Jan Adriaens Claessen van Berkel  (49310)     kwartier

Vader:     Adriaen Claessen van Berkel [49313]

Moeder:  Saertgen Ingen [49314]

   
Geboren: circa 1620      
    
 
   
   
31 mei 1657 Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder Berkel
  Jan Arij Claess
Obligatie  31-5-1657  762, no.212  comparant, borg; won. Overmaas in het Land van Brielle; broer van: Cornelis Arij Claess
Procuratie   1-4-1662  762, no. 36  won. Overmaas

 

woont in 1661 in het Land van Voorne in het Brielse

 

Ondertrouw:   7 okt 1661 Elisabeth (Lijsbeth) Cornelissen Coppingh [49311] Hof van Delft
   
Huwelijk: 27 okt 1661  Hof van Delft
     
     
     
Zoon:  circa 1675 Cornelis Jansen van Berkel [15083]    
     
     

 

15 feb 1667 Uit: Giftboek Hof van Delft   
  Jan Cornelisz. Coppingh wonende op de Hoorn in deze jurisdictie, Simon Adriaensz. van Ende? (correctie FVZ=van Winde) als man en voogd van Marijtgen Cornelisdr., Neeltgen Cornelisdr. bejaarde ongehuwde dochter, ieder voor een zesde part, vervangende, haar sterk makende en de rato caverende voor Adriaen Cornelisz. Coppingh wonende op de Hoorn en voor Jan Adriaen Claesz. wonende in het land van Voorne, getrouwd met Lijsbeth Cornelisdr. voor nog twee zesde parten, mitsgaders Willem Cornelisz. Coppingh voor hem zelf voor het resterende zesde part, te samen geïnstitueerde erfgenamen van zal. Marijtgen Adriaensdr. in haar leven huisvrouw van Cornelis Jansz. Coppingh, winnen gift in gevolg van de testamentaire dispositie d.d. 29-1-1654 voor Engebrecht van der Vloet not. tot Delft gepasseerd, van de helft van 2 morgen 2 hond, van 1 hond 50 roeden, van 11 morgen 97 roeden, en van 88 roeden, zijnde alle onvrij hofland en gelegen in de hoefslag van de Sad of Suijdijck, en staande de morgen op 10 ponden schots, van welke voorsz. landen de wederhelft toekomt Cornelis Jansz. Coppingh onder expresse protestatie dat deze de stad Delft niet en zal prejudiceren in het recht dat dezelve stad zo ten zake van voorsz. dispositie als 30 e penning. van een gedeelte deze gemelde landen competeert alle hetzelve bij scheiding of andersinds te allen tijden te innen zo dezelve te rade zal werden.
Dezelve zes personen als uit haar eigen hoofde erfgenamen van Cornelis Jansz. Coopping voor 6/8 en als het recht verkregen hebbende van Barent en Cornelis Cornelisz. Koppingh mede voorzonen van de voorsz. Cornelis Jansz. Copping haar aller vader voor de resterende 2/8 breder volgens acte d.d. 26-4-1667 voor Adrijaen van der Block not. gepasseerd, winnen gift door het overlijden van dezelve haar vader.
   
16 dec 1668 Uit: Giftboek Hof van Delft   
  De heeer Cornelis van Lodensteijn gecommitteerd wegens de provincie van Zeeland in de generaliteit rekenkamer, man en voogd van vrouwe Maria van Kinschot geeft gift aan Jan Arijen Claesz. Berckel van 2 hond vrij hofland met huis, schuur, barg en geboomte daar op staande, staande en gelen in deze jurisdictie op de hoek van de Swet.
   
17 dec 1670 Uit: Giftboek Hof van Delft   
  Willem Cornelisz. Copping voorzoon van Cornelis Jansz. Coppingh mitsgaders Jan Arijen Claesz. Berckel als man en voogd van Lijsbeth Cornelisdr. Coppingh beide wonende onder het Hof van Delft, Sijmon Adriaensz. van Winde wonende onder Rijswijk als man en voogd van Marijtgen Cornelisdr. Coppingh en Neeltgen Cornelisdr. Coppingh bejaarde ongehuwde persoon mede wonende onder het Hof van Delft vervangende, haar sterk makende en de rato caverende voor Arijen en Jan Cornelisz. Coppingh, alle vijf nakinderen van dezelve Cornelis Jansz. Coppingh bij hem verwekt aan Marijtgen Adriaensdr. zijn laatste huixvrouw, welke Marijtgen Ariensdr. dezelve haar vijf kinden en de voorsz. Willem Cornelisz. Copping haar mans voorzoon heeft geïnstitueerd tot haar erfgenamen, winnen gift in gevolge van de testamentaire dispositie d.d. 19-1-1654 voor Engelbert van der Vloet not. tot Delft gepasseerd.
Eerst van de helft van 4 morgen 2 hond en 20 roeden onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Saddijck staande de morgen op 10 ponden schot, uit de hoofde van dezelve Marijtgen Adriaensdr. en door haar overlijden, dat op 16-2-1667 mede had behoren gedaan te wezen, en bij haar is verzuimd.
  Dezelve zes personen als uit haar eigen hoofde erfgenamen van Cornelis Jansz. Coopping voor 6/8 en als het recht verkregen hebbende van Barent en Cornelis Cornelisz. Koppingh mede voorzonen van de voorsz. Cornelis Jansz. Copping haar aller vader voor de resterende 2/8 breder volgens acte d.d. 26-4-1667 voor Adrijaen van der Block not. gepasseerd, winnen gift door het overlijden van dezelve haar vader.
Eerst van de wederhelft van de voorsz. 4 morgen 2 hond 20 roeden.
Mitsgaders nog: Van de helft van 2 morgen 2 hond. Van de helft van 1 hond 50 roeden. Van de helft van 11 morgen 97 roeden. En van de helft van 88 roeden. Zijnde alle mede onvrij hofland gelegen in Sad of Suijtdijck staande de morgen op 10 ponden schot. [ in de marge: Barent en Cornelis Jansz. [moet zijn: Cornelisz.] Copping hebben 2/8 van deze landen verkocht of bij uitkoop gelaten aan Willem Cornelisz. Copping haar volle broeder en aan haar vijf verdere halve broeder en zusters. ]
   
3 jun 1671 Uit: Giftboek Hof van Delft   
  [deze akte is doorgehaald]
Barent Cornelisz. Coppingh wonende in De Lier en Jan Cornelisz. Coppingh als speciale procuratie hebbende van Cornelis Cornelisz. Coppingh zijn broeder wonende Overmaes geven gift aan Willem, Arijen en Jop Cornelisz. Coppingh mitsgaders aan Jan Arijen Claesz. Berckel getrouwd met Lijsbet Cornelisdr., Sijmon Adriaensz. van Winde man en voogd van Marijtgen Cornelisdr. en van Neeltgen Cornelisdr. Coppingh te samen mede-kinderen van Cornelis Jansz. Coppingh van twee achtste parten of een vierde part in de helft of te samen een achtste part in het geheel van de navolgende huizen en landen, waar of de overige wederhelft en zes achtste parten of drie vierde parten in de wederhelft de voorsz. kinderen van Cornelis Jansz. Coppingh zelf zijn toebehorende, als eerst een woning met huis, schuur, barg en geboomte mitsgaders in 4 morgen 2 hond 20 roeden onvrij hofland daar dezelve op staat waarin de voorn. Coppingh gewoond heeft en gestorven is, staande en gelegen in deze jurisdictie in de hoefslag van de Sad of Suijdijck, nog in 4 morgen 3 hond vrij hofland in dezelve hoefslag achter de voorgaande partij gelegen als mede in 11 morgen 2 hond 17? roeden onvrij hofland met een huis daar op staande in dezelve hoefslag en in nog 2 morgen 2 hond mede onvrij hofland insgelijks in de gemelde hoefslag gelegen, nog 1 hond 50 roeden, en in 88 roeden zijnde beiden buitenvelden in de Sweth.
De voorn. Willem, Arijen, Jan Cornelisz. Coppingh, Simon Adriaensz. van Winde, Jan Arijen Claesz. en Neeltgen Cornelis Coppingh geven gift aan de heer mr. Adriaen Fijck raad en oud-schepen der stad Delft in handen van de secretaris alhier van 3 morgen 61 roeden onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Sad of Suijdijck.

 

Begraven:  5 jan 1677    't Woud
 

 

 

 

 

   
6 apr 1677 Uit: Giftboek Hof van Delft   
  Elijsabet Cornelisdr. Copping wed. en boedelhoudster van wijlen Jan Arijen Claesz. geass. met Arijen Jansz. Berckel haar gekoren voogd in deze, geeft gift aan de hr. Cornelis van Lodensteijn gecommitteerd wegen de provincie van Zeeland in de generaliteits rekenkamer, van een woning als huis, schuur, barg, boomgaard en plantagie met al hetgeen daar aard en nagelvast is, van ouds genaamd Swetshouck en nu Woutshuijs met 2 hond vrij hofland daar al hetzelve op staande, alles staande en gelegen in deze jurisdictie op de Noorthoorn.
   
13 okt 1677 Uit: Giftboek Hof van Delft   
  Willem en Jan Cornelisz. Coppingh gebroeders wonende op de Noorthooren onder het Hof van Delft, vervangende Arijen Cornelisz. Copping haar broeder, te samen erfgenamen voor drie zesde parten van Cornelis Jansz. Coppingh en Marijtgen Adriaensdr. Roscam haar zal. vader en moeder ter eenre, mitsgaders Jacob Pietersz. van der Arent wonende aan de Haechwecht getrouwd hebbende Marijtgen Cornelisdr. Coppingh medeerfgenaam voor ene zesde part, Lijsbeth Cornelisdr. Copping wed. van Jan Arijen Claesz. mede wonende op de Noorthooren onder het Hof van Delft ook erfgenaam voor gelijk zesde part en Franck van Leeuwen wonende in Naaldwijkerbroek als getrouwd hebbende Neeltgen Cornelisdr. Copping mede-erfgenaam voor het resterende zesde part van dezelve Cornelis Jansz. Coppingh en Marijtgen Adriaensdr. Roscam ter andere zijde, winnen gift respectievelijk conform de scheiding van de goederen bij de voorn. haar ouders bezeten, daar van als haar voren fol. 139 e.v. bij haar al gift in het gemeen was gewonnen, welke scheiding d.d. 29-6-1677 voor Willem van Assendelft als not. is gepasseerd.
  Eerst ten behoeve van Willem, Arien en Jan Cornelisz. Copping in voorsz. kwaliteit voor haar drie zesde parten: De woning met huis, schuur, berg en geboomte, mitsgaders 4 morgen 2 hond 20 roeden onvrij hofland daar dezelve op staat, war op de voorn. haar zal. vader gewoond heeft en gestorven is, staande en gelegen in de jurisdictie van het Hof van Delft in de hoefslag van Sad of Suijtdijck, staande de morgen op 10 ponden schot. Nog 2 morgen 2 hond onvrij hofland zijnde een gedeelte van 11 morgen 2 hond 97 roeden onvrij hofland, op welke 11 morgen 2 hond 97 roeden een huisken is staande gekomen van Jacob Jansz. van Velsen, in de voorsz. hoefslag. Nog 1 morgen gemeen in 2 morgen 2 hond mede onvrij hofland insgelijks in dezelve hoefslag geleegn en mede gekomen van de voorn. Jacob Jansz. van Velsen. Nog 1 hond 50 roeden en 88 roeden, zijnde beide buitenvelden in de Swet gekomen van dezelve Jacob Jansz. van Velsen, in dezelve hoefslag. En ten behoeve van Lijsbet Cornelisdr. Copping wed. van Jan Arijen Claesz.: 1 morgen 1 hond 50 roeden onvrij hofland zijnde mede een gedeelte van 11 morgen 2 hond 97 roeden onvrij hofland op een gedeelte van welke 11 morgen 2 hond 97 roeden een huisken is staande als hier voren ook is gezegd, mede gelegen in de hoefslag van Sad of Suijtdijck en mede gekomen van de voorsz. Jacob Jansz. van Velsen.
Nog 4 hond mede onvrij hofland zijnde ook een gedeelte van de gemelde 11 morgen 2 hond 97 roeden in de voorsz. hoefslag van de Sad of Suijtdijck gelegen en gekomen van de voorn. Jacob Jansz. van Velsen, belend O Franck Pietersz. van Leeuwen met zijn huis en tuin groot de grond 1 morgen Z de hr. mr. Harper Tromp oud-burgemeester der stad Delft W de voorn. Willem, Arijen en Jan Cornelisz. Copping mitsgaders de kinderen van Arijen Jorisz. van der Juijst. En laatstelijk nog 1 morgen 2 hond zijnde ook onvrij hofland en een gedeelte van de gemelde 11 morgen 2 hond 97 roeden in dezelve hoefslag van de Sad of Zuijtdijck gelegen, en mede gekomen van dezelve Jacob Jansz. van Velsen, belend O Jacob Bomsz.? met bruikwaar Z en W Jan Cornelisz. Pruis mede met bruikwaar N de Swetkade. Ten behoeve van Jacob Pietersz. van der Arent als getrouwd hebbende Marijtgen Cornelisdr. Copping: Eerst 1 morgen 1 hond 50 roeden onvrij hofland zijnde ook een gedeelte van 11 morgen 2 hond 97 roeden, op een gedeelte van welke 11 morgen 2 hond 97 roeden een huisken is staande als hier voren ook is gezegd, mede gekomen van de voorn. Jacob Jansz. van Velsen. Nog 1 morgen 2 hond zijnde ook onvrij hofland en mede een gedeelte van de gemelde 11 morgen 2 hond 97 roeden, belend O Willem, Arijen en Jan Cornelisz. Coppingh, Z en W de kinderen van Arien Jorisz. van der Juijst N de Swetkade. Ten behoeve van Franck Pietersz. van Leeuwen als getrouwd hebbende Neeltgen Cornelisdr. Copping:
Alleen 1 morgen onvrij hofland zijnde ook een gedeelte van de voorsz. 11 morgen 2 hond 97 roeden met het huisken daar op staande en insgelijks mede het geboomte en plantagie, zijnde de groot mede gekomen van de voorn. Jacob Jansz. van Velsen, en is gelegen in de voorsz. hoefslag van de Sad of Suijtdijck, belend O over de weg in de Noorthoorense Wateringe Z de heer mr. Harper Tromp oud-burgemeester der stad Delft W Jacob Pietersz. van der Arent nomine uxoris N over de Swetskade.
   
19 jul 1679 Uit: Giftboek Hof van Delft   
  Jacob van Nimwegen bode van deze jurisdictie als executeur van zekere twee sententiën d.d. 12-..?-1678 gewezen ten laste van de wed. van Jan Arijen Claesz. Berckel gecondempneerde en geëxecuteerde, geeft gift aan Gerard van Assendelft secr. alhier van de helft van 2,5 morgen land waar af de wederhelft de wed. van Simon Adriaensz. van Winden toebehoord. En nog van 4 hond daar bezijden aan gelegen, beide in deze jurisdictie op de Noorthooren zijnde onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Sad of Suijdijck, staande de morgen op 10 ponden schots.
   

@

Home

Gorkom

 

back / terug