Joost Meessen van Coningsbrugge (1870)                 kwartier

Vader:     Bartholomees Joosten (1906)

Moeder:  Adriaentge Nannings (1907)

   
Geboren: circa 1600 Voorschoten    

leiden

 

 

         

1622 HOOFDGELD Voorschoten 
  Zuidbuurt: Bartholomees Joostensz (Z) ende Adriana Nanningsdr sijn huijsvr met Joost, Sijtgen, Neeltgen, Nanning ende Trijntgen hare kinderen- 7 hoofden
   
1623 KOHIER VAN HET HOOFDGELD OVER DE DORPEN IN RIJNLAND Noordwijk 
  124 Jeroen Willemsz, schipper, Belitgen Cornelisdr. sijn huijsvrou met Meijnsgen, haer dochter.
Item Joost Meesz, van Voorschooten, haer knecht - 4.

                      

Huwelijk:   Meijnsgen Jeroens Willems [1873]
     
     

 

circa 1625 REGISTER VAN BELASTINGE DER LANDEN IN NOORTWYCK
  De XVIIe polder beginnende vande wip bij Joost Meesz schipper, noortwestwaarts aen ende voorts achter het Dorp bij den Doelen heen.
   
1625 REGISTER VAN BELASTINGE DER LANDEN IN NOORTWYCK
  De IIe polder leijt tusschen den Heerwegh ende achterwegh, beginnende op't noorteijnde bij de wip, voortgaande na't zuijtwesten toe als volght.
7      Willem Jeroensz ende Joost Meesz    1 : 03 : 72 B
1683 eijgen de erffgenamen van Gerrit Simonsz wedue, bruijcker Cornelis Joosten wedue. Is bij acte van scheijdinge gepasseert voorden notaris Adriaan Mens in dato 22:5:1681 aanbedeelt Simon Leendertsz Groenendijck.
Nu eijgen Simon Cornelisz van Velsen den 21:5:1681.
   
25 jul 1627 Rechterlijk Archief van Noordwijk
  44. 25-7-1627. Willem Jeroenszn. schipper voor de helft erfgenaam van Jeroen Willemszn. schipper en Belitje Cornelisdr. zijn ouders verkoopt Joost Meeszn. schipper zijn zwager de helft van een huis en erf met schuur, bierhuis en barg alsmede de helft van een schip met zeilen en drie koeien etc. waarvan de koper de helft toekomt, gelegen bij de Coningsbrugge in het Westeinde, belend ZO de Corte Vijverlaan, ZW de Woonsdagse watering en NW en NO het land of de scheepswerf van de kinderen van Jacob Thoniszn.
   
1635 Nieut Brantgeweer Bouck gemaeckt anno 1635 in Noordwijk
  Eerstelick beginnende opt oosteijnde, ende es eerst alle het brantgeweer gemerckt ende genumereert met Root gelijck hier nae volcht.
  No 90 Joost Meesz. schipper (Huijch Jans) een emmer een leer van XX sporten een tob ende oosvath

 

Huwelijk:     Maertge Dircks de Roo [1871]
     
Kinderen:    
     
Zoon:  circa 1640 Huijch Joosten van Coningsbrugge [16126]    Noordwijk
     
     
Dochter: circa 1640 Geertgen Joosten van Coningsbrugge [1776]    
     
   
Dochter: circa 1645 Meijnsje Joosten van Coningsbrugge [16127]    
     
   
Zoon:  circa 1650 Bartholomeus (Mees) Joosten van Coningsbrugge [15078]    
     
   
Dochter: circa 1655 Adriaentje Joosten van Coningsbrugge [16129]    
     
     

 

 

 

 

 

1553 - 1660 RIJNLANDSE PACHTERS VAN DE ABDIJ LEEUWENHORST Lisse
Cornelis Corstensz.
1553 - 1580 erfhuur: ƒ 7-11-0 (1553 - 1556 nog voor de landhuurprijs van ƒ 8-0-0) op 4 morgen land bij het meer hiervoor door hem gepacht, de erfhuur is ingegaan op 28.11.1552
volgende erfhuurders: zijn zonen Adriaan en Klaas Cornelisz. Corsteman .
  Klaas Cornelisz. Corsteman en Adriaan Cornelisz. Corsteman gebroeders,
1590 Klaas Cornelisz. Corsteman en Marietje Jansdr. weduwe van Adriaan Cornelisz. Corsteman.
1585 - 1610 erfhuur: ƒ 7-11-0 op 4 morgen
vorige erfhuurder: hun vader Cornelis Corstensz.
volgende erfhuurder: Dirk Dignumsz.
  Dirk Dignumsz.
1615 - 1640 erfhuur: ƒ 7-11-0 op de helft van 4 morgen (1615 ½ morgen teelland, v.a. 1627 de andere helft van 4 morgen)
vorige erfhuurders: Klaas Cornelisz. Corsteman en Adriaan Klaas Cornelisz. Corstemans weduwe Marietje Jansdr.
volgende erfhuurders: Joost Meeuwsz. en Aris Dirksz.
1645 - 1660 Joost Meeuwsz. (1645 Belijs) en Aris Dirksz.
1645 - 1660 erfhuur: ƒ 7-11-0 op 4 morgen land, ieder voor de helft
vorige erfpachter: Dirk Dignumsz.
   
