt voor schepenen van Loenhout op 1.4.1608, hebbende daerbij behouden seecker stuk lants gelegen inde beeckse acker, gecomen van Peeter ende Cornelis Pauwels, ende van sijnen vader vercreeghen een lamblock daeraff Goosem Cornelis Goosems dander helfft is toebehorende, geleghen neffens sheeren straete N sheeren lant Z Jan Nijs van Tijchelt W des heeren Van den Wijngaerde -
Item de twee derdedeelen in een stuk lants opten molenacker daeraff het ander derdedeel toebehoort Peeter Anthonis Wackers off sijne huijsvrouwe -
Item een halff buijnder bemde met heijvelt geleeghen opt hoochbosch, gecomen van Peeter Thijs Larien, daerinne Michiel Jordaens huijsvrouwe het vierendeel hadde
Item Cornelie dochter van Jan Huijbrechts Bode doude met Michiel Jordaens haeren man heeft ierst bij cavele voor de successie van Cornelie Joos Huijbrechts dochtere haere moeder bevallen de keucken metten kelder ende thoochcamerken metten groote camer aen doistsijde vanden huijse genaemt de molen gestaen onder huffel met halven hove N en Z sijn selffs erve O en W derve der naerkinderen Jan Huijbrechts Bode doude bij dese bevallen
Item de helfft vanden hove gecomen van Heijnrick Vermunten aen het suijteijnde onder popendonck O Peeter Jan Janssen S en W d'ackerstraete N dander helfft van selven acker
Item het ackerken oock gelegen tot popendonck ende gecoomen van Heijnrick Vermunten O Peeter Goris S Peeters van Aerde W ende N d'ackerstraete
Item de helfft vande heijmade inder dijcpt gecomen van Jan Geijsels tegen Jan Michielssen ende Jan Goossem bemde
Item het vierendeel inde groote heijmade opt hoochbosch neffens Cornelis Arnauts Wagemaeckers W
Item hebben vs comparanten gedeijlt dachtergelaeten goeden vanden vs Jan Huijbrechts Bode doude te wetene dat Cornelie Jan Huijbrechts Bode met Michiel Jordaens is ten dele bevallen huijs metten hove ende derve daerachter geleghen aen huffelen heijken N ende O aen huffeleer heijken S sijn selffs ende de weeskinderen vanden jongen Jan Huijbs erve W Cornelis Peeters vanden Bruijnenberghe
Item de helfft van twee loopensaet lants opt den molenacker gecoomen van Peeter Verhaert te wetene het noorteijnde O Cornelis Anthonis Goris S dander helfft toecomende de naerkinderen van Jan Jan Huijbrechts Bode doude W den molenberg N Adriaen van Ostaeijen
Item twee loopensaet opt aertsacker O ackerstraete S Adriaen van Ostaeijen ende Adriaen Peeters de Haen W Adriaen Vermunten N Cornelis Arnauts Wagemaeckers
Item binnenstede met twee parcheelen lants op den donck gecomen van Dingne Praeijens daerinne Michiel Jordaens deen helfft bij coope was toebehorende van Catharina Cornelis van Bavele O de boschstraete S Jan Nijs van Tijchelts allaren W Adriaen van Aken N de donckstraet (Michiel Jordaens bezit nu het geheel stedeken)
Item een weijken neffens de blaeckt O Jan Nijs van Tijchelts allaren S de blaeckt W ende N Adriaen Thoomas van Aken
Item een halven bemt geheeten den kijs(f?)tbemt neffens de blaeckt daer meester Geeraerts Luijcx de weerdeel aff heeft O ende S Aert Anthonis Aerts bemt ende de blaeckt W ende N Adriaen Verboven ende Cornelis Couwenbergs bemde, al gecomen van Dingne Praeijens
Item een loopensaet een vierde lants inden molenacker gecomen van Willem Heuvelmans O Peeter Staeijmans ende Jan Nijs van Tijchelts erve S Adriaen van Ostaeijen W ende N den ackerwech ende Jan Nijs van Tijchelts met last aen Peeter Geerts vande Cloot
Item een loopensaet lants achter de wintmolen O d'ackerstraete S Jan Dietforts W Peeter Staeijmans N naerkinderen vanden ouden Jan Huijbrechts Bode ende kinderen vanden jongen Jan Huijbrechts Bode erven
Item een halff buijnder bemden opt hoochbos inden dijckt daervan Jan Goossen een vierendeel heeft, tegens Jan Michielssen ende sijn selffs ander bemde
Item een vierendeel inden groote heijmade opt hoochbos neffens het vierendeel van Michiel Jordaens hiervooren gedeijlt
Item een vierendeel int donckbemdeken daerinne Adriaen Vermunten het ander vierendeel heeft ende Adriaen Verboven de helfft, geleghen tot popendonck O d'ackerstraet W de beeck
Item een rente op Heijl van Daels goederen
Item een rente op Peeter Heijnricx van Aerde
Item een rente op Anthonis Adriaenssen
Item de vs Jan Bode als voogt ende Jan Michielssen van Elsacker als toesiender vande naekinderen van wijlen Jan Huijbrechts Bode doude daer moeder aff is Margriete Bartholomeussen sullen hebben:
Ierst de grote camer met doude keucken wesende het westeijnde vanden huijse genaemt de meulen onder huffel aende plaetse ende de middelweech tusschen de oude keucken ende dander keucken die Michiel Jordaens is ten dele gevallen
Item het cleijn moeshoffken met brouhuijsken ende halven hoff achter brouhuijsken aende westseijde O ende N Michiel Jordaens W de waterlaet
Item de schuere oostwaerts metten driesse off boomgaert ende het hoffsteken genaemt puijengat daer achteraen geleghen O Anthonis Joos ende huffeleer heijken S de plaetse W ende N Michiel Jordaens met last aen erffgenaemen van Peeter Imbrechts
Item de helfft inde drie derdedeelen vande groote heijmade opt hoochbosch neffens Peeter Aerts Sgraewen heijmade
Item een bemt achter sneppelacker O Peeters van Aken bemt S de erffgenaemen Michiels van Elsacker W het
straetken N Dingne Dardennen weduwe Jans van Vollenhove
Item twee vierendeelen lants opten molenacker gecomen van Dingne Praeijens O d'ackerstraet S Michiel Jordaens W Stoffel van Aerde
Item een loopensaet lants gecomen van Peeter Verhaert geleghen bij den wintmolen O Cornelis Anthonis Goris W den gemeijnen wech
Item twee derdedeelen in een bemt achter thoochbos genaemt den hesschot bemt
Item de helfft van Heijnrick Vermunten hoff tot popendonck O kinderen Jan Huijbrechts Bode de jonge S Michiel Jordaens helfft W ende N de straete, met last aen Cornelis Arnauts Wagemaeckers
Item de helfft van bogaerts hoff aent westeijnde geleghen tot popendonck O dander helfft S d'ackerstraete W Adriaen Puts erffgenaemen N Jan Michielssen
Item Peeter Heijnricx van Staeijen als voogt ende Cornelis Heijnricx als toesiender vande voorkinderen van Jan Huijbrechts Bode de jonge, ende Adriaen Staeijmans als voogd ende Mattijs Janssen als toesiender vande naerkinderen vande selven sijn bij cavelinghe bevallen:
de helfft van de drie vierdedeelen buijnders hoeijmade opt hoochbos inden duijcpt gecomen van Jan Geijsels
Item het derdedeel inden bemt achter thoochbos genaemt den hesschotbemt, gecomen van Dingne Praeijens
Item een vierdedeel inden grooten hoeijmade opt hoochbos O de kinderen vanden oude Jan Huijbrechts Bode gedeel W Michiel Jordaens gedeel
Item een halff buijnder hoeijmade daerinne Jasper de Hase het achtstedeel heeft ende daeraff de schouteth Dongens erffgenaemen de weerdeel is toebehorende geleghen opt molenbos O de beecke W Jan Michielssen - Anthonis Verbuijten ende meer andere
Item een derdedeel loopensaet lants achter de wintmolen
Item een weijde met schoubos tot popendonck O de beecke S Adriaen van Ostaeijen w de naerkinderen vanden ouden Jan Huijbrechts Bode ende Michiels Jordaens huijsvrouwe
Item de helfft van bogaerts hoff tot popendonck
   
10 jun 1618 huwelijksgetuige van Dionijs Peters Denijssen van Dijck [81300] en zijn dochter Anthonia (Teunken) Cornelissen Aernouts Wagemakers [81299] Loenhout
   
8 jul 1618 huwelijksgetuige van zijn zoon Aernout Cornelissen Aernouts Wagemakers [81303] en Cornelia (Neeltien) Wouters Peters Ren [81320] Loenhout
   
5 okt 1618 uit: Geschiedenis van Loenhout op Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 147
folio 79v  testament van Cornelis Arnouts Wagemaecker x Maeijken Heijnrick Pauwels dr. Maeijken; hun kreupele en impotente dochter krijgt de kamer van hun woonhuis in Popendonk en 100 Rgld voor haar huwelijks goed, gezien zij door haar conditie niet machtig is om haar kost te winnen. Donatie aan langstlevende. Na beider dood dienen de kinderen verder alles gelijkelijk te verdelen

 

 

   
Huwelijk: 24 nov 1619 Joanna (Tanneken) Peters Kerremans [46801]    Loenhout
    getuigen: Peter Hermans pater sponsa en Cornelis Jan Verboven
Kinderen:    
     
Dochter: 3 jan 1621 Lisken Cornelissen Aernouts Wagemakers [81298]    Loenhout
    getuigen: Aert Simons, Antonij Peters en Adriana Leureijs
   
Dochter: 28 mei 1623 Dingen Cornelissen Aernouts Wagemakers [81101]    Loenhout
    getuigen: Christina (Stijnken) Peters van Bavel [81222], Barbara (Baeijken) Matthijssen Goossens [12977] en Aert Wouters Peters Ren [81361]
     

 

circa 1620 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Rechtspraak  Loenhout R 1328, los stuk, ongedateerd 
Cornelis Arnouts Wagemaker tegen de weduwe en erfgenamen Adriaen Vermeeren
betwisting rente (akte onvolledig en ernstig beschadigd)
Anthonis Wouters.
Frans Engelen tegen Anthonis Adriaenssen
   
8 nov 1623 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 255  
folio 38  uitspraak van schepenen betreffende de sloot gelegen aan de goederen van Cornelis Arnouts Wagemaecker en Lambrecht Broomans aan het schoubos te Popendonk
   
15 dec 1623 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 147  
folio 321r testament van Cornelis Arnouts Wagemaecker(xx Tanneken Peeter Kerremans) Bevestigt zijn eerder testament met zijn eerste vrouw +Maeijken Heijnrick Pauwels van 05.10.1618, wil daaraan toevoegen dat Maeijken, de kreupele en impotente dochter uit zijn eerste huwelijk, bovenop de kamer die haar was toegekend in het huis in Popendonk ook de zolder daarboven zal verkrijgen. Verder, vermits reeds twee kinderen uit het voorbed, genaamd Arnout en Antonia, gehuwd zijn en een uitzet hebben gekregen van wel 100 gulden, dienen de andere kinderen uit het voorbed, genaamd Jan, Cornelis, Peeter en Tanneken ook 100 gulden te krijgen uit de goederen van het voorbed, en de nakinderen uit deze goederen elk 50 gulden etc
   

 

Overleden:   1625       Loenhout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
25 aug 1625 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Attesten en certificaten
folio 30  certificatie voor de voorkinderen +Cornelis Arnouts Wagenmaker x Marije Heijnrick Pauels voor wie getuigen Nicolaes van Dale, 75j x Marije Cornelis Lenaerts, 70j en Adriaen Verboven over het achterlaten van eensteken door hun grootvader Heijnrick Pauels en een steken door Tanneken Nijs van Bavel x Jan Michiel Baeijens, 'moeije' van Marije Heijnrick Pauels -
   
1626 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Scheidingen en delingen 
folio 14  voor schepenen van Loenhout verschenen Arnaut Cornelis Arnauts - Jan Cornelis Arnauts ende Tuenken Cornelis Arnauts dochter met Dionijs Peeter Denis hueren man ende momboir - Arnaut Cornelis Arnauts als momboir ende Heijnrick Janssen als toesiender vande drije weeskinderen genaemt Peeter, Marie ende Tanneke alle weesende voorkinderen van Cornelis Arnauts, daer moeder aff was Marie Heijnrick Pauels, ende Cornelis Jan Ooms als momboir vande twee naekinderen van Cornelis Arnauts genaemt Lisbeth ende Dingne daer moeder aff is Tanneke Kerremans Ierst is te wetene dat de kinderen vande voor ende naebedde tsamen hebben vuijtgecocht Tanneke Kerremans voor de somme van 280 gulden
eens Arnaut Cornelis Arnauts is bevallen:
t'huijs metten hoff ende schuere tot popendonck genaemt Lambrechts van Bavel O ende S Adriaen Peeters de Haen kinderen W ende N sheeren strate
Item een vierendeel buijnders heijmade opt schoubos daeraff het ander vierendeel toecomt de kinderen Jan Lippens rijbaer tegen het halff buijnder van Jan Verhese, wesende het hele buijnder aldus opt schoubos S Jan Michielsen van Elsacker kinderen erve gecomen van Neel Willekens W Peeter Joris kinderen N Peeter Jan Janssen heijmade
Item een weijde bij den tolberch O de vruntheijde S Peeter Jan Janssen erve W Joos van Bavel N sheeren strate
Item een halff buijnder heijmade daeraff Peeter Cornelis Arnauts dander helft heeft, opt schoubos O Peeter Jan Janssen erve ende Adriaen Verboven heijmade W Adriaen Verboven erve N Peeter Jan Janssen heijmade, met last aen Peeters de Knodder erffgenaemen tot Hoochstraeten
Peeter Cornelis Arnauts is bevallen:
de aenstede tot popendonck gecomen van Cornelis Broomans O de vruntheijde S ende W sheeren strate N Peeter Jan Janssen
Item een vierendeel buijnder heijmade opt hoochbos O Michiel Jordaens heijmade gecomen van Jan Huijbrechts Bode vorster S huffel heijken W Antonis Wouters heijmade
Item een halff buijnder heijmade opt schoubos daer Arnaut Cornelis Arnauts dander helfft toecomt O Peeter Jan Janssen ende Adriaens Verboven heijmade S Cornelis Centen heijmade W Adriaens Verboven erve N Peeter Jan Janssen heijmade, met last aen Peeters de Knodder erffgenaemen tot Hoochstraten
Item de twee naekinderen van Cornelis Arnauts Wagemaecker genaemt Lijsbeth ende Dingne (daer moeder aff is Tanneken Kerremans) die welcke niet gerecht en sijn inde oude goederen vande vs voorkinderen moeder sijn bevallen: -eenen acker gelegen bij Adriaens Verboven stede aende heijde O ende S Adriaens Verboven erve W Jas van Ostaaeijen erve N Peeter Jan Janssen
Item een buijnder heijmade opt schoubos O Jans Verhese S Peeter Joris erffgenaemen W Matijs Laureijs Rombouts erffgenaemen N Michiel Jans van Elsacker heijmade
Item een parcheel lants op aerts acker genaemt het tijchelstuck O ende S Adriaen Peeters de Haen kinderen erve W ende N Adriaen Verboven erve
Item Marie Cornelis Arnauts is bevallen:
-eenen acker bij des heer hoeve tot popendonck O de strate S Joes Cornelis van Bavel erve W jonckers de Herde erve N de hoeve mijns heeren van Loenhout
Item een parcheel lants gelegen bij Joes Cornelis van Bavel stede O de strate S Peeter Jan Janssen W jonckers de Herde N Joes Cornelis van Bavel erve
Item een halff buijnder heijmade opt schoubos O het beecxken S Tanneken Cornelis Arnauts W Jan Cornelis
Arnauts erve N Lambrecht Broomans kinderen
Item een vierendeel buijnders heijmade opt schoubos W Jan Verhese erffgenaemen heijmade S Michiel Jans van Elsacker heijmade W Adriaen Verboven erve N Lambrecht Broomans kinderen
Item een parcheelke lants op aerts acker O Adriaen Lenaerts kinderen S Cornelis Jacobs van Sundert W de beke N Jans van Dietvoert erve
Item is Marie Cornelis Arnauts bij testamente van hueren vader ende moeder gemaeckt ende gegeven de kamer vanden huijse met een parcheel lants gelegen op arts acker volgens de twee testamenten daervan sijnde, mits dijen dat sij kruepel ende impotent is
Jan Cornelis Arnauts is bevallen:
-het woonhuijs, schuere, hoochkamer, kelder, oven, een enckel schou, ende eenen dries, gestaen tot popendonck daer de vader in sijn leven gewoont heeft O Tanneken Cornelis Arnauts erve S de strate W Tanneken Cornelis Arnauts N desseffls Jans andere er
Item een weijde achteraen de dries O Maeijken Cornelis Arnauts heijmade S sijn selffs dries W Tuenken Cornelis Arnauts huijsvrou van Nijs Peeter Denis erve N Lambrecht Broomans erffgenaemen
Item twee loopensaet lants op aerts acker gecomen vanden schouteth Donghen O de ackerstrate S Michiel Jordaens W Adriaens van Ostaeijen kinderen N Michiel Jans van Elsacker
Item den koolhoff gelegen O ende S Tuenken Cornelis Arnauts erve W de ackerstrate N Adriaens Verboven erve, met last aen de erffgenaemen van Laureijs Domus tot Sundert
Tanneken Cornelis Arnauts is bevallen
-het vs stuck lants opte beeckse acker gecomen van Cornelis Goosens O Peeter Huijben erve S Peeter Jans Bode W ende N Jan Peeter Huijben erve
Item noch een parcheel lants opte beeckse acker gecomen van Jacob Heijnrick Heremans O ende S Jan Peeter Huijben erve W de strate N Adriaen Vermunten erve
Item een weijde oft lant gelegen aende beeckse acker O ende N de beeckse acker S Jan Peeter Huijben weijde W de ackerstrate
Item een halff buijnder heijmade opt Schoubos O het beecxken S sheeren strate W Jan Cornelis Arnauts gersdriese N Marie Cornelis Arnauts heijvelt
Tuenken Cornelis Arnauts is bevallen:
-de affgebrande hoffstede tot popendonck O Jan Cornelis Arnauts erve S ende W de ackerstrate N de selve Tuenkens andere erve
Item een weijde aende vs hoffstede gelegen O ende N Jan Cornelis Arnauts erve S deselve Tuenkens andere erve W de ackerstrate
Item een halff weijken oock daeraen gelegen O Michiel Jans van Elsacker S Lambrecht Broomans W Jan Cornelis Arnauts N Adriaens Verboven erve
Item een parcheel lants genaemt den leegen acker gelegen in aerts acker O ende S Adriaens Verboven erve W de beke N Cornelis Jacobs van Sundert erve
   
26 jan 1628 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 148 
folio 123v  Arnout Cornelis Arnouts als momboor met Jan Cornelis Arnouts als toeziener van de twee nakinderen +Cornelis Arnouts x Tanneken Kermans verkochten aan Jan Adriaen Verboven x Adriaenken Goosen Cornelis Gosens land op "aerts acker"
   
16 feb 1628 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 148  
folio 128v  Arnout Cornelis Arnouts als momboor met Jan Cornelis Arnouts als toeziener van de twee nakinderen +Cornelis Arnouts x Tanneken Kerremans verkochten aan Cornelis Jan Neefs x Margriet Adriaen Verboven land in Popendonk
   
2 okt 1628 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 148 
folio 183r  Arnout Cornelis Arnouts als momboor met Peeter Kerremans als toeziener van de twee nakinderen +Cornelis Arnouts en Tanneken Kerremans, moeder van vs kinderen; akkoord over onderhoud van de kinderen
   
15 mrt 1632 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 149  
folio 155r  Jan Heijnricx de Crom verkocht aan Adriaen Adriaens de Decker x Catelijn hooimade op het "schoubos" welk hij zelf gekocht had van de schout Buijcx, voorheen gekomen van Cornelis Arnout Wagemaker
   
28 feb 1633 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 149 
folio 195v  Adriaen Adriaen Deckers verkocht aan Cornelis Jan Neefs x Margriet Adriaen Verboven een hooimade op het "schoubos", welke hooimade hij gekocht had van Jan Heijnricx de Crom, en daarvoor gekomen van +Cornelis Arnouts
   
16 jan 1651 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 153 
folio 4r  Melchior de Beuckeler Lodewijcxzoon, moeder was +Catharina Verwilt, oud schepen van de bijvang van Lier, wnde Emblem, en Jan Fijen +Adriaenszoon, moeder was Anna Verwilt, schepen in Broechem; ook voor Joanna de Ceuster x Gillis de Meijer en Catharina de Beuckeler x Heijndrick Ceulemans (procuratie Lier 15.11.1650) verkochten aan Adriaen Luijcx x Margriet Frans Imbrechts de helft van de erfelijke goederen in Loenhout en Wuustwezel, achtergelaten door Geertruijt Luijcas Maes en van rente op de panden in handen van de kinderen +Cornelis Arnout Wagemaecker
   
 

@

veel informatie heb ik gehaald uit: geschiedenisvanloenhout.net  (externe website)

Home

Kaamer

 

 

back / terug