19 jan 1648 Rechterlijk-Archief van Noordwijk
  158. 19-1-1648. Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden verkoopt Jr Adriaen Doubleth, Andries van Outshoorn en Sr Jacob den Dubbelden 2 percelen land gelegen naast elkaar tezamen groot 9 hond, belend NO de Vijverweg van de heer van Noordwijk, ZO de verkoper en Joost Meeszn. schipper, ZW de Woonsdagse watering en NW de voorsz. weg en Adriaen Claeszn. schipper, voor 600 gulden contant alsmede een obligatie van 1300 gulden.
   
2 jun 1648 Rechterlijk-Archief van Noordwijk
  168. 2-6-1648. Joost Meeszn. en Nanning Meeszn. voor hen zelven en Gijsbert Meeszn. tezamen vervangende en hen sterk makende voor Cornelis Meeszn, Item Trijntje Meesdr. met Maerten Adriaenszn. van Rossem haar gekoren voogd en nog Joost Meeszn. en Gijsbert Nanningszn. mitsgaders Reyer Mouweringszn. voogden over Engel Willemszn. en Cornelis Willemszn. gewonnen bij Neeltje Meesdr. en zulks tezamen erfgenamen van Maertje Meesdr. hun overleden zuster verkopen Huybert Janszn. een huis en erf gelegen in de Corte Breloffterweg te Noordwijk binnen, belend NO dezelfde weg, ZO Jan Janszn. Hoetse, ZW Claes Thoniszn. Bremae en NW Commer Jansdr. wede Adriaen Janszn. schoemaker met alle hout, turf en bakkersgereedschap, voor 2000 gulden contant.
   
1653 LIJST VAN WEERBARE MANNEN Noordwijk
  Staet van de Weerbare persoonen die op huijden den XXVe Juni anno XVIC drieenvijfftich soo tot Noortwijck, Noortwijck op zee, Langevelt als Offem metten gevolge ende aencleven vandien bevonden sijn, omme alle de selvigein confirmiteijt van de ordere van de eed. Groot Mog. heeren staten van Hollandt ende Westvrieslant in de wapenen gebracht te werden.
Noortwijck Binnen
002  R     De ouste soon van Joost Meesz., schipper

 

 

Overleden:    voor  sep 1659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
9 mei 1660 Rechterlijk-Archief van Noordwijk
  127. 9-5-1660. Neeltje Andriesdr. weduwe van Jeroen Meeszn. met Maerten Adriaenszn. van Rossem haar gekoren voogd als erfgename van Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden voor de ene helft en Thonis Jacobszn. van Schie wonende Noordwijk, Pieter Simonszn. wonende Noordwijkerhout gehuwd met Neeltje Jacobsdr. en Jacob Adriaen Huygenznzn. zoon van Maertje Jacobsdr. elk voor 1/8e, Thonis Jeroenszn. mitsgaders Leendert Janszn. vervangende Jeroen Janszn. en Mees Janszn. zonen van Steenvoorden kinderen van Magdalena Jeroensdr. en nog Adriaen Janszn. van Warmenhoven nagelaten zoon van Jeroentje Jeroensdr. en nog Jeroen Joostenzn, Cornelis Joostenzn. vervangende Frans Joostenzn, Simon Joostenzn. en Jacob Joostenzn. en Dirck Janszn. gehuwd met Maertje Joostendr, mitsgaders Hendrick Dirckszn. gehuwd met Magdalena Joostendr. kinderen van Trijntje Jeroensdr. en Jan Huygenzn. van Warmenhoven als procuratie hebbende van Leuntje Jansdr. dochter van Neeltje Cornelisdr. tezamen erfgenamen van Annetje Anthonisdr. voor de weder helft verkopen Maerten Janszn. een perceel teelland gelegen aan de kleine vijver aan het Dorp alhier, belend NO en ZO de weg genaamd de kleine vijver toebehorende de heer van Noordwijk, ZW de kinderen en erfgenamen van Joost Meeszn. en Maertje Dircksdr. de Roo en NW Jr Andries van Oosthoorn c.s, belast met 6 st opstal en 2 gulden, tezamen 46 st tbv het Gasthuis te Noordwijk, voor 1130 gulden contant.
   
18 mei 1660 Rechterlijk-Archief van Noordwijk
  130v. 18-5-1660. Claes Huygenzn. van Houten vervangende Huych Joostenzn. voljaarde kinderen van Joost Meeszn. en Maertje Dircksdr. de Roo beiden z.g, Gijsbert Meeszn. oom en Adriaen Dirckszn. de Roo moederlijke oom en voogden over Bartholomeus Joostenzn, Meinsje Joostendr, Geertje Joostendr. en Adriaentje Joostendr, allen kinderen en erfgenamen van Joost Meeszn. en Maertje Dircksdr. verkopen Huych Janszn. van der Cluft een huis en erf met boomgaard en schuur gelegen te Noordwijk binnen, belend NO de erfgenamen van Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden en nu Maerten Janszn, ZO de heer van Noordwijks kleine vijverweg, ZW de Woonsdagse watering en NW Jr Andries van Oosthoorn c.s, belast met 46 st welke door de eigenaar van de wipweide betaald moeten worden, voor 300 gulden contant en een schuldbrief van 150 gulden.

@

Home

Gorkom

 

back / terug

127008

127010

127012

127014

127016

127018

127020

127022

127009

127011

127013

127015

127017

127019

127021

127023

               
63504

63505

63506

63507

63508

63509

63510

63511

31752
Joost [16275]
circa 1555 -
31753

31754

31755

15876
Bartholomees (Mees) Joosten [1906]
circa 1570 -
15877
Adriaentge Nannings [1907]
circa 1570 -
x
7938
Joost Meessen van Coningsbrugge [1870]
circa 1600 - voor jun 1